Largest Collection of Odia Sahitya | Odia Galpa | Odia Kabita | Odia Prabandha | Odia Poem | Odia Literature

ùcû _ûLKê @ûi^û `MêY (Kaò ùMøea gâú _âbûKe \ûi)

ùcû _ûLKê @ûi^û `MêY

               cêñ ù~ C^àû\ ùjûAQò

ckdKê @ûY^ò iû[ôùe

               cêñ ù~ ùa÷gûLôKê aû§aú KeòQò

gòcêkòe `êf ùfûWû^ûjó

               ùcû @ûLô\êA ^ûfò@û \ògêQò

_kûge `êf ejê\ìùe

               jûZùe ùcû cgûfþ ejòQò

@aòee ^ûjó \eKûe

               ù\jùe cêñ eKZ ùaûkòQò

^ûfò ew _ûùgûeò ù\fûYò

               eKZùe ùjûfò cêñ ùLkêQò

ùfûWû^ûjó ew _òPKûeú

               jûZùe ùcû a§êK ejòQò

UâòMeþ Uû Pò_òù\ùf [ùe

               _òPþ_òPþ ew aûjûeêQò

ùKûAfòe MúZ Kòaû ùfûWû

               Kâ¦^ùe @ûKûg `ûUêQò

CW^ûjó jk\ú-ai«

               @ûKûgUû ]ì@ñûkò@û @Qò û

`êU^ûjó `êfcûù^,cêñ ù~-

               ùKùZ gògê-`êùf jûZùe \kòQò

ùcû _ûLKê @ûi^ò `MêY

               cêñ _âkde _âZúK iûRòQò

@YPûU S¬û cêñ ùaûjêQò-

               cêñ iªûiaû\ú _ûfòUòQò û

=V=

Mâû.ù_û.-]û^iòcêkò@û

Rùkgße,aûùfgße 

Viewers of this Article 1,888