Largest Collection of Odia Sahitya | Odia Galpa | Odia Kabita | Odia Prabandha | Odia Poem | Odia Literature

gêYòQò Kû^ _ùZA ..!! (_âgû« Kêcûe bêdûñ )

gêYòQò Kû^ _ùZA ..!!   Prasanta Bhuiya
cû’e aêKêùe..!
ccZûe ^òSðeòYú KêkêKêkò@û ^BUòG
ajò~ûG,
gêLô~ûG^û ùa÷gûLùe,
bûùw^û \êAa§ gâûaYùe
Kûkê@û jêG^û cûNùe
ùcûùZ..
iêL \òG,
gû«ò \òG,
Zé¯ò \òG GùZ..!
 
gêYòQò Kû^ _ùZA..!!
_âòdûe aêKêùe
ù_âce Czêkû ZewûdòZ ^\úUòG
cûWò@ûùi,
ZûZò \òG cûNùe,
\êAa§ bûwò cûWò @ûùi ùa÷gûLùe,
CRûYò aùj aò^û gâûaYùe,
ùcûe
gúZòKYþUû jêG,
c^ @[d jêG,
Ê_Üòk jêG,
ùeûcûTþP \òG ùKùZ..!!

-_âbì

Viewers of this Article 1,525