Largest Collection of Odia Sahitya | Odia Galpa | Odia Kabita | Odia Prabandha | Odia Poem | Odia Literature

iê^û iKûk (gâúcZò ixcòZâû aògßûk)

iKûkê CVòcêñ ù\Lôfò Leû
_WòQò _âbêu Kkûcêjñ iûeû
ew@]ee ^ûfò^ûfò ji
@ûjêeò \òiêQò ùZûeû
cùZ fûMòfû,
Lêiòùe PûjóQò K@ñk _Ze
LòfòLòfò ùjûA jiêQò `êf û
KòPòeò còPòeò _lúKûKkú
_ûeûu Nêcêeû ~ûCQò akò û
KêAñ KêAñ KêAñ KêKêeQê@û
cû@û ùKûk ùiÜùj ùLûRêQò iûjû û
jûZ _ùZAQò ge]ûaûfò
ùcû Kû^òùe cêjñ ù_ûQòa ùaûfò û
_Qeê iêbòfû cû@ûùfû cû@û
eû^ê _òuò eòuò Rê^òe Kê@ûñ û
K@ñk @ûLôe còVû PûjûYò
PûjóQ«ò Zò^ò Kê^ò ^ûZêYú û
Pûfê Pûfê Kûùk _Wòa [Kò
\êA jûùZ cùZ ù^aûKê ùUKò
PCaûjû _eò bêR ùcùfA
@û_Yûe ùKjò ejòQò Pûjó û
@aie ^êùjñ , G @aie
ùcû _ûAñ ^ì@û iê^ûiKûk

-V-

~ûR_êe

Viewers of this Article 2,101