Largest Collection of Odia Sahitya | Odia Galpa | Odia Kabita | Odia Prabandha | Odia Poem | Odia Literature

KûjÜû_ûAñ MúZUòG (^aKòùgûe gZ_[ú)

                      `êfUòG

`êfUòG ùcûùZ                   Keò\ò@ _âbê
                aòZeòaò cêjó aûi
cjKùe ùcûe                    aýû_ê PC\òM
                jiòCVê Mâûcù\g ö
jé\deê ùcûe                    eûM jòõiû _âbê
                iaê ù]ûA ùjûA ~ûC
_e C_Kûùe                      G Rúa^ ùcûe
                ^òe«e fûMò[ûC ö
@mû^ @§ûe                        @ûùfûKòZ Keê
                ùcû Rúa^ \ú_gòLû
bf aê¡ò gòLô                      gòLûAaò cêjó
                \ò@ ùcûùZ Gjò \úlû ö
_e \eaKê                         Mek icû^
                cYòaò ùj _âbê cêjóò
ùKâû] _e^ò¦û                      cû^ @_cû^
                G c^ QêAña ^ûjòñ  ö
]úe _ûYò iò^û                       ajò~ûG ]úùe
                Kùe ùKùZ C_Kûe
@]úe @iÚòe                        ùjûAùf _eûY
                NUûG  @^[ð ùNûe ö
\ò@ i\þaê¡ò                           iÚòe Keò cZò
                bûaòPò«ò Kû~ðý Keò
~g @eRò cêñ                       _ûAaò iê^ûc
                Zêc ^ûc jéù\ iàeò ö
`êf _eò `êUò                      cCkòaû @ûMê
                aòZeòaò aûi cêjó
`êfUòG ùcûùZ                   Keò\ò@ _âbê
                @ûC KòQò ùfûWû ^ûjó ö
                              —V—
           @ûùc iaê UòKò UòKò `êf

RìA RûA cfäú                 cûkZú cû]aú
                 Keaúe @û\ò `êf
ùMûfû_ UMe                 ^ò@ûkò aCk
                 @ûi ùjaû @ûùc Vêk ö
Mê^Úû Mê^Úò ùjûA                 @ûùc ù~ùZ `êf
                 \ògòaû ùKùW iê¦e
aòZeòaû @ûùc                 cjê_eò còVû
                 cjK ~òG ~ûjûe ö
aw aòjûe                      IWògû ùKek
                 _¬ûa @ûiûc cû^
cògû cògò ùjûA                GKZû ùWûeòùe
                 G ù\g ùKùW cjû^ ö
@û§â cjûeûÁâ                  Mê{ðe K^ÜðU
                 cêKêU @ùU Kûgàúe
Mê^Úû ùjûAaûeê                 bûeZ R^^ú
                 \òùg ùKùW cù^ûje  ö
^òR Êû[ð ùZRò                  ù\ge ùiaûùe          
                 fûMò~òaû ùjûA Vêk
R^^ú PeùY                   ^òùa\òZ @ûùc
                 iaê UòKò UòKò `êf ö
                               —V— 
           (gògê gv 1999ùe _âKûgòZ gògê iûjòZòýK
                    bûùa _êeÄéZ I cû^_Zâ ö)

             @Rû @ûBe Kkò

@ûiùe @ûi              _ûLùe ai
               KjA aêXú @ûB
ùKCñVò [ôùf             ùKRûYò ùKùZ
               _òùf @ûiòùf ]ûAñ ö
_û^ ùPûaûA              KjA @ûB
               M_ gêYòa Kòi 
ù~ZK M_                Kjêùfû @ûB
               ùiZK eiþciþ ö
GZòKò ùaùk              ùKCñVò [ôùf
               _ûKê@û @Rû @ûiò
PKûUò _ûeò                @ûB KZòùe
               cRûùe Mùf aiò        
@ûBKê UòùK               PòùfA ù\ùf
               ù\LZ Zûe cRû
@ûùc aò UòùK             jiò ù\aûeê
               jiò CVòùf @Rû ö
PMfò cû^ê                 @Rû PêUòùe
               ùaYúùU ù\fû _ûeò
ù\L Z cRû              eûMòùf @Rû
               @ûBUû Lêiò bûeò ö
GZòKò ùaùk              PMfû __ê
               ùawùU  Kûjêñ @ûYò
@ûB Kû^òùe              aû§ò ù\aûeê
               ù\LZ Zûe VûYò  ö
@Rû @ûBu               aùX Sûùcfû
               jiòfê Kòeò Kòeò
GZòKò ùaùk              ùaûCUû @ûiò
               ù^fû ùcû Kû^ ]eò  ö
@ûB @aiÚû                K@Y ùjfû
               RûYA GKû @Rû
ùaûCUû ùcûe            aêSòfû ^ûjó
               ji Lêiòe cRû  ö

                                  (gêbgvùe _âKûgòZ)

                                —V—

                                                                      eZÜ

eZÜ @UA _eû ^@ _âKûe

júeû ^úkû ùcûZò cûYòKý jûe ö

_âaûk _ê¿eûM ùMûùc\ ij

ùa÷\ê~ðý ceKZ @UA ^@ ö

@ûjêeò ^@ eZÜ @Qò RMùZ

Zû cù¤ ùgâ eZÜ “aò\ýû’ ù~ @ùU ö

“iZý’ aP^ @ùU KY×e eZÜ

jÉe eZÜ _eû @UA \û^

“gû«’ icû^ eZÜ ~û Vûùe [ûG

Zû Vûeê iêLú @ûC @Qò aû KòG ?

“CZþZc Kûù~ðý’ ~òG akûG cZò

Zû ic fbòQò ùK cjû iµZþZò ö

“ù]~ðý ic eZÜùe @ùU ù~ akò’

Zû _ûùg _eaZ _WA Ukò ö

“aòùaK’ ic eZÜ ~û jéù\ [ûG

Zû ic mû^ú @ûC ù\LôQ KòG ?

“\dû’ I “lcû’ eùZÜ ~òG bìhòZ

ibóu Vûeê iòG @ùU cjZ ö 

                                                  —V—

@ûc bêZò^û^ú

iZêeú ahðe aêXú

^êjñA ùi Kkò jêWò

\û« aò ùMûUòG _Wò^ò Zûjûe

ùKjò gêYò^ò Zû eWò  ö

K[û Zûe @Zò ]úe

iaêùaùk cZò iÚòe

_eKê @û_Yû Kùe ùi _fùK

RûùY @aû Kò c«e ö

ibòue iòG ^û^ú

QûWò[ûG f´û Kû^ò

_òfûVê aêXûG @Zò @û\eùe

WûKê[û«ò bêZò^û^ú  ö

cù^ ^ [ûG Zû ùL\

ùKjò ^ûjòñ Zû \ûdû\

ibóGZ Zûe @Zò @û_Yûe

_Wòa^ò _ecû\  ö

ù_U PûLŠK _ûAñ

jêG^ûjó jûAñ_ûAñ

aêU bRû iòG _ieûùe beò

Ne Ne aòKê[ûA ö

Kjê[ôùf @ûc @Rû

bêZò^û^ú aêU bRû

PûLôQò ù~ [ùe ùi GKû RûYòQò

ùKùZ ù~ Zjóe cRû ö

aò_\ @û_\ Kûùk

iûjû jêG aùk aùk

VûKêeuê WûKò gêb c^ûiA

iùað ej«ê Kêgùk ö

—V—

            ùaw ùawêfú

ùaw Kùj WûKò                 ùawêfú eûYúùe

                   RMùZ aêfòfò cêjó

VòùK VòùK @ûRò                  Kjòaò ZùZ ùfû

                   ~ûjû cêñ ù\Lôfò Zjó ö

ùKùZ MQ fZû                  aY _eaZ

                   PòjÜ @ûC \ògê ^ûjó

ùKùZ _gê _lú                 KúU _Zw ùfû

                   Kê@ûùW jRòùf Kûjó  ö

gv Pòf bûA                    Êe gêbê^ûjó

                   ùLûRòfò aòKk ùjûA

i_^ ùjûAfû                   Zûe \eg^

                   gêY @ûùMû c^ ù\A ö

RMZUû aêfò                       ù\Lôfò ùKak

                   ùfûKcû^u Mjk

@ûjêeò ù\Lòfò                     cYòhe aê¡ò

                   MùX RûZò RûZò Kk ö

gì^ýùe QêUA                    eùKUþ ~û^ ùfû

                   @ûKûgKê @^û Zêjò

Kk KûeLû^û                      Pòcò^ò ]ì@ûñùe

                   aûdê \ìhòZ jê@A ö

aûdê cŠkeê                       \ò^ê \ò^ Kùc

                   jòZKûeú @cæRû^

G RMZ iÚòZò                       Kj bûaòPò«ò

                   ejòa ùi ùKùZ\ò^ ö

R^aé¡ò ù~ûMêñ                     Lû\ýe iõKU

                   _Wòa ùfû ^òù½\òù^

aûiMéj _ûAñ                      ^ còkòa bìAñ

                   KòG aû Pò«A cù^ ö

ùawfú eûYúUò                  cù^ cù^ jiò

                   Kùj ùaûKû ^êùjñ cêjó

cYòhe aê¡ò                        Kûjêñaû RûYòaê

                   Qûe ùaw R^à _ûA ö

iêùL ejòaûKê                     @ûMûcú \ò^ùe

                   cYòh aê¡ò LUûA

Mâj C_Mâj                        aêfò ^òùeLA

                   còkòaKò aûibìAñ ö 

^ì@û Rwfe                      MQfZû jùi

                   _gê _lúu Êeùe

iaêR ùK\ûe                     beò~ûG @ûRò

                   RûZò RûZòKû giýùe ö

^û^ _âZòKûe                       KeòfûYò iòG

                   R^c ùeûKòaû _ûAñ

iûeê MQ cìùk                    aiò cC^ùe

                   Kòi bûkê@Qê Zêjò ö

                      —V—

(ùaûùf jêñ Uò – 2008ùe _âKûgòZ)

@ûLôKê @eêPò Ke

i¬ ùaùk ]Wò @Rû

iûeò ù\A \ò@ñ _ìRû

@ûe¸ Keòùf             @ûM Kûk M_

gêYòaûKê bûeò cRû ö

M_ ùgùh LûA _û^

bf K[û gêYê Kû^

Kjòùf _òfûG             c]êe K[ûùe

ùcûjòa iaêeò c^ ö

@ûLôùe ù\LêQ ~ûjû

Zêc bf _ûAñ Zûjû

G_eò bûaòaû               VòKþ ^êjñA

c¦Vê \ìùeA ~û@û ö

bkòKò bkò ewe

Kû^Ú aûWe ù_ûÁe

ù\Lôa^ò _òùf             ùiMêWòK _eû

@ûLôKê @eêPòKe ö

VûKêeu _âZò \ò^

WûKò _ûùV \ò@ c^

gògê PkPòZâ                 ù\Lê[ôùf Zêùc

Keòùa^ò ùK aûeY ö

K\~ðý QaòUò RûY

@ùU \égý _â\ìhY

G_eò QaòKê                ù\Lôa^ò _òùf

KeêQò cêjó aûeY  ö

(KûgZŠú, 1995ùe _âKûgòZ)

                       —V—

                        ùUû_òaûfû

 

_òfûG Kùf aiò

còRûRþ bûeò Lêiò

                   @ûB Zûe SûWò ù\fû 

M_ ù_WòUò jiò ö

UûAñ UûAñ LeûUû  

Sûk iûeû ù\jUû

                   aiòMfû ùUû_òaûfû

MQ Zk QûAUû  ö

[KÑû cûeò aiòfû

Sûk UòùK Kcòfû

                   aiê aiê ^ò\ @ûiò

cêŠUûKê Sûuòfû ö

gêG iò^û ^ò\ùe

ùUû_ò _ò§ò cêŠùe

                  ù\Lê[ôùf _ûZò \k

aiò MQ Wûkùe ö

IjäûAùf ZkKê

^òùeLôY ùaûSKê

                  ùMûUò ùMûUò ùUû_ò ù^A

PXòMùf MQKê ö

^ò\eê ùi CVòfû

SûWò SêWò aiòfû

                  SêWò ùMûUû Lûfò ù\Lô

jõiû Zûe CWòfû ö

Pûjófû C_eKê

ù\Lô _ûZòcû^uê

                  Kò Keòaò Gùa cêjó

_Pûùe ùi c^Kê

iÚòe Kfû c^ùe

bûùk Kò@ûñ \êüLùe

                 aò_\ùe aê¡ò ùcûe

LUûAaò Kûcùe ö

aê¡ò cù^ RêUòfû

cêŠê ùUû_ò KûXòfû

ùiAUòKê KòQò \êe

RûYògêYò `òwòfû ö

_ûZò ~ûK MQùe

ùUû_ò ]eò jûZùe

                 MêY Zûu RûYòQZ

`òwòù\ùf cRûùe ö

@ûMê ùi jêiò@ûe

ùMûUûAY iZße

                 cêùŠ ù[ûA SêWòUòKê

PûfòMfû aRûe ö

—V— 

(KûgZŠú, cyð 1997ùe _âKûgòZ)

eûRû iòG c^fûLô

eûRû KòG ùja, eûRû KòGùe ?

akê@û Kjòfû “”cêñ”

fûTþPê@û Kjòfû “cêñ’

^úeaùe Pûjó ejòfû KòG,

                         ejòfû KòGùe “jêñ’  ö

eûARùe _êYò _Wòfû jêeò   

G Kû~ðý ^êùjñ Z _òfûu _eò

                         ejòQ«ò RùY Ehò

Kjòù\ùa ùi _ûkòa ùK _âRû

                         iòõjûi^ùe aiò ö

Ehòuê ieùa Kùf Mêjûeò

ùfûKUòG aûQ cù^ aòPûeò

                         ùjûAa ùi @ûc eûRû,

ù\g _ûAñ jòZ Kûc Keò ùi

                         iêLùe _ûkòa _âRû ö

iÚòe cù^ Ehò UòùK bûaòùf

ibòuê aMòPû ù\LûA ù\ùf

                         Kjòùf ùi jiò jiò,

c^ bûeò `k Lû@ ieùa

                         aMòPû bòZùe _gò ö

akê@ûUò Zûe ù\LûA ak

c^Azû ù~ùZ LûAfû `k

                         iêù~ûM _ûAQò [ùe

ùKùZ ù~ KûjûKê aò]û ùMûAVû

                         ù[ûAù\fû aúeZßùe ö

ùLûiûcZ KòG @ûù^ KeA

eûRû ùjûA cRû PûLôaû _ûAñ

                         \òaû Ê_Ü cù^ ù\Lô

_e \eaùe ùfûbòfû @ûLô

                         ~ûC[ûG Zûe fûLô  ö

_e ]^ KòG fêUò ^ò@A

c^ùe Z bd UòKòG ^ûjó

                        G iaê ù\LôY RùY

aò]û cûWKê LûZe ^ Keò

                         ùMûUò ùMûUò MQê UûùY ö

ùgùh Ehò ù\ùf eûd gêYûA

ù~ûMý ùfûK RùY aûQòfò cêjó

                         _e \âaý Rêe ù\Lô

Rúa^Kê bd ^Kùe ~òG

                         eûRû iòG c^ fûLô ö

(Wü jùeKé¾ cjZûau “eûRû ùja KòG’ MÌe) 

                                          —V—

VK ù_Pû

               ùMûfþMûf ù_PûUò

                  Zêzû iò^û VKUò

aûUò _eò                              \êA @ûLô

                  Pûjó [ûG ZeûUò  ö

                  @kiê@û ùiAUò

                  \ò^ iûeû gêGUò

eûZò ùjùf                          ùPûe _eò

                  GùY ùZùY aêùfUò ö

                  \òù^ iòG MQùe

                  aiò[ôfû cRûùe

cRû Zûe                             QûWòMfû

                  ùMûfò aûRò ù_Uùe

                  Mkò Mfû ùMûfòUû

                  Sûk iûeû ù\jUû

~ªYûùe                             Kfaf

                  RêUòMfû KûCUû ö

                  a§ê \êüùL KûZe

                 Kò Keòa cûZe

PUþ Kò^û                                  CWòMfû

                 @ûYòaûKê Wûqe ö

                 ùKûAfòKê ùbUòfû

                 Kêjûùaûfû Keòfû

bf Kùf                               _ûCYûUò

                 \aû _ûAñ Kjòfû ö

                 ùKûAfòUò @ûiòfû

                 ù_Pû ^ûWò ù\Lôfû

ùeûM _ûAñ                              Jh]Uò

                  RkKêŠ ùaûAfû ö

                  KûC KêŠ @ûYòfû

                  KêùŠ Rk beòfû

Pê_þPû_þ                                   aiòaûKê

                   ù_PûUòKê Kjòfû

                   RûKòRêKò aiòfû

                   ù_Pû cù^ jiòfû

aiê aiê                                   KeûcZò

                    Jh]e RûYòfû  ö

                    ùKûAfòUû Maðùe

                    WûKZe aòPûùe

_ûCYûUò                                  `ûuò ^òG

                     VKûAY aûMùe ö

                     VKûAaò ZûjûKê

                     gòLûAaò _ê@Kê

@ûzû Keò                                 _ûù^ ù\aò

                      iêceòa jeòuê

                      jòZ Kùf \êÁe

                      còùk^ò _êeÄûe

_êeÄûe                                   \ìùe [ûC

  còùk ùVwû _ûjûe ö

(i¯c ùgâYú AõeûRú ajòe Why The Crow looks after the cuckoo’s eggs  Qûdûùe fòLôZ)

                                            —V—

ùVKê@û KAñQ Kkò

 

ùVKê@û KAñQ fûMòùf Kkò

Meùa ùVKê@û MfûUò akò

          ù\fû ùKùZ @_cû^

@ûùe @kiê@û K@ñk Kêjû

          ]ôKþ ]ôKþ ùZû Rúa^ ö

[ûkò _eò ùMûfþ PUKû ù\j

Pûeò ùMûUò _û\ ieê@û cêjñ

          Pûfò ùZûe ]úe Kò@ûñ ?

\ìùe ZûkMQ _Wòfû aûRò

          ZêeòùZ ùcû ij ]û@ûñ ö

@ûLô _fKùe ~ûG \CWò

_QKê @^ûG ^d^ ù`Wò

          Zêzû iò^û ùjC aûA

KAñQ aû_êWû ù\øWùe ùKùa

          RòZò _ûeòaê Kò Zêjò ?

\CWò ùVKê@û jûfò@û jêG

bûaòfû aògâûc ù^aò UòKòG

          Zû _ùe cûeòaò Wò@ûñ

GKû Kê\ûùe RòZû_U ù^aò

          MQ cìùk ùjûA Vò@û ö

XêkûC WêkûC gêG ^ò\ùe

KAñQUò ~ûA MQ cìkùe

          ùVKê@ûKê WûK \òG

@ûùe @kiê@û ùgûAQê Kò@ûñ

          RòZû_U ù^fû KòG ?

]úe _ûYò iò^û _[e KûùU

Meaùe K[û Kùj ù~ @û

          aé[û jêG Mað Zûe

ijò¾êZû MêêY

          gòLôùf _òùf

          _ûAa Zêùc

          @û\e ö

         —V— 

ùfûbú KêKêe

~ûC[ôfû [ùe                KêKêe ùMûUòG

                 cûCñi LŠòG ]eò

ù_ûfUòG iòG                 ù\Lôfû aûUùe

                 _ûYò aùj [ôeò [ôeò ö

^òeòck Rùk                   ^òR QûAUòKê

                 aûe aûe ^òùeLA

bûaòfû c^ùe                 @^ý KêZûUòe

                cûõiKê ù^aò QWûA ö

^û@ûñ Zû akò@û                 ijùR akê@û

                 @ûM _Q ^ Pò«A

ù_ûf C_eê ùi              ùWAñfû ijiû

                 @if ùaûKûUò ùijò ö

@[k Rkùe _jñeò _jñeò

                 aW Kfaf ùjfû

ajê gâc Keò                    akò@û ùKak

                 Rúa^Uò aTþPûAfû ö

@Zò ùfûùb ~\ò    akûAa c^

                @ûM _Q ^ aòPûeò

jeûAa iò^û                   @û_Yû \ea

                cù^ ùPZ bf Keò  ö

               —V— 

Zò^ò VK

                   Zòù^ûUò [ôùf VK

                   Zûu bòZeê GK

          c]ê_eò Zû             còVû K[ûùe

                   bêfò ~û@û«ò ùfûK ö

                   ù\Lôùf \òù^ iòG

                   ùQkòùU ]eò KòG

          ùMûùiAñ ùaûfò     ùPùjeû Zûu

                   \ìeeê RûYò jêG ö

                   Veû Veò ùi ùjùf

                   VKòùa KCgùk

          Zò^ò QKùe            VK Zòù^ûUò

                   iZeùK ejòùf ö

                   _â[cUò @Afû

                   \ŠaZ ùjûAfû

          KòG ùi cìLð           KêZû Qê@ûKê

                   aò_âuê  VKò ù\fû ?

                   eûMòMùf ùMûiûAñ

                   [ôfêùe _ûRò Kûjó

          ùQkòKê ùcûe         Gc« Kjê

                   @if KêZû Zêjò  ö

                   \ßòZúdUòe _ûkò

                   _â[ùc ù\fû Mûkò

          GWòKò Ifê              PŠûk aò_â

                   KêZûKê bûk ùQkò ö

                   ùa\ _êeûY _Xò

                   ]ec Kcð jêWò

          KêZû Qê@ûKê             @û\eò ù^f

                   ù\aZû _ìRû QûWò ?

                   c^Uò ù^ûùjñ iÚòe

                   Mùf ùi KòQò \ìe

          ZéZúd VK             @ûiò RêUòfû

                   ùijò Uò aûKý aúe ö

                   bfû G Kkò Kûk

                   c^ùe UòùK bûk

          @^úZò Kùf           ùMûùiAñ ùja

                   ùc\ò^ú Uk ck ö

                   QZògò RûZò eûRû

                   CWêQò Zêc ]ßRû

          c[ûùe PòZû           Kûù§ _AZû

                   KeêQ \ò@ñ _ìRû ö

                   KêZû _ûkòaû _ûAñ

                   ùMûùiAñ ùjf aûA

          Zc icû^             @]c R^

                   RMùZ ù\Lô ^ûjó ö

                   aò_â K_ûk aûc

                   ùjûAfû cZò bâc

          ùQkòKê ùZRò          Zeaeùe

                   Pkòùf ^òR ]ûc ö

                   _ûV _Xòùf i^û

                   RûYòa Kê^ò Kê^û

          _e K[ûKê             _eùZ ~òaû

                   gûÈùe @Qò c^û ö

 —V—

ù^Zû bkò ù^Zû

        ù^ZûUòG jaû _ûAñ

          KûjÜû cù^ bûkê[ûA

GùZMêùW _ûV      _Xò Kò@ûñ fûb

          PûKòeú Z RêUê ^ûjó ö

          \eRú _ûLKê ~òa

          ù\je cû_Uò \a

Mû§ò ùUû_ò @ûC      _¬ûaú _ò§ò ùi

          ù^ZûUòG a^ò~òa ö

          Kû§ùe _KûA Sêfò

          ù^Zûu _Qùe aêfò

ibû icòZòùe        bûhY ù\A ùi

          ù\Lôa ije Mkò ö

          _Xûùe ^ûjó Zû c^

          còkòa cªú @ûi^

IßûWð ùc´eVê       ]úùe ]úùe Zûe

          ùjûA~òa _âùcûi^

          _ûTþPUò aeh ~\ò

          còkò~ûG eûRMû\ò

]^ iµ\e          @bûaUò ùKùa

          ù\Lôùa^ò _ê@ ^ûZò ö

          ù_^þi^þ ejòQò _êYò

          ^a KòG ù^C MYò

]^ i^cû^                    ~g MCea

          [ôa eûRKúd VûYò ö

          ù^Zû bkò ù^Zû jê@

          ^òR Êû[ð QûWò \ò@

ùfûKcû^ue       jòZ _ûAñ Zùc

          ^òRKê @ûjìZò \ò@ ö

          ùeûMú ùiaû @ûùM Ke

          _ûAa ^òù½ @û\e

^òele @ûC          ^ò¡ð^ ùiaûùe

          iù«ûh _eùcgße ö

          gûiKe c^ ù^A

          KûjûKê ùgûhòa ^ûjó

cû^a ùiaûùe      cû]a iù«ûh

          G K[û gûÈ KêjA  ö

—V—

@§u jûZú ù\Lû

@§ [ôùf Pûeò iû[ú

aòPûeòùf bûaòPò«ò

@Šûkò @Šûkò RûYò ùi _ûeòùa

ùKùZ aW Rúa jûZú ö

_â[c @§Uò ~ûAñ

ùMûWUòKê @ŠûkA

cû_ò Pê_ò cù^ aêSòMfû iòG

jûZú Uû L´ @UA ö

\ßòZúd @§Uò Kûfû

ijùR GWòKò Ifû

jûZúe Kû^eê VCeûA ù^fû

ùi _eû ùMûUòG Kêfû ö

\ßòZúd @§Uò jiò

fû¬Kê ù\fû @ûCñiò

iû_ ùaûfò Zûe c^ùe ]ûeYû

@KiàûùZ Mfû @ûiò ö

aûeò jûZúUòe M§

@Šûkòfû ùgh @§

Kû^Ú ùaûfò iòG cYòfû ù\jKê

aê¡ò Zûe ^êùjñ c¦ ö

^ ùjûAY ZeZe

c^UòKê [d Ke

aêSò ^ aòPûeò @§_eò Zêùc

ù\a^ò _òùf CZþZe ö

—V—

còQê@û eû]ê@û

@ûc Mñû iû]ê@û

_ê@ Zûe eû]ê@û

ùKjò ùKjò ùiAUòKê

WûK«ò aò M]ô@û ö

_òfû ùak adi

]ùe cûQ MWòg

cû@û Zûe \òfþLêiþ

ùi Z cûUò MùYg ö

aW ùjfû eû]ê@û

ijùRZ M]ô@û

@ûMeê Z _[jêWû

Gùa bûaò jûfò@û ö

ijR Kò Zû _ûAñ

PûKòeú Kò RêUA

_ûV _Xò ùKùZ KòG

ùaKûeùe aêfA ö

fûRUòKê ùZRòaò

ùMûeê MûB RMòaò

ùZùa iò^û _eòaûe

iêêeêLêùe _ûkòaò ö

MûB RMû Kû~ðýUò

c¦ ^êùjñ ùiAUò

K_òkû Z MûB RMò

_ùe eûRû ùjfûUò ö

MûB RMò eû]ê@û

ùjfû c^ ùcûUò@û

ieMUû \ògê[ôfû

ZûKê Zêzû ZûUò@û ö

\òù^ MûB ùMûVùe

cù^ cù^ aòPûùe

ùfûKuê cêñ còQ Kjò

VKûAaò cRûùe  ö

ù\LôaûKê cRûUò

QûùW iòG KêjûUò

]ûAñ @ûi ]ûAñ @ûi

aûN ù^fû MûBUò  ö

ùfûùK ]ûAñ @ûiòùf

ùVwû ]eò QêUòùf

aûN `ûM KòQò ^ûjó

eû]ê ji Czêùk ö

@ûC \òù^ iZùe

aûN GK fdùe

]ûAñ @ûiò MûBUòG

Kûaê Kfû aûMùe ö

eWò QûWò eû]ê@û

ùjfû iò^û jûfò@û

ùfûK gêYò aêSòMùf 

eû]ê Zêzû Mûfê@û ö

bûkê[ûG ùiAUò

cò[ýûaû\ú cêjóUò

iZ K[û ùKùa ùjùf

Q_ò~ûG ^ûjóUò ö

@û^ Rù^ ~òG ùe

còQ Kjò `ûùuùe

^òù½ \òù^ VKûcòùe

_Wò~ûG iòGùe ö

    —V—

PZêe aòfê@û

cûCñi LŠòG [ùe

]eò KûC ùMûUòG

@û^¦ùe @ûiò aiòfû

MQ Wûkùe iòG ö

MQ cìùk aiò aòfê@û

cù^ cù^ Pò«A

cûCñi LŠòKê ù^aò cêñ

KûCUòKê bêfûA ö

jiò jiò iòG Kjòfû,

gêY ùj KûC còZ

Qûe ùKûAfò Uû ùZû ic

ùKùa ieò ^êùjñ Z ö

WÿCf WÿûCf ù\jKê

cûù^ iêXk @ûLô

PòKÑY [Kê Pûjòñùf

@ûLô ~ûGZ fûLô ö

c^ cZûYò@û MúZ Zê

~\ò Mû@û«ê [ùe

Zû[ô^þ Zû[ô^þ ^ûP ùcû

Zê ù\L«ê ù^Zâùe ö

GZK _âgõiû gêYòY

KûC ùbûk ùjûAfû

KY× SûWò c^ Cfäûùi

Kû@û Kû@û eûaòfû ö

ZlùY cûCñi LŠK

KûC [eê Liò

PZêe aòfê@û _ûUòùe

_ùW C_eê @ûiò

LûA iûeò ZûKê aòfê@û

Kùj Lêiò c^ùe

@ûùe cìLð KûC ùZû_eò

ùaûKû KòG iõiûùe    ö

^òR eì_ MêY _âgõiû

~\ò KeA KòG

cù^ eLô[ôa ùijòUò

cjû VK ùMûUòG ö

         —V—

cûUò cû@ûe _ê@

cL cfcf PòKÑY ù_ûhûK

ùfûWû ^ûjó ùcûe ùfûWû ^ûjó

gv cf cf ù]ûafû C@ûùi

ejòaûe Azû ùcûùU ^ûjó ö

cûõi _fûCe iê@û\ [ùe aò

_ûUòùe ùcûje aûRò ^ûjó

_e ]^ fêUò ]^ú ùjaû @ûgû

Rúa^ùe ùKùa bûaò ^ûjó ö

cûUò cû@ûe _ê@ _eû cêjó

SûUò cûUòùe ùcû KêWò@û MXû,

ùKû\ûk KêeûXò fwk Rê@ûkò

Pûh _ûAñ ùcûe G iaê ùfûWû ö

_ûTþP jûZò@û MûcêQû \ò LŠò

ù_ûhûKùe ùcûe \ò^ ~ûG

PòcêUûG fêY ùafûG _Lûk

gûM cûeòPùe gû«ò _ûG ö

Kjeû Kieû ak\ ù\û@Uò

^òZò \ò^ò@û iû[ú ùcûe

_ê@Uò cûZe @ûieû jê@A

\êüùL iêùL Pùk ùcû _eòaûe ö

Wùe ^ûjó cêjó KêjêWò KûKe

cêŠ `Uû Leû ahðû gúZ

aòei c^Kê iei Kùe cêñ

ieûMùe MûA b¬ MúZ ö

aû]Kû gògêUò KZeûùe MùWÿ

_ûG ^ûjó _[ô ICh]ô

aòKùk bûeòRû \ò@ñuê iêcùe

DYû Ke ùcûe gògê aýû]ô ö

ijòZ ^êjñA iûjêKûe \ûC

aW jeKZ Kùe @ûiò

_eòaû _êkûG _êeûA _kûG

aMòPû bòZeê PTþPk Liò ö

a^ýû aûZýû @û\ò \Aaú aò_ûK

c[û _ûZò cêjó ijò~ûG

\aò ^ ~ûAY \ò MêY Ciôûùj

fêj fjê Xûkò LUê[ûG ö

_e C_Kûùe ikòZû _eûG

G Rúa^ ùcûe fûMò ejê

^òùR Rkò cêjó @û^Kê jiûA

^òbûAaò ù\g lê]û \ûC ö

            —V—

GcòZò aò [ôùf eûRû

GcòZò aò [ôùf eûRû

Kjê[ôùf @ûc @Rû

ibòuê icû^ ^ýûd còkê[ôfû

iêLú [ôùf ùZYê _âRû ö

Aeû^e aû\gûj

_eRûu @Zò _âòd

_ê@ _eò _âRû _ûk«ò ù^øùgLûñ

ù\AY CPòZ ^ýûd ö

_ûeò]ô Keòaû _ûAñ

\kak iûù[ ù^A

Rwfùe aêfò _âKéZòe ùgûbû

ù\Lê[ôùf ^eiûAñ ö

eûRûu cùYûjò _ûAñ

_eùg _ûPK ù^A

gûKþ iaRòUû @fYû [ôaûeê

_ûUòKê eêPA ^ûjó ö

_ûùL ù\Lû~ûG Mû@ûñ

fêYUòùK _ûAñ ~û@û

@ûYòaû _ìaðeê _ûCYûUò ù\a

Kjòù\ùf aû\gûjû ö

PòcêUûG fêY _ûAñ

_Aiû ù^ùa ^ò ùKjò

cûcêfò \ea @ûYòaò ~ûCQò

KcðPûeú ù\ùf Kjò ö

^é_Zò ùjùf M¸úe

ùQûUeê aW aòPûe

ùQûU bêfeê  aW bêf _ûAñ

aûU `òUòaûUû iûe ö

aû\þgûjû ùjûA cêjñ

iûcû^ý faY _ûAñ

_ûCYû ^ ù\A @ûYòaû CPòZþ

ùcû cZùe ^êùjñ ùijò  ö

ùcû aûUKê @^êieò

ùi _[ùe KcðPûeú

_eRûuê ùcûe ùgûhY Keòùa

aêSòa KòG Mêjûeò ?

fêY LûA[ôa ~ûe

MêY MûC[ôa Zûe

^Zêaû ^eK MZòKê _âû_Z

G @ùU gûÈ aòPûe ö

jûZùe [ûA ùcû @iú

gûi^ Mû\òùe aiò

\éXc^û ùjûA ^ýûd ù\ùf

Lêiò ùjùa ù\gaûiú ö

        —V— 

^ûCeò@û

^CKûUò bûiê[ûG Rke ùiâûZùe

@ûjêfûUò ]eò[ûG ^ûCeò jûZùe ö

^B _ûeò ùjûA ~ûZâú ~òa ùi_ûeòKê

_Pûeòfû iòG, _âgÜ ]úùe ^ûCeòKê

EKþ ùa\ RûYòQêKò @ûùc ^ûCeò@û

^ûCeò KjA cêñ Z @ùU @_ûVê@û ö

ùgæûKUòG ùaûfò  ù\ùf @û^ù¦ _ŠòZ

gýûc ùa\eê KòQò RûYòQê KjZ ö

^òZû« cêeìL cêjó _ûV _Xò^ûjó

gûÈaûYú ZêùŠKûjêñ Cyûeòaò cêjó ö

^òZò cìf fûMò cêjó KêUê´ ù_ûhA

KòZûae MêXZZþZß ùjRò ^ _ûeA ö

_ŠòZ ùaûfòùf ùgäûK @Zò PcKôûe

~Rêùað\ MûAùf ùi iê-fkòZ Êe ö

]ûe ]ûe aùj fêj ^ûCeò @ûLôeê

cù^ bûùa ^ò¦û _ûG cêeêL ùjaûeê ö

ùNûUò @ûùi  ùNûe aû@û Gjò icdùe

Ukck ùjfû ^û@û aêWòa iZßùe ö

Rúa^e @ûgû ùZRò QûWòùf ùi eWò

iùZ @aû _âûYaûdê ~òa NUê QûWò ö

_ŠòZu bd ù\Lô Kùj ^ûCeò@û

iõiûe PkYò mû^ ^ RûYò Qû^ò@ûñ  ö

aTþPû@ Rúa^ Gùa gûÈ mû^ ]eò

Rúa^ eLôaò cêjó ^Bùe _jñeò  ö

_ûV _Xò c^ê ùZR Mað @bòcû^

icÉuê cY Zêùc @û_Yû icû^ ö

PŠú _ûV Vûeê ù~ûZû iòùfA gòLôa

ùZùa iò^û G iõiûùe @û^ù¦ Pkòa ö

—V—

@ûc Mñû PKeû

@ûc Mûñ PKeû

cêŠ Zûe ^êLêeû

PKû _ûeò aiò[ûG

aòf ù\A aLeû ö

ù\LôaûKê aûweû

ù_U ùMûUû MMeû

PUû _Uþ Mòkò\òG

_ê¬û _ê¬û KûKeû ö

ùMûW Zûe ùMû\eû

iaêùaùk M_êeû

RêUò Mùf iûw iû[ú

Rcò~ûG ~ûZeû ö

ùfûK ù^ûùjñ ^ûKeû

@ûiòMùf WûKeû

Pòf _eò PòfcKê

Sûùµ cûeò UûKeû  ö

_ê@ Zûe ùMûaeû

Rûcû _Uû ùKûZeû

PòKþ PòKþ Pòf@ûLô

ajê[ûG ùf¬eû ö

_ûVQûWò ùMûaeû

Kùe Uûjò Uû_eû

\ò^ iûeû aêfò aêfò

ùjfûYò ùi aûZeû ö

ù\LôaûKê ~ûZeû

@kò Kùe ùMûaeû

aêSûAY aû_ Kùj

Nùe ^ûjó L_eû ö

iû[ú ùcùk ùMûaeû

aêfò ù\ùL ~ûZeû

fûk aùj LûAaûKê

\jòaeû KûKeû ö

ùPûeò Kfû ùMûaeû

GWòKò ùi ù[ûaeû

cûWLûA _òVò Zûe

ùjfû iò^û LZeû ö

        —V—

\ûi iòG cYòhe

bûaòfû KêKêeUòG

ùcû Vûeê iûjiú ~òG

còZâ ùjûA Zûe _ûLùe ejòaò

^ [ôa bd UòKòG  ö

ùVKê@û _ûùg ejòfû

Lêiòùe \ò^ aòZòfû

eûZòUûùe \êùjñ ùgûA[ôaû ùaùk

Liþ Liþ g± ùjfû ö

KêKêe ^ò\ _Zkû

@ûIßûR gêYò bêKòfû

Pê_þ ej Zêjò ùjUûKê ùcû We

ùVKê@û Vûeò Kjòfû ö

@[d KêKêe c^

RûYòfû ùVKê@û MêY

ùjUûKê ùbUò ùi c^ K[û Kjò

Zû _ûùg aòZûG \ò^  ö

eûZòùe \òù^ gêYòfû

Liþ Liþ g± ùjfû

iûjiú KêKêe ]W_W CVò

iûùw iûùw ùi bêKòfû ö

aòKk ùjUûe c^

ùZûe Kò K\~ðý MêY

^òKUùe _eû iòõj Mê¶û @Qò

ù^a ùi \êjóu _âûY  ö

KêKêe ùjfû jZûg

ùjUûe ^ûjó iûji

_gê eûR iòõj ^òKUKê Mfû

c^ Zûe ùjfû ùZûh  ö

\òù^ KêZû ùgûA[ôfû

Liþ Liþ g± ùjfû

_ìað _eò iòG bêKòaûeê iòõj

Pû_êWûG Khò ù\fû ö

ùagú `ûRòfûcò ùZûe

ùKùW \_ðú @ùU ^e

ijiû @ûiòY ùi @ûc \êjóuê

_VûAa ~c_êe ö

KêKêe ùjfû KûZe

iòõjVê iûjiú ^e

cYòh _ûLùe _jñTþPò Kjòfû

iû[ú ùjaò cêñ Zêce

cYòh ùjûAfû Lêiò

KêKêe @ùU aògßûiú

^òR Nùe ZûKê @û\ùe eLôôfû

\ò^ aòùZ Zûe jiò ö

\òù^ ga\ gêYòfû

iùw iùw ùi bêKòfû

^ò\âû bûwòaûeê cYòh CVòY

KêKêeKê @ûCñiòfû ö

iûaûi Zêjòùe aúe

ùKùW KeûcZò ùZûe

ùaKùe gòKêkò fMûA ZûjûKê

\ûi a^ûAfû Zûe ö

iûjiú Rúa KêKêe

aògßûiúu cù¤ iûe

@ûcô aògßûie @bûa [ôaûeê

\ûi iòG cYòhe  ö

—V—

Zêùc  @û]ê^òK _ê@

 aêXûUòG  [ôfû @ûceò Mû@ûñùe

adi Zû ùja @gú

aW cCRò@û jùiA jùiA

ibóuê  KeûG Lêiò ö

\òù^ _òfû \ùk RêUòùf Zû _ûùg

ùK KjA aYbûfê

@ûC ùK KjA MR cìeêLUû

@UA ^ò_U Ifê ö

jò¦ú AõeûRúùe KêjûKêjò ùjùf

aêXûUòùK ù\fû jiò

@û\ùe _òfûuê _ûLùe aiûA

_òVòKê ù\fû @ûCñiò ö

@ûc ùaùk _òùf ^ [ôfû ù__e

ù_^þ ù_^þiòf ajò

K@Y _XêQ Kjòa _òfûG

icSò ^ _ûùe cêjó ö

ùK Kùj KùfR ÁêùW _eû cêñ

KòâùKùU ^ ~ûG jûeò

ùZ¦êfKeKê  jeûA _ûeùf

RMùZ _Wòa jêeò ö

@ûC ùK KjA WòMâú]ûeú cêñ

iûUòð`òùKUþKê ]eò

]_ûùk ùKak aûKò LûZûùe ùcû

ejòQò _eû PûKòeò ö

iaê gêYò iûeò Kjòfû ùi aêXû

Zêùc @û]ê^òK _ê@

_Pûeòa ~ûjû gêYòKeò Zûjû

CZþZe S@U \ò@ ö

icû^ IR^ UâK I aiþùe

ejò[ôfû beþZþZò ùjûA

Kjòfû-_òfûG ùKCñ WâûAbe

ijùR ù^a PkûA ö

       Veû Veò iûe ùjûAfû ùKak

       ùKjò ^ ù\ùf CZþZe

       aêXûUò Kjòfû ijùR PkûG

       aiþUòe WâûAbe ö

       ùMûUûG \òMKê aiþ XkòMùf

       aûfû^þiùe ~ûZâú ejò

       ù~ZòKò IR^ _ìeêaeê [ôfû

       ùiZòKò ejòa Zjó  ö

ùMûUûG \òMKê UâKþ XkòMùf

aûfû^þi jeûAa

cû¤ûKhðY akù~ûMêñ _eû

IR^ \òMêY ùja ö

_òfûG ùKak Rk Rk ùjûA

bûaê[ôùf Lûfò cù^

ùKùW bf ùfûK iZùe G aêXû

mû^úu c¤eê RùY ö

Mea Zòùkùjñ ^ûjó Zû c^ùe

^ûjó jòõiû @jõKûe ö

GZòKò RûYòQò Rúaù^ ùKak

ibòGñ Zû @û_Yûe ö

—V—

@ûc ^B

 @ùuA aùuA ùKùZ aû]û _ûA

@ûMKê ]ûAñQê Zêjò ö

Kêk Kêk Êùe Kò @aû KjêQê

RûYòZ _ûeê^ò cêjó ö

KûP ùK¦ê _eò ^òeòck Rk

ajê[ôfû ùZû alùe

ùKùZ RúaR«ê ùZûh ùjC[ôùf

_û^ Keò @û^¦ùe ö

@ûRò ùZûe Rk \ògê^ò ^òcðk

ckò^ Kj KòµûAñ ?

ùZû aòhûq Rk _û^ KeòaûKê

ùKjò c^ Keê ^ûjó ö

aû¿ M\þMù\ Kjòfû ZUò^ú

gêY @ûùe Kê^ò bûA

@ûRòe cYòh jòZûjòZ mû^

bêùf ^òR Êû[ð _ûAñ ö

KûeLû^û ùLûfò \ìhòZ RkKê

ùcû alùe QûWò ù\fû

^ûk ^Ÿðcûe \êMð§ \ea

iaê @ûiò Rcû ùjfû ö

Rk \ûù^ ùZûh Keê[ôfò cêjó

\êüL ^ [ôfû c^ùe

Rk _â\ìhY ùeûKòaû _ûAñKò

^òùa\^ cêjó Kùe ö

        —V—

iáZòfò_ò, 1997ùe _âKûgòZ

 

@ûùc _ûV _Xòaû

KûjÜû cê^û Kê^û ejòcþ

@û\ò _òfû ibòGñ

_ûV _XòaûKê GKûVò

ùjùf @û_Yû QûGñ ö

iRaûR ùjûA @ûiòùf

]eò ajò _Ze

bêfò ^ _ûe«ò c^ùe

MêeêRúu @û\e ö

ùKùZ MúZ M_ @ûcKê

Mêeê ^òZò gòLû«ò

bkò bkò ^ûP gòLûA

c^ ùcûjò ^ò@«ò ö

aû_û cû@ûVûeê @]ôK

ùiÜj Ke«ò ùijò

còVû K[û Kjò @ûce

c^ RòY«ò bûA ö

^úZò K[û ùKùZ gêYû«ò

@ûc cwk _ûAñ

^òZò aò\ýû\û^ KeòY

[Kò ~û@û«ò ^ûjó ö

cìeêL ù\ûhUò @UA

aW gâZê ùMûUòG

ùKùZ ^ò¦û @_cû^ ù~

_êYò ùK VKò \òG ö

ùKùZ ZòKUû @Q«ò

aP^Uò c]êe

c[ûùe ZòkK ùgûbA

Zûuê \ìeê Rêjûe ö

_ûV_Xò @ûRò cYòh

P¦â C_ùe ejò

ùKùZ MùahYû KeêQò

cjû gì^ýùe [ûA  ö

@i¸a ùaûfò ùKak

ùaûKcûù^ bûa«ò

aò\ýûùaùk iaê i¸a

_ûVê@ûG Kj«ò ö

_â\ú_ Rkòùf @§ûe

\ìùe \òG jùUA

@mû^ ù\ûhKê ùKak

_ûV ù\a KùUA ö

—V—

KêjêK ù_Wò

 

^ûZò ^ûZêYúu ùckùe

aiò @ûB PZêeú

KêjêK ù_Wòe cjK

ZK ù\fû aòZeò ö

Zêc _eò @Qò Rúa^

Kò«ê Rúa ùi ^êùjñ

_û\_ ùaûfòY Kj«ò

Kj _û\Uò KòG ?

@ûLô Kû^ ^ûK ^[ûA  

@^êba KeA

Kjòù\a iê^û _òfûG

Kòi @UA ùijò ?

cYòhe jòZ Keòaû

_ûAñ R^c Zûe

GZK ^ aêùS cYòh

Kùe Kò @aòPûe ö

`k cìk `êùf ùZûh ùi

QûA Kùe _â\û^

beò\òG aûdê cŠùk

aògê¡ @cæRû^ ö

RMZe jòùZ \]úPò

\û^ Keùf @iÚò

ùijò_eò Zûe aòjêù^

aé[û RMZ iÚòZò ö

Zêùc Kê^û Kê^ò _òfûG

UòKòUòKò jûZùe

aûQò aûQò Pûeû fMû@

fûMê ù\g jòZùe ö

                       —V—

 

~ZÜ

iûAZòa ~ùZÜ ajò _Ze

@Zò ~Z^ùe iRû@ Ne ö

ù_ûhûK _Zâe ~Z^ ù^a

ù\j _âZò ~ZÜ iað\û ù\a ö

bêfû c^Uòe ~Z^ ^ò@ 

_ûV_Xû _âZò ^Re \ò@ ö

~Z^ùe eL Lû\ý \ea

NCWûA cûQò Lû\ý LûAa ö

_òZûcûZûue ~Z^ ù^a

Mêeêu ~Zù^ _ìRû Keòa ö

@Zò[ôu ùiaû ~ùZÜ Keòa

eZÜ _eò @ûgúaðû\ fbòa ö

~Z^ùe _ûk MûB aûQêeú

lúee @bûa ù\a _ûùgûeò ö

@Zò ~Z^ùe aél fMû@

_eòùag ~ZÜ ibòGñ ^ò@ ö

GZK ~Z^ ~òG cû^òa

iê^û_òfû ^òù½ iòG ùjûAa ö

            —V—

        jiLêiòe iõiûe

Pû¦ jiê[ûG @ûKûùg ejò

gògê jùi cû@û ùKûkùe [ûA

iìeê~ C\ùd _\à jiA,

cú^ jiê[ûG Rkùe ejò ö

_lú jùi Zûe ^úWùe [ûA

KòZûa ù\LôY cìLð jiA ö

^ûZò ^ûZêYúu ùckùe @Rû

jiê[ôùf \òùg ùKc« cRû ö

gògê jiê[ôùf jiA ]eû

jiLêiòe G iõiûe _eû ö

                            —V—

_âùdûM- @ùKÖûae 2007

jiòaê c^beò

 

ùcNùe ùcN ~ûjû aehò

`êUòa `êf ùKùZ

c^ ieûùM ùZûkòaê @ûùc

~ûjûKê ~òG ù~ùZ ö

\ò@ñ Mkûùe _ò§ûA ù\aê

MReû `êf jûe

ibòu ùiaû Kûc^û @ûc

aò_\ ùjC \ìe  ö

ùcNùe ùcN ~û@û aehò

beòa ùlZaûeò

@RûWò ù\ùf iê^û `if

jiòaê c^ beò ö

                            —V—

Seû`êf

 

Kê^ò Kê^ò gògê IVùe

Pê^ò Pê^ò jiUò

`êf Vûeê ùZûeû \ògA

\e`êUû KXUò ö

@céZ icû^ Zûjûe

còVû K[û \ùeûUò

iaêVûeê ùZûeû \ògA

Pûjó[ôùf ZeûUò ö

UòKò UòKò \êA jûZùe

ù\C[ûG ZûkòUò

UòKò UòKò \êA _û\ùe

Xkò Xkò PûùfUò ö

c^ RòYò_ûùe Zûjûe

Keò Keò jiòUò

ieMe `êf icû^

ùijò ù\a gògêUò ö

—V—

(iáZò fò_òùe 1995ùe _âKûgòZ)

KûjÜû_ûAñ MúZUòG

 K[ûUòG @ûRò KjêQòùe KûjÜû

cêjó ùZûe jòZ _ûAñ

bf cYòh Zê ùjûAaêùe aûaê

_ûV_X c^ ù\A ö

iûAZò eLôùf ^òR \eaKê

@Zò ~Z^ùe Zêjò

iRûA eLôùf ajò _Zeùe

K\û_ò jRòa ^ûjó ö

ùKâû]Vûeê aW gZî ^ûjó ]^

Zûjû Zêjò aeRòaê

@]úe @iÚòe ùjûAùf _eûY

VûKêeuê iêceòaê ö

\êeêR^ Vûeê \ìeùe ejòaê

i_ð_eò bdue

iek aò^ùd ùZûhòaê ibòuê

c]êe aPù^ ùZûe ö

KÁ Kùf Ké¾ còkAùe KûjÜû

\êüL iêL iccYò

aW ùjaû _ûAñ Cy @bòkûh

Keòaêùe ]^ cYò ö

gòamûù^ Rúa ùiaû Kùf iò^û

cjZ Zêjò ùjûAaê

ikòZû _eòZê @ûù_ Rkò Rkò

@ûùfûKòZ Keê[ôaê ö 

—V—

KûjÜû jùi KòeòKòeò

Leû_ùW PòKþ PòKþ

^ò@ûñ Rùk \òKþ \òKþ

_ZûKû CùW `eþ`eþ

PK Nìùe Neþ Neþ

aehû _ùW U_þU_þ

auêfò WòGñ L_þL_þ ö

ùek Pûùf QêKþQêKþ

QûZò [ùe \êKê \êKê ö

iûAùKfUò ieþ ieþ

gúZùe ùRùR [eþ[eþ

@ûB eûMòùf MeþMeþ

PûfòUû Zûe Zeþ Zeþ

_a^ aùj iûAñiûAñ

aûUêkò QêùU UûAñUûAñ

cìhû KûùU UêKêUêKê

KûjÜû Pûùk VêKþ VêKþ

Mec cêXò cêiþ cêiþ

ùPûaûA KûjÜû \òfþ Lêiþ

KûjÜû jùi KòeòKòeò

K[û jùj [òeò[òeò ö

—V—

@ûc aûdêcŠk

_é[ôaúKê ùNeò ejòQò

@ûc aûdê cŠk

@ûc_ûAñ ejò[ûG ùi

iaêùaùk ^òcðk  ö

@cæRû^ aû¿ aéleê

^òeòMZ jê@A

_âûYúcû^ue jòZùe

ùijò aû¿ fûMA ö

_âMZò _[ùe cYòh

Zûe aê¡ò LUûG

gòÌe aòKûg _ûAñ ùi

KûeûLû^û aiûG ö

Pòcò^òeê ]ì@ûñ aûjûeò

aûdê cŠùk còùg

ùi aòhûq aûdê @ûce

@ûdêhKê aò^ûùg ö

]ì@ûñ QûWò @ûLô _fùK

~û^ ]ûGñ eûÉûùe

]ìkò aûfò CWò aûdêùe

cògò aòhûq Kùe ö

biþ biþ ]ì@ûñ QûWòY

ùekMûWò QêUA

aûdêcŠkKê \ìhòZ

iòG Keò \ò@A ö

@wûeKûcæ aû¿ùe

_ì‰ð aûdê cŠk

RúaR«ê _ûAñ G aû¿

_eû @UA Kûk ö

@cæRû^ aû¿ aûdêeê

Kùc \ò^Kê \ò^

aûdê _â\ìhY ùeûKòaû

_ûAñ \ò@ ]ô@û^  ö

còkòcògò @ûùc ibòGñ

Kùf aél ùeû_Y

beòù\aû aûdê cŠùk

aògê¡ @cæRû^ ö

—V—

bdue g² @ûc aò_\ KûeY

còVû fûùM gêYòaûKê gê@ûgûeú Êe

ùKûAfòe KêjêZû^ ùKùW iêc]êe ö

Kû@û Kû@û eûùa KûC KeKg Êùe,

aòeKZ bûa RûZ jê@A c^ùe ö

ijee ùKûkûjk QêùU ~û^ ^òZò

ùi ga\ fêUò ^òG @ûc iêL gû«ò ö

ùckû cCQùa aûùR ZêjûA ZêjûA

WûKaûRò ga\ùe eûZò ~ûG _ûjò ö

\ò^ iûeû LUò LUò gâcòKe c^

bûaê[ûG eûZòùe ùi Keòa gd^ ö

WûKaûRò g± ù~ûMê ^ò\ bûRò~ûG

Zûjûe ùa\^û @aû bûaê[ûG KòG ?

bdue g± @ûc aò_\ KûeY

_eòùag ^ÁKùe g± _â\ìhY ö

—V—

(iáZòfò_ò, _ìRû iõLýû 1996)

aû_êRúu Mêeê

 

[ùe _òfûcûù^ @ûiò RêUòMùf

aû_êRúu _Xû Nùe

aû_ê ùjûA Lêiò _òVòKê @ûCñiò

aiûAùf @ûi^ùe ö

Zòù^ûUò cûuW Kù‹A ù\LôY

_Pûeòfû _òfûUòG

G ùLk Kù‹A eLôQ Kò_ûAñ

Kò @û^¦ ùijò\òG ö

aû_ê jiò jiò Kjòùfùe aûaê

G ùLk Kù‹A ^êùjñ

Mêeê cYò Zûuê eLôQò ~Zù^

ZûuVê cêñ gòlû _ûG ö

PKòZùe _òùf @^û@^ò ùjùf

aû_êRú Kjòùf gêY

_â[c cûuW a¦ Keò@Qò

ù\L Zûe \êA Kû^ ö

gòlû _ûG cêjñ Kûjûeò Leû_

K[û ^ gêYòaû _ûAñ

Zêù¸cûù^ ~\ò G K[û gòLôa

iê^ûc @{òða bûA ö

@ûLô aêRò @Qò \ßòZúd cûuW

^òùeLôY Zêùc ù\L

^ ù\Lôaû _ûAñ Leû_ KûcKê

Zûu Vûeê _òùf gòL ö

ZéZúd cûuW _ûUò a¦ Keò

CZþZc ùPZ^û \òG

KûjûKê Leû_ K[û ^ Kjòaû

iìP^û ùi ù\A[ûG

@û^¦ c^ùe _òfûG ù`eòùf

\òaý mû^ fûb Keò

]^ý ùj aû_êRú ]^ý Zêc gòlû

cù^ cù^ ùjùf Sêeò ö

         —V—

KûC

ù\Lôfû KûjÜû cfû ùawùU

LûCQò GK KûC

GùW @i^û KûCùe Zêjò

]ôK ùZû Rúa ~ûC ö

Kkû KûCùe Kkû KûCZê

KeKg ùZû Êe

ZûjûKê gêYò aòeKZùe

aòMòùW c[û ùcûe  ö

G K[ûgêYò KûC aòPeû

cù^ @ûNûZ _ûA

Kûjòfû bûA gêYùe Zêjò

ùcû K[û c^ ù\A ö

eûZòùe Zêùc ùNûe ^ò\ùe

ùg~ùe ~û@ ùgûA

eûZò _ûjòùf Kû Kû eûaò

CVûA \òG cêjó  ö

ù_ûLeú jêWû ^B _Vûùe

cYòh SûWû ~ûG

ùijò @i^û \ea LûA

Zc ùiaûùe [ûG  ö

cfû Rúauê cCùR LûA

\òG cê i`û Keò

ùcûjeò ù~ûMêñ \êMð§ \ìe

gêYùe Kû^ ùWeò ö

_eòùagKê ^òcðk eùL

Zêc cwk _ûAñ

G K[û ùKùa c^ùe [ùe

bûaòQ Zêùc bûA 

Pûkùe aiò gêb Lae

Lêiòùe \òG cêjó ö

cû@û Zêce PûCk KêX

\ò@«ò ge]ûùe

cCùR LûA iù«ûh ùjûA

^úWKê ùcûe ù`ùe ö

eì_ ùcûje @UA Kkû

KKðg KY× Êe ö

cûZâ cêñ Pòù« _eùiaûùe

~ûC Rúa^ ùcûe ö

     —V—

cûQò

 KûjÜû LûC[ôfû MRû

c^ [ôfû Zûe ZûRû

cûQòUòG @ûiò aiòfû Lû\ýùe

Kjòfû Zê CWò ~û@û ö

cûQòUò Kjòfû bûA

ùbûKùe ù\j [eA

ibóG Z ùcûùZ jZû\e Keò

ù\C[û«ò NCWûA ö

KûjÜû Kùj Zêjò gêY

Kò Kjòaò ùZû \êMêðY

ùRùRVûeê cêjó gêYò@Qò Zê ù~

jARû ùeûM aûjû^

ùeûMúu ck cêZâùe

aiê Zêjò @û^¦ùe

ùMûWùe ùZûje RúaûYê ej«ò

Zê Kûjêñ RûYòaê @ûùe ö

ùZû ù~ûMêñ aýûù_ jARû

^ RûYòY \ò@ _ìRû

Keê[ôùf _eû @ûM Kûk ùfûK

Kjê[ôùf ]Wò @Rû ö

@ûcûgd ùeûMúUòG

ùKùZ ùi ~ªYû _ûG

ùZû ù~ûMêñ G ùeûM aýû_ò ~ûG ùaûfò

cù^ ]ûeYû ^ [ûG ö

iûõNûZòK aûN Vûeê

\ò^ùe ijiâ cûeê

iûa]û^ UòùK ù^ûjòùf ùe Zêjò

bdue iû_ Vûeê ö

UòKò RúaUòG Zêjò

cù^ Kò«ê \dû ^ûjó

_e C_Kûe Ke«ò ùK ùKùZ

^òRe Rúa^ ù\A ö

a\kûA ùZûe MêY

@^ýe jòZ iû]^

~\ò Zê Ke«ê ge]ûùe ùfûùK

Keù« ZùZ _ûk^ ö

—V—

icde cìfý

@ûgâc iûae cZò

aû_êue _âòd @Zò

gévkòZ bûùa Rúa^ ~û_^

Mû§òue @ùU ^úZò ö

icd ^Á ^ Keò

Kcð Ke aúe _eò

icdUû [ùe jûZQWû ùjùf

@ûC @ûiòa^ò ù`eò ö

Mû§úu iûlûZ _ûAñ

ùMûeû [ôùf RùY Pûjó

Mû§òRú Kjòùf PûeòUû aûRòùf

ùak ù\aò Zêc _ûAñ ö

icd PûeòUû ùak

Mû§òu MZò PTþPk

_jTþPò ù\Lôùf iûùja ^ûjû«ò

ùjûA^ò Zûueò ùak ö

icde cìfý ùagú

RûYò Mû§ò jiò jiò

@^ý Kecùe c^ fMûAùf

ùijò Vûeê ù`eò @ûiò

_ûTþP cò^òUþ _ùe

iûùja @ûiòùf ]ôùe

@ù_lû Keòùf ùi KòQò icd

Mað ajòY c^ùe  ö

RûùY bûeZúd MY

^ [ûG icd mû^

ZêzûUûùe iò^û GùZ aûU @ûiò

ùjûAfò cêñ jAeûY ö

ùak PûeòUû Zòeògò

Mû§ò ù\Lûù\ùf @ûiò

ùMûeûuê Kjòùf VòKþ PûeòUûùe

Zêc _ûAñ [ôfò aiò ö

PûeòUû @ZúZ ùjfû

Zêc ùbU ^ còkòfû ö      

aé[ûùe icd ^Á KeòaûKê

aòùaK ùcû aû]û ù\fû ö

Mû§òu icd mû^

RûYòY ùMûeû cC^

cù^ cù^ iòG _egõiû Kùf

]^ýùe Mû§òRú ]^ý ö

     —V—

 

Viewers of this Article 2,171