Largest Collection of Odia Sahitya | Odia Galpa | Odia Kabita | Odia Prabandha | Odia Poem | Odia Literature

iZý @ùfL aâjà (aâjàaû\ò^ú KûTþP^ cûZû)

aâjàaû\ò^ú KûTþP^ cûZû

aâjàaû\ò^ú KûTþP^ cûZû

cjòcû Mû\ò,ùRûe¦û

cjòcû Mû\ò,ùRûe¦û

ùj iZý @ùfL                                                                   
                   \êaðûi^û Mâûùi

@]ôù\÷aò ùKæùg
                   Rúaûcôû C\þaòNÜ
@aùgùh @aùgûg
                   @ùgh ùi
]eò Kùe aògß
                   bâcùe ^òcMÜ
IñKûe Suûùe

                    gûgßZ Zûù^                                                             
Sòuò ^ò@ aògß
                    R^-MY-c^
 

=V=

@ùfL cV ,aò§ûY 

                                                                                                                                                              ~ûR_êe

Viewers of this Article 1,262