Largest Collection of Odia Sahitya | Odia Galpa | Odia Kabita | Odia Prabandha | Odia Poem | Odia Literature

GK ^câ ^òùa\^ (^eiòõj ùP÷û]êeú iáZò iõi\)

^eiòõj ùP÷û]êeú iáZò iõi\

iÚû^ -\ûŠ iê¦e _êe,ù_û-ùKû\Š_êe,Rò-~ûR_êe ùe.^õ 2907/714-2011-12

GK ^câ ^òùa\^

 

cjûbûMû / cjûbûM,
i¹û^e ij @^êùeû] _êaðK RYûCQêKò  ~ûR_êee ùM÷ûea #^eiòõj ùP÷û]êeú cjû_ûZâu GK \Šûdcû^ _ì‰ð
@ada ùaâû _âZòcìðò ^òcðûY Keû~ûA iÚû_^ ^òcò ~ûR_êee G^.iò ÊdõgûiòZ KùfR , ~ûR_êe _eòieùe
iÚû^ ]û~ðý Keû~ûA@Qò û #^eiòõj ùP÷û]êeú cjû_ûZâu iáZò CùŸgýùe MVòZ ^eiòõj ùP÷û]êeú iáZò iõi\,
iÚû^-\ûŠ iê§e _êe ,ù_û-ùKû¦Š_êe,Rò-~ûR_êe ùe.^õ 2907/714-2011-12e @û^êKìfýùe
C_ùeûqKû~ðý _eòPûkòZ ùjC[ôùf ùjñ iûaðiû]ûeY aòùghKeò #ùP÷û]êeú ù_âcú gâ¡ûkê a\û^ú aýqò I
^eiòõj ùP÷û]êeú cjûaò\ýûkde iûµâZòK I _âûq^ QûZâQûZâúaé¦ G ùlZâe iaâaò] @û[ôðK , cû^iòK Z[û
iûwV^òK ijù~ûM ù~ûMûAù\aûKê iáZò iõi\ Ze`eê ^câ ^òùa\^ Keû~ûC@Qò  û

Cq @^êÂû^e RG GKûC ^õ-33389557351 Giþ .aò.@ûA ,aòeRû c¦òe iûLû,~ûR_êe

1) ùP÷û]êeú ^ûeûdY cjû_ûZâ iÚû^-\ûŠ iê§e _êe ,ù_û-ùKû¦Š_êe,Rò-~ûR_êe ù`û^-9861931418
2) gâú @k \ûi (_ìaðZ^ iõûi\) iû – @´òKûB,ù_û/Rò- ~ûR_êe ù`û^þ- 9437108042
3) @¤û_K ^òZýû^¦ ù\I,iû-_âjeûR_êe,fûLaò§û,ù_û-ù\aú\ßûe ,Rò-~ûR_êe ù`û^-9338552610
4)@¤û_K \ûùcû\e ùaùjeû, ù`û^-9938145407

                                                                                                                                 AZò

                                                                                                                                 ^òùa\K

 ùP÷û]êeú _âcòkû cjû_ûZâ

Zû : 04-12-13

 

Viewers of this Article 1,751