Largest Collection of Odia Sahitya | Odia Galpa | Odia Kabita | Odia Prabandha | Odia Poem | Odia Literature

AQû[òfû ùcûe (@^òf Kêcûe cjû«ò)

AQû [òfû ùcûe `êfUòG ùjûA `êUò[û«òò fZû Wûùk,
                             Zêùc ieûMùe ùZûkò ù^A ùcûùZ ùLûiò[û« Kaeúùe û
AQû[òfû ùcûe ^\úUòG ùjûA ajò~û«ò Mûñ ]ûùe,
                             Zêùc cMêgòe gòZê@û iKûùk Mû]ê@« ùijò Rùk û
AQû[òfû ùcûe Zêfiú PCñeû ùjûA cñê ej«ò \ûùŠ,
                             ùi PCñeû cêùk i¬ aZú ù\A ]êkò ùMû cûe« cêùŠ û
AQû[òfû ùcûe Pû¦ UòG ùjûA \ò@«òò ù~ûQ^û jiò
                             ùi Pû¦ò^ú eûùZ Kê@ûñe _êù^Añ Zêùc _ûkê[û« aiò  û
AQû[òfû ùcûe Zêc c^fûLò jê@«òò iaûeò UòG,
                             ùijò iaûeòùe aiò ~ûC[û« Zêùc gûgêNe ~ûG û
AQû[òfû ùcûe Zêc ^ûfòIùV jê@«òò cêñ ji ]ûùe,
                              ù~ùZ \êüL Zêc c^ùe [û@û«û ù_ûQòZ ^ò@«òò aûùe û
AQû ~\ò ùcûe _êeY ^ jêG Z[û_ò ùcû \êüL ^ûjó,
                              GZòKò RûYòQò Zêùc Z ejòQ lúY @ûgûUòG ùjûA û

    =V=       

  ~ûR_êe
                                                                                                                                       

     

Viewers of this Article 1,195