Largest Collection of Odia Sahitya | Odia Galpa | Odia Kabita | Odia Prabandha | Odia Poem | Odia Literature

\ecû (ùMûfK P¦â cjû«ò)

(ùcûe) \ecû còkòfû Kûfò,

MYò @ûYò[ôfò,     MYò ù\Aù\fò

       _ùKU Uû @ûRò Lûfò û

_ê@ cûMòfû Zû      UòCi^þ Uuû

        \ecû cûMòfû Sò@,

cìfò@û Kjòfû      aûKòcìf ~ûjû

        LûZû ùcûe ù\Lô\ò@ û

cûiòKò@û aûKò     iC\û ù\ûKû^ú

        LûZû ù\Lô ù\A ù\fò ,

eûZò ^_ûjêYê    \ì@ûùe jûRe

        cjûR^ iê] _ûAñ

Pû¦ûfûMò @ûiò   \û\û _jTþPòùf

        eiò\ò ùU ùfLôù\A

aûKò ù\A[ôfû   _Aiû ^aûKê

        _jTþPòfû lúe aûfò

bûaò[ôfò LùŠ    Rûcû KeòaûKê

        @Qò LŠòG cûZe,

c^ cûeòù\fò    Jh] ZûfòKû

        ù\Lô aû_û cû@ûue û

NeYú Kjòfû     ù`i^ \ea

        ^ùjùf @Rkû Pêfò û

        bûaò cêùŠ jûZ ù\fò û

=V=

                                                                                                                                                                                      cûkò_\ò,aûucêjñû

                                                                                                                                                                                         ~ûR_êe

 

ajò MêWòK

iúZû i«K

@bòg¯ _ûŠa

@bòg¯ @{êð^

LWÓ ]ûeòYú

@^ýû^ý KaòZû cû^

Viewers of this Article 1,513