Largest Collection of Odia Sahitya | Odia Galpa | Odia Kabita | Odia Prabandha | Odia Poem | Odia Literature

_âû[^û GK @_ìeþYþY iZþZûe (gúâcZú gêbgúâ cògâ )

@cû  @§ûe ùKûVeú bòZùe ]ûùe @ûfê@

@~êZ ~êMe aý[û UòG Zûeûù^A

_âû[ð^û Kùe

 cû.. .. .. ..

aû]û a§^e gòKêkò `òUûA

~ªYû I @cûaûiýûe @§ûe Pòeò

@ûiòaûKê cùZ \ò@

@ûiòaûKê cùZ \ò@

G _é[ôaúe @ûùfûK Uò

ù\LòaûKê [ùe \ò@

ù_ûQò ù\aò Zc @ûLò fêj cû

ùKûck ùcû jûZUòùe

Sêcû Sêcû ùcû @ûLòe ùWûkûùe

ùZûkò ù\aò ùKûYûKð UòG

@R«û Gùfûeû Qaò @ûuò ù\aò

c^ _âûY ùPZ^ûùe

Zc \êüL ~ªYûe

jZûg ùa\^ûe ùjaò cêñ @fòbû \ú_

Kìk fõNò Mùf ijòaûe akò

ùjaò cêñ ^òaêR aûW

_û_ _ìYýe Rúa^ ~mùe

 ùjaò Zc _ûAñ MúZûe @céZ ùgæûK

`êf UòG ùjûA `êUò aûKê \ò@

Zc Ne aMòPûe @MYûùe

iêMkòZ i\û aòZeòaò cû

Zc jé\d ceê SeYûùe

^òaêR ^òaòW @§Kûùe

@ûùfûK U KòG \ò@

Rúa^ céZýêe G \êA LûAùe

cû Zùc ùjûA~û@

ùcû _ûAñ ù_âc Ielûe

iê\éW ùiZêa§

_âû[^û ùcûe

Ke ÆúKûe cû

G @_eþYþY iZþZûe                       

-V-

 

                                                   

                                                iûc« iûjò

                                                aKèò aRûe

                                                KUK-753001

Viewers of this Article 1,526