Largest Collection of Odia Sahitya | Odia Galpa | Odia Kabita | Odia Prabandha | Odia Poem | Odia Literature

~ûmùi^ú cjû«ò

jagyanseni-mohantyVòKYû- gòeò@û_êe,ù\aú\ßûe,~ûR_êe
ùcû-9040143693
Aùcf VòKYû :cjû«ò~ûmùi^úat-sign-512Ròùcf.Kcþ
_òZû : #cûdû]e cjû«ò
cûZû : eûjûicYò cjû«ò
Mâûc : NYþU MWò@û,@ûMe _Wû,b\âK
Êûcú : @ce Kêcûe \ûi
gßgêe : ùM÷ûeú PeY \ûi
gûgê : ùjc« c¬eú \ûi
ùRùR : eûRKòùgûe cjû«ò
ùi aòbò^Ü Plê ,eq \û^ gòaòe ùe ù~ûM\û^ Keò[û«ò Gaõ @ûùdûR^ Keò[û«ò
_ê@ : @bòkûi \ûi (MúZ,WòùaUþ ùe _âbéZòùe)
Sò@ : @^^ý \ûi(KòKþ aKèòõùe RûZúd ÊeþYð _\K @]ôKûeú)
gòlû : aòG, aòAWò, ùKûaò\
^eûR_êe Gc.A Äêf ùe _â]û^ gòlK [ôùf
~ûR_êe iÚòZ Mâú^ @Kèù`ûWð Äêf ùe gòlKZû Keê[ôùf
ùfLûùfLô : _òfûùakeê KaòZû ,MÌ ùfLôaûùe eêPò
eêPò : icûR ùiaû,_Xû_Xò,MúZ _âZò eêPò,Méj Kcð
RWòZ @Q«ò : aòKûg cTþP ~ûR_êe,’\òM«òKû’ @^êÂû^ e i\iý
ùfLû : ‘gâcòK’,’^ûeú’ I ‘_eúlû’ _âbéZò _âgõiòZ ùfLûcû^ Gaõ ‘Kûkò@ûKê PòVò’ \òMgâú _ZâòKûùe _âKûgòZ
_âKûg @ù_lûùe : Kûkò@ûKê PòVò (KaòZû iõKk^)

Viewers of this Article 1,066