Largest Collection of Odia Sahitya | Odia Galpa | Odia Kabita | Odia Prabandha | Odia Poem | Odia Literature

Ê_Ü (flàú_âòdû eûCZeûd)

Ê_Ü @aùPZ^ c^e _eòbûMUòG
                @Kêjû ~ªYûe @ûcô_âZýd
                Pò«û ùPZ^ûVê bò^Ü
                ^òRKê bêfò~òaûe ùKùZûUò cìjêð
Ê_Ü CfäiòZ c^e lYòK C^àû\^ûUòG
                MXò~ûG iê\úNð _âiû\
                ùZûkò@ûùY @ûKûg eê Pû¦
                _ûeòjêG cjûiûMeKê
Ê_Ü Rúa^ R¬ûkVê cêqòe K[û
                cêñ Rße a§^Vê \ìùeAaû bûhû
                ^ì@û GK \ê^ò@ûe @ûùMAaû ^ògû
                jRò~òaû,cRò~òaû _ûAaûe @ûgû
Ê_Ü KòQò lZe iáZòe _ieû
                \êüL iêL iaê còkûcògû
                jû^úfûb iaêùV @Zò @û_Yûe
                _ûAaû jeûAaû iaê lYiÚûdú
Ê_Ü \êüL c^e @ûgûe KòeY
                jûeò~ûA[ôaû ùfûKe Rúa^ ijûd
                _âMZò _[ e _eòPûdK
                Zêhûð _âûYe Rkaò¦êUòG
 Ê_Ü GK @aûÉa eì_
                ùjC_ùQ MÌ KòQò icde
                geúeVê bò^Ü ^ì@û iû[úUòG
                ^òR Vûeê @ûjêeò ^òRe

                       =V=

                                                                                                                                                                                                                                 ùafûe_êe,~ûR_êe

Viewers of this Article 1,067