Largest Collection of Odia Sahitya | Odia Galpa | Odia Kabita | Odia Prabandha | Odia Poem | Odia Literature

aTþPòaûe iûc[ðý (iêaûi P¦â iûjê)

cêñ ùLûRê[ôfò

GcòZò cYòhUòG

~òG aêSò_ûeê[ôa

c^e bûa

ùKûYûKðe _[e ù\jùe

_ûhûY _âZòcûe

c^e bûa aêSò _ûeòfû_eò

ùiÜj-ù_âc _âYd iìZâùe

aû§ò ùjûA

Zûe iÜò] ùKûck

jûZe

@céZ Ægðùe

bìfò ~ûA ùjC[ôaû

Rúa^ ~ªYû iaêKê

Zû _YZ Kû^òe

c]êe M§eê

iûCñUò ù^aûKê

aTþPòaûe iûc[ðýKê û

-V-

RûeKû,~ûR_êe

Viewers of this Article 2,354