Largest Collection of Odia Sahitya | Odia Galpa | Odia Kabita | Odia Prabandha | Odia Poem | Odia Literature

ùRjû\ (gâújeò ]k)

ùicûù^ KjòùfIMG_20160627_175256
ùRjû\ ùMûùU aûU
Agßeu VòKYûKê,
ù~Cñcûù^ _û\ ù[ûAùf
ùi aûUùe RYû ^ûjó
ùicû^u Kl_[ö
 
ùRjû\þ ùMûùU _âaYZû
QûZò I a§êK iµKðe K[ûö
                                                                                                      
Mêkò `êUòùf,
QûZòeê eKþZ Seòùf,                                        images
^ò@ñû ]ì@ñûùe
_é[ôaú cêjñ aòa‰ð ùjùf
jiê[ûG iAZû^e @ûZàûö                                                        
ù~Cñcûù^ GA aûUùe Mùf
QòùWAù\ùf ^òRe ùWYû,
`ûWòùf QûZò
ùicûù^ ù\a\ìZ ùjùf Kò
iAZû^,
ÊMðMûcú ùjùf Kò ^KðMûcúö
RYû ^[ûG KûjûKêö
]cðMâ^Úe @lecûù^
QûUê[û@û«ò \úNðgßûiö
ùKCñVò [û@û«ò
ù`eûe Bgße?
ùg ùjC ^ [ûG cûUòeê
Rúa^ bûwòaûe K[û
]cðMâ^Úe @leuê
eKþZ ewùe
PòùZâAaûe _âaYZûö

=V=

_âû¤û_K,aeêùYgße KùfRþ

@ùeA,~ûR_êe

ùcû-9438437092

Viewers of this Article 905