Largest Collection of Odia Sahitya | Odia Galpa | Odia Kabita | Odia Prabandha | Odia Poem | Odia Literature

Kê^òSò@ (N^gýûc ùR^û)

iek ^ò¿û_ c^,aêùS^û Rúa^
Zû’^òeúj @ûLô Kùj
              aû_û bf,ùaûC bf
K@ñk aê¡òùe Zû’e Zeùk ccZû,
@ZúZ Zû’ cù^ ^ûjó ,
baòhýZ RûùY^û ùi K’Y,
icdùe adi cû_êPò,
cû_êQò ùi _ûVgûkû ùgâYú,
aêùS^û ùi icd iûeYú ûû
‘ùcû aû_û’ ‘ùcû ùaûC’ùe Rúa^ iaðÊ,
iúcòZ _eò]ô ù^A Zû’e _eòùag,
aû_ûùaûC K[û iZ ,
iZ Zû’e MêeêRú Mêeêcû K[û,
ùiA[ôùe `êUòCùV Zû’e iekZû ûû
Zû’e ^òeúj aògßûiùe MXêQò ùi Ne,
Kê^òùaûjê iûRò _êYò ùLûRêQò Zû’ae,
~òa gûgêNe,
ùLûùR gvûgûXú PêWòcûk c[ûe iò¦ìe,
^òÂêe iZýKê ù~ùa,
                     aûÉaùe Keòa @û\e,
iùZ K’Y bêfò~òa aû_ûùaûC Ne,
@ûjû! baòhýZ ùKùZ @ijûd,
                     ùKùZ KÁKe ûû
-V-
iòõj_êe,~ûR_êe
_ò^þ-755016

Viewers of this Article 1,313