Largest Collection of Odia Sahitya | Odia Galpa | Odia Kabita | Odia Prabandha | Odia Poem | Odia Literature

_âZòlû.. ..ùe (\ú_K Kêcûe ^ûdK)

ZêcKê `êfUòG ù\A
Zêùc ZûKê Lêaþ @û\ee ijòZ ù^f
jé\de ùKCñ GK @RYû ùKûYùe
Zêùc ZûKê iûAZò ZLô[ôf,
Zûe aûiÜû iaê CWòMfû _ùe
Zûe ew `òKû _WòMfû _ùe
ZûKê Zêùc Zêce cê^ò@û Qêeú _eò ^Lùe
KûUA UòKþ UòKþ Keò `òwòù\f @ù^K \ìeKê
UòKò UòKò `êfe _ûLêWû MêWòK Lêaþ iêlà
ùZYê ùa÷gLôe Sû¬ò _a^ùe gêLô gêLô
`êfe _ûLêWû MêWòK CWòMfû iò^û.. .. ..
Kò«ê aêSòf^ò a§ê.. .. ..
ùiAUû `êf ^[ôfû.. .. ..
ùiAUû [ôfû ùMûUòG
iek I _aòZâ “c^”
            ùa÷gûLô e ]ê ]ê Leûùaùk Zêùc
            Lêaþ ZêhûeþZþZ iûRò @ûiò ùcû _û^Úgûkûùe @Zò[ô ùjf
            Zêc ZéhþYû ùcYþUûAaûKê ~ûA Zêc gì^ý jÉKê
             ùUKò ù\A[ôfò GK Rk_ìeþYþY gêiúZk cûUò Kkiú
             gêgúZk Rk KkiúUòeê iaêZK Rk ^òüùgh Keò
             Zêùc Zêce ZéhþYû ^òaûeY Keòiûeòfû _ùe.. .. ..
             cûUò Kkiú UòKê Zêùc `òwòù\A KòQò \ìeKê.. ..
             KkiúUò AUû,_[e PUûYùe gq @ûNûe _ûA
             bûwò Pêeþcûe ùjûA LŠ aòLŠòZ ùjûAMfû iZ .. ..
             Kò«ê aêSòf^ò a§ê Kò [eêUòG Pò«òZ aò ùjf^ò Zêùc
ùiAUû Kkiú ^[ôfû .. ..
ùiAUû [ôfû ùMûUòG
Zêc bkò ^òÂêe I jé\djú^ e “_âûY”
ùj a§ê Zêùc G “c^” I “_âûY” \êAUò gê¡ I _aòZâ g±e
@Y aýajûe Keò Lêaþ gû«ò _ûAfû _ùe aò @ûRò cêñ I ùcûe
G iek jé\dUò ùKak jòñ Zêc _âZúlû..ùe.. ..

-V-

cE@û,icYû,ùK¦êSe

Viewers of this Article 2,296