Largest Collection of Odia Sahitya | Odia Galpa | Odia Kabita | Odia Prabandha | Odia Poem | Odia Literature

bûeò ùcN (ùi÷ûcýgâú _…^ûdK)

hurricane tropical storm coconut palm tree leaves cloudy gray skybûeò ùcN,
@ûKûgùe beþZþZò @ûRò ùcNe ùcLkû
VòKþ ùMûùU @bòcû^ú Sò@e
QûZò Zk ùKûj _eò..
GA ahðò ~òaKò..?
ùcN IXYúùe
PòKþ còKþ ZWòZþe @jej _\_ûZ
iùZ ù~còZò MQ ùKûeWeê
Cuò cûùe ejò ejò
KûVjYûe Êe
ùjA ù\L ùi_ûeúùe
_âÉêZ ùjùfYò ùicûù^
ahðûùe bòRòaû _ûAñ..
Pûf @ûùc aò cûZò~òaû fùXAùe
cògò ~òaû bòW bòZùe
@ûC ùMûùU ùMûùU cêjñ ùjûA
eûÉûe Kû\ê@û _ûYòeê
Ê_Ü iûCñUòaû _ûAñ..!!

=V=

Viewers of this Article 1,848