Largest Collection of Odia Sahitya | Odia Galpa | Odia Kabita | Odia Prabandha | Odia Poem | Odia Literature

_jòfò `MêY(iêgâú _âúZòfZû _Šû)

_jòfò `MêY PAZûkò aû@û
ù~Cñ \ò^ Mfû QêAñ
aòeùj RkêQò ieùc ceêQò
_ûeê^ûjó KòQò Kjò       (0)
Seû _Ze e ^êLêeû _òVòùe
PòVò Zêùc ùfLô[ôf
Seû aCke còVû cjK Kê
ùi PòVòùe beò[ôf
_Xò _ûeòf^ò _\êUòG KòQò
fêjùe Mfûùi ù]ûA (1)
_jòfò `MêY.. .. ..
Ké¾PêWû ùcû N^ Kaeú eê
^òeùa _WòQò Seò
_kûg `êfe cjêfò IVeê
ew Z ~ûCQò ieò
ùKûAfò MûC^ò cû\KZû beò
aòeùj ~ûCQò ùiûA(2)
ùKùa ~\ò Zêùc `MêYùe @ûi
ù\Lô~òa ùcû Mñû Kê
ù~ùZ K[û ùcûe Kjòaûe [ôfû
_Pûeòa icû]ôKê
bf_ûAaûe _jòfò _êfK
iûAZò eLôQò ~êA (3)
_jòfò `MêY.. .. ..

=V=

@ûMe_Wû,b\âK

Viewers of this Article 2,316