Largest Collection of Odia Sahitya | Odia Galpa | Odia Kabita | Odia Prabandha | Odia Poem | Odia Literature

ahðû ùP÷û_\ò (@PêýZû^¦ cògâ)

CIMG4154iRk KRk ^d^ê Zêce
                       @aòeZ ^úe SeûCQö
^òeòRkû ^B MeR^gúk
                       CRûYò _âLeû KeûCQö
aòhc Mâúhc Kêkògeic
                       @ûKûg QûZòùe còkûAQö
gýûck ùegcú _YùZ Zêce
                       PZêüic @aû ùMûkûAQö
aehûe Zûù^ @ûKûg aòZûù^
                       ^ê_ìe S^K S^ûCQö
gýûc @^êeûùM còk^ eûMòYú
                       @ûgû @ûgûaeú gêYûCQö
^òZ Kêiêcùe iRûA ~Zù^
                       Mbûeê iêhùc ^òjûeòQö
aòejòYú Zêùc aejú ae^û
                       gýûc @bòiûe aûjûeòQö

=V=

MùYgße _êe
KcûMW,~ûR_êe

Viewers of this Article 896