Largest Collection of Odia Sahitya | Odia Galpa | Odia Kabita | Odia Prabandha | Odia Poem | Odia Literature

fêPòaûKê Pûùjñ ..(aòRd ùcûj^ eûd)

KòG Kùj Zêùc

aûeûw^û @aû

KòG Kùj Zêùc K^ýû

ù\jeê ù\jKê

ùWAñ ùWAñ aêf

@kiú ^\úe a^ýû

c^e bòZùe

@ûC GK c^

@Qò ùaûfò RûùY KòG

ù\je bòZùe

@ûC GK ù\j

ù~ûWò ùjûA ejò[ûG û

cêñ Kò«ê Zêceò

^ec _YùZ

fêPòaûKê Pûùjñ iLú

ù\j c^ Zêc

cògûA ù\A cêñ

RúCñ [ôaò ù\Lô ù\Lô û

          –VV–

\ge[ _êe,~ûR_êe

Viewers of this Article 1,612