Largest Collection of Odia Sahitya | Odia Galpa | Odia Kabita | Odia Prabandha | Odia Poem | Odia Literature

@ûe Kìk (aòRd ùcûj^ eûd)

^B ajê @Qò
Zû’ iê@ùe ùi Z
Wwûùe aiòQ Zêùc,
ùcûùZ WûKò Kò@ñû
jûZ aXûCQ
jûZ Z ^_ûG ùKùa ûû
^B Kìùk aiò
_eLêQò Lûfò
Wwû ùKùZ aûUMfû û
ùQûU ùQûU ùXC
Zêc Vûeê @ûiò
G Kìkùe cògò Mfû ûû

@ûe Kìk

 @ûe Kìùk ù\L
iaêR Nûiùe
KYþUû aê\û cûWò@Qò
_ûù\ `êUò ~òa
ùMûW _KûAùf
jé\ùcûe \jê@Qò û

 

–VV–

\ge[ _êe,~ûR_êe

Viewers of this Article 1,503