Largest Collection of Odia Sahitya | Odia Galpa | Odia Kabita | Odia Prabandha | Odia Poem | Odia Literature

gâcòK (~ûmùi^ú cjû«ò)

ùi Z ùKùa ù\Lô^ò ^òRKê                                      jagyanseni-mohanty
ù\Lô^ûjó Zû’e Kuûkiûe geúeKê
Z[û_ò Zû’e c^ùe Ahðû ^ûjó
^òRe KcðKê @û\eò ù^AQò Lêaþ ijRùeö
             \ò^ iûeû Sûkaêjû _eògâc iûwKê ,
             \êAcêVû _Lûk I fuû fêY
             aûiþ GAZ Rúa^ I
             Zû Rúa^e _eòZé¯òö
Rúa^e ùgh _ûjûPùe 
QòWûùjûA ZCfò ^ûjó ùKùa
@aû ZRðcû Kùe ^ûjó 
Zû Rúa^e cêfý K’Y ùjûA_ûùe
             ùi Z Pûjó^ò ZâòKûk _âûiû\ @aû
             lcZûe gúhð iÚû^UòKê
             ù_U_êeû \û^û MùŠ
             iûwKê A{Zþ ùNûWûAaû _ûAñ K_Wû LùŠ
             ùi[ôùe Zû Rúa^e _ìeþYþYZûö
\êüL @aiû\ Mâûi Keòa Kò_eò?
@ûgûjú^Kê ùiZ iek ^ò¿û_
I ^òÃ_U Zû’e _âZòaò´
RkòRkò @ûùfûK ù\AQò @^ýKê
PûLô^ûjó @ûùfûKe Êû\
@§ûeùe ZòÂò ejòQò Gaõ
Gaõ ejò[ôa KûkKûkKê?                                                                    Kaò _eòPd

=V=

gòeò@û_êe,~ûR_êe

Viewers of this Article 927