Largest Collection of Odia Sahitya | Odia Galpa | Odia Kabita | Odia Prabandha | Odia Poem | Odia Literature

ÊMðZ ai« Kòùgûe \ûguê gâ¡û¬kò

ÊMðZ ai« Kòùgûe \\ûg

@ûaòðbûa : 21-4-1947 Gaõ Zòùeû]û^ : 3-5-2012

ÊMðZ ai« Kòùgûe \ûgu GKû\gûj C_fùl Zûue @ce @ûcôûe gû«ò CùŸgýùe _âbê _eõaâjàu _ûLùe @ûce @gîk ^òùa\^ ûû

                                                                                                                                           AZò

                                                                                                                                               ^òZýû^¦ ù\I

                                                                                                                                                       aòKâc ùKgeú _jò

                                                                                                                                                        Kêcûe Pû¦ eYû


Viewers of this Article 1,842