Largest Collection of Odia Sahitya | Odia Galpa | Odia Kabita | Odia Prabandha | Odia Poem | Odia Literature

Rúa^ùe Rúa^ (MòZúKûe-gâúKû« P¦â eûCZ )

Rúa^ùe Rúa^

G \ê^ò@ûñ Lûfò Êû[ð _ùQ a§û

aTþPòaûKê ajê KÁ

ùKùZù~ \êMðc Zê ùjùf Pûfòaû

ùZû Pfû _[ee aûU

ùbUòaûKê @^êZû_

PûfòaûKê ajêKÁ

PûfòaûKê ù~ZòKò [Kòaê ùiZòKò

KÁ_ùe Lûfò KÁ

 Rk«û ^ò@ûñùe Rkê[ôaê GKû

ceòaûKê ùLûRò _[

aTþPòaûUû ajê KÁ

PûfòaûKê KòQò aûU

^òRKê cYê^û Zê ùjùf RûYê^û

Êû[ñ_ûA  iùað iû[

^òcòhK _ûAñ jê@«ò @û_Yû

aò_\eê ]ûAñ _[

Êû[ð ieòMùf cêjñ a\kû«ò

ùbUò ù\A @^êZû_

aTþPòaûe ^ûjñò @[ð

PûfòaûKê ajêaûU

G \ê^ò@ûñ iûeû Êû[ð _ûAñ iû[

              bûaòaûUû Lûfò KÁ

aTþPòceê[ôaê  ceò aTþPê[ôaê

RòAaûU Lûfò aý[ð

@^êZû_ @^êZû_

PûfòaûKê ajêaûU

ù~ZòKò bûa^û ùiZòKò ~ûZ^û

ùKjò^êùeñ Kûe iû[

iùe^û iKûk iùe^ò c¤ûjÜ

ùLûRòaûKê céZýê _[

aTþPòaûUû bûeò KÁ


-V-

Mâûc- @ûù¦ûkû,

ù_ûÁ- gâú]e_êe

                                                                                            Ròfäû- ~ûR_êe

Viewers of this Article 3,839