Largest Collection of Odia Sahitya | Odia Galpa | Odia Kabita | Odia Prabandha | Odia Poem | Odia Literature

ahðû ^ûjó (~\ê^û[ ùR^û)

picture-130

ahðû Z ^ûjó ahðû Z ^ûjó
             @ûùdûRòZ jêG ahðû KaòZû @ûie
KòQò Kaò GVò ^òùR ^òùR aiò
             Keê[û«ò Zûu ^òR _âPûe
gâûaYú ù\jeê aehû jRòQò
             ^MWûe ùiA ~ê@û^ ~êaZú _eò
cjû^\ú GVò gêLôfû _WòQò
             ùKùfû a§ Zû’e _ûYòKê ù\AQò cûeò
 Pûk c[û^eê aehûe ]ì@ñû
             Mñû cgûYúe @geúe _eò ~ûAQò jRò
Pûhú bûA ùLûùR cûMYû ùcûaûAfþ eê
             aehû VòKYû Kûùk còkò~òa @ûRò
GVò @û´ UûKê@ûKê bf Lû\ýKjò
             Pûhò bûA Zû’e ùcûaûAf bòZùe ~ûAQò jR
                                                                                                                                                                                        Kaò _eòPd

=V=

G^þ.iò KùfRþ ùeûWþ
~ûR_êe UûC^,~ûR_êe
ùcû-9861176573

Viewers of this Article 1,045