Largest Collection of Odia Sahitya | Odia Galpa | Odia Kabita | Odia Prabandha | Odia Poem | Odia Literature

@ûKûg (gâúcZú Kêcê\ò^ú Rú)

‘’@ûKûg’’!
Zê ùc ùiZòKò CyZûùe eêj
ùKùaaò ZkKê Li^û
^ ùjùf cêŠ aûRòùf
ZêcKê iaê Kjòùa
‘’cêŠ aûRòfû ùaûfò’’ö
 

-V-

aò-004

ùlcfZû _ýûùfiþ

aòùaKû^¦ cûMð

bêaù^gße-2

Viewers of this Article 2,069