Largest Collection of Odia Sahitya | Odia Galpa | Odia Kabita | Odia Prabandha | Odia Poem | Odia Literature

RMZR^^ú gêb @ûaûj^ú (@PêýZû^¦ cògâ)

RMZR^^ú ! Za @ûMc^ú
            gêb @ûaûj^ú ]ß^úùe
RMZRúa^ cêLeòZ Gùa iêc]êe iêe]ê^òùe (0)
i«û^-ùiÜùj @aZeò ]eû,
            Xûk cû’ KeêYû ccZû’e ]ûeû
\êüL,ùgûK,bd-\êeòZùe beû,
            ceùZ Keû@ @céZ-leû,
\êMðZ-_âûùY iêMZò \ò@ cû’ \kò Lk,@bòcû^úùe (1)
RMZe @ûùc ù~ùZ ^e^ûeú,
            Xûkò PeYùe fêj Mwû aûeò
c^ C_a^ê iêc^ @ûjeò,
            bKZòùe Zêc PeùY aýûjeò
MûC ÊûMZòKû ,jê@ @ûM«êKû RûMZòK-]eûd^úùe (2)
iìlàeê ùjûA iÚëk eì_ ]eû,
            @ûiòaûùe ]eû jê@ cûZ ! Zßeû,
Zêc C_i^û _ûAñ Z_ôeû,
            Rk-iÚk,^b-iaê Gùa ùZûeû
Zêc _ìRû _ûAñ G ceZ iRû geZe `êf\û^úùe (3)

=V=

MùYgße _êe

KcûMW,~ûR_êe

Viewers of this Article 785