Largest Collection of Odia Sahitya | Odia Galpa | Odia Kabita | Odia Prabandha | Odia Poem | Odia Literature

ùcû Mñû gìkò@û (^òùa\òZû gZ_[ú)

MñûUòe ^ûc ‘gìkò@û’

      GA R^c cûUòùe ùcûùZ fûùM bûeò aXò@û

MñûUò GK cŠêkû _eò

              ù\LôaûKê bûeò aXò@û

Mñû cSòùe ~ûAQò a§,

      a§ C_ùe aiòQò ^Wò@ûeûYú

              \êüLjûeòYú, cû ZûeòYú

MñûUòùe @Qò PûùeûUò ùcûW,iûZUò QK,

      GVûùe eêj«ò aûùeA _ûUK,icùÉ

               bûA,bûA

Mñû Pûeò_ùU @û¸ , KûRê ùZûUû

                ejòQò Pûjó

aòf,aY,giý,gýûckû iaêR bìAñ

      aâûjàYú ^\úe ]ôe _a^

                QûWò ~òaûKê Z ^jêG c^

Mñû \êA cêùŠ \êAUò \ò@ñ

       ùiZ \êMðû , @ûC gue,RMò aiòQ«ò ajê \ò^e

]^ú Kò Meòa _ûLKê ~ûA

                Mêjûeò Ke«ò @Zò ^òRe ùjûA

Mñû ]ìkò cûUò P¦^ ùcû _ûAñ

       Zû’_ûYò @ùU ùcû _ûAñ MwûRk

Mñû _ûVgûkû Mêeêu @ûgòh

                 KeòQò ùcûùZ @Zò @û_Yûe

iûeû Mñû ùcûe ^òR _eòaûe

        ^ûjó GVò ùb\ bûa

ù~CñVò [ôùfaò cù^ _Wê[ûG

                  R^à cûUò Mñû ùcûe

-V-

Mâûc-gìkò@û

ù_û-KfY

Rò-~ûR_êe

Viewers of this Article 2,265