Largest Collection of Odia Sahitya | Odia Galpa | Odia Kabita | Odia Prabandha | Odia Poem | Odia Literature

\û^e cjòcû (^ûeûdY P¦â ^ûdK)

cjòcû _âKûg jêG Kùf Rk\û^
\û^Kùf \ú_ Phê jêG ùZRòdû^”1 “
iêaeþYþY \û^eê aýqò \úNð @ûdê ùjûA
ùe÷û_ý\ûù^ @ûbìhY _âû_Z fbA “2”
ùMû-\û^eê iað _û_ ùjûA [ûG \êe
bìcò \û^eê CZþZc Méùj aûi Ke”3”
_eòaûe iêL ôjêG aÈ \û^ ù\ùf
_ZÜú ùiøbûMý fbA g~ýû\û^ Kùf”4”
aò\ýû\ûù^ aâjàùfûK ùjûA[ûG _âû¯ò
_êÉK \û^ Keòùf iê_êZâ fb«ò “5”
]û^ý \ûù^ iCbûMý C\d jê@A
@^Ü\ûù^ iêLgû«ò Méùj aé¡ò _ûA “6”
iéÁòKeþZþZû ic eq \û^ Kùf
Plê \ûù^ _âûYú aAKêùY× aûi Kùe “7”
geúee @w \û^ Kùe ù~ cû^a
_âûYú R^à ^ûjó Zûe aûi \òaý ]ûc “8”
gêYòùf ^û^û \û^e cjòcû aòaêù]
@iûe Rúa^ _ûC @^ý R^ jòùZ “9”

 -V-

                                                                                                                                                                                        Rjk, ùaeê\û, ~ûR_êe

Viewers of this Article 1,752