Largest Collection of Odia Sahitya | Odia Galpa | Odia Kabita | Odia Prabandha | Odia Poem | Odia Literature

iaêVê c]êe (KaòdZâú ùjcfZû iòõj)

c]êe c]êe iaêVê c]êe
                    ùiÜje ccZû ùiA û
_ûk^ KûeòYú aò_\ jûeòYú
                      R^^ú ccZû cdú ûû
\g cûi Kûk eLô[ôfû ùiA
                      Zû \êüL aêSòfê ^ûjó ûû
KjòKò _ûeòa cû  e ~ªYû
                        ùfLK bûaêK mû^ò û
cû ùKûùk [ôùf LûZòeò ^ [ûG
                         Mâúhc aehû _ûYò ûû
\ûŠ aûeò aêfò Lê@ûA \ò Gùi
                          cûŠò@û ùLùPWò Keò û
\òG ^ûjò Mûkò ùKûùk ^òG ùZûkò
                          UòKòG ùjùf  @SU ûû
Pêcû UòG Zûe fûMA c]êe
                          @céZ SeûSeA û
ùeûM ~ªYû ùe _Wò[ôùf Zêùc
                          eûùM^ûjó Rcû ùijò ûû
_âZòK Uû Zûe c]ê Vê c]êe
                       cû@û _eò ùKjò ^ûjó û
cû @wêkòùe gqò UòG @Qò
                           ùi GKû i«û^ _ûAñ û
c]ê Vê c]êe cû WûKUò Zû
                       iaêVêc]êe ùijò ûû 

-V-                                                                         

                                         _ZeûR _êe Äêf

                                         aûfòP¦â_êe

                                        ~ûR_êe

Viewers of this Article 2,290