Largest Collection of Odia Sahitya | Odia Galpa | Odia Kabita | Odia Prabandha | Odia Poem | Odia Literature

AÉûjûe (cù^ûR Kêcûe ^û[)

eê± ùKûVeúe
gòKêkúùe
Q§ò ùjûAQò                                         
@§ûe
GVò _Y a§òe iûcâûRý
MW LûAe Zúâguêùe
ùMûW ù_ûZòQò
_wê iKûkö           
_û\ CVòùf aò
Pûfò aûe iûc[ðý ^ûjñò
@ûlòùe @§_êUêkò
aû§òQò ieKûe
GVò iaê ùaùk eûZò
 ajk @§ûe
@§ûeò cìfKe
gûY\ò@û @ûlò
_âZúaû\úe Mðb ùKûhùe
ù_ûZòQò ^we
GVò ùPAñ CVòùf
^òg _êfûCQò iòõj
@\ò^ ùcN _eò
_jñ eêQò
aòKU PòKôûe
]W _W QûZò
@ûC Zkòù_U
CVòQò _WêQò GVò
ùZû_ Mkòe iŸûe
_Q _Uùe
@ûlò ZeûUòQò
@ûUûPò bòZee
Chêc ijeö
iaê Pê_þ Pû_þ
\êA `ûk Pû_òfû IV
aò ^òeêZþZe
GVò aòaeþYþY cêjêeþZþZe                   
PòZâ @ûuòaûùe @býÉ
PòZâ Ke
iRûWòQò ew @ûC Zêkú                       
@ûuò aûKê i¹Zòe AÉûjûe      

            
-V-      


aò\ýû]e _êe
KcûMW         
~ûR_êe

Viewers of this Article 1,682