Largest Collection of Odia Sahitya | Odia Galpa | Odia Kabita | Odia Prabandha | Odia Poem | Odia Literature

cû aòeRû(eûR Kòùgûe _ûXú)

ùZû iòõj \ê@ûùe RkûA \ò_ûkò IMG_20171205_183103
MûAaò cwk MúZ
cû aòeRûùfû  ùZû PeY Zùk
ùKûUò ùKûUò \ŠaZ
Mê^Úò cê eLôQò  c¦ûe jûe
iûRò ù\aû _ûAñ
gâú @ùw ùZûje
Z^ c^ ]^ Keò @e_Y
ù\aò bqò ù^÷aò\ý
ùLûfò cêñ eLôQò jé\d c¦òe
aòeûR Zjóùe
R^^ú ùfû ùcûe
Wûkò @Šê^úe  _Lûkò _de
Rúa^ ùjC KéZû[ð
ùKûUò ùKûUò _âûùY ùjûA C\þbûhòZ
ùjC R^^ú ùfû
ùZû c¦òe _ìZ
Za ^òeûR^û Keò @eP^û
_ìeûAaò cù^ûe[
]ìkò ùLùk i\û [ûG @û¸ cZò
^RûYê ùMû_ìRû
^RûYê bKZò
ù\A _ì¿û¬kò Keê_ûù\ @kò
lcû Ke @û\ò cûZû
GZòKò cûMêYò gâúQûcêùe ùZûe
@]c i«ûù^
^Kòaê _êe
_ûfûKûe MY PeùY geY
gòùe ù\A ùa^ò ji
=V=
Kkò¦âûaû\þ,@Ww
_êeêùhûZþZc _êe
~ûR_êe
ùcû-9861858960

                                                                                                           Kaò _eòPd

Viewers of this Article 747