Largest Collection of Odia Sahitya | Odia Galpa | Odia Kabita | Odia Prabandha | Odia Poem | Odia Literature

_âòdZcû.. .. (ùMøeûw iûjê)

Gourangasahoo@ûùMû _âòdZcû eì_iú ^d^û
                      P¦âcêL aûi ùj^ûö
Seû gâûaYùe ù~ùa Zê bòRòùf
                      ù\j ùZûe \êAMêYûö
iR iKûke iêeìR KòeùY
                      PKcK \ògê iò^ûö
eì_ _ieûùe aêùWA cûeêQê
                      ùcûùZ fûùM LûYþUò iê^ûö
@ûLô Agûeûùe beêQê jé\d
                      bâcò jêG ùZûe aò^ûö
PòjÜû `êf aù^ `ûRòfò ùjCQê
                      bûa ùaûkû c]ê iò^ûö
ùiàj ieûMe ùMùjäA Sò@ ùfû
                      Sùe ^ûjó ùKùa fêjö
ù_âc _eòùag ùaûkòQê ù~ùaVê
                      Sêeòcùe ùZûeaò^ûö
ew ùaewe ^ò@ûeû ù~øa^ûö
                      cZê@ûfû i\û c^ûö
_âúZò @MYûùe `êùUA ù\ G Zê
                      cfäúcûk ~ìAùj^ûö

=V=

aû\êeûae,MWLûe\,_êeú

Viewers of this Article 1,084