Largest Collection of Odia Sahitya | Odia Galpa | Odia Kabita | Odia Prabandha | Odia Poem | Odia Literature

@[P @ûjû (@ûbûKû« cjû«ò)

_â[ùc _[ôKuê _ù\@ù]    IMG0429A

aêSòùf _ûVK @ûmû !

      iZùe, iûjòZý iû]^ûe iûc[ðý ^ûjó ùcûe ö gâ¡û Kò«ê ieMQê@ñû ö ùcûùZ aòùghKeò iûjòZý _âZò @aùjk^ ùKcòZò ùKcòZò aûù] bûeò ö IWÿògû aûjûùe [ôfûùaùk @^ý bûhûbûhúu ijòZ iûjòZý iõKâû«úd @ûùfûP^û ùaùk cêñ ù~ùZùaùk ùcû iûjòZý (aòùghKeò _\ýbûM) aòhdùe ù~ZòKò RûYòQò ùiZòKò Kêùj, ùicû^uê @û½~ðý fûùM ö ùKùZ a§ê _Pûe«ò—””GùZ _eò_KßZû ~\ò @Qò, ùZùa @^ýû^ý bûhû _eò _âPûeòZ ^êùjñ KûjóKò ?” @«e bòZùe [ùwAMùf aò ùRûeþ QûùWÿ^ò, RûZò MêY Z, Kêùj—””jñ, GaKê KòQò M\ý @^ý bûhûùe @^êaû\òZ ùjûAQò, ùjCQò c¤; ùjùf _\ýMêWÿòK aýûKeYúd Z[û ~Zò_ûZe MêYûZàK bûa ù~ûMê @^ý bûhûùe Kcþ @^êaû\ ùjûA_ûeòa, ùjùf aò Zû’e ZéYcìk iûafúk cû]ê~ðý jâûi ùja ö iûwúZòKZûùe aò _âKéZ cìfýùaû] ÆÁ ùja^ò ö” GcòZò GcòZò @ù^K @Wê@û-ZWê@û K[ûùe Kûc PkûAù^A ùcûe @iûc[ðýKê ùKøYiò _âKûùe fò_ò_KûG ö ùicûù^ gû« jê@«ò, ùjùf ùi\ò^ ùcûe ^ò\ jRò~ûG ö

      jñ, K’Y Kjê[ôfò Kò, @ûmû ! RùY a§êe ùKùZK iZý NUYû ùcû c^ùe _âbûa _KûA[ôfû ö @ù^K icdùe bûaòjêG ö ùfLôaûe CùŸgý ^[ôfû, ùjùf @_iûeòZ a§êe iáZò ùaùkùaùk c[û _òùU bûa^ûe iòõjûaùfûK^ùe ö C}Y×û RûùM, ùfLôù\ùf ùKcòZò jê@«û ! @«Zü jVûZþ @ûiò ù\ûjfûAù\a^ò Z @ûC ? “”^ûAñ [ûC” bòZùe CùŸgý aòjú^ ùfLû G ö ùfLû cûù^ ùcûùZ ùKak _\ý ùfLûUò jó Z @ûùi ö Zû _êYò @Ì @Ì, ahðû aòjêù^, gògòeùe c^ bêfûAfû bkò ö @^ýc^ÄZûùe @ûe¸ Kfò 1979 ùe ö a§êcûù^ _ûŠêfò_ò _Xÿò Kjòùf, “”G Z GK ^ò@ûeû “MúZò C_^ýûi’ ö” Kjòfò, “”ùjûA[ôa Kjò_ûeòaò^ò; Kò«ê Gjû RùY aòMZ a§êe iáZòeê ùcTþPûG ö a§êcû^ue ù_âû›ûj^ Qû_òaûKê aû¤ Kfû Z… aûKò iaê @û_Ycûù^ aêSòùa ö jñ, ~\ò @û_Yu ù_âû›ûj^ _ûAaò, ùZùa GA _~ðýûde @^ý ù~Cñ NUYû c^ùe ùeLû_ûZ KeûAQò, Zûjû GA KaòZû Qkùe jó @û_Yu _ûLùe _jTþPûAaûe iûji Keòaò, ^ùPZþ ^ûjó ö”

      @ûC jñ, @ûC ùMûùU c^e K[û @ûMeê Kjòù\aûUû CPòZ bûaêQò ö Zûjû ùjfû, _\ý aòbûMùe @ûRòKûfò ù~Cñ ùRûeþ Rae\Éòe icd PûfòQò, ùiVò G _êeêYû Xw ùKcòZò fûMòa ùKRûYò ! ùcû’eò Nùe iZùe ùcûùZ We cûWêQò ö cZûcZ ù\ùa, @«Zü KòG [ôfû _eò Z fûMòa, ^ùPZþ ùiùZùak~ûG “”Zêkiú aYùe aòQê@ûZò” Kò “”aòQê@ûZò aYùe Zêkiú”- GA iù¦jùe ù\û\êfýcû^ _eòiÚòZòùe ejò[ôaò ~ûjû !

      @û_Yu cZûcZ @ù_lûùe…

— Rd IWÿò@û —

                                                                        —@ûbûKû« cjû«ò

                                   _â[c aògâûc

gúZ\ò^ GA eAaûeUòùe
                          iKûk ùg~ùe bûaêQò,
jñ Z iKûk ùjfûYò ùjAZò
                       KûKù_ûA Pûùk eûaêQò ö
KWÿ ùfCUûA ù\Lôfò gâúcZú
                         ùKùZùakê CVòMùfYò,
iKûkgê@ûUû cûUò ùja ùaûfò
                        _WÿòMfû ùcûe bûùkYò ö
jRûe [e cêñ KjòfòYò Zûuê
                          eAaûe GA ùakûùe,
aWÿòiKûkeê ^CVò, ùcû’_ùe
                        \dûKeò CV ùjkûùe ö
@ûùe aûaê Mû@ñû K[û UòùK bfû
                          QûWÿ G PûKòeò [û^ùe,
cêCñ K’Y ù^A ù`ûWÿòù\CQò Kò
                       Zêc K[û Kûjû Kû^ùe ?
aêSûA aêSûA [KòMfò iò^û
                          ùjfû^ûjó Zûu \òjûZò,
iKûkê CVòùf ù\j-c^ bf
                        eêùj, IfUò ùi Kêj«ò ö
@ûC aò Kêj«ò, iKûk @`òiþ
                              Q@\ò^~ûK CVòaò,
^ò\ bûwòMùf aûiò aòQYûùe
                        KûjóKò Zêzûùe ùfûUòaò ?
eAaûe\ò^ @`òiþ QêUò ù~
                          Zêùc aòQYûùe MWÿòa,
iaê\ò^ _eò @ûRò aò Z ùcûùZ
                           Kûc KeòaûKê _Wÿòa ö
Lôuûeò ùjûA cêñ Kêùj, ùZùa Kò@ñû
                     ùcû K[ûUû cù^ ^ûjó Kò ?
PûKeûYúUòG eLôaò KjêQò
                           c^û Keê@Q KûjóKò ?
\ò’RY ùfûKùe Kûc ù~ Kò’ @Qò
                            PûKeûYú @ûiò Keòa,
PûKeûYú ùjùf Lêiò ejòa^ò
                          KûjóKò _Aiû iûeòa ?
_Aiû ^ù\A PûKeûYú @ûiò
                         LUê Zêc Nùe ùaVò aò,
ùcûI Kûc cêCñ Keòaò ^ò½d
                          @ûC aò iKûkê CVòaò ö
_êYò ~\ò Kêùj Zêc K[û ùjfû
                           Zêc Kûc Zêùc Keòa,
@«Zü_lùe \ò’Nû ùcû _ûAñ
                          eòjûZò Z ù\A_ûeòa ö
GK[û gêYòùf Kêj«ò, ZêcKê
                        @ûC ùKùa _ûeò ùja^ò,
gê@ c^û ^ûjó; Kò«ê _ìRû ùaùk
                        aûiò ùg~ Nùe [ôa^ò ö
iûZUû ùakKê _ìRû ùjaû K[û
                        ù~còZò aò ùjC ùjûAa,
c^û Keê^ûjó, Gjûeò bòZùe
                     ù~ùZ ùgûAaûe ùgûAa ö
NûùfA_Wÿòùf ^ûKùe-Kû^ùe
                            `êuò ifif Keòùa,
ùi\ò^ bûaòQò ùgûAaò, ù\Lôaò
                         KòcòZò CùVA_ûeòùa ?
\éXÿc^û ùjûA cêjñ C_eKê
                           UûYò@ûYò[ôfò ùeùRA,
Q’\ò^e Kæû«ò iùZ ù~còZò cêñ
                     ùgûA ùgûA ù\aò jùRA ö
Ne bòZeKê _gò@ûiòùf ùi
                              _û\ga\eê RûYòfò,
Pû’ K_þ ùaûù] ùUaêfþ C_ùe
                           eLôùf ga\ gêYòfò ö
_êeêYû ]ûeûKê _âùdûM Keòùf
                           CVòaûKê ùjfû ^òjûZò,
Pû’ ùcû jûZKê aXÿûA Kjòùf
                        “”P¦âKû« @ûC ^ûjû«ò ö
ceòaû Lae `ùUû ijòZùe
                             LaeKûMùR @ûiòQò,
GA ^ò@ _Xÿ, cêñ ~ûCQò ùZùY
                       Pêfò _ùe lúe aiòQò ö”
“”P¦âKû« @ûC ^ûjû«ò” gêYò cêñ
                            PcKò_Wÿòfò ùRûIùe,
Z¦âû KUòMfû Lae _Xÿò ùcû
                        jé\d beòfû ùKûjùe ö
P¦âKû« ùcûe @«ew a§ê
                             KûjóKò VòAKþ RûYò^ò,
Rúa^ _âZò Zû aòZé¾û @ûiòQò
                        Zû cêjñeê ùKùa gêYò^ò ö
@ù^Ku cêLê @ù^K c«aý
                           Zû aòhdùe cêñ gêYòQò,
Zû K[ûùe Kò«ê ^ìZ^Zß KòQò
                         @Qò ùaûfò cêjó RûYòQò ö
@^ýe Kûjûe C^ÜZò ù\Lôùf
                          iòG ùKùa Rkò~ûG^ò,
\êüLùe iûjû~ý KeòaûKê Zû’e
                          gZî-còZâ bûa [ûG^ò ö
C^ÜZò _[ùe C›ûjòZ Kû’ùe
                           Keê[ôa ùjûA @ûMê@û,
^ò¦û eUòùf aò ùKjò Kjòùa^ò
                       iòG ùKùa [ôfû eûMê@û ö
MúZ ùfùL, MúZ MûG, @ûCeò aò
                            @bò^d Kùe iê¦e,
~êqòùe @Uk eêùj, ùjC _ùQ
                       _û@ñûùP-iû@ûùZ-_¦e ö
ùaùkùaùk Kò«ê ~êqòùe Zûjûe
                            iZýZû _âZúZ jê@A,
Rúa^\gðù^ Zû iùw ~êqòùe
                           ùKjò icKl ^êjñA ö
PòZâ @ûùu @ûC cìeþZþZò MùXÿ iòG
                        KÌ^ûùe ùZûùk cú^ûe,
@ûZàaògßûiú ùi c¦òe MXê aò
                       cûUò-ùMûWÿò-fêjû-iê^ûe ö
_òZûcûZûue _â[c i«û^
                           Pò«û\K Zû’e [ôfû^ò,
ùKjò ù\Lô^ûjó ùKøYiò Kûcùe
                       fûMòQò ùi; Kò«ê ùjfû^ò ö
GK-@w-PKâaeþZþZú _eò iòG
                          _ûVùe iê^ûc ù^AQò,
GZòKò ùKak, ùLk-KieùZ
                            P¦âKû« jUò~ûAQò ö
ùLk QûWÿò @^ý _âZòù~ûMòZûùe
                        iòG eêùj ^òù½ @ûMùe,
K[ûùe Zûjûe aûUêkò aûùR^ò
                          Kjê[ûG aWÿ aûMùe ö
@^ý KùfReê @ûiò ù~ùZùaùk
                    ùi KùfùR beþZþZò ùjûAfò,
_â[c \ò^ùe Lûaûe ù\ûKûù^
                       Zû iwùe ù\Lû _jòfò ö
ijùR aò iòG ùcûjeò iû[ôùe
                        ùMûUòG ùgâYúùe _XÿòQò,
ùi[ô_ûAñ ùaûù] Zû-ùcû bòZùe
                           G_eò a§êZû aXÿòQò ö
ùMûUòG Lô@ûf Rúa^ùe Zû’e
                          ùaûkòù\C[ôfû Kûkòcû,
RûYò iê¡û iòG cYê[ôfû ZûKê
                          Rúa^-iìeê~ fûkòcû ö
bdue bûùa ^ûeú-\êaðkZû
                            ejò[ôfû ~ûjû Zûjûeò,
aêSûA-iêSûA [Kòùf aò iòG
                           ùi_[ê @ûiò^ò Ijeò ö
IfUò Kêùj ùi, ^ûeú I _êeêh
                               _eÆe _eò_ìeK,
_êeêh ù~Yê cêñ, ^ûeú-\êaðkZû
                           ùjûAa^ò lZòKûeK ö
@ûC aò KêjA, @kò iò^û cêjó
                         Kkò _ûùg aùk ~ûA^ò,
`êf @ûcªùY _eg ù\aûKê
                      ùKùaùjñ Cù_lòù\A^ò ö
`êf @ûcªùY _êeêh ùjûA cêñ
                           KûjóKò ^òea ejòaò ?
KòG ~\ò ùKùa ùcû iû^Üò¤ Pûùjñ
                        Kò@ñû cêñ KêY×òZ ùjûAaò ?
@û½~ðý aò fûùM Zû _ûLùe iùZ
                         ùKCñ MêY @aû ejòQò ?
ù~ùZ aWÿ _ùQ \û¸òKû ùjC ùi
                         Zû _ûLùe jûeò~ûAQò ö
KùfR-Rúaù^ ù\LôQò cêñ ZûKê
                         ùi [ôfû C{ßk @ûùfûK,
_Zw _eûG Nìeòaêfê[ôùf
                           KùfRe Sò@ _fK ö
_â[ùc ùgâYúùe _â[c ùjûA ùi
                         Gcþ.G.ùe _ûiþ Kfû aò,
aògßaò\ýûkùd _êeêYûeê akò
                        ^ìZ^ ùeKWð ù\fû aò ö
ù~Cñ P¦âKû« _âbûZú ZûeKû
                             _eûG [ôfûUò C{ßk,
@Kûk ceY aeò ùi iaêeò
                           @ûLôKê Keòfû iRk ö
bûaò KòQò bûaò _ûeòfò^ûjó cêñ
                           KûjóKò GcòZò ùjûAfû,
aòQYûeê CVò Kê\ò_Wÿòfò cêñ
                       iKûk ùgûAaû ù^ûjòfû ö
bûeò eûM ùjfû bMaû^ _ùe
                           ùi_ûAñ ^ûcUû ]eò^ò,
Kjò_ûeòaò^ò ùi\ò^ ùcû ^òZý-
                           Kcð ieòQò Kò ieò^ò ö
ù~ùZùaùk ~ûA P¦âKû« Nùe
                           _jTþPò[ôfò cêñ iZùe,
ùiVû _eòiÚòZò ù\Lôfû_ùe ùcû
                        ù]÷~ðý ejòfû^ò @«ùe ö
ùcûùZ ù\Lô Zûu _eòaûeiûeû
                           \êüL \ßòMêYòZ ùjûAfû,
GZK ^ò½d Kjòaò ùi\ò^
                         ùcû @ûLôeê fêj ajòfû ö
P¦âKû« _XÿûNe bòZeKê
                             _gò~ûA[ôfò ù~còZò,
_¬eû [eûA \úNð^òügßûiùU
                          aûjûeò@ûiòfû ùicòZò ö
GVò-ùiVò ùjûA _Wÿòejò[ôfû
                              Rò^òh_Ze Zûjûe,
\êüùL còâdcûY _eòaûeiûeû
                         \éÁò aû _Wÿòa Kûjûe ?
iaê\ò^ _eò ceòaû _ìaðeê
                          ù~ùZiaê Kûc Keòfû,
iKûùk ù\Lôùf aòRêkò ZûeKê
                       jûZùe ]eò ùi ceòfû ö
~òG aò bûaòa iRûWÿòaû _ûAñ
                          ùjûfØeKê ùLûfò ]eòQò,
@iûa]û^Zû ùjaûeê Kùe
                           fûMò~ûA iòG ceòQò ö
Ne, aûjûe I ù_ûfòiþ _ûAñKò
                           aêSòaûKê KÁ ùjfû^ò,
Kò«ê G K[ûKê KûjóKò ùKRûYò
                        ùcû @«e cû^òù^fû^ò ö
aòRêkò _âaûùj Leû_ Kò’ [ôfû
                           ù~Cñ[ô_ûAñKò ùLûfòfû,
~\òaû ùLûfòfû, bdû^K ùi ù~
                         GK[û ùKcòZò bêfòfû ?
ùc^þ iêAPþKê a@¦ Kfû^ò
                          ^[ôfû Z Zûjû \ìeùe,
_òfûQê@û aò Z ^êùjñ ùi, ùKcòZò
                        jûZ fûMòMfû Zûeùe ?
cû^òù^A cû^ò_ûeòfò^ûjó cêñ
                           KûjóKò GcòZò ùjûAfû,
@ûZàjZýû AG ùKcòZò ? KòGùi
                          @«eeê ùcûe Kjòfû ö
_êYò aò bûaòfò, Gjû ~\ò iZ
                         KûjóKò ùi Gjû KeòQò ?
Kò KûeY ù~ûMê Rúa^Kê Zêz
                        cYò @Kûùk ùi ceòQò ?
Zû c^e Mæû^ò NeùfûKuê Z
                          @ùMûPe ùjûA ejòQò,
bûaòfò, @ûC ùi KûjóKò ceòQò
                        PòVò ùfLô Kòaû ~ûAQò ?
NeùfûKuê cêñ _Pûeòaûeê ùi
                         c^û Kùf KòQò ùfLô^ò,
WûAeúUû aò Zû còkòfû^ò, iòG
                         eLôaû RûMûùe eLô^ò ö
c^Uû ùcûje QU_U ùjfû
                           KûeY RûYòaû _ûAñKò,
@«ew a§ê jòiûaùe c¤
                          RûYòfò^ò cfû KûjóKò ö
ùUaêfþ C_ùe _Wÿò[ôaû ajò
                            iRûA eLôfò ~Zù^,
Zêz fûMòfû G iõiûe a§^
                    ùfûb, cûdû, ]^, eZù^ ö
\êA\ò^ Zùk ùcû’Vûeê ajòùU
                             _XÿòaûKê @ûYò eLôQò,
ùKRûYò Kò bûaò ùLûfòfò ùi ajò
                        ù~còZò cêñ ZûKê ù\LôQò ö
ùcû ^ûcùe Zû’e PòVò GK ùijò
                            ajò bòZeê cêñ _ûAfò,
^òeûgûùe @ûgû _ûAfò, ùjùf cêñ
                       \êüLú aò^û iêLú ù^ûjòfò ö
[eòfû @«ùe ùLûfòfò ùi PòVò
                       ùfLû ùjûA[ôfû ùi[ôùe,
@«ew a§ê ùcû ùgh gêùbzû
                          RYûCQò PòVò iû[ôùe ö
bûCRuê ùcûe ^cÄûe ij
                          @^êùeû] ù\aê RYûA,
bêfþ ejò[ôùf lcû KeòaûKê
                       ùcû Ze`ê ù\aê cYûA ö
\ê^ò@ñû RûYòa Kùe KûeYê
                          ùcûe @aiû^ ùjCQò,
a§ê jòiûaùe ùZûùZ iaêK[û
                        ùghùe RYûA ~ûCQò ö
Zê bûaòaê cêñ KûjóKò ceòfò
                          ejòKeò iêL @ûiùe ?
ùKùa ùKùa Kò«ê Rúa^ beA
                          @ijý @gû«ò aòhùe ö
aòRde PìWÿû _ùe ejò i\û
                           @bòcû^ú ùjûA _Wÿòfò,
ùMûUòG aòhùd RòZòaûKê ~ûA
                          @ûRò _~ðý« cêñ fXÿòfò ö
ùghùe jûeòfò, @bòcû^ ù~ûMê
                          Rúa^ @ijý ùjûAfû,
ùfûùK ~û’ Kêj«ê; Kò«ê ùcû iò¡û«
                          ceòaûKê \éùXÿ Kjòfû ö
Rúa^ùe ùKùa ^ûeúuê aògßûi
                          Keòaê^ò Kêùj ùghùe,
@céZ ù\LûA Qk^ûùe ùgùh
                        Rúa^ beòùa aòhùe ö
ùK\ûe-MCeú ~êM @ûC ^ûjó
                          i_^ @ûRò Zû ùjûAQò,
ù_âc ù^A@Qò Kûc^ûe eì_
                           Qk^û aòRd _ûAQò ö
^ûeúe Ægðùe @ûiò[ôùf iê¡û
                         Zû _ûAñ _ûMk ùjûA^ò,
^ûeú ùcû _Qùe ]ûAñ[ôfû; Kò«ê
                     cêñ ùKùa Zû _ùQ ]ûAñ^ò ö
ùicûù^ @ûi«ò, ùicûù^ ~û@û«ò
                         ùi’_ûAñ cêñ Pò«û Keò^ò,
ùi’fûMò Zêceò C_ù\g ùKùa
                         c^ùe ùcûje ]e^ò ö
Kò«ê ù~ùZùaùk ^ûeú _ùQ ~ûA
                           Qk^û gòKûe ùjûAfò,
ùiùZùaùk cêjó bûaòfò, G[e
                          Kkue UòKû ^ûAfò ö
aòZé¾û fûMòfû ùcû Rúa^ _âZò
                        ùgùh G iò¡û« ù^CQò,
G PòVò _ûAaê ùgùh GA @ûgû-
                         Keò PòVò ùfLô ~ûCQò ö
jñ, ùcû WûAeú eLôù\A Mfò
                            @ûfcûeú _Qê @ûYòaê,
_Xÿòùf ZûjûKê, KûjóKò Rúa^-
                          jûeòQò, ^ò½d RûYòaê ö
ùghùe gêùbzû ibòuê RYûA
                           Pòeaò\ûd cêñ ù^CQò,
Rúa^ùe ùKùa bêfþ Keò[ôùf
                        lcû ù\aê, jC ejêQò ö
GKû ^òügßûiùe PòVò _Xÿòiûeò
                          \êüùL \úNðgßûi cûeòfò,

NeùfûKuê Zû aêSûA, WûAeú
                         @ûYò NeKê cêñ ù`eòfò ö

        \ßòZúd aògâûc

P¦âKû«e ceòaû Laùe
                          ù~Cñ @ûguû cêñ Keòfò,
WûAeú Zû _Xÿû @ûe¸ Keò cêñ
                         iZ ùaûfò RûYò_ûeòfò ö
KûjûKê iò^û cêñ Kjò_ûeò^ûjó
                           Kò@ñû ùi ceY aeòQò,
Kò«ê cêñ fêùPA eLô_ûeê^ûjó
                          ùfLôaûKê c^ KeòQò ö
ajê\ò^Vûeê bûaê[ôfò, Gjû
                          ùfLôaò ùfLôaò ùfLôaò,
_êYò bûaê[ôfò, QûWÿ [ûC Gjû
                           GK[û fêPûA eLôaò ö
ùKRûYò aû ùKCñ Lô@ûf ù^A cêñ
                            G’fûMò Kfc ]Afò,
ùj _ûVùK ! Gaê lcû cûMò^òG
                       ùjaò ù~ùa cêjó KûAfò ö
G ùfLû ijòZ ùKøYiò _âKûe
                          CùŸgý ùjûA^ò ^òjòZ,
ùZùa aò bûaêQò ùfLôù\aûUû jó
                       ùja ùcû _lùe aòjòZ ö
RûYò^[ôùf Zû, ^[ôfû Z Pò«û
                          RûYòaûeê ~ûjû ùjCQò,
fêPûA eL^û, ùfLôù\; @«eê
                         ù~còZò KòGùi KjêQò ö
P¦âKû«e WûAeúUò ù^A
                            ùi\ò^ cêñ _Xÿòaiòfò,
Zûjûe _â[c _éÂûe iûRKê
                       ù\Lô cù^ cù^ jiòfò ö
lYòKùe ùijò jie ùjûAfû
                           \êüL-cgûYòùe Kae,
@ûZàK[^e _éÂûùe fêPòQò
                            @Kûk ceY Lae ö
ùjùf aò iµìeþYþY ùfLôaûKê ùja
                     ù^ûjòùf RûYòùa ùKcòZò ?
UòKò^òLô Keò iaê RYûCQò
                         _XÿòQò ù~ZòKò ù~còZò ö
_â[c _éÂûùe ^ûeú-_êeêhe
                         ù_âccê\âû @uû ùjûAQò,
P¦âKû«-\ú¯ò _âYd _âiw
                      ùaûfò Zùk ùfLû~ûAQò ö
Zû _e _éÂûùe ùfLû ùjûA[ôfû
                         GA ùcû Rúa^ú c]êe,
^ì@û Kk_^û, ^ì@û @^êbìZò
                          aòej, ùa_[ê-aò]ìe ö
ZéZúd _éÂûeê @ûe¸ ùjûAQò
                           @Zé¯ @ûZàûe Rúa^ú,
GZK ^ò½d Kjòaò, ùi[ôùe
                           iZ aò^û còQ [ôa^ò ö
G[e Zû’ùjùf gêY«ê, ~ûjû cêñ
                           WûAeúeê Zû’e _XÿòQò,
_Xÿòaû _ùe ~û’ @«eùe ùcûe
                          ùfLôaûKê Azû aXÿòQò ö
ahðYcêLe i§ýûùe @ûRò cêñ
                            aûjûeKê Kûjó ~ûA^ò,
\ò^iûeû @ûRò ahðû ùjC@Qò
                        Azû Keò ~ûA ùjûA^ò ö
c^-KaûUùe @ZúZ Rúa^
                           aûe´ûe ]KÑû cûeêQò,
cìfýjú^ _ùQ ùjC ùcû Rúa^ú
                          ùfLôaûKê c^ KeêQò ö
@Zò _òfû\ò^ K[ûUû ~\òI
                        cù^ ùcûe ùagò _Wê^ò,
ùZùa aò ù~ZòKò cù^ _Wê@Qò
                         ùfLôaûKê Zûjû QûWê^ò ö
iaêVûeê ùMjäû _òfû\ò^Vûeê
                           aû_ûue cêjó ùjûAfò,
ù~Cñ[ô_ûAñKò ^ìZ^ C›ûj
                           _òfû\ò^Vûeê _ûAfò ö
_òfû\òù^ cêjó _òfûkò@û Kûùc
                            @^ýVêñ C›ûj _ûAQò,
@ûC aò icÉ MêeêR^ue
                          _òâd_ûZâ ùjûA ejòQò ö
@Ác ùgâYúùe @]ûaeheê
                           aû_ûu _ûLKê ~ûAQò,
_Xÿû ijòZùe Rúaù^ ùiAVê
                       ^ì@û ùcûWÿ ù\Lûù\AQò ö
_ûV_Xÿû _ùe \ò^ KUê[ôfû
                        ùLkû-aêfû iûw-iû[ôùe,
@^bòm [ôfò \ê^ò@ñûe GA
                          KêUòkZû eúZò^úZòùe ö
\g-aûe Ne ùja ùi Mkòùe
                           ù~CñVò ~ûA cêñ ejòfò,
ùiVûùe aò ùcûe aýajûe ù~ûMê
                         iaêeò _òâd cêñ ùjûAfò ö
@ûc Ne @ûùM @ûC RùY [ôùf
                             _ìeû _eòaûe ijòZ,
aWÿ Sò@ ùMûùU, _ê@ @Zò ùQûU
                         ^ûc ^ù\aûUû aòjòZ ö
ùZùa Zûu Sò@ ùijò icdùe
                           KùfRùe _Xê[û@û«ò,
ùaùkùaùk _ûV _Xÿû«ò, @ûC aò
                      bûeò bf ùcûùZ _û@û«ò ö
_ûLùe aiûA KûjûYú gêYû«ò
                       ùKùZ ùKùZ K[û gòLû«ò,
aûjûeKê aêfò ^~òaû _ûAñKò
                     PùKûùfUþ ùfûb ù\Lû«ò ö
\òù^ aû_ûue @Pû^K bûùa
                             GKcûi Uêeþ _Wÿòfû,
ùi’_ûAñKò Pò«û ^[ôfû, ùjùf aò
                      ùcû fûMò Pò«û Z aXÿòfû ö
@ûM Ne aûfû aû_ûuê Kjòùf
                         Kò@ñû Zêzû Pò«û KeêQ ?
@ûc Nùe iòG ejòa, @û_Y
                        ù~_~ðý« ^ûjó ù`eêQ ö
Zûu Nùe ùcûùZ eLô aû_û ùKùZ
                           aêSûA iêSûA Kjòùf,
cêñ ~ûjû ù\Lôfò, iaêVûeê Lêiò
                       Zûu aWÿ Sò@ ùjûAùf ö
Zûu iùw LûG, Zûu _ûùL gêG
                           @ù^K KûjûYú Kêj«ò,
@Zò Lêiò ùjùf ùMjäû Keò ùcûùZ
                      iùRûùe ùKûùkA ^ò@«ò ö
ùi’\ò^ \ò^eê aehû fûMòfû
                          eûZòùe ajêZ ùjûAfû,
\ò^eê ùifûMò Lô@û_ò@û iûeò
                    ùi ùLkòùf, _Xÿû ù^ûjòfû ö
Zûu _ûùL aiò ùLk ù\Lê ù\Lê
                           @ûLô beòMfû ^ò\ùe,
“”~û@û “`êKê’ ùgûA_Wÿòaê ~û@û Zê”
                       Zûu cû Kjòùf iû\ùe ö
cêCñ @ûiò ùgûA_Wÿòfò LUùe
                       ùNûWÿòNûWÿò ùjûA ùeùRA,
^ò\cûCiúe ùKûkùe ^òRKê
                        @Pò«ûùe ù\fò jùRA ö
jVûZþ ùcûje ^ò\ bûwòMfû
                      ùK’ ù~còZò ù\fû CùVA,
ù\Lôfò _ûLùe \ò\ò QòWÿû ùjûA
                      ù\LêQ«ò ùcûùZ ^òùVA ö
^ò\ bûwòaûe ù\Lô ùi Lêiòùe
                      CùVAùf ùcûùZ KûLùe,
Kjòùf, aûjûùe NWÿNWÿò cûùe
                     ùgûAaê @û@û ùcû _ûLùe ö
cêñ Kjòfò “”cêCñ Weòaò KûjóKò
                       Ne bòZùe Z ùgûCQò”,
Kjòùf “”eûZòùe Kûùk Zê Weòaê
                        @û@û _eû cêCñ KjêQò ö”
aû¤ ùjûA ùgùh ùi LUKê ~ûA
                          ùgûAfò Zûueò KZòùe,
ùeùRAUûKê ùi C_eKê UûYò
                    bòWÿòù^ùf ùcûùZ QûZòùe ö
ZKò@û Zkeê PùKûùfUþ ùMûùU
                      KûXÿò ùcûùZ ù\ùf Lê@ûA,
ùMjäû Keò ùcûùZ CVûA Zûue
                      QûZò _ùe ù\ùf gê@ûA ö
Kjòùf, “”Zê ùcûùZ ùMjäû Ke @ûC
                            KûjûKê KòQò ^ Kjòaê,
PùKûùfUþ ù\aò, _âZò\ò^ ZêC
                     ùcûjeò _ûLùe ùgûAaê ö”
@^bòm ùjZê aêSò_ûeòfò^ò
                        CùŸgý Zûue Kò’ [ôfû,
jñ cûeòù\fò PùKûùfUþ ùfûùb
                         G[ôùe iù¦j ^[ôfû ö
Mec fûMêQò ùaûfòKeò iòG
                           iaê fêMû_Uû KûXÿòùf,
ùcûùZ ùi ùKûkùe gê@ûA ùghùe
                       ùg~ ùNûWÿòùjûA_Wÿòùf ö
ùijò\ò^Vûeê _âZò\ò^ cêjó
                          ùgûAfò Zûueò KZòùe,
aêSò^[ôùf aò KòQòUû ^ò½d
                           ejòMfû @^êbìZòùe ö
ùi\ò^e iZý @ûKhðY @[ð
                            ejò[ôfû iò^û Mjù^,
@ûRòe adùi ^ûeú-_êeêhe
                          AwòZ aêSêQò ajù^ ö
aûjûùe KòGùi WûKêQ«ò ùaûfò
                            PûKeUò @ûiò Kjòfû,
CVòfò ^òjûZò ùi\ò^ ùiAVò
                         WûAeú _XÿûUû ejòfû ö

                           ZéZúd aògâûc

@`òiþeê ù`eò cêjñ-jûZ ù]ûA
                           Pû’ LûA Nùe aiòQò,
PòVòUòG ù\A gâúcZú Kjòùf
                       “”_Xÿ, KUKeê @ûiòQò ö”
jûZ @leeê RûYòfò, aò_ò^
                         GùZ\òù^ PòVò ùfLôfû,
PûKòeòUòG ùi _ûA@Qò Gùa
                         ajê\ò^ê [ôfû ùbûKòfû ö
_Xÿûùak iû[ú, iêL\êüL K[û
                            UòKò^òLô cù^ eLôQò,
P¦âKû«e VòKYû ù\aûKê
                         @^êùeû] Keò ùfLôQò ö
PcKò_Wÿòfò, P¦âKû« K[û
                            PòVòeê _Xÿòfò ù~còZò,
WûAeúUò Zû’e _Xÿû ieò^ûjó
                          @]ûeê ejòQò ùicòZò ö
jûZùe icd ejò[ôfû, ùZYê
                            CVò WûAeúUò @ûYòfò,
Kûce Pû_ùe bêfò~ûA[ôfò
                        ù\ûhú cêñ ^òRKê cYòfò ö
gâúcZúuê WûKò KûjûKê còkò cêñ
                           _ûeòaò^ò ùaûfò Kjòfò,
@Zé¯ @ûZàûe KeêY Mû[ûùe
                       Zû’_ùe cM^ ùjûAfò ö
“”~[û_ìaðõ Z[û _e” ùjfû\ò^
                        aûaû ù`eò[ôùf ù~còZò,
i\ý @ZúZe @aêSû iáZòUò
                          ejòMfû Kò«ê ùicòZò ö
iêù~ûM _ûAùf \ò\ò ùcûùZ Zûu
                           _ûLùe [û@û«ò gê@ûA,
cCkû iáZòUû _êYò i\ý ùjûA
                          ^ì@û ew-eì_ ^ò@A ö
ùcûjeò adùi cêCñ GKû _ê@
                          Sò@ [ôùf ùhûk-iZe,
\Aa NUY ^ò½d G iò^û
                        ^êùjñ Z Kûjûe jûZe ö
icÉu _ûùL _òâd_ûZâ [ôfò
                        gêYûG aò ùKùZ KûjûYú,
_ê@_òfû ù~ûMê ùicû^u @ûùM
                       ù\LûAQò ùKùZ aûjûYò ö
ùLk-KCZêùK aòZòQò ùi\ò^
                      ùKùZ ùKùZ c]ê-iáZòùe,
ji, Lêiò, CVû, aiû, ùLkû, aêfû
                        iaê [ôfû Zûu iû[ôùe ö
GKû cêCñ eûRû, RY RY Keò
                      \òù^ \òù^ eûYú ùjûAùa,
@ûC ù~ùZ [ôùa @ûc aòaûjùe
                         cwk aûA\ aûAùa ö
ùKùa aû iûùja-iûùjaûYú ùjûA
                            \ò^Ke ùLk iûeòQò,
@ZúZe ùijò @aêSû iáZòUû
                        C›ûjòZ ùcûùZ KeòQò ö
\ò\òue \û^ @^êbìZò ù~ùZ
                          ù\ûjeûA^òG ùLkùe,
bfc¦ KòQò RûYê^[ôfò cêñ
                    eûRû-eûYú ùjaû ùakùe ö
GAcòZò bûùa KUê[ôfû \ò^
                         _Xÿû, ùLk, KCZêKùe,
aû_ûu @ûLôe cYò Z [ôfò cêñ
                         ejò[ôfò ùaûfò _ûLùe ö
mû^ aò aXÿòfû, adi aXÿòfû
                          Zû iùw icd MWÿòfû,
Sò@u ijòùZ ùLk-KCZêùK
                         ùMû_^údZûUû aXÿòfû ö
~òG ù~ùZùaùk iêù~ûM _ûAfû
                       aùkaùk eûYú ùjûAfû,
GK _ùe GK @ûùM ùjC[ôùf
                        Gùa Zûjû ^ûjó ejòfû ö
fêPòQ_ò ùcûe iû[ôùe cògòaû
                          ZeêYúu ùck bòZùe,
^ìZ^ C›ûùj _âZòù~ûMòZûUû
                          fûMò~ûA[ôfû iZùe ö
KòG ùcûe _ûV_XÿûKê ùUKòùf
                            KòG ùUKê[ôfû eì_Kê,
KòG aû ZKðûeò @ûYò ù\C[ôfû
                        ùcûjeò cùYûjò ]ì_Kê ö
KòG ajò cûMòaûe @ûk Keò
                          i§ýûùaùk K[û jê@A,
“”ùaûC WûKêQò”e aûjû^û Keò ùK’
                        Zûu Nùe WûKò ^ò@A ö
KòG Kêùj, Zêc IVUò iê¦e
                           PêcòaûKê Azû ùjCQò,
KòG Kêùj, Zêùc ajê iêLú ùja
                          c^Uû ùcûje KjêQò ö
KòG ùKùZùaùk cêjñ `êfûAfû
                             còQ @bòcû^ ijòZ,
KòG Kêùj, @ûRòKûfò ù\LêQò cêñ
                         Zû iùw cògêQ ajêZ ö
KòG Kûjû aòùeû]ùe @ûiò ùcûe
                           _ûLùe KeA Mêjûeò,
Kò«ê ùiiaê ùcû G Kû^ùe _gò
                       @ûe Kûù^ ~ûG aûjûeò ö
j@ñ, @ûM _eò ~\òaû cògêQê
                            Kò«ê @ûM _eò ^êjñA,
GZòKò Kjòaò, ^ì@û @ûKhðY
                          GA cògòaûùe eêjA ö
jñ, @ûC GK aWÿ K[û Gùa
                            KjòaûKê Azû RûMêQò,
eûRû-eûYú ùaùk MêeêR^ KòG
                         @ûiòMùf fûR fûMêQò ö
_òfû\ò^Vûeê cògêQê ùaûfò Z
                        ùKjò Kû’ùe fûR Keê^ê,
ùKRûYò KûjóKò Gùa Kò«ê @ûùc
                          GKiùw ùLkò_ûeê^ê ö
cêñ Kò«ê iaêeò iùw cògê[ôfò
                           @ûMeê [ôfò cêñ ù~còZò,
ZûjûVûeê c¤ ùagò @ûKhðY
                        G cògûùe [ôfû ùicòZò ö
ùjùf Kò«ê Sò@MêWÿûK GKûVò
                         ùjC^ûjû«ò Z ùLkùe,
GKûVò ùLkòaû _ûAñKò WûKòùf
                        Pûfò~û«ò ^û^û @ûkùe ö
jñ, [ùe ùcûùZ RùY Kjê[ôfû
                            Sò@cû^ue bòZùe,
KRò@û fûMòQò ùcûùZ @ûk Keò
                        ùghùe aêSòfò iZùe ö
Kò«ê cêñ ù\LôQò ùcû iùw icùÉ
                           @û^¦ùe iûw jê@«ò,
GKû GKû ùcûe iùw ùLkòaûKê
                        icùÉ ù~còZò Pûjû«ò ö
cêñ Kò«ê KûjûKê \ìùeAù\A^ò
                           KûjûKê _ûùLA @ûYò^ò,
icùÉ ùcûje ^òRe, KûjûKê
                      _e ùaûfò ùKùa cYò^ò ö
ùKùZ\ò^ ùjfû ^ì@û @^êbìZò
                        G’c¤ùe ùcûe ùjûAQò,
RYK _ûLeê @Pû^K bûùa
                           PòVòUòG cêjó _ûAQò ö
iòG ùfLô[ôfû, “”`êKêbûA ! ùMûùU
                          K[û ùfLêQò G PòVòùe,
Kjòaò Kjòaò ùaûfò Kjò_ûeê-
                          ^[ôfò ZêcKê _ûUòùe ö
ùZYê GA PòVò ùfLêQò, c^ùe
                          KòQò bûaòa^ò ùcû eûY,
eûRû-eûYú ùLk iZ Keò Gùa
                           ZêcKê aòKòfò _eûY ö
iùZ `êKêbûA ! ZêcKê i_ù^
                          @ù^K aûe cêñ ù\LêQò,
Zêc _ûAñ \òù^ _ûMkú ùjûAaò
                           GùaVûeê KjòeLêQò ö
c^-c¦òee @ûeû¤ ù\aZû
                            eì_ùe ZêcKê aeòfò,
ùLùk eûYú ùaûfò ù~ùaVêñ WûKòQ
                        ùiùaVêñ G @ûgû Keòfò ö
Zêùc Êûcú, cêñ Èú ùjûA @ûùc
                            MXÿòaû @ûceò iõiûe,
ZêcVêñ CZþZe _ûAùf cêñ `k
                         _ûAaò ùcûjeò @ûgûe ö
Zêc ù~ûMýû ùjaò^ûjó ùaûfò ù~ùa
                           PòVò _Xÿò bûa c^ùe,
ùfLô RYûAa, fûMê _ùQ ^ò@ñû
                         ùcûjeò jé\d-a^ùe ö
Zêùc c^û Kùf Zêc aò^û _ùQ
                          Kê@ñûeú ùjûA cêñ ejòaò,
_Y KeòQò cêñ, Zêc QWÿû @ûC
                         Kûjû cêjñ ^ûjó Pûjóaò ö
Nùe ùcûùZ ù~ùa ùagò akûAùa
                          @ûZàjZýû ^òù½ Keòaò,
Êûcú [ûCñ Kêj ùKcòZò aû Êûcú-
                         eì_ùe @^ýKê aeòaò ?
Zêùc ùcûe GKû Rúa^-ù\aZû
                          Zêùc cû^ @aû ^cû^,
G R^ùc ~\ò ^ùjaò, @ûi«û
                        Rù^à ùjaò Zêc icû^ ö
ù\ûh lcû Keò CZþZe ùfLôa
                         ùcû jéù\ RMûA PcK,
Pêcû ù\A PòVò a@¦ KeêQò
                      AZò Zêc \ûiú “@cêK’ ö”
ùgùh ùfLû [ôfû, “”jñ `êKêbûA !
                      PòVò ù\a ùcûùZ ù`eûA,
G PòVò iû[ôùe Zêce CZþZe
                       _ûAaò, G @ûgû KeA ö”
PòVò _Xÿò @ûM aùj Pò«û Kfò
                             _eûY K@Y aòKòQò,
ùcûe aûjûNe Kûjó ùKùZ\ìe
                        G K’Y GcòZò ùfLôQò ?
aûjûNe K[û bûaòfò ù~còZò
                           ^ì@û KÌ^ûùe bûiòfò,
ùKcòZò ùKcòZò @Wê@û fûMòfû
                          ù~ZòKò cêñ bûaòaiòfò ö
ùghùe PòVòùU ajê KÁ Keò
                         CZþZeùe ZûKê ùfLôfò,
“”Zêùc ù\A[ôaû PòVòUò _Xÿòfò
                         @ûC aò aòPûeò ù\Lôfò ö
cêñ Lûfò Kjòùf aûjû ùjaò^ûjó
                             Mêeê-MêeêR^ @Q«ò,
ZêcKê ^aûQò ùicûù^ ~\òI
                      @ûC @^ý Kû’ùe aûQ«ò ?
ùZùa Pò«û @ûC ùMûUòG ùcûje
                        aûjûNe ùKùa ùjûAa,
_ûTþP-\g ahð, Kò´û ZûVêñ ùagò
                          GùaVûeê KòG Kjòa ?
j@ñ, Zêùc ~\ò ùi~ûGñ ejòa
                            _âÉûa ^ò½d aûXÿòaò,
G PòVò CZþZe ù\ùf ùZùa ~ûA
                         @ûMKê KÌ^û MXÿòaò ö”
PòVò ù`eûAfò, KûjóKò ùKRûYò
                         We UòùK UòùK fûMòfû,
@ûC aò @«ùe ùKcòZò KûjóKò
                         ^ì@û ^ì@û bûa RûMòfû ö
ùcû PòVò CZþZùe iòG ùfLô[ôfû
                        “”Pò«û Ke^ûjó ùi[ôùe,
“cò@ñû-aòaò eûRò, Kýû KùeMû KûRò ?’
                        aòbû ùjaò Zêc iû[ôùe ö
\g ahð Kò@ñû, gùj ahð ùjùf
                             ^ò½d ZêcKê RMòaò,
ù~ùZ SWÿS¬û @ûiê ùcû Rúaù^
                         Zêc fûMò jiò ùbûMòaò ö
Gjû_ùe_ùe GAcòZò ùKùZ
                           PòVò \ò@û^ò@û ùjûAfû,
Zû iùw ùLkùe jé\dùe ùcûe
                         ^ì@û bûa-^B ajòfû ö
iaê Sò@Vûeê iòG [ôfû aWÿ
                           adi aûe Kò ùZGe,
ùiùZùakKê cêñ \êAUò Käû@ûi
                         ùjûA~ûA[ûG _û@ûe ö
Gjûeò bòZùe @ù^Kê @ù^K
                          @^êbìZò ùcûe ùjûAQò,
_òfû\ò^Vûeê ùLkê ùaûfò @ûùc
                     ùLk a¦ ùKùa ù^ûjòQò ö
ùjùf aò GùaKê eûRû-eûYú ùLk
                          @ûC ùjC^ûjó ùicòZò,
G ùLk iwùe ^ì@û @bòmZû
                           RWÿò~ûA[ôfû ù~còZò ö
\òù^ ùLkêùLkê c^ùe ùcûje
                            ^ì@û KêZìjk RûMòfû,
ù~Cñ Sò@ PòVò ù\A[ôfû iòG
                         ùLkò @ûiê^ûjó fûMòfû ö
\êA\ò^ ùjfû ùLkò @ûiê^ûjó
                          jñ, cù^ ùcûe _WêQò,
_eúlû `eúlû ^ûjó Z @ûMKê
                        Nùe ejò Kò’aû _XêQò ?
ù\j Zû’e KòQò Leû_ ùjûAfû
                       @ûC K’Y Gjû bòZùe ?
\êAZò^ò\ò^ ùjfû ùKjò ùcûùZ
                         Kjò Z ^ûjû«ò iZùe ö
Zû Ne_ûLe Sò@UòKê WûKò
                          Zû aòhùd [ôfò _Pûeò,
iòG aò Kjòfû, “”ùMûUòG Neùe
                            aiòejò@Qò aòPûeú ö
ùi NeKê ùKjò ~ûC^ûjû«ò aò
                          iòG aò @ûiê^ò aûjûùe,
_Pûeòfûeê Zû ùaûC bêfûAfû
                       Zû ù\j Leû_ ^û@ñûùe ö
SeKû aûUùe ù\Lôfò cêñ ZûKê
                         iòG ùcûùZ WûKò Kjòfû,
aûjûeKê iòG @ûiòa, ùjùf aò
                         @ûC Pûeò\ò^ ejòfû ö”
K[ûUû KòQò cêñ aêSò_ûeòfò^ò
                           GcòZò KûjóKò ùjûAQò,
@ûC Kòaû KòQò ù\ûh Keò iòG
                           GcòZò@û \Š _ûCQò ?
c^Uû Leû_ ùjfû, cêñ G K[û
                           aû_ûu @ûMùe Kjòfò,
aû_û aò PòWÿòùf, Kjòùf, “”@~[û
                        Pò«û Keê”, Pê_þ ejòfò ö
Zûu NeKê aò \êA[e Mfò
                        ùjùf aò iêù~ûM _ûA^ò,
Zûu cû Kjòùf Zû ù\j Leû_
                       Zû iwùe K[û ùjûA^ò ö
Pûeò\ò^ _ùe iòG aûjûeòfû
                         \ûŠ aûeŠûùe ù\Lôfò,
Lêiò ùjûA cù^ ùLkò @ûiòaûKê
                         jûZ Vûeò ZûKê WûKòfò ö
iòG @ûiò[ôfû, ùjùf ùKcòZò@û
                           fûRfûR UòùK Keòfû,
Zû’e cù^ûbûa c^ùe ùcûje
                         ùaLû_ò@û bûa beòfû ö
_Pûeòfò, “”ù\j Kò’ [ôfû Leû_
                  ùaûC ùZûe ùcûùZ Kjòùf”,
iòG fûR Keò Kjòfû, “”_@ùe
                       Kjòaò icd ùjûAùf ö”
RòMe Kfûeê Kjòfû, “”cêñ Ne-
                    ù~ûMýû dû bòZùe ùjûAfò”,
aêSò^[ôùf aò cêŠUû jfûA
                         ùQûU “jêñ’UòG cûAfò ö
GcòZò GcòZò aòZòMfû \ò^
                           Zûjûeò Kec-_[ùe,
@iêaò]û ù~ûMê Ne a\kûA-
                       [ôùf aûaû Gjû bòZùe ö
_eúlû _ùe cêñ \êAcûi fûMò
                          Mû@ñûKê ù`eòfò QêUòùe,
Mû@ñû _òfûue iû[ôùe cògòfò
                         ajê\òù^ Mû@ñûcûUòùe ö
ùcû iûwe _òfû KòG _Xê[ûG
                           KòG _Xÿû QûWÿòù\AQò,
Zûu iùw ùLkò-aêfò \êAcûi
                         Lêiòùe cêñ KûUòù\AQò ö
jñ, ZûuVûeê @ù^K K[û cêñ
                           gòLôQò G QêUò bòZùe,
ijùR Z QêUò, @ûC aò icd
                        ejò[ôfû ùcûe jûZùe ö
QêUòeê ù`eòfò, _êYò _ìað _eò
                          Rúa^ aòZòfû _Xÿûùe,
G QêUò _ùe ùcû icd aòZòfû
                          ^ì@û @^êbìZò MXÿûùe ö
ùLk @ûRòKûfò @ûM _eò @ûC
                          ùLkê^ûjêñ, fûR fûMêQò,
KòG ùcû iwùe Lêiòùe M_òùf
                          KòG @bòcûù^ eûMêQò ö
iZùe ù~còZò ùLk^û a^òQò
                            @ûRò cêñ iaêeò jûZe,
ùcû jé\ùd Kò«ê _ûZe@«e
                        Kû’ _ûAñ ^[ôfû cûZe ö
@ûM PòVò _eò @ù^KuVûeê
                           PòVò Gùa cêCñ _ûCQò,
iaêeò PòVòe CZþZe \òG cêñ
                      bûùa ^ì@û ùLk ùjCQò ö
ùi\ò^ K[ûUû cù^ _Wÿò Gùa
                            jé\ùe _êfK @ûYA,
iáZòe Rê@ûe jé\d-iûMùe
                       CVêQò ù~còZò ù`ùYA ö
g^òaûe [ûG, Äêfeê ù`eò
                       Leûùaùk Nùe ùgûAQò,
aûaû @`òiþùe, _WÿûUû ùKcòZò
                          ^ògì^ ^ògì^ ùjûAQò ö
jVûZþ KòGùi KaûU aûùWÿA
                          WûKòfû fûMòfû ùicòZò,
iû[ô Sò@UòG @ûiòfû bòZùe
                        KaûU ùLûfòfò ù~còZò ö
_Pûeòfò ZûKê, KûjóKò @ûiòQê ?
                         Kjòfû, “”ajòùU _ûAñKò,
GKêUò@û aiò Leû_ fûMêQò”
                    _Pûeòfò “”ùKjò ^ûjó Kò ?”
“”cûCiúNeKê aêfò Mùf iaê
                         eûZòKê @ûiòùa” Kjòfû,
“”Sò@cûù^ aêfò Mùf, GKêUò@û
                      [ôaûeê ùcû ~òaû ù^ûjòfû ö
Zêc iùw M_ Keòaò ùaûfò cêñ
                           @ûiòfò ùiA[ô_ûAñKò”,
_Pûeòfò “”ajò _ûAñ _eû @ûiò-
                      [ôfê, ajò ù^aê^ûjó Kò ?”
Kjòfû “”cêñ Mfûùaùk ù^aò iò^û
                         Gaêñ Kò@ñû Pò«û fûMòQò ?
~ûCQò cêñ, ùcûe ejòaûùe ~\ò
                         ZêcKê Leû_ fûMêQò ö”
geúeùe ùcûe aòRêkò ùLkòfû
                             RûYò_ûeòfò^ò ejiý,
Zû’e jûZ ]eò LUùe aiûA
                    Kjòfò “”Zû’ùjùf a@i ö”
iòG aiê aiê Kjòfû “”Zêùc Z
                       Gùa ùLkê^ ùcû iwùe,
“@cêK’ iwùe ajêZ cògêQ
                     ùLkê^û Kò @aû eûMùe ?”
“”ùcûje K@Y KeòQê” Kjòfò
                       “”eûMòaò KûjóKò Zêzûùe ?
ùLkêQò Zû iùw, ~òG @ûiò ùcûe
                     iùw ùLùk ^òR Azûùe ö
@ûC @ûRòKûfò ùLk Z ùjC^ò
                           @ûM _eò iaê icùd,
_Xÿòaûùe aýÉ ejêQò Z Lûfò
                       ùak Kûjó ùLk RcûG ?
Gùa Zê @ûiòQê, Pûfê^ê ùLkòaû
                     cêñ K’Y Kê@ûùWÿ bûMêQò ?”
iòG Kjò[ôfû “”ùLkòaû K@Y
                        M_ Ke bf fûMêQò ö”
M_ KeêKeê eaeUûKê ùi
                          jûZùe ]eòfû cêùVA,
Kjòfû “”ù\Lôaû eae ùcûIVê
                      ù^AMf jûZ `òùUA ö”
_ê@_òfû ù~ûMê @jcòKû cù^
                          Rò\òe ùZû`û^ CVòfû,
jûZUûKê ]eò Pò_òù\fò ùRûùe
                          ijRùe jûZ `òUòfû ö
ùjùf @ûLô _òQêkûùK eaeKê
                           `âKþùe ù\fû _ìeûA,
eae _ûAñKò jûZ beòù\fò
                           jòZûjòZ mû^ jeûA ö
aòRêkò ùLkòfû ùcûe @ùw, Zû’e
                          ù\j fûMòaûeê jûZùe,
ùcûùZ @Pû^ùK bòWÿò ]eòù^fû
                        iòG aò @ûùaM @«ùe ö
cêñ aò ZûKê ùKûùk bòWÿòù^A Zû’e
                      Mûùf Pêcû ù\fò @ûùaùM,
MZ @^êbìZò PkyòZâ _eò
                      jé\ùe ùLkòfû iùaùM ö
jVûZþ ùi ùcûùZ QûWÿòù\A
                       \ûŠ KaûUKê ~ûA Kòkòfû,
ù`eò@ûiò ùcûe _ûùL ùgûAMfû
                         @«ùe ZWÿòZ ùLkòfû ö
@ûùaM @«ùe bòWÿòù^fò ZûKê
                           ùKûkKê @ûjêeò @ûjêeò,
\êjòu c^ùe ùLkê[ôfû ^òù½
                        ^ì@û CZþùZR^û fjeò ö
\ò\òuVûeê cêñ ~ûjû gòLô[ôfò
                           ~\òaû iûjû~ý Keòfû,
ùZùa aò adi ^òR @û]ô_Zý
                          KòQòUû jé\ùe beòfû ö
ùi\ò^ ùi Pûfò~ûA[ôfû, ùjùf
                           ajò K[û cêùjñ ]eò^ò,

ùi\ò^Vûeê cêñ gòLôQò @ù^K

                          GK[û @cû^ý Keê^ò ö

GA _~ðýûdùe _âûd iaê Sò@

                         ùcû iwùe còkòMùfYò,

adi \CùWÿ, KòG bûiò Gùa

                    Kûjó ùKùZ \ìùe ùjùfYò !

_âKéZò-_êeêh còk^ @[ðUò

                       ùcû _ûùL _êeêYû ùjûAQò,

Kò«ê ùi\ò^e iáZòUû @bêfû

                      ùjûA jéù\ ùcûe ejòQò ö

jVûZþ bûaùe aûaûue \òù^

                          ùiVûeê a\kò ùjûAfû,

QûWÿòaûKê ùjfû iaê ùLk ùcûùZ

                        ùi RûMûe \ò^ iAfû ö

Kò«ê cêñ Kjòaò GZòKò ^ò½d

                         Rúa^ _â[c ùiû_ûù^,

~ûjû aò ùjC cêñ ùKùZ @^êbìZò

                      fbòQò _âKûùgý-ùMû_ù^ ö

WûAeú _Xÿò cêñ Pò«û Kfò aùj

                         Rúa^ MXÿòaû ùakûùe,

GA @^êbìZò _ûAQò, ùfLôQò

                        KòQò QûWÿò^ûjó ùjkûùe ö

Kûjû ù\ûh ù\aò, ~\òaû iaêUû

                             @^êcû^ KeòùjCQò,

ùZùa aò _ûVùK G @]ôKûeUò

                         Zêceò C_ùe ù\CQò ö

ùi\ò^ WûAeú @]û Keò ùcûùZ

                          LûAaûKê ~òaû ùjûAfû,

ùcû gâúcZúue ùbûùK cêjñ eì_

                         ù\Lô jé\ ^ûjó ijòfû ö

                            PZê[ð aògâûc

ùi\ò^Uò [ûG eAaûe QêUò

                            ijùR @`òiþ ^[ûG,

QêUò\ò^MêWÿû `ecûi gêYò

                         Kû^Uû ùcûje a[ûG ö

Kûfò eAaûe @cêK RûMûKê

                            ~ûA _òKþ^òKþ Keòaû,

ùKCñ\ò^ @aû iûe jêG Lûfò

                        iòù^cûùe \ò^ iûeòaû ö

ùKCñ\ò^ ùKjò iûw @ûiòùfYò

                            ùKCñ\ò^ KòYû Rò^òh,

QêUò Kû~ðýiìPú gâúcZúVêñ @ûùi

                            [Kò_WÿòfûYò cYòh ö

ùi\ò^ Zûue bCYú @ûiòùa

                             _jTþPò~ûAQò Lae,

iùw @ûYêQ«ò Zûueò Mû@ñûeê

                     ùfLûù~ûLû ùKCñ ù\ae ö

iûZ\ò^ ejò ù\Xÿcûi Zùk

                          eûYúu _âiÚû^ ùjûAQò,

Gùa ùfLôQ«ò \ò\òKê ù\Lôaû-

                          _ûAñKò c^Uû ùjCQò ö

“”ùiA[ô_ûAñKò bûaòQò ^ò½d

                            ~òaûKê G eAaûeKê,

dûue Kò Kûc fûMòa ~òaûKê

                        KjòQò ùifûMò iêeKê” ö

bCYú dûue ù\A[ôùf PòVò

                        @ûC ùfLô[ôùf ùghùe,

bûAuê _âYûc RYûAù\aê ùfû

                       ejêQò ùZû PòVò @ûgûùe ö

ùiA[ô_ûAñKò iC\û KòYûUò

                            iKûkê iKûkê iAfû,

@^ý Kûc KòQò ^ûjó, ùZYê @ûRò

                       WûAeú _XÿûUû ùjûAfû ö

aû_ûu a\kò K[ûUò ù~còZò

                           _Wÿòfû iaêeò Kû^ùe,

ù\Lôfò cêñ \êüL fjWÿû ùLkòfû

                        _Wÿû iaêùfûK c^ùe ö

cû^ý ùfûK [ôùf ùaûfò aWÿcûù^

                           c^\êüL iò^û Keòùf,

ùQûUcû^ue c^\êüL ù~Yê

                       ùcûe iûjP~ðý jûeòùf ö

ùMûUòK _@ùe ùMûUòG @ûi«ò

                           iêL\êüL ùKùZ jê@«ò,

^ì@û RûMû ~ûA bêfò~òa^ûjó

                         ùghùe GK[û Kêj«ò ö

icÉuê ùcûe ùMûUòG CZþZe

                           Zêùc iaê GVò ejêQ,

GKû cêñ ejòaò, KòcòZò ZêcKê

                          bêfòaò, GK[û KjêQ ?

GcòZò GcòZò @ù^K bòZùe

                         ùi RûMû cêñ QûWÿò @ûiòfò,

bêfò_ûeò^ûjó ùi RûMûe iáZò

                         ù~ùZ bêfòaûKê aiòfò ö

~\òaû ^ìZ^ RûMûUòùe cêCñ

                            ùagò\ò^ ]eò ejò^ò,

ùZùa aò GcòZò ^êùjñ ùi RûMûùe

                           @^êbìZò KòQò _ûA^ò ö

~ûjû cêñ _ûAQò ùfLôaò ^ò½d

                         ùZùa GA_eò bûaùe,

_ûAQò cêñ ùKùZ ùKùZ @^êbìZò

                          Rúa^ @dcûe¸ùe ö

_êeêYû RûMûe K[ûUû UòKòG

                         ùfLôù\aû ùja aòjòZ,

KûeY ùMûUòG @^êba _eû

                        ùjûAQò ùi[ôùe ^òjòZ ö

GVòKê @ûiò cêñ ^ìZ^ \ò^Kê

                            KeòfòYò Gùa ^òRe,

cRû aò ù^fòYò ù\ûk, gâú_TþPcú

                           \gjeû @ûC eRe ö

PòVò cû¤cùe ùiVòKû Lae

                           @kù_ ajêùZ eLA,

@ZúZKê ùaùkùaùk bòWÿò@ûYò

                          KÌ^ûPlêùe ù\LA ö

RYK _ûLeê PòVòUòG \òù^

                           _êeêYû RûMûeê @ûiòfû,

ùi\ò^Vêñ cù^ icd Cû^-

                           _Z^e mû^ _gòfû ö

PòVòùe @ûiòfû ù~Cñ Sò@ ùcûùZ

                            PòVò ùfLô[ôfû _jòfò,

aòaûj Keò ùi PûfòMfû Gùa

                           GK @^êbìZò _ûAfò ö

Zû’e _ùe _ùe iûZRYue

                         aòaûj ùjfû Zû bòZùe,

cYòh ùKùZ ù~ Pò«û Kùe, ùjùf

                       KòQò ^ûjó Zû’e jûZùe ö

ùiVòKûe ù~ùZ @^êbìZò Gùa

                             ]ì@ñûkò@û _WÿòMfûYò,

^ì@û RûMû ^ì@û @^êba Gùa

                        ùfLôaûKê c^ ùjfûYò ö

GVò @ûiò ^ì@û ^ì@û iaê ij

                      KùfRùe beþZþZò ùjûAfò,

^ì@û @^êbìZò iõMâj Keòaû-

                           bòZùe cêñ c{òejòfò ö

@ûùc bWÿûNe ù^fê RYue

                             Nee C_e cjfû,

cSòùe ~ûAQò eûÉû \êA_ûùL

                          fûMòQò Nee iûjûfû ö

i§ýûùaùk cêCñ QûZ _ùe ~ûA

                       ùLùk @ûC ùKùa _XÿA,

QûZ _ùe GKû aiò bûaòaûùe

                          c^ùe C}Y×û aXÿA ö

ijùR aò [ûG Leû\ò^, ùZYê

                           eûZòùe C_ùe gê@A,

^úk @ûKûge ^úkòcû ùcû cù^

                            C^àû\^û beò\ò@A ö

_âû]û^ý aòjúù^ cûùi \êAcûi

                           aòZòfû @û_Yû _[ùe,

KùfRùe beþZþZò ùjûA fûMò[ôfò

                       _Xÿûùe cêñ Gjû bòZùe ö

QûZ _eê ù\ùL _Q_ùU ùNeû-

                           aMòPû I \ìùe _Wÿò@û,

_½òcùe Ne, _ìaðùe iWÿK

                       @ûe_ùU ùMûùU MWÿò@û ö

\lòY \òMùe G Neiò]ûùe

                             RYue Ne ejòQò,

^ûcú IKòf ùi, iûeû ijeUò

                         ~g-MêY Zûu MûCQò ö

Sò@Uò Zûue ùcûjeò iû[ôùe

                          GKû KùfRùe _XÿA,

ùKRûYò KûjóKò ZûKê ù\Lô ùcûe

                          cù^ CfäûiZû aXÿA ö

_êeêYû iáZòUû ùPAñCùV cù^

                          ùjùf ceò~ûG c^Uû,

bûaòùjaû iûe, @ûC Kòaû @Qò

                          GAcòZò KùU \ò^Uû ö

@ù^K[e cêñ QûZ _eê ù\ùL

                          Zûu QûZê ùiA Sò@Kê,

@_ûkK eûùRý aòRêkò Z fùl

                       Cfäùi ù\Lô ùi cêjñKê ö

ùKùa iòG @ûùi KòQò Kûc iûù[

                        ùKùa @^ý Sò@ iwùe,

ùKùa QûZ _ùe icd aòZûG

                    iû[ô ùcùk ùKùZ ewùe ö

QûZùe ùicûù^ [ôùf fûR fûùM

                         G QûZê ùjaûKê iûc^û,

ùaùkùaùk ùjùf fêPò ù\ùL GWÿò-

                         ^_ûeò ù\Lôaû Kûc^û ö

[ùe @Pû^ùK PûKe Zûue

                           ùcûjeò _ûLKê @ûAfû,

ù\B @ûc LûZû cMûA@Q«ò

                        \ò@«ê ùaûfò ùi Kjòfû ö

Kò LûZû ùaûfò cêñ _Pûeòaûeê ùi

                          ù\A_ûeòfû^ò CZþZe,

ù`eò~ûA iòG ùiA Sò@Vûeê

                           ùfLô@ûYò[ôfû _Ze ö

ùfLô[ôfû iòG—cjûgd ! KòQò

                            c^ùe Leû_ ^bûaò

@[ðgûÈ LûZû \dû Keò ùbûkû-

                      jûùZ ù\ùa _Zâ Raûaò ö

[ŠûRße ù~ûMê \êA\ò^ ùjfû

                            Käû@ûi cêñ Keò_ûeò^ò,

lcû cûMò^òG, LûZû cûMòaûKê

                           iûji KeòQò, Weò^ò ö

PûKe jûZùe LûZûUòKê ù\A

                             \úNðgßûiUòG cûeòfò,

ùKRûYò KûjóKò Lêiò ùjûA ùKùZ

                          @^ûa^û Pò«û Keòfò ö

icd Z @ûC aiòeêùj^ûjó

                         Pûùf Zû’e Kl_[ùe,

ùfLê^ò cêñ ùagò, KòQò NUò^ûjó

                        ùiA ùKA\ò^ bòZùe ö

KòQò\ò^ _ùe KùfRùe @ûc

                        Wâûcû ùjaû iÚòe ùjûAfû,

iaê _ûUòðde aQûùjùf; Kò«ê

                         ^ûdòKûe ùKGñ ejòfû ö

@ûceò Nee @ûM Sò@UòKê

                          ùeûfþ KeòaûKê Kjòùf,

ùi Kjòfû—_ûUð Keòaò cêñ ~ûA

                      P¦âKû« júùeû ùjûAùf ö

ùcûùZ ù\A[ôùf @^ý GK ùeûfþ

                       eûRò [ôfò cêñ ùi ùakùe,

_òâ^è_ûfþ _ê@ ^ûdKe ùeûfþ

                       ù^fû @û]ô_Zý akùe ö

ùiA Sò@Vûeê _âÉûaUû gêYò

                        ùKùZ ù~ MêRa CVòfû,

cêCñ aò _â[ùc aêSò_ûeòfò^ò

                         ùi Kò@ñû GcòZò jUòfû ö

Gjûeò bòZùe \êA Zò^ò \ò^

                           MWÿòMfû iÚòe ùjaûKê,

ùghùe @ûce ùfKþPe Kjòùf

                   ùcûùZ júùeû _ûUð ù^aûKê ö

_Qùe gêYòfò GA K[û ù^A

                         ùKùZ ~êqòZKð ùjûAQò,

_òâ^è_ûfþ _ê@ @ù^K Sò@uê

                       ùeûfþ ^ò@ ùaûfò KjòQò ö

iaê iaê @ûWê ^òeûg ùjûA ùi

                        aû¤ ùjûA ùeûfþ QûWÿòfû,

ùZYê júùeû ùeûfþ júùeûA^þ ù~ûMê

                       ùcûjeò bûMýùe _Wÿòfû ö

eòjeþiûfþ ùiVê @ûe¸ ùjûAfû

                          KùfR Käû@ûi _@ùe,

ù`eòaûKê ùWeò ùjùf aò RûYê^û

                         bûiòaûeê Wâûcû-iê@ùe ö

@^ýu @ù_lû @ûc Ne \ìe

                        ùZYê ùWeò jêG ù`eòaû,

iûAùKfþ ùcûe _ûLùe [ôùf aò

                          iûe _\~ûZâû Keòaû ö

b\âûcò ù\LûA @ûiò_ûùe^ûjó

                         GKû QûWÿò ùiA Sò@ùe,

_ûLùe aò Ne, Wâûcûùe aò júùeû

                     ùjûA_ûùe GA ùcûjùe ö

Pê_þPû_þ ùjûA Pûfòaû ùjZêeê

                            c^Uû aòùhA CVA,

K[ûaûeþZþZû KòQò Pûfò[ôùf iò^û

                          @RYûùe aûU KUA ö

Sò@_òfû ~\ò ùjûA^[û«û ùi

                           K[û cêñ Kêj«ò @ûMùe,

KòQò Kûùk bûaò WâûcûKê a@¦

                       Keòù\a ùiA eûMùe ?

Zûjûeò ù~ûMê cêñ júùeû aò iûRòQò

                      iûRò Kò [û@û«ò ù^ûjòùf ?

GA[ô_ûAñKò KòQò Kjê^ûjó

                        Kj«ò ù^ûjòùf _jòùf ö

bûaê[ôùf c¤ Kjò_ûùe^ûjó

                           aiòaûKê iûAùKfùe,

bâce ù~còZò aiò_ûùe^ûjó

                        _aù^ jfòaû `êfùe ö

\êA Zò^ò \ò^ _ùe ùi iêù~ûM

                            @ûiòfû @û_Yû c^Kê,

ùi Sò@ Kjòfû iûAùKùf ~òa

                           aògßûi Kfò^ò Kû^Kê ö

Kjòfû ùi @ûRò iòù^cû ~òaûKê

                          iûw Keò[ôùa @ù_lû,

Wâûcû _ûAñ @ûRò KòcòZò aû iùZ

                        iòù^cû Keòa Cù_lû ?

ckê ùLûRê[ôfû [Šû _ûYò, ùa÷\ý

                          [ôeò ùZûeûYòKê aûXÿòfû,

ù\ûjeûAfû ùi Sò@ K[û Zû’e

                           bûa^ûe Lô@ QòWÿòfû ö

Wâûcûùe ~\òI GKiùw @ûùc

                        ùKùZ bkò K[û ùjCQê,

Wâûcû _ùe Kò«ê aûU~ûK @ûùc

                          Pê_þPû_þ ùjûA ejòQê ö

iûAùKùf aiò_Wÿòfò Rfþ\ò

                           icd KûjóKò ieòa ?

_Pûeòfò—ùMûWÿ fMûAaò @aû

                           ùWAñKeò aiò_ûeòa ?

ùi Kjòfû—ùMûWÿ fMû«ê, @býûi

                           ^ûjó aiòaûùe @ûMeê,

iûAùKfê [ùe _Wÿòfò, ùi\ò^ê

                        aTþPòZû ùjfò G \òMeê ö

ùMûWÿ fMûAfò, aiòfû ùi _ùQ

                          Necêjñû ùjûA ù`eòfê,

ùi\ò^ _â[ùc _eÆe Ne

                        K[û ùKùZ RûYò_ûeòfê ö

_Qeê ùMûUòG UâKþ @ûcKê

                           @ZòKâcòMfû ùRû@ùe,

eûÉûe ]ûeKê iûAùKfUòKê

                         KûUòù\fò cêjó bdùe ö

@ûaêWÿû-LûaêWÿû eûÉû ù~ûMê iûA-

                          ùKf ]Wÿ]Wÿ ùjûAfû,

_Wÿòaû bdùe jVûZþ ùi Sò@

                         @ûKê ùcûje ]Afû ö

@RYûùZ ~ûA ùcû jûZ jVûZþ

                        Zû jûùZ _Wÿòfû ù~còZò,

We ^ûjó Kjò jûZUûKê cêjó

                           KûXÿò@ûYò[ôfò ùicòZò ö

Kjò_ûeòaò^ò, ùi\ò^ ùi’ùaùk

                         Kò’ bûaò[ôa ùi c^ùe,

ùaiêeû aAñgú aûRòMfû Kò«ê

                       jVûZþ ùcû jé\-a^ùe ö

ùjùf aò ùi\ò^ \aò~ûA[ôfû

                         CVò[ôfû ù~Cñ ùZû`û^,

ajê @ûMeê cêñ ùWAñ @ûiò@Qò

                     G \òMùe ùKùZ ùiû_û^ ö

Kò«ê cêñ cûA^û KeòaûKê ZûKê

                       “”bêfþ ùjûAMfû” Kjòfò,

“”G[ôùe aû bêfþ Kò’ @Qò” Kjòfû

                           gêYòKeò Lêiò ùjûAfò ö

aûUùe ùicòZò KòQò NUò^ûjó

                        CùfäL^úd ~û’ ùjûAa,

KòG RûYò[ôfû ùi\ò^Uò Kò«ê

                         iáZòùe ùcûje ejòa !

_jTþPòfê Nùe, iòG Mfûùaùk

                             ^òRe bkò@û Kjòfû,

@ûc Ne @ûùWÿ @ûiòùa ^ò½d

                            ^òcªY Gaêñ ejòfû ö

Zû K[ûe bwò, cêjñe QUK

                           @ûLôe PûjûYú gûdK,

Kjòùja^ûjó @^êba QWÿû

                        _~ðýûd ^ûdòKû-^ûdK ö

iùZ Kòaû iòG @^« ~êMe

                        _ò@ûiú ùcûjeò ù_âcùe,

@ûWêiûWê bûaò NeKê ù`eòfò

                         icd MWÿòfû Kûcùe ö

ùiA\ò^ê @ûùc _âZò\ò^ ù`eê

                       iûAùKùf, Wâûcû _@ùe,

K[ûaûeþZþZû ùKùZ @ûùMAQò, Gùa

                          bûiê^ê _êeêYû iê@ùe ö

K[ûùe K[ûùe […û _eòjûi

                        ùKùZùaùk Keò aiêQò,

Wâûcûùe aò ]úùe ]úùe @bò^ùd

                          aûÉaZû `òUò @ûiêQò ö

jVûZþ ùi \òù^ _Pûeòfû ùcûùZ

                    “”Kò flý eLôQ Rúaù^ ?”

Kjòfò flý Z eLô_ûeòaò^ò

                         eûR [ûU eûRbaù^ ö

iû]ûeY _eò flýUòG aò cêñ

                            eLô^ûjó GùZ @ûMeê,

aýûuþ PûKòeò _i¦ Kùe cêñ

                          bfbûùa iaê \òMeê ö

ùi Kjòfû, Kò@ñû IKòfûZò _Xÿò

                           IKòfûZò Zêùc Keê^û,

@ûc Nùe Kò«ê IKòfûZò QWÿû

                        @^ý iõiÚû ^û@ñû ]eê^û ö

ajêZ _Aiû còkòa, @ûC aò

                             i^cû^ bf còkòa,

Zêùc aò _ûeòa, ù\Lôa ùKcòZò

                        ùcû K[ûe `k `kòa ö

cêCñ aò _i¦ Kùe IKòfûZò

                             bûaêQò _i¦ eLôa,

bMaû^ Keê bf ^û@ñû Ke

                         iûeû \ê^ò@ûUû ù\Lôa ö

cêñ Kjòfò, _ùe bûaò ù\Lôaò cêñ

                             icd ajêZ @Qò aò,

_eúlûùe bf ^´e _ûAùf

                        GA iõiÚû ^òù½ aûQòaò ö

Kjòfò cêñ iò^û ùi\ò^ eûZòùe

                           bûaòfò @ù^Kê @ù^K,

Kò@ñû ùi aûQêQò ùcû Rúa^ flý

                          bûaòMfû @ûe \ò^K ö

CùŸgý aòjúù^ KòG Kû’e Kò@ñû

                          Rúa^ùe ù\a \Lf,

Keê^ò Z @ûC @ûM Sò@ue

                          _~ðýûdKê AG ^Kf ö

a§êZû aXÿò^ò GcòZò ù~_eò

                         C_ù\g ù\A ùjûAa,

QûWÿ ~ûjû ùja ù\Lû~òa Gaêñ

                        bûaò `k KòQò ù^ûjòa ö

bûaòfò^ò iò^û, ùjùf ùiA\ò^ê

                          cêCñ aò @ûùMA ~ûAQò,

ùKùa aû ùKcòZò icd _Wÿòùf

                         C_ù\g ZûKê ù\AQò ö

\òù^ cêñ i§ýûùe QûZ_ùe ~ûA

                         @û½~ðý ùjûAfò iZùe,

ùMûfû_ `êfùU _WÿòQò iìZûùe-

                       a§û ùjûA GK _[ùe ö

ùKcòZò @ûiòfû G `êf GVòKê

                             RûYò_ûeòfò^ò ejiý,

Qê@û KòG @ûe Ne QûZê `òwò-

                        [ôùa bûaòù^fò @agý ö

ùjùf _âZò\ò^ GcòZò GcòZò

                            `êf GK GK _ûAfò,

KòGùi `òwêQò RûYòaû _ûAñKò

                         @Zý« @ûMâjú ùjûAfò ö

iòWÿòe SeKû _ûLùe @ù^K

                         RMòQò, ùjùf aò ]eò^ò,

_âZò\ò^ `êf iûCñùU, ùjùf cêñ

                      Kò’ CùŸùgý RûYò_ûeò^ò ö

Kò«ê \òù^ K[û ]eû _WÿòMfû

                          @Pû^K bûùa iZùe,

ajòUû _ûAñKò C_eKê Mfò

                         QûWÿòù\A[ôfò QûZùe ö

iòWÿò-SeKûùe @ûMNe QûZê

                           ùiA Sò@UòKê ù\Lôfò,

Kò’ bûaò ùKRûYò jVûZþ bûaùe

                          SeKû _ûLùe eêKòfò ö

i\ý ùMûfû_ùU jûùZ ]eò iòG

                          ùWù¶ aû§ê[ôfû _[e,

C\þùakòfû c^ ijiû KûjóKò

                          KòG Kò Keòfû c«e ?

Pûeò\òùM ù\Lô `êùf Pêcò `òwò-

                      ù\fû ùi jeòYú PTþPùk,

PAZùe Kòaû ckd ajòfû

                       ùcûjeò jé\d-@TþPùk !

ùi Sò@Kê cêjó icd ù\A^ò

                           fêPò~òa Kòaû ù`eòa,

QûùZ ~ûA `êf CVûA Pêcòfò

                        ù~còZò ùi ù\Lô_ûeòa ö

ù\Lôfò iZé¾ ^d^ùe iòG

                         @bòbìùZ ùcûùZ PûjóQò,

ùMûeû cêùjñ iùZ aûkiìeê~e

                        fûkòcû ù~iù^ QûAQò ö

PTþPk-_û\ùe IfUò_Wÿò ùi

                            ù`eò~ûC[ôfû NeKê,

aò§òù\A Mfû jé\dùe ùcûe

                          bûa^ûe ZúÐ geKê ö

eûZòiûeû Lûfò bûaòùjaû QWÿû

                           C_ûd KòQò Z ^[ôfû,

Kjò_ûeòaò^ò ùi\ò^ ùcûje

                         eûZòUû ùKcòZò aòZòfû ö

Zjó@ûe\ò^ Lêiòcù^ cêjó

                           gúNâ iaê Kûc iûeòfò,

aû_û _Pûeòùf “”ù_âûMâûc @Qò Kò ?”

                       ùQûU “”jêñ”UòG cûeòfò ö

iaêVêñ @ûMùe KùfRùe ~ûA

                           _jTþPò[ôfò cêñ ùi\ò^,

^úkòcû ùLkòfû Cie jé\ùd

                        GùZ\òù^ ùjfû iê\ò^ ö

@ûùaM @«ùe ùi Sò@Kê cêjó

                          @ù_lû Keòfò iûjùi,

Kò«ê G Kò ùjfû, KûjóKò ùKRûYò

                        @ûiò^[ôfû ùi Käû@ûùi ö

c^ fûMò^û^ò Käû@ûiùe ùcûe

                           aûjûùe @ûiòfò _kûA,

KûjóKò ùKRûYò @ûiò^ò ùi Sò@

                       c^Uû ùjûAfû ùMûkûA ö

Kc^þ eêcþKê Mfò ]úùe ]úùe

                            c^ bêfûAaû _ûAñKò,

ùjùf Kò ùjûAa, ùKCñ[ôùe ùcûe

                          c^ fûMòfû^ò KûjóKò ö

GcòZò bòZùe KùfR ieòfû

                          iûAùKùf _û\ eLôfò,

Nùe ù`eê[ôaû Sò@u ùckùe

                         ùi Sò@Kê cêjó ù\Lôfò ö

@ûiòa ùaûfò ùi ùMûWÿ fMûAfò

                          _[eùU [ôfû _ûLùe,

^@ûiòaû ù\Lô Pûfò~ûA Zû’ùe

                          @ù_lòfò @ûMQKùe ö

GKêUò@û ùjûA Pûfò@ûiê[ôfû

                      Zû cù^ ùKRûYò Kò’ [ôfû,

WûKòfò, ùi ùcûe _ûùL @ûiò[ôfû

                         cêjñKê ùcû ù\Lê^[ôfû ö

_Pûeòfò, K’Y ùjûAQò, Käû@ûi-

                            @ûRò Z Keò^ KûjóKò,

KûjóKò @ù_lû Keò^ûjñ ùcûùZ

                         c^ Kòaû bf ^ûjó Kò ?

ùi Kjòfû, iaê\òù^ cêñ ZêcKê

                      ùKùZ ùKùZ KÁ ù\AQò,

jiò Kjòfò cêñ, Kò@ñû cjûeûYú

                        Käû@ûiùe ~òaû ù^ûjòQò ö

ùi Kjòfû, gúNâ Pûf ù`eò _êYò

                         Wâûcûùe @ûiòaû ùjûAa,

Wâûcû ieòMùf ù`eòaû icùd

                           ~ûjû Kjòaûe Kjòa ö

@ù_lû ^Keò aiò_Wÿòfû ùi

                           cêñ aò @ûC KòQò Kjò^ò,

ù\ûKû^eê ~ûA RkLô@û Keò

                     ù`eòfê, ùWeò aò ùjûA^ò ö

ùi\ò^e ùefþùifþùe aò UòùK

                        fûùRB fûùRB ùjûAfû,

ù`eòaò ùKcòZò Rfþ\ò, G bûa

                       c^ùe ùcûe aò ejòfû ö

~ûjûùjC Wâûcû iûeò ù`eê[ôfê

                           KÌ^ûùe c^ bòRûA,

ùKùZùKùZ ^ì@û eì_ùe c^Kê

                          ù^C[ûG cêjó iRûA ö

ù~còZò ùi iûAùKùf aiòMfû

                           _Pûeòfò, Gùa Kjê^,

KùfRKê Zêùc @ûiòf, KûjóKò

                          Käû@ûiKê @ûRò ~ûA^ ?

ùi Kjòfû, fûR fûMòfû, ùi’fûMò

                            Käûiþ KeòaûKê ~ûA^ò,

ùi’_ûAñ G~ûGñ ZêcVûeê c¤

                         Pûjó lcû cûMòù^A^ò ö

jiò Kjòfò cêñ, ùKCñ[ô_ûAñKò

                        lcû ùcûVêñ Zêùc PûjêñQ,

@ûC jñ, Kò@ñû _âZò\ò^ Zêùc

                      ùMûfû_ ùMûUòG ù\CQ ?

^òbðùd Kjòfû, _âZò\ò^ cêjó

                         ù\aZûùe _êf ù\CQò,

lcû cûMòaûUû ù\aZûùe ~\ò

                      ùcû @Nðý @Mâûjý ùjûAQò ö

aêSò_ûeòfò^ò @^êcû^òùf aò

                            Zû cêLê gêYòaò Azòfò,

ùjùf aò @«e ^òbéZ ùKûYeê

                         Zû’e iûjP~ðý aû‚òfò ö

_Pûeòfò cêjó, aêSò_ûeê^ûjó

                         K@Y aû Zêùc KjêQ ?

ùi Kjòfû, _ùe aêSûAaò, Zêùc

                           aêSòaûKê ~\ò PûjêñQ ö

GYêùZYê K[û M_ò M_ò Nùe

                         _jTþPòfê @ûùc ùi\ò^,

bûaòfò ùcû eûYò _ûAñKò ^ò½d

                        ùjûA[ôa ùi’Uû iê\ò^ ö

Zjó@ûe\ò^ `êf ùW¶ iûù[

                           a§û KûMRùU _ûAfò,

ùLûfò ù\Lô[ôfò ùcû ^ûùc PòVòùU

                         Lêiò cêñ ^ò½d ùjûAfò ö

ùfLû ùjûA[ôfû, “”c^e ù\aZû

                            _âYûc MâjY Keòùa,

PòVò @ûùk c^-bûhû RYûCQò

                       bûùa Gùa aêSò_ûeòùa ö

ù~’\ò^ KùfR SMWÿûKê Zêùc

                           bûwòù\A[ôf ajù^,

ùijò\ò^Vûeê ejò~ûA@Q

                       ùcû jé\d-a^-Mjù^ ö

@ûC aò Zêce eì_Qaò _ûV

                           c]ê aýajûe jiùe,

bf _ûAaûKê fûMòfò, @ûC aò

                          ejòfò Zêceò _ûgùe ö

LûZûùe Zêce ùfLûe ùg÷kúUò

                           KòYòfû ùcûjeò c^Kê,

Zêceò ^òKUê ^òKùU @ûiòaò

                          @ù_lòfò ùiA\ò^Kê ö

bûMýKê Wâûcûe @dcûe¸ùe

                    ùcûùZ ù~ùa ùLûRû _Wÿòfû,

bûaòfò ^òKùU _ûAaò ZêcKê

                        GYê bûMý aûU KûXÿòfû ö

~ûjûùjC ùcûe iCbûMý ù~ûMê

                           ZêcKê _ûAfò _ûLùe,

CWÿûAù\AQò c^e _lúKê

                          \ìe ieMe ZúLùe ö

@ù_lòfò Lûfò iec ù~ûMê cêñ

                              UòKòG @UKò ejòfò,

bûaò[ôfò Zêùc @ûMKê aXÿòa

                       ùghùe ^òeûg ùjûAfò ö

GùWÿ fûRKêkû RûYò^[ôfò cêñ

                        @ûùMAfò ùZYê Qû@ñûùe,

Zêc iûAùKùf aiòaûKê _ûeò-

                      ùjûAfò iòù^cû ^û@ñûùe ö

@Mâûjý ùja^ò ù\aZûùe ùcûe

                         _ìRû ù~ùaVûeê RûYòfò,

ùcû ù_âce @Nðý eì_ùe ùMûfû_

                         ù\aûKê ùi\ò^ê cYòfò ö

ùjùf aò G’\òùM ZêcVêñ KòQò aò

                          @ûbûi \òù^ cêñ _ûA^ò,

ùZYê i¹êLùe ùcû @Nðý ù\aûKê

                         c^ùe iûji ùjûA^ò ö

ùcû c^-c¦òùe ù\aZû eì_ùe

                            Zêceò cìeZò ù[ûAQò,

Pûjó[ôf, ùZYê RYûAfò, lcû-

                  ù\a, ù~ùa ù\ûh ùjûAQò ö

ùN^û Ke, ù~ùa ùcû ù_âc-ù^÷ùa\ý

                           SeKûùe aZò RkûA,

iìPûAa ùcûùZ, ùcû jé\-ZWÿûùM

                        ùKûUò _\à`êf ùLkûA ö

i§ýû iûZUûùe aZò ^ Rkòùf

                            @ûgû`êf ~òa cCkò,

ù\aZûùe ù_âc @Mâûjý RûYòùa

                           ^òeùa fòbòaò Kêjêkò ö

aòPûeò ù\Lôa ù\ûhú ùjaò ù~ùa

                          lcû ù\a lcû cûMA,

ùjùf ajê bûaò GA PòVò ùfLô

                         @ûgûe a§êK \ûMA ö”

PòVò _Xÿò cù^ _êeêYû iáZòUû

                            jVûZþ CVòfû Pò@ñûA,

c^ ùZûkòMfû _ûPòfû `kKê

                            iáZòMQWûk ^ê@ñûA ö

ùZùa aò KûjóKò c^Uû bòZeê

                            LêiòUû _Wÿòfû aûjûeò,

^ûjócûcêVûeê KYûcûcê bf

                           @ûiòfò^ò ùZYê Ijeò ö

ùKùZ Kk_^û c^ùe RûMòfû

                            jé\ùd CVûA Rê@ûe

bûaòfò bûMýùe ~û’ [ôa NUòa

                        ùeûKòaû gKZò Kûjûe ?

VòKþ cù^ ^ûjó i§ýûùak ~ûG

                            Kò_eòbûùa cêñ ejòfò,

SeKû _ûLùe ^òRKê ^òùR cêñ

                         iûZUû ùakKê _ûAfò ö

SeKûùe ù^A fMûC[ôfò cêñ

                              Rk«û cjcaZòKê,

CfäûiZû \ù_ð \ûaòù\C[ôfû

                          cêŠ ùUKê[ôaû iáZòKê ö

fòbòfûYò aZò ¤û^ ^ûjó ùcûe

                            aiò[ûG _ûùg [cKò,

Zkê aûaû ùcûùZ WûKòùf ù~còZò

                           CVòfò jVûZþ PcKò ö

_ûVùe Kò c^ fûMòfû ùi\ò^

                         aûjû^û [ôfû ~û’ _Xÿòaû,

^ò\ aò ùjfû^ò ùi\ò^ eûZòùe

                         iûe aòQYûùe MWÿòaû ö

Zjó@ûe\ò^ KùfRùe ùijò-

                         Sò@ iùw K[û ùjûA^ò,

@ù^K[e cêñ Pûjó[ôùf iê¡û

                         iêù~ûMUû Kò«ê _ûA^ò ö

ZûeòYú c¦òe ùjûA @ûiòaûKê

                         ù`eòaû aûUùe Kjòfû,

c¦òeKê ~ûA _ìRû Keò ùbûM

                     @ûYò ùcû jûZùe ù[ûAfû ö

cêŠùe IXÿYû UûYò ùi ùi\ò^

                        _âYûc Kfû ùcû _û\ùe,

cêñ aò CVûAfò \êA aûjê ]eò

                        ùi\ò^ ZûjûKê iû\ùe ö

Kjòfû, @ûRò cêñ Rúaù^ iaêVê

                           @û^¦òZ _eû ùjûAQò,

ZûeòYú cû@ûe @_ûe \dûeê

                           c^e cYòh _ûAQò ö

_Pûeòfò, Zêùc aWÿNe Sò@

                          GK[û ùKcòZò KeêQ ?

RûYò iaêK[û Qû@ñûKê @û_Yû

                          @ÉbûMý Kò@ñû aeêQ ?

ùi Kjòfû, cêñ bûMýaZú ùaûfò

                           Zêc _eò Êûcú _ûAaò,

cù^ûKûc^û ùcû ù\aúu \dûeê

                           _ìeòfû ^ò½d Kjòaò ö

]^ [ôùf ùfûK aWÿ jêG^ûjó

                          aWÿ c^ aWÿ ùaûfûG,

Zêùc ^êjñ aWÿ KòGùi Kjòa

                       iûeû \ê^ò@ûùe bfû G ?

aWÿ ùjaû ù~ùZ MêY Meòcû Z

                            ZêcVûùe _ìeò ejòQò,

aWÿ-ùQûUeê aû còkòa K@Y

                        ZêcVò ùcû c^ _ûAQò ö

Zêc \êüùL \êüLú, iêc iêùL iêLú

                         ùjûAaò cêñ iûeû Rúa^,

KêWÿò@û ùjùf aò Zêùc iùw [ôùf

                           cYòaò cêñ eûRba^ ö

bf _ûA^ûjó ]^-iµZþZòùe

                          @aû cêñ aòkûi-aýiù^,

Zêc cjû^Zû, Zêc _êeêhZß

                          aiûAQò jé\-@ûiù^ ö

GcòZò @ù^K còVûK[û ùjûA

                           NeKê ùi\ò^ ù`eòfê,

ùi\ò^Vêñ @ûùc \êARY GK

                           bûa^ûe _[ ]eòfê ö

gâúcZú @ûiòùf, Kjòùf, @ûRò Kò

                         _ìeû WûAeúUû iûeòa ?

ùKùZ Kûc ùZùY ejòfûYò Kêj

                     ùKùZùaùk Zûjû Keòa ?

ùKùZ aûRòfûYò ù\Lôf NWÿòKê

                    ùKùZ ùfûK ù`eòMùfYò ?

bCYú @ûiòaû icd ùjfûYò-

                   ùaûù], ùi Cz^Ü ùjùfYò ö

ùiAVò WûAeú @]û eLô Mfò

                           gûkúKê @ûYòaû _ûAñKò,

@ûiòaYò Kò ùi, RMòaûKê ùja

                          RYû [ôa bûaMâûjúuò ö

                           _TþPc aògâûc

KûjóKò ùKRûYò @`òiþùe ùcûe

                           ù\j bf ^ûjó ejòfû,

ùZYê @ûRò ù`eò@ûiòfò NeKê

                          Kûc iaê @]û _Afû ö

gâúcZú Kjòùf, ùgûA_Wÿ ùjùf

                         ù\j UòùK bf fûMòa,

\ò^ùe ùgûAfò, KòG RûYò[ôfû

                          eûZòKê ^ò\Uû bûwòa !

aòQYûùe _Wÿò G_U-ùi_U

                          KWÿ ùfCUûA ùjCQò,

ù~ùZ aò Pûjóùf ^ò\-cûCiú ~û’

                       @ûiò ùcûùZ ^ûjó QêCñQò ö

_Wÿò _Wÿò cù^ bûaòfò _Xÿòaò

                          WûAeúUò UòùK ~ûCQò,

ajò[ûKê @ûYò _Xÿòaiòfò cêñ

                        @ûiê ^ò\ ùKùa @ûCQò ö

_ûLùe gâúcZú ùgûA_WÿòùfYò

                       Kûjó ùKùZùakê ùKRûYò,

ù`eòQò ù~còZò @û_Yû _[ùe

                          geúeeê Käû«ò CRûYò ö

ùKùZ gû« @ûC ùfûbòfû fûMA

                           ^ò\ùe cYòh iZùe,

_eú-eûARe Lae eLA

                      iùZ Kò ùi ^ò\ bòZùe !

]^ú, cû^ú, mû^ú, @mû^, ^ò¡ð^

                          MQZùk @aû baù^,

@còd _eg \òG ^ò\eûYú

                       @kù_-ajêùZ Rúaù^ ö

ùjùf ùcû @ûLôùe @ûiòfû^ò ^ò\

                            a§ê-iáZòùfL _Xÿòfò,

jRòfû iû[úe Nêc« @ZúZ

                          ZûRþKê c^ùe MXÿòfò ö

Gjûeò bòZùe Wâûcû @bò^d

                           \ò^Uò @ûiòfû _ûùLA,

icùÉ Kjòùf, Wâûcûùe KùfR

                         iaêùaùk ^û@ñû eLA ö

ù~còZò aò ùjC @^ý ahð _eò

                            Gahð aò ^û@ñû Keòa,

ùZùa iò^û ~ûA @ûc _eògâc

                          `kaZú ùjûA_ûeòa ö

c^_âûY ù\A ùefþùifþ ùZYê

                          Keê[ûCñ @ûùc ieùa,

Wâûcû ùjaû\ò^ icùÉ cûZòùf

                       Wâûcû @ûùdûR^ _eùa ö

iêeêLêùe Wâûcû ùjfû cùjûfäûùi

                          ieùa aûjûaû Keòùf,

@ûc \êjòue Kkûe Pyðûùe

                         Wâûcûe @ûie beòùf ö

Rúa« ùjûAfû @ûc @bò^d

                             _â[c _âûARþ _ûAfê,

jRûe ùfûKu @bò^¦^ùe

                           MCeaû^ßòZ ùjûAfê ö

Wâûcû _e\ò^ cêCñ [ûG Nùe

                           PûKe Zûue @ûAfû,

aûaê WûKêQ«ò Pûf«ê UòKòG

                       ùaûfò cùZ iòG Kjòfû ö

jVûZþ PcKò_Wÿòfò c^ùe

                            jRûe @ûguû QêAñfû,

Kò@ñû WKûAùf ùaûfò cù^ ùcûe

                     ùKùZ ùKùZ K[û CAñfû ö

ùiøR^ý ùjZê Z ~òaûKê _Wÿòa

                         ù\Lû~ûC ~ûjû ùjûAa,

Kjòfò, UòKòG _ùe cêñ @ûiêQò

                           aûaêuê Zêce Kjòa ö

_ýû-iûUð _ò§ò _â[c[e cêñ

                         Zûu Nùe Mfò ùi\ò^,

@ûguû cêñ iò^û Keê[ôfò cù^

                        Kò«ê [ôfû ùi’Uû iê\ò^ ö

Nùe [ôùf Zû’e aûaû-cû@û, @ûC

                         ùi Sò@ aò [ôfû iû[ôùe,

aiò K[ûaûeþZþZû ùjC[ôùf iaê

                         Lêiòùe Zûueò bòZùe ö

ù~còZò ~ûA cêñ KaûU _ûLùe

                           _jTþPòfò ùjûA _â[c,

Zûu aûaû ùcûùZ WûKòùf Lêiòùe

                       Kjòùf, @ûiòf, CZþZc ö

a]ûA ù\ùf ùi Wâûcû ù~ûMê, @ûC

                           Kjò[ôùf aWÿ aûMùe,

gêYòfò _XêQ ùMûUòG aýûPþùe

                       Zêùc aò cò^Zú iûwùe ö

Wâûcûùe Zêce @bò^d Kkû

                            aûÉaòK _eò fûMòfû,

ù\Lôaû _ùe Zû Wâûcû _âZò ÊZü

                       gâ¡û cù^ cù^ RûMòfû ö

~ûjûùjC Zû’Vêñ Zêc K[û gêYò

                          Lêiò ùjfò cù^ ajêZ,

_ûLùe ejêQ, @ûRò _eò~ù«

                       @ûùc Kûjó ù\Lê^ûjêñ Z ?

bf ùjfû Gùa Zûjûùjùf Zêùc

                           @ûùfûP^û Keò _Xÿòa,

@«Zü_lùe @ûùfûP^û Kùf

                           aêSòaû gqòUò aXÿòa ö

@ûC GVò KòG @Qò _Pûeòùf

                            aûaû aò @Q«ò Kjòfò,

Nùe @^ýcûù^ @Q«ò, iêaò]û-

                          _ûAñKò GVò cêñ ejòfò ö

GcòZò GcòZò K[û ùjC[ôfê

                        Zûu cû@û Mùf bòZùe,

còVû ijòZùe RkLô@û ù\ùf

                         _VûA PûKe jûZùe ö

cò^Zú iRûA eLôfû, Zò^òùjñ

                           ùi\ò^ ùiAVò LûAfê,

LûAiûeò Zûu aûaû Kûùc Mùf

                      @ûùc \êùjñ K[û ùjûAfê ö

ùcûùZ _Pûeòfû, ùcûe aûaû-cû@û

                       Kêj Z fûMòùf ùKcòZò ?

Kjòfò, ZêcKê ù\Lôaû _ùe cêñ

                           @^êcû^ò[ôfò ù~còZò ö

Zêùc bûeò “AG’ Kjò ùcûe jûZ

                           Pò_òù\A[ôfû cé\êùe,

cêñ Kjòfò, Zêùc iûw Zûjûùjùf

                         ùKcòZò Keòf aêŸêùe ?

jiò Kjòfû ùi, ùcûùZ ùfûWÿû [ôfû

                           Zêc _eò aêŸê ùMûUòG,

ù^ûjòùf ùKcòZò Kjòf aû cêCñ

                        _XÿûAaò Kû’ùe _UòG ?

GcòZò GcòZò […ûcRû ùjûA

                           ùi\ò^ NeKê ù`eòfò,

ùi\ò^ _eVêñ ùKùa ùKùa Zûu

                        Nùe ~û@û-@ûi Keòfò ö

@ûc \êjòue _Xÿû Pûfò[ûG

                          @ûùfûP^û ij ùi\ò^ê,

_êeêYû RûMûKê bêfòQò, ùi Sò@-

                         iwùe cògòQò ù~\ò^ê ö

icd MWÿòfû, _eúlû _Wÿòfû

                         ~ûjûùjC bf ùjûAfû,

jûZùe icd @ûiòfû @ù^K

                           aehK _ûV iAfû ö

_eúlû _@ùe QêUò KûUòaûKê

                         Mû@ñû ~òaû iÚòe ùjûAfû,

Mû@ñû ~òaû K[û gêYòaû _@ùe

                        cò^Zú \êüLùe Kjòfû—

GVò ùja ~ûZâû @ûi«û cûiùe

                          @ûiòa ^ò½d ùcû eûY,

QûWÿòaò ZêcKê RûYò_ûeê^ûjó

                        ùKcòZò ùjCQò _eûY ?

NeKê @ûiòaû _ìað\ò^ eûZòâ

                        Zûu Nùe Lô@û ùjûAfû,

aiò K[û ùjC[ôfê @ûùc \êùjñ

                     cò^Zú ùi’ùaùk Kjòfû—

~ûA PòVò ù\a ù~còZò aû ùjC

                        ùcû ^û@ñûùe ùfLô i@k,

ùi PòVòKê ùKjò ùLûfòùa^ò, ùZYê

                        Pò«û ùjûA~òa ùKûjk ö

ùZùa aò Zêce ^ûc ùfLôa^ò

                          PòVòe _Qùe ùfLôùf,

“iaòZû’ ùfLôa, Kûùk KòG ùKùa

                        Leû_ bûaòa ù\Lôùf ö

cêñ Kjòfò, Zêùc ùcû VòKYû eL

                        PòVò ù\a PòVò CZþZùe,

VòKYûKê eLô Kjòfû, ùcû Azû

                         ùjC^ò QûWÿòaò iZùe ö

@ûiòaûKê ù~ùa CVòfò, ùi @ûiò

                        ùcû _ûù\ _âYûc Keòfû,

CVûAù^fò cêñ @ûùaM @«ùe

                     ùi aò ùcûùZ bòWÿò ]eòfû ö

@ûuòfò Pê´^ _â[cKeò cêñ

                           @ûfòwù^ Keò @ûa¡,

ùi aò RWÿòMfû Mkûùe ùcûje

                          @ûuò aél-fZû i´§ ö

ùcûjUû KUòfû, còk^ jUòfû

                            bòZeê _Wÿòfû WûKeû,

Lô@û_ò@û ùjfû ^û^û RûZò _òVû

                      LRû, _êeò, cŠû, KûKeû ö

ùi\ò^ ù`eòfò, Zjó@ûe\ò^

                          Mû@ñû _ûAñ ùek ]eòfò,

ùKcòZò ùKcòZò bûa jéù\ ùjfû

                           @^êcû^ Lûfò Keòfò ö

ùjùf jeûAfû ùi bûa ùi’ùaùk

                         Nùe ù`eòaûe ^ògûUû,

PkyòZâ _eò bûiòfû jé\ùe

                        Mû@ñû PòZâ Mû@ñû \ògûUû ö

Mû@ñûùe _jTþPò \êAZò^ò\ò^

                          KUòfû iû[úu @ûiùe,

c^ cû^òfû^ò, cò^Zú _ûLKê

                        PòVòUòG ù\fò ùghùe ö

ùi\ò^ cêñ LûAiûeò Leûùaùk

                              LaeKûMR _XêQò,

ùaùkùaùk cù^ cò^Zú iáZòe

                            iC]Kê aiò MXêQò ö

gêYòfò KòGùi bòZùe @ûiòfû

                         ùMGùU KaûU `òùUA,

aûi«ú bûCR _ûUòUû RûYòfò

                         gêYòaûeê UòùK ^òùVA ö

ùi\ò^ Zûue _ûUòùe @ZúZ

                          K[û cù^ ew beòfû,

Zûu \ò@û iáZò G Rúaù^ ùcûùZ

                           iûjiú UòKòG Keòfû ö

PkyòZâ _eò c^-_e\ûùe

                        ùi PòZâ ùghùe @ûiòfû,

@^òzû iùZß aò iáZò-Êû]ôKûùe

                        c^ûwù^ iùZ ahòðfû ö

Zò^òahð Zùk aûi«ú bûCR

                       G Mû@ñûe ùaûjì ùjûAùf,

ùiahð Mû@ñûe ùaûjìu bòZùe

                        iê¦eúe @ûLýû _ûAùf ö

eNêbûA KfKûZûùe ej«ò

                        @ûi«ò Q’cûùi, aeùh,

^a-aòaûjòZû _ZÜúue c^

                          _òâd-còk^Kê Zeùi ö

aêXÿúgûgê _ûAñ KfKûZû ùKùa

                             ~ûA_ûe«ò^ò bûCR,

ù^ûjòùf Kò iòG QûWÿòù\A[ûù«

                          ijùe ejòaû cCR ?

Nùe RcòaûWÿò, ùMûeêMûB @ûC

                           ù_ûLeúG cûQ ejòQò,

PûKeUòG aò @Qò, ùZYê aêXÿú

                         KfKûZû ~òaû ù^ûjòQò ö

ùZùa Kò c^Uû eêùj ùKùaùjùf

                       KTþPû adie ùakùe ?

iõiûee GA PkòZ _^Úûùe

                        Kûc]¦û Pò«û @ûkùe ?

ùjùf Kò ùjûAa, c^ cûeòaûKê

                            ùja _eòiÚòZò _ûAñKò,

PCeû cìkùe i¬ ù\A \êüL

                            RYû«ò RMZiûAñuò ö

@ûc NeVûeê \êANe QûWÿò

                            Zûueò NeUû @ûiòa,

ùcû ùgûAaû Ne SeKûeê Zûu

                         NeUû ù\Lôùf \ògòa ö

\òù^ Mñû cêŠ VûKêeûYú ae-

                        MQ Zùk _ûfû ùjûAfû,

_ûfû ù\Lô ~òaû _ûAñKò iaêeò

                        Nùe i¬ê Kûc iAfû ö

aêXÿú PûfòMùf _ûfû ù\LôaûKê

                           GKfû bûCR ejòùf,

@ûùc aò icùÉ _ûfû ù\Lô Mfê

                     \û\û Lûfò Nùe ùgûAùf ö

_ûfûe cSòùe ^ò\ fûMòfûeê

                        ùgûAaûKê Nùe ù`eòfò,

MêYêMêYê ùjûA _ûfû Êe Zû^

                         cêLùe ùcûje ]eòfò ö

Zûu \ûŠ _ûùL “”`êKê Kòùjû !” ùaûfò

                           bûCR WûKòùf gêYòfò,

@Pû^ùK ù~ùjÜ @û´MQ Wûkê

                         ùKûAfò WûKòfû cYòfò ö

Zûu Nùe Kò´û @ûc Nùe ùcûùZ

                        ù\Lôùf ùi […û Ke«ò,

ùKøYiò K[ûùe Rò\ò _WÿòMùf

                          ùcûjeò i_U ]e«ò ö

cêñ Kjòfò, jñ, Kjòùf, UòKòG

                            gêYòMf, Kûc ejòQò,

bòZùe cêñ ~ûC Kjòfò, Kò Kûc

                         ùcû fûMò @UKò~ûAQò ?

K@Y ùjûAfû _ûfû ù\Lôf^ò

                          _kûA @ûiòf KûjóKò ?

bf fûMòfû^ò, ^ò\ aò fûMòfû

                         @ûiòfò ùgûAaû _ûAñKò ö

ùgûAaû NeKê WûKòù^A ùcûùZ

                        f`û_ûùU ù\ùf jûZKê,

AõMäòiþùe bûA VòKYû ùfLôf

                        Kjòùf ù\LûA \û«Kê ö

LU aûùWÿ Wòaò Rkê[ôfû, ùZYê

                            aiòMfò LU C_ùe,

ùcû _ûLùe aiò_Wÿò Kjòùf ùi

                         ùfLôa VòAKò eì_ùe ö

cêñ Kjòfò, aûaû GcòZò KûjóKò

                          jCQ c bûA _ûAñKò ?

ùi Kjòùf, Zùc aûjû ùjùf iò^û

                           RûY« jê@«ò KûjóKò ö

KTþPû adiùe _ê@-Sò@ \êùjñ

                             i_^eûAùR aêf«ò,

_eÆe iòG Pûjû«ò iað\û

                         GK @ûe Mùk Sêf«ò ö

Zêùc KjòaUò, @ûRò~ûG K’Y

                          bf _ûA^ûjñ KûjûKê ?

Kjòfò, ùcûùZ ùK’ bf _ûAùf aû

                         bf iò^û _û«ò ZûjûKê ö

GcòZò Z Sò@ @ù^K ùcû iûù[

                             GKûùVAñ ejê@Q«ò,

icùÉ Z bf _ûCQ«ò ùcûùZ

                          Kjòf KûjûKê aûQ«ò ?

ùcû IV jfûA Kjòùf, cêñ RûùY

                            còkò[ôùa \g-_¦e,

ùKCñ[ôùe Zêùc Kcò ^êjñ @ûC

                         ù\LôaûKê aò Z iê¦e ö

@ûùaùM Kjòfò, ùcûI K[û QûWÿ

                        ùcûI K[û Kò@ñû _WêQò ?

_ûTþPMû@ñûùe Z Zêc iê¦eZû

                           PePûe ]ßRû CWêQò ö

ùcûI K[û gêYò QûAMfû fûfò

                     Zûu ùMûeû ùMûeû Mûfùe,

KòG RûYò[ôfû WûKò[ôùf iòG

                      _KûAùa ùaûfò _ûfùe !

f`û_ûUò ù^A Kû^ÚVYûUûùe

                           CVòMùf eLôù\aûKê,

PòVò eLô LUaûWÿùe ^Añùf

                       ùcû’Vûeê Kfc ù^aûKê ö

CVò~ûC~ûC Kû^ò aûRò Wòaò

                             fòbò _WÿòMfû ZkKê,

iòG Kò«ê LU ùi_Uê aûjûùe

                        @ûiò[ôùf ùiùZùakKê ö

@ûùe G Kò’ ùjfû ? Wò@ûiòfò Kûjó ?

                           _Pûeòfò cêjó bûCùR,

@^êba Kfò ùi ù~còZò @ûiò

                     aiòùf ùcû _ûùL cCùR ö

_êYò _Pûeòfò, Wò@ûiòfò Kûjó ?

                         ùi Kjòùf, PêfòcêŠùe,

_ûUò Kò@ñû Ke ? gêYòa KòGùi

                          ~ûC[ôa ~\ò \ûŠùe ö

@§ûùe WeêQ ùKcòZò _êeêh ?

                            ejê@Q _êYò aûjûùe,

aiòaû Pûfê^û eYú`êf _eò

                          RjÜ _Wÿò@Qò \ê@ûùe ö

Kjòfò, ^ûAñ c, ~ûCQò cêñ Pûf

                          KaûUùe ù\a KòkòYò,

ùcû jûZKê ]eò_KûA Kjòùf

                         WòaòUû _eû ùj Rkò^ò ö

_âûd bòWÿòù\ùf jûZUû ZkKê

                               CVêCVê aiò_Wÿòfò,

ùcû jûZ Zûueò jûùZ ejòMfû

                           \úNðgßûiUòG QûWÿòfò ö

Kjòùf, ùj `êKê ! ùKcòZò@û Zêùc

                           cêñ Z KòQò RûYò_ûeê^ò,

@§ûùe cêñ GKû Zêc _ûùL, Zêc

                         c^ùe ^ò@ñû Kò ]eê^ò ?

GùZ aWÿ L¬û, ^ògì^þ eûZòUû

                          cêñ ~êaZú Zêùc ~êaK,

RûYê^ò ejêQò iÚòùe aû ùKcòZò

                         fêjû _ûùL [ûA Pê´K !

jûZ bòWÿòù\ùf @ZKòðZ bûùa

                           _WÿòMfò Zûu C_ùe,

jVûZþ ùcû Mûf Mec fûMòfû

                        Zûueò ^òügßûi Zû_ùe ö

cêñ Kjòfò, Zêùc bûCR _eû ùj

                          _û_K[û Kò@ñû KeêQ ?

jiò Kjòùf ùi, Zû’ùjùf cjûZàû

                            GA[ô_ûAñKò WeêQ ?

\ê^ò@ûùe ^ûeú _êeêh _ûAñKò

                         _êeêh ù~ ^ûeú _ûAñKò,

@ûC ~û’ i´§ cYòhe MXÿû

                        WeêQ ùi’_ûAñ KûjóKò ?

\êjòue c^ còk^ ùjûAùf

                        _û_ Kûjó KòG ùbûMòa ?

GKPûUò@ûùe akû}ûe Kùf

                       ùZùa iò^û _û_ fûMòa ö

We^ûjó Kjò iûeû geúùe ùcû

                          ùaûkòùf Pê´^-Rje,

@mûùZ jé\ùd C\þùakòCVòfû

                            _êeêhûKûee fje ö

A¦â]^ê ew ùLkòfû jé\ùe

                           bûa^û ùKCñVò jRòfû,

GA ùcûùj _eû \òù^ aògßûcòZâ-

                           cê^òue c^ c{òfû ö

@ûùaùM iùRûùe bòWÿòù^A Zûu

                          MùŠ @ûuòù\fò Pê´^,

ùfûUòùf ùcû aùl iùZKò ùi fZû

                           cêñ Zûue @af´^ !

bòWÿòù^fò ùKûùk, iú}ûùe Pò}ûeò-

                         CVòùf ùi fNê Êeùe,

[eòfû jé\d, Kµòfû geúe

                       Kùµ ù~ùjÜ KµRßeùe ö

@wê @w aûi jUòfû eUòfû

                             _âKéZò-_êeêh còk^,

^ògì^þ eûZòUò ù\LôMfû GKû

                         ùi\ò^e ùiA Åk^ ö

GùZ\òù^ @ûiò ùcû cù^ _gòfû

                             \ò\òue iwewUû,

bûaò Kòaû fûb, ùi\ò^ jRòQò

                         ù`eûAfò c^-cwUû ö

Kjòfò, ~ûCQò, KûjóKò Cz^Ü-

                        ùjCQ ? bûCR Kjòùf,

_ûfû ù\Lê[û«, ùja^ûjó KòQò

                      @ûRò GVò ùWeò ùjûAùf ö

@MYûùe Pûf aiòaû, ù\Lôf

                            RjÜUû ùKcòZò _WÿòQò,

Kjòf Kûjó ùK _ûAfû ]^Kê

                         GùZ ijRùe QûWÿòQò ?

iZùe `êKê c ! Zêc jûZ Lûfò

                           bûMýaZú ~òG ]eòa,

^ûeúR^c Zû iû[ðK ùjûAa

                           ZêcKê ~òGùi aeòa ö

_ûTþP_êeêhe _êeêhZß iùZ

                           ZêcVó GKûVò ùjûAQò,

ùcûI _eò ^ûeú ùKùZ ijRùe

                         Zêc _ûùL jûeò~ûAQò ö

@MYûùe @ûYò iC_ _ûeòùf

                         cêŠ eLô Zûu ùKûkùe,

ùgûAfò, ùi aiò ]úùe ]úùe jûZ

                         PkûAùf cêŠaûkùe ö

RjÜ@ûfê@ùe \ògê[û«ò iòG

                            ieMe _eú _eûG,

eì_e fûaYý c]ê aòTþùP, ji-

                          Kûc^ûe iê]û SeûG ö

bòWÿò@ûYò _ûùL gê@ûAfò, RjÜ-

                            @ûfê@ _Wÿòfû cêjñùe,

@ûùaùM Zûueò IV PêcòMfò

                         @RYû bûa^û-iê@ùe ö

Kjòfò, ùcû cù^ fMûAQ ^ò@ñû

                       ù\ûh ^ûjó ùcûe G[ôùe,

ùi KòQò Kjòaû _ìaðeê cêñ Zûuê

                           bòWÿò@ûYò[ôfò QûZòùe ö

\ê]@kZûe ewgeúeùe

                             RjÜe @ûfê@ cògòfû,

ùi\ò^ ùi eì_-iûMùe ùcû c^

                        ZéY eìù_ ~ûjû bûiòfû ö

ùghùe @ûjZ _lúUòG _eò

                     ùgûAMùf ùcûe ùKûkùe,

cêñ aò ùgûAMfò VòKþ Keò Kjò-

                       _ûeòaò^ò ùKùZùakùe ö

bûwòMfû ^ò\, bûCR WûKòùf

                         ~òa^ûjó Kò ùj NeKê ?

^òùNûWÿ ^ò\ùe ùgûAQ Z, Kûjó

                          ùKCñVò eLôf WeKê ?

Zûueò QûZòKê ù\LûA Kjòfò

                           GAVûùe eLôù\AQò,

ùcû iwùe cRû Keòf Kjòf

                        Kûfò ùKcòZò@û ùjûAQò ?

Kjòùf, ù]GZþ ~fþ\ò ~û@ c

                           _ûfû ieòaûKê ùjaYò,

aûeòaûU ù\A Nùe iò]û ~òa

                         @ûC _ûfû ù`eò~òa^ò ö

jûA _ùe jûA cûWÿò@ûiòfûYò

                             _Xÿò_ûeê^ûjó @ûCeò,

aû¤ ùjûA ùZYê PòjÜUûG ù\A

                        a¦ Kfò ùiVò WûAeú ö

Kjò_ûeê^ûjó Nûùe ùKAUû

                          aûRò[ôa ùiùZùakKê,

fûAUþ fòbûA ùgûA_Wÿò[ôfò

                        gâúcZúuê @ûYò ùKûkKê ö

                            h aògâûc

@ûRò Kûjó ~òaû^ûjó cêñ @ù_lû

                            Keò@Qò ùKùZRYuê,

GA[ôbòZùe WûAeú K[ûUò

                         @ûiòfû ùcûjeò c^Kê ö

ùa÷VKLû^ûe Cùy gâúcZúuê

                            WûKòfò, UòKòG gêYòf,

ùMùjäA Kjòfò, ùiNe [ûKeê

                         WûAeúUò UòùK @ûYòf ö

gâúcZú aò ù\A Kjòùf, ùKRûYò

                            GKû[ùe iûeê^ûjû«ò,

@ûRò ~\ò KòG ùLûRòaûKê @ûùi

                        Kjòaò ùi Nùe ^ûjû«ò ö

Kjòfò, ^ûjó c, GcòZò@û K[û

                          ]eêQ KûjóKò cêjñùe ?

jiò jiò iòG Nùe PûfòMùf

                         bûiòfò WûAeú-iê@ùe ö

bûa^û KUòfû, aûi«ú bûCR

                      ùcû ùgûAaû Nùe @ûiòùf,

ù\Lôfò Qê@ûùU KûùL ]eòQ«ò

                        ùPdûeUò UûYò aiòùf ö

Kjòùf, cYòcû Pûeò\ò^ ùjfû

                         _]ûeòùfYò G Mû@ñûùe,

ùaûkòù\AQ Kò jûŠòKkû @ûYò

                        aûi«ú bûCR ^û@ñûùe ?

Kjòfò, ^ûAñ c, bûaê[ôfò @ûRò

                         ~òaò ùaûfò i§ýûùakKê,

j@ñ c KûjóKò iûùja @ûiòùa

                           Meòau Pûk ZkKê ?

CVò Kjòfò cêñ, Kêj c bûCR

                       AG KòG Zêc ùKûkùe ?

jiò Kjòùf ùi, _êZêeû _eû ùj

                      Zêùc Z ejòQ ùbûkùe ö

GùKZ \ìeùe ejòf, ahðùK

                          cûùi-ù\Xÿcûi @ûiòa,

Mû@ñûe CZþ[û^-_Z^ ZêcKê

                          Kjòf ùKcòZò \ògòa ?

_ûUò gêYò ùaûC bòZeê WûKòfû

                         Zê @ûiòQê Kòùfû aûi«ú,

j@ñ cêCñ LêWÿò, bûaòfò `êKêuê

                          UòKòG cêñ ù\Lô@ûi«ò ö

“”iòG Kjê[ôfû ~òa” KjêKjê

                         ùaûC ùi NeKê @ûiòfû,

aûi«ú bûCR ùKûkeê _ê@Kê

                         ù^A@ûiò LùU aiòfû ö

Kjòfû, iúcûKê iwùe @ûYò^ê

                        Nùe GKû K’Y KeêQò ?

bûCR Kjòùf, K@Y ùMûUòG

                            ajò aiò _XÿòceêQò ö

Kjòfò, @û ~òaê, ùi Kjòfû, Zê ~û’

                           cêCñ Kûjó Gùa ~òaò^ò,

RòMe Kfûeê Kjòfû, ùicòZò

                      ùjùf cêñ _eúlû ù\aò^ò ö

ùKcòZò @Wê@û fûMòaûeê ùcûùZ

                           cêñ Pûfò@ûiòfò aûjûùe,

ùi \êùjñ ùiAVò M_òùf, cêñ @ûiò

                        aiòfò aûeŠû ùPdûùe ö

aûi«ú bûCùR ù\Lô @ûRò Lûfò

                           @ZúZUû cù^ _Afû,

@_ieú eì_ Kûjó jRòMfû

                       G Kò eì_ @ûRò ùjûAfû ?

j^êjûWÿ cêùjñ aûjûeò_WÿòQò

                          ù\j ùjûAfûYò akòZû,

icde ùKùZ CZþ[û^-_Z^

                       KòGùi _ûeòa Kkò Zû’ ?

aûjûeê gêYòfò bûCR Kjòùf

                        Nùe ùKùZ Kûc ejòQò,

ùaûC cfû\ò^ê NeKûc ù~ûMêñ

                       aûjûùe @ûiòaû ù^ûjòQò ö

aûjûeKê @ûiò ù\Lôùf cêñ ùiVò

                            aiò _Xê[ôfò ù__e,

Kjòùf, @ûiòa @ûc Nùe `êKê

                         \dû [ôùf @ûc C_e ö

_Qê [ûA ùaûC Kjòfû, ~ûC^ê

                           Zûu Neê aêfò @ûiòaê,

gâ¡ûùe bûCR WûKê@Qò j@ñ

                        ùagò ùak ^ûjó aiòaê ö

@ûiòùf cwkaûe @ûRò ~òaû

                          ù\aúc¦òeKê i§ýûùe,

cêñ Kjòfò, Zê Pûfò~òaê, ùcûùZ

                         _ìeû^û c¦òe ]¦ûùe ö

Nùe ~ûA _ýû-iûUð _ò§ò @ûiò

                           bûCRu iùw Pûfòfò,

aûU~ûK Lûfò @ûceò @ZúZ-

                        bûa^ûe ù_Wÿò ùLûfòfò ö

Zûu Ne\ûùŠ _jTþPòfò ~ûA

                           bûiò bûa^ûe iê@ùe,

bûa^û bûwòfû, _jTþPòòfò ù~ùa

                          Zûueò \ê@ûecêjñùe ö

iúcû KòG ùaûfò _Pûeòfò cêjó

                        Kjòùf, ùcû iû^ bCYú,

GKêUò@û cêCñ ùjaûeê Zûjûe

                        ùjûAQò GVûùe ejYò ö

\ûŠKaûUùe WûKòùf bûCR

                             bòZeê gêbòfû gêgêeú,

KaûU ùLûfòfû, ù\Lôfò cêñ QòWÿû

                      ùjûAQò ùMûUòG Kòùgûeú ö

cêCñ bûaê[ôfò ùQûU _òfûUòG

                          iûZ-@ûV ahð ùjûAa,

AG Z K@Y GWêUòG, _ûùL

                        eZòù\aú c[û ù^ûAña ö

ùhûjk-iZe aehe ùja

                           iùZ bûCRu ^Kf,

QòWÿûùjfê Kò@ñû ? ^cÄûe Ke

                       ^ûjó Kòùfû ùZûe @Kf ?

bûCR Kjòùf, iòG jûZ ù~ûWÿò

                             ^cÄûeUòG Keòfû,

^cÄûe K’Y c^-MûWÿò@ûùe

                           aehûe Rk beòfû ö

gêgêeú ù~ûMê ùi ùcûùZ ù\Lôaûeê

                          fûùR RWÿiWÿ ùjûAfû,

“”Pò«û ^ûjó, ^òR ùfûK cêñ” Kjòfò

                       gêgêeú ùcû cù^ ejòfû ö

@ûCeò fûRùe SûCñkò_Wÿòfû

                         ùi\ò^ ùi ^a-ZeêYú,

cêL \ògê[ôfû @Éeaò Kùe

                        \ògA ù~iù^ aûeêYú ö

Ne bòZeKê ~ûA cêñ aiòfò

                           Zûu aWÿNe LUùe,

ùi\ò^ _eò aò ùi Ne ejòQò

                       KjòaûKê Mùf ùcûUùe ö

ùKak ùPdûe ùMûUòG, ùUaêf

                         ùMûUòG ~û’ eLû~ûAQò,

iúcûe _Xÿòaû _ûAñKò ^ò½d

                        GA aýaiÚûUû ùjûAQò ö

iúcû iùw K[û ùjaû _ûAñ Lûfò

                           c^ QU_U ùjûAfû,

ùKCñ Käû@ûiùe _Xÿ _Pûeòfò

                         GKû\g ùaûfò Kjòfû ö

bûCR Kjòùf ~ûjû ^ @ûiêQò

                           aêSòù^ bûAVêñ _Pûeò,

ù\Lôfò ùKcòZò [ùwA cùwA

                         ùjûA ejòMfû aòPûeú ö

cêñ Kjòfò, j@ñ aêSòaûKê ~\ò

                          @Qò @ûY ù\aò aêSûA,

aòhdùU ù\fû, aêSûAfò, iòG

                           aêSê[ûG c^ c{ûA ö

Gjûeò bòZùe aûjûùe bûCR

                          PûfòMùf KòQò Kûcùe,

jVûZþ bwòùe _eòaeþZþZ^ Zû

                       ù\Lôfò Zû cêL-\ûcùe ö

ù\Lô_ûeò Zûjû KûjóKò ùKRûYò

                           ~ûA[ôfò UòùK [ùKA,

~[ûZ[û _Xÿû iûeò ZûùM\òfò

                       ù~còZò ùi cù^ eLA ö

bûCR aûjûeê WûKòùf, iúcû ùfû

                           ieaZ ù\G bûAuò,

bûA _ûùL aiò K[û ùjC[û@û

                        ù^A@ûùi cêCñ MûBKò ö

Zûjû gêYò iúcû ieaZ _âûd

                          @ûYòaûKê Mfû aûjûùe,

\jò MòfûiùU ]eò ù`eò@ûiò

                         Kjòfû, ^ò@«ê iû@ûùe ö

Kjòfò, K@Y iû@ûùe Kjòfê

                           _òAaò^ò ùKùbñ KjêQò,

\jò Zê @ûYòQê _òAù^G ùZùa

                         cêñ Gùa NeKê ~ûCQò ö

[…ûùe ~òaûe aûjû^û Keò cêñ

                               IjäûA_Wÿòfò LUeê,

jVûZþ ùcû jûZ ]eò ùi Kjòfû

                       QûWÿòaò^ò ùZùa ùcûUeê ö

bêfþ ùjûAMfû, @ûC Kjòaò^ò

                            G[e Kjòaò bòùYA,

Kjòfò, Zê @]û _òAù^G ùZùa

                        gêYò ùi Pûjófû KùYA ö

K@Y ù\LêQê, ù^G _òA ùaûfò

                            Zû cêŠ ]eòfò ^ê@ñûA,

Mòfûi Zû jûZê ù^A@ûiò ZûKê

                         @]û \jò ù\fò _ò@ûA ö

aûKò @]K cêñ _òAfûùakKê

                         jVûZþ ùcû jûZ ]eòfû,

ùcû @AñVû Kjò @ûLôùe ù~còZò

                          _òAaûKê c^û Keòfû ö

“”aòMòWÿòa K’Y ?” Kjò _òAù\fò

                          Zû @ûLôùe @ûLô cògûA,

RûYòfò ùi QòWÿû @^« ~êMe

                         Kûc^ûùe c^ biûA ö

jûZUû ùicòZò ]eò eLô[ôfû

                       QòWÿû ùjûA ùcûe KZòùe,

_òAiûeò Zû’e jûZ UûYòù\fò

                       @ûCRòMfû ùcû QûZòùe ö

Kê‹ûA]eò Zû MùŠ Pê´ ù\fò

                            [eòfû jé\d Zûjûe,

jeòYú PTþPùk MòfûiUò ù^A

                         Neê ùjûA[ôfû aûjûe ö

ù`eòaû _ûAñKò ùWeò ùjaû ù\Lô

                            aWÿ _ûUò Keò Kjòfò,

^ @ûiòaê ~\ò, ~ûCQò Zû’ùjùf

                       lcû ù\aê ùjfû KûAfò ö

Ne bòZeKê _gò@ûiò[ôfû

                           ~òaûKê aûjûe ùjCQò,

ùi Kjòfû, \ò\ò @ûiê ~òa, Kò@ñû

                       Cz^Ü ? MûWÿò Kò ~ûCQò ?

Kjòfò, aiòaò KûjóKò ? ZêC Z

                           _kûA~ûCQê aûjûùe,

Kjòfû, GYòKò ~òaò^ò, @ûC aò

                          cû^òaò Zêceò Kêjûùe ö

Zû’e K[û gêYò jûZ aXÿûAfò

                         @ûCRòfû ùcûe QûZòùe,

_âûY iTþPeòfû iùZ Kò ijiû

                     ùKûYûKð ~êMk cìeþZþZòùe !

_âKéZòiÚ ùjfê, bûCR aûeòeê

                       WûKòùf, iúcû ùfû @Afê,

MûB cêñ aû§êQò, aûQêeòUû ùZùY

                           _kûA ~ûCQò ]Afê ö

bûCR ù`eòùf MûB aû§òiûeò

                          Zûu iùw M_ Keòfò,

M_ KeêKeê i§ýû ùjûAMfû

                         ùi\ò^ NeKê ù`eòfò ö

ùi\ò^ eûZòùe ^ò\Uû ùjfû^ò

                           GYêùZYê Lûfò bûaòfò,

Kjò_ûeòaò^ò ùKùZùaùk cêCñ

                          ^ò\-iûMeùe Wêaòfò ö

_âZò\ò^ i§ýûùaùk aêfû @ûùk

                            aûi«ú bûCR NeKê,

aêfò Pûfò~ûG ^eêKò jé\d

                          C\þùak _ûeûaûeKê ö

KòQò\ò^ Mfû QêUòUû aò @ûiò

                           _ìeòaû _ìeòaû ùjfûYò,

GKûù« iúcûùe còkòaû _ûAñKò

                          icd iêaò]û ùjfû^ò ö

\òù^ Leûùaùk ù_ûÁ@`òieê

                           Kûc iûeò ù`eò@ûiêQò,

VòAKò Zûue NeUòKê cêCñ

                           U_ò~òaû _ûAñ aiêQò ö

“”`êKêbûA UòùK gêYòMf” ùaûfò

                          SeKûùe iúcû WûKòfû,

jVûZþ ù~còZò Pê@û-P¦^Kê

                      geúùe ùcû KòG cûLôfû ö

ù`eò_Wÿòfò, ùi KaûU ùLûfòfû

                          Kjòfò, WûKòfê KûjóKò ?

Kjòfû, iû@ûùe _Xÿû ù\A[ôf

                       ù\LôaûKê cù^ ^ûjó Kò ?

Ne bòZeKê Mfò, ùi _Qùe

                          KaûUùe ù\fû KòkòYò,

@^êcû^ Kfò bûCR ù~còZò

                    ùiùZùaùk Nùe [ôùf^ò ö

“”bûCR Kûjû«ò ?” _Pûeòfò, iòG

                             Kjòfû ~ûAQò KkKê,

]û^KêUû ùja, @^êcû^ ~ûjû

                      ù`eòa _ûTþPUû ùakKê ö

aWÿNe LU C_ùe aiò cêñ

                           Kjòfò, Zêzûùe WûKòfê,

@^êKìk Keò ~ûC[ôfò, ZêC

                           KûjóKò aûUeê eêKòfê ?

ùRûeòcû^û ZùZ ù\aûKê _Wÿòa

                          _ûYò @ûYò ù\aê _ò@ûA,

Kjòfû, aû@ûi, Kjê^û ù\aûKê

                        ù]ûI-aûA@ûùe gê@ûA ö

Kjòfò, Zû’ùjùf @ûCeò Z bf

                         ~û’ Keòaê Ke PTþPk,

Kjòfû, KûjóKò Cz^Ü ? ~òa Kò

                        RòYòaûKê ùKCñ @TþPk ?

Kjòfò, jñ, Kû’e jé\d-@TþPk

                            RòYòaûKê ~ûjû ~ûCQò,

Mûf Zû ùZûeòfò, Kjòfû, Zû’ùjùf

                        gúNâ _ûYò @ûYò ù\CQò ö

_ûYò _òAiûeò Kjòfò, _eû ùfû

                            gê@ûAaê ùaûfò KjòQê,

bêfòaò^ò cêCñ, Zê cùZ ~\ò ùfû

                         bêfûAaê ùaûfò PûjóQê ö

LùU aiò_Wÿò ùcûùZ ù_fòù\fû

                       ùgûC^û Zû’ùjùf Kjòfû,

_Wÿò~ûC~ûC bòWÿòù^fò ZûKê

                      fûùR iòG c[û ù^ûAñfû ö

bòWÿòù^fò aùl RWÿòfû aò iòG

                           ajòfû CZþZûk Zew,

còk^ @ûiùe aòTþPò ùjûAMfû

                         `êUû `êf ewùaew ö

K\´òZ ùjfû aûKò ùKA\ò^

                           iáZò ùjûA iaê ejòfû,

ù`eò@ûiò[ôfò aûaûu _ûLKê

                          QêUòUû ù~còZò iAfû ö

X              X              X

WûAeúUò ùiVò a¦ Keò ùcûùZ

                           CVòaûKê ùjfû ^òjûZò,

gêYòfò aûjûùe KòG _Pûeòfû

                          aûaê @Q«ò Kò ^ûjû«ò ö

gâúcZú Kjòùf, @Q«ò WûKêQò

                          bòZeKê ^òù½ @ûiòùf,

WûKòaû _ìaðeê jûRe eûYúcû

                          Kjòfò, cêeêKò jiòùf ö

aûjûeKê ~ûA Reêeú Kûcùe

                        @ûùfûP^û ùjfû, eêKòfò,

WûAeú _XÿûUû ùiA[ô_ûAñKò

                          ùi\ò^ ùiAVò eLôfò ö

                                i¯c aògâûc

PûKòeò Kûcùe aûùfgße ùcûùZ

                          ~òaûKê ùjûAfû ^òjûZò,

\êA\òù^ ù`eò @ûiòaò, gâúcZú

                         ùZYê Nùe ejò[û@û«ò ö

Q@Nû eûÉû aiò aiò ~òaû

                     ùjûAa ùaûfò ~û’ ùekùe,

WûAeúUû aiò _Xÿòaò, gâúcZú

                    ù\ùf ~û @ûiòaû ùakùe ö

cjû^\ú ù_ûf C_ùe ùekUò

                          ù~còZò Pûfòfû ]ôùcA,

iêfêiêfê aû@û aûRòaûeê ù\ùj

                          _Wÿòfò UòKòG NêùcA ö

“”aûaê _AiûùU” KeêY WûKùe

                          ^ò\Uû ùcûje bûwòfû,

PûCñKû ^ò\Uû bûwòaûeê ùcûe

                           @«e c^Uò eûMòfû ö

ùjùf gû« ùjfò i¹êLùe ù\Lô

                        \ûeò\âýe _âZòcìeþZþZòùe,

iêCKòUòG Zû jûZùe ù[ûAfò

                     eLôù^fû iòG `êeþZþZòùe ö

@ûùM aXÿòfû ùi ^cÄûe Keò

                           GA Zû Rúa^-iû]^,

c^-Pêfòùe cêñ fMûAfò ^ò@ñû

                         ùghùe ieòfû A§^ ö

bûaòa aû ùKùZ GA _~ðýûd ù~

                           RWÿò~ûAQò G cûUòùe,

ijR iû]^ _ûAñ ùKùZ @ûRò

                         ]e«ò G _eò_ûUúùe ö

bûaò Kòaû fûb, GAcòZò ùja

                         ù~ùZ\ò^ @ûùc aêSò^ê,

Pò«û]ûeû @ûc _êÁ Keò @ûùc

                          _eòiÚòZò iùw ~êSò^ê ö

cjû^\ú aûfò ùek-SeKûùe

                          ù\Lô c^ ùjfû aòjßk,

WûAeú K[ûUò cù^_Wÿòaûeê

                       bûa^ûUû ùjfû ùKûjk ö

QêKê-QêKê-QêKê MeRò @ûMKê

                          cûWÿò Pûfò[ûG ùekUû,

WûAeúUò KûXÿò _Xÿòfò VòAKþ

                           Kjò_ûeòaò^ò ùakUû ö

QêUò iûeò @ûiò ù~còZò _jTþPò-

                          Mfò cêñ cò^Zú _ûLùe,

c^_lú Zû’e CWÿòMfû Kòaû

                          VòAKþ ieM ZúLùe ö

Pûeò\ò^ _ùe KùfR ùLûkòa

                          ùi’_ûAñKò Pò«û ^[ûG,

GVò _jTþPòaû _ùe iúcû iáZò

                      ùaùkùaùk c^ c^ÚûG ö

iKûkê _jTþPò [ôùf iê¡û RûYò

                           cò^ZúKê ù\Lû Keò^ò,

\êANû _ùe cò^Zú @ûiòfû

                          @ûC ùWeò Keò_ûeò^ò ö

aû_û [û«ò Nùe KaûU ùLûfòùf

                      Kjòùf, “”@û cû bòZùe”,

“”@û cû” gêYò aûjûùe ù\Lôfò

                      ijiû C\þùak PòZþZùe ö

“”`êKê @ûRò Neê @ûiòQò” gêYòfò

                           cò^ZúKê aû_û Kjòùf,

ùi Kjòfû, `êKêbûAuê ÁûŠeê

                        aû_û ù\LôQ«ò _jòùf ö

WKûA@Q«ò, ùi’fûMò cêñ Zûuê

                          WûKòù^aû _ûAñ @ûiòQò,

aû_û Kjòù\ùf, jC WûKòù^

                           aWÿNùe iòG aiòQò ö

gêYò ^gêYòfû _eò cêñ LUùe

                             @ûLô aêRò _Wÿòejòfò,

“”`êKêbûA” WûKò cò^Zú NeKê-

                          @ûiòfû NêwêWÿò cûAfò ö

Kûù^ ifif Kfû jûZ Zû’e

                            ]eò Pêcòù\fò ijiû,

Kjòfû, G~ûG Pûjófò, iKûkê

                          @ûiòQ Kjòùf cCiû ö

ùWeò ùjaû ù\Lô ejò_ûeòfò^ò

                           WûKòaûKê ùZYê @ûiòfò,

@ûc Nùe Pûf aiò K[û ùjaû

                         gêYò cêñ LùŠA Kûgòfò ö

jiò ùi Kjòfû, Pûf c PTþPk

                         ùKùZ ù\LûCQ ^Leû,

Kjòfò @ûiêQò, Zêùc @ûM ~ûA

                          Lûfò Ke GK aLeû ö

jiòù\A iòG PûfòMfû, cêCñ

                         _ùe Zûu Nùe @ûiòfò,

ùMGUþ _ûLeê WûKòù^fû iòG

                         _XÿûNùe Zû’e aiòfò ö

Zûu cû @ûiòùf ^cÄûe Kfò

                          GYêùZYê Mùf _Pûeò,

UòKòG _@ùe iòG PûfòMùf

                      ùcû c^ùe Lêiò iTþPûeò ö

RkLô@û ]eò cò^Zú @ûiòfû

                           Kjòfû @ûi c LûAaû,

@ûiò^ò LûAaû…, Kjòfû [ûCc

                         LûAiûeò K[û ùjûAaû ö

_Pûeòfò, aû_û Kûjû«ò ? KûjóKò

                          WKûAùf KòQò Kjê^ ?

ùi Kjòfû, aû_û ùKûUðùe [ôùa

                           _Pûeò @ûiòa ~ûC^ ö

Kjòfò, Zû’ùjùf aû_ûuê ùKcòZò

                        còQUûùe Zêùc VKòf ?

Kjòfû, VKòaû @ûc Ne ^ò@ñ

                          ijRùe aû_û IKòf ö

Kjòfò, Zû’ùjùf Rúa^ eûjûùe

                       ùcûùZ VKòù\a^ûjó Z ?

Mkûùe ùcû Sêfò Kjòfû, GK[û

                         ùKcòZò bûaêQ Kêj Z ?

Kjòfò, ^ûAñc […ûùe Kjòfò

                            @ûi RkLô@û LûAaû,

ù_U beê @ûM, _ùe \êùjñ iò^û

                     aiò K[ûaûeþZþZû ùjûAaû ö

LûAaû bòZùe [KòMfò ~ûjû

                          cò^ZúKê ù\A CZþZe,

ùgùh ù\ûhú ùjfò, Zû’e ùgh PòVò

                       CZþZùe ù\A^ò _Ze ö

LûAaû ieòfû, PûKe jûZùe

                        aûi^ ù\fû ùi _ùVA,

PûKe Mfûeê ùcû IV Pêcòfû

                         \êAjûùZ cêjñ CùVA ö

Kjòfû, KûfòKê _òKþ^òKþ ~òaû

                            ùjûA@Qò iaê Zò@ûeò,

iKûk ^@Uû ùakKê ù~còZò

                          NeVûeê ~òaû aûjûeò ö

@ûRò @ûiê@Q PòVòeê RûYò cêñ

                          Zêc ^û@ñû ù\Aù\AQò,

ZûeòYú _ûjûWÿ ~òaûKê KûfòVêñ

                         eòKèû aò VòAKþ ùjûAQò ö

_Pûeòfò, @ûC KòG ~ûCQ«ò ?

                        “”@Q«ò @ù^K” Kjòfû,

KùfR ùLûfòaû _ìaðê _òKþ^òKþ

                         KeòaûKê iÚòe ùjûAfû ö

~òaû I LûAaû aýaiÚû ^òRe

                           Rwf aêfòaû aûjû^û,

jVûZþ bòZùe VòAKþ KeòQò

                          ~òa Kò ^~òa Kêj^û ?

Kjòfò, Zêùc Z KjêQ, cêñ Kûjó

                          c^û @aû Keò_ûeòaò ?

ùZùa aò aû_ûuê _Pûeò ^ò½d

                          ~òaû aýaiÚûUû Keòaò ö

Zû IV jfûA Kjòfò, Zû’ùjùf

                           Gùa cêñ NeKê ~ûCQò,

Kjòfû, Zû’ùjùf Kûfò ~òaû _ûAñ

                         Gaê cêñ ^ò½ò« ùjCQò ö

i¹Zò ù\A cêñ @ûiòfò NeKê

                         aògâûc ù^fò ùi \ò^Uû,

Zjó@ûe\ò^ iKûkê UòKòG

                        jûfêKû ùjûAfû c^Uû ö

VòKþ icdùe _òKþ^òKþ _ûAñ

                           eòKèûUòùe \êùjñ aiòfê,

aûU~ûK ji Lêiò M_ Keò

                          ZûeòYú _ûjûWÿ @ûiòfê ö

eòKèûaûfûUûKê cò^Zú Kjòfû

                           PûeòUû ùakKê @ûiòaê,

PTþPk @ûiòaê, ù^ûjòùf @~[û

                       ùZûùZ @ûùc Pûjóaiòaê ö

“”jC cû@û” Kjò eòKèûaûfû Mfû

                             cò^ZúKê cêCñ Kjòfò,

@ûC ùKjò Kûjó @ûiò Z ^ûjû«ò

                       @ûùc Z @ûiòù^ _jòfò ?

ùi Kjòfû, ùjûA_ûeò[ûG @ûùc

                          _jTþPò ~ûAùQ @ûMeê,

VòKYûùe gúNâ _jTþPò~òaûUû

                            iêaò]û aò iaê\òMeê ö

Pûf Zûjûùjùf @ûMeê ùiVûùe

                      @ûùc ~òaû ùjùf _jTþPò,

Kjòfò cêñ, RûYò^ûjó eûÉû, iòG

                         Kjòfû, Pûf cêñ KjêQò ö

jûZ ]eû]eò ùjûA KòQò aûU

                           Mfû_ùe iòG Kjòfû,

Rúa^ eûjûùe GcòZò Pûfòaû

                         @ûRòVêñ @ûe¸ ùjûAfû ö

jiòù\A UòùK Kjòfò, @ûRòVêñ

                          Kò@ñû ZeZe ùjCQ ?

Kjòfû, ^ûjóc ùcû c^ KjêQò

                       ùcûùZ Zêùc bêfò~ûCQ ö

_Pûeòfò cêjó, ùKcòZò RûYòf

                           ZêcKê cêñ bêfò~ûCQò ?

Kjòfû, @ù^K Sò@uVêñ Zêc

                           K[û gêYòaûKê _ûCQò ö

Wâûcû _eVûeê Zêceò _âgõiû

                           gêùY @ù^Ku cêLeê,

gêYò bûùa i\û, Kûjó Z aTþPòZû

                           ùjaò^ò Zêceò iêLeê ?

ùi\ò^ ùicòZò Sò@cûù^ @ûc-

                           Ne aêfòaûKê @ûiòùf,

@^ý\ò^ _eò M_i_ _ûAñ

                        QûZ_ùe ~ûA aiòùf ö

M_ KeêKeê \ßòZúd ahðùe

                        _ùXÿ ùi ieòZû Wû@ûYú,

Zêc K[û _Wÿòaûeê ùi ùiAVò

                        gêYûAfû ù_âc KûjûYú ö

Kjòfû, WâûcûVêñ Zû c^ Kê@ûùWÿ

                            aòKòQò Zêceò _û\ùe,

a]ûA ù\fû ùi `êfUòG ù^A

                        Zêùc ù^A[ôf iû\ùe ö

`êf ù^Aiûeò jiò Kê@ûùWÿ Zû

                            jéù\ `êfge cûAf,

ùi\ò^ê ZêcKê bf _ûG, Gjû

                         iZ Kòaû còQ, Kjòf ?

cù^ cù^ UòùK Lêiò ùjfò, ùjùf

                          aTþPûA ùi\ò^ Kjòfò,

ùcû K[û iò^û cêñ Kjòaò, ùjùf Kû’

                        _ûAñKò ùjaò Kò KûAfò ?

Kjòfû, RûYòQ ùi\ò^ icùÉ

                          [ôùf ùaûfò Pê_þ ejòfò,

ù^ûjòùf ZûKê cêñ aZûA[û@û«ò

                     ùjaû _ûAñ ùcûe ù_ûAfò ö

aòùhAfû c^, Kjòfò KûjóKò

                       ZêzûUûùe Mûkò ù\CQ ?

iòG Kò RûYòQò _ìaêð `êf ù\A

                      Zêùc ùcûùZ KòYòù^AQ ?

iûw ùaûfò iò^û Zû’e cù^ûbûa

                            ùi\ò^ ZêcKê Kjòfû,

@ûc K[û aò Z RûYò^ûjó iòG

                     ù\ûh Zû ùKcòZò ùjûAfû ?

GAcòZò K[û ùjûA _jTþPòfê

                          GK cù^ûec iÚû^ùe,

_ûjûWÿe _û\ ù]ûCQò SeYû

                       c^ ùcûjò Kêkê Mû^ùe ö

ZûeòYú _ûjûWê cûAfòG ùja

                           ù\Lô cêñ ^[ôfò @ûMeê,

ùiA _eòùag ùcû cù^ ùaûkòfû

                          iùZ Kò P¦^-@Mêeê !

a^_lú Êe c^ùe ùcûje

                           Cfäûi _údìh Xûkòfû,

_âKéZòe Q¦ gû«ò-cKe¦

                        GùZ\òù^ iò^û còkòfû ö

cò^Zú Kjòfû, GA _eòùag

                          ùKcòZò fûMêQò Kjòf ?

_Pûeòfò cêjó, Zêùc G RûMûe

                         i§û^ ùKcòZò _ûAf ?

_òKþ^òKþ Keò @ûi«ò GVûKê

                           K\aû KòGùi Kjòfû,

Äêf Ze`eê \êAZò^ò[e

                         _òKþ^òKþ @ûc ùjûAfû ö

_êeêYû Kûkùe gòKûe icùd

                           eûRû GAVûùe eêj«ò,

ùKCñ eûRû Kûk Kjò_ûeòaò^ò

                        KòG ùKùZ K[û Kêj«ò ö

Pûf ù\LûAaò _ûjûWÿùe ùKùZ

                        Mê¶û ùLûkû ùjûA ejòQò,

~ZÜ @bûaeê ùKùZ KûeêKû~ðý

                          Kûke Kak ùjûAQò ö

cò^Zú iwùe _ûjûWÿUû iûeû

                           aêfò aêfò Mê¶û ù\Lôfò,

@^ûa^û Keò KÌ^û-Zìkúùe

                           @ZúZe PòZâ @ûuòfò ö

_âgÉ ùMûUòG Mê¶û ù\Lô iòG

                         “”GAVò aiòaû” Kjòfû,

Rò^òh cêñ eLô Kjòfò, G~ûGñ

                        Kûjûeò @ûiòaû ù^ûjòfû ?

\eòUû aòQûCñ jiò Kjòfû ùi

                          Kû’ @ûiòaû K[û Kêj^û,

ZêcKê GKûKú _ûAaû _ûAñKò

                       AG [ôfû ùcûe aûjû^û ö

gêYò Zû’e K[û iùZ Kò aòRêkò

                        ùLkòMfû ùcûe @wùe,

[d ]eò cêjñ `êfûA Pûjófò

                         ZûjûKê KéZòâc eûMùe ö

Mkûùe ùcû Sêfò_Wÿò _Pûeòfû

                       eûMòf Kò ùcûe C_ùe ?

ZûeòYú cû@ûu @ûMùe cêñ _eû

                          aeò@Qò Êûcú eì_ùe ö

cêL Zû CVûA Pêcò Kjòfò cêñ

                          ^ûAñ cêñ Z Kûjó eûMê^ò,

ùjùf Zêùc ùcûe Pòeiû[ú ùja

                       ùcûùZ G aògßûi fûMê^ò ö

ùcûe IV Pêcò Kjòfû, ùKcòZò

                       bûaêQ Kjòf, ùcû eûY ?

ZûeòYú cû@ûuê iûlú eLô _eû

                           aòKòQò ZêcKê _eûY ö

Kjòfò, GA Z Rúaù^ _â[c

                        ùjûA ùcûùZ còQ KjòQ,

ùi Kjòfû, ùcûe bêfþ ùjûAMfû

                         ~\ò Zêùc eûMò~ûAQ ö

Kûùk @ûiòa^ò G @ûguû Keò

                            ^ò½d cêñ còQ Kjòfò,

lcû Keòù\a, @ûC Rúa^ùe

                          ùjaò^ò GcòZò KûAfò ö

jûZ ùcûe ]eò aiûA, ùcûje

                       ùKûùk cêŠ eLô ùgûAfû,

“”GKûKú ZêcKê _ûAaû @ûgûùe

                       GA bêfþ ùjfû” Kjòfû ö

Kjòfò, còQùe ùicòZò Kjòfò

                          Kòaû ~ûG@ûùi G[ôùe,

eûMò[ôùf cêCñ GùZùak~ûG

                        [û@û«ò Kò Zêc iû[ôùe ?

“”iZ Kjê@Q ?” Kjò bòWÿò ùcûùZ

                        ùcû cêùL @iõLý Pêcòfû,

jòõiâK ùjûAfû _êeêhZß ùcûe

                          c^ùe iûji Rcòfû ö

@ûùaùM Pêcòfò, [eòMfû a^

                         iùZ Kò còk^ eûMùe,

`êUòMfû Kòaû gZ ùMûWÿòaûY

                          ijiû ~û PC\òMùe !

cZþZjÉú Kòaû \kòù\AMfû

                          ^òeúj ùKûck Kcùk,

jûeòfû búeêZû iûAZû iµ\

                            ^acòk^e @cùk ö

Rwf ^òRð^, gû« _eòùag

                             ijiû CVòfû Mê¬eò,

bâce Mê¬ù^ [eòCVò[ôfû

                         Wûkùe Kêiêc c¬eú ö

Sòuûeú Suûe a\kò ~û’ Mfû

                            c]ê-cjêeúe Êeùe,

gêbgv]ß^ò gêbòfû ù~còZò

                         MûB j´ûkòfû \ìeùe ö

jêkjêkò ù\fû jêkjêkò@û(1)Uò

                             Cy gûkMQ Wûkeê,

_âZò]ß^ò Qùk cª CVê[ôfû

                       _ûjûWÿ ùa\úe ùKûkeê ö

cZê@ûfû ùjûA ckd ^ûPòfû

                             jfûA MQe _Ze,

ùi\ò^ còkù^ iûlú ejò[ôùf

                          Mê¶û Zò^òKû^Ú cûZe ö

gû« ùjûAMfû ijiû ~û CVò-

                            [ôfû _âKéZòùe Kµ^,

aYùbûRò @ûùk _ìeòfû ùi\ò^

                           ^a-CŸûcZû i_^ ö

LûAfê aêfòfê aògâûcòfê ù~ùjÜ

                            _eaûùi ^a-\µZò,

cò^Zúe Lêiò cù^ beê[ûG

                         _ûAQò Kò jRû iµZþZò !

ùi\ò^ jé\ùe c]êiáZò eLô

                         ù`eòfê NeKê ùghùe,

ùi\ò^ _eVêñ iêù~ûM @ûiòùf

                          aXÿA còk^ @ûiùe ö

KùfR ùLûfòfû, _eúlûe `k

                          Pûeò\òù^ Mfû aûjûeò,

bûMýKê iaêVêñ _â[cùe ^ûc

                       KùfRùe [ôfû ùcûjeò ö

gòlKuVûeê iû[ú, MêeêR^

                             iaêVê a]ûA _ûAfò,

cò^Zú ùcûje iû[ôùe _û@ûi

                          Keò[ôfû Lêiò ùjûAfò ö

b\âK ùÁiù^ MûWÿò _jTþPòfû

                          ]ô@û^ bûwòfû ùcûje,

WûAeúUò a¦ Keò iòMûùeUþ

                          KòYòaûKê Mfò aûjûe ö

                             @Ác aògâûc

\gjeû QêUò NeKê ~òaûe

                          aýaiÚûUò eŸ ùjûAfû,

\êAZò^ò\ò^ QûWÿò aûKò \ò^

                          RûYò^ò ùKcòZò iAfû ö

ùjùf QêUò ùgh \êA\ò^ Nùe

                           aiò aiò ùak iûeòfò,

Kò«ê K’Y ùja, WûAeúeê ùcûùU

                            @Ì KòQò _Xÿò_ûeòfò ö

iKûke RkLô@û LûAiûeò

                             WûAeúUò _Xÿòaiòfò,

P¦âKû« MZ-@^êbìZòeûùRý

                          _êYò[ùe ~ûA _gòfò ö

_eúlû`kUû aûjûeòaû _ùe

                            @^êba \òù^ Keòfò,

@ûc Käû@ûie Sò@cû^ue

                           jé\d ù~còZò jeòfò ö

KòG ùKCñaûùU GKû GKû @ûiò

                          a]ûA ù\aûe Qkùe,

ùcûI ijòZùe K[û ùjaû _ûAñ

                       bêfò aò ~û@û«ò ùakùe ö

~\òaû Zûue K[ûùe ùKøYiò-

                           _âKûe cjZþZß ^[ûG,

ùZùa aò KûjóKò Zûu K[ûcûk

                         Zûueò \ßûeû jó Mê^ÚûG ö

ùcûe GKêUò@û ùjaû iùZ @aû

                          RMò ejò[û«ò ùicûù^,

Sò@-_ê@ GKû K[û ùjaû KòQò

                       ^ì@û ^êùjñ GA Rcûù^ ö

\ò^Ke K[û ~\òaû _ìaðeê

                         GùZUû cjû^ ù^ûjòfû,

ùjùf Zû _ee iáZò RWÿòaûeê

                        WûAeúùe iÚû^ _ûAfû ö

ùi\ò^ KùfR fûAùaâeúKê cêñ

                          ajò ù^aû _ûAñ @ûiòfò,

icd aò [ôfû, bf ajò _ûAñ

                         @ûfcûeò ùLûfò aiòfò ö

KòQò ùak _ùe ùcû _Qùe @ûiò

                          ieòZû KùfR-_ûVò^ú,

a]ûA ù\A ùi QòWÿû ùjfû, cêCñ

                        ajò ùLûRû QûWÿò CVò^ò ö

ùcû _ûLùe aiò Kjòfû, ajòùU

                       ùcû _ûAñKò ùLûRò ù\C^û,

cêñ Kjòfò, Kûjó @Qò GùZ ajò

                     Zêùc K’Y ùLûRò _ûC^û ?

Kjòfû, ^ûjóc Zêc _i¦ùe

                           _XÿòaûKê Azû ùjCQò,

ù~Yê cêñ Zêce Kû~ðýKkû_Kê

                          ii¹ûù^ bf _ûCQò ö

_QKê IfUò Zû cêjñKê Pûjó

                           Kjòfò, K@Y Kjòf ?

Kjòfû, Kò gqò @Qò ZêcVûùe

                          iaêeò @«e ùcûjòf ö

Kjòfò, ùi gqò icÉuVûùe

                            iaêùak _ûAñ ejòQò,

RMûC^ò KòG ? RMûCQò ~òG

                           iê^ûc ^ò½d _ûAQò ö

Kjòfû, ùjùf aò bMaû^ue

                        c^êhýùe \dû ù^ûjòùf,

RMûAaû KÁ gZ _âZògZ

                       ùKùZRY ‘Q«ò Kjòùf ?

bMaû^ue \dû Z ^ò½d

                            Kcð Keê[ôùf còkòa,

aò^û Kcðùe Z bMaû^ue

                       KeêYû ùKùa ^ `kòa ö

Kjòfû, QûWÿ«ê, @ûc Ne @ûùWÿ

                        aêfò ùKùZùaùk @ûi«ê,

Kjòfò cêñ, aWÿùfûK Nùe Mùf

                          ùKjò Kjòùa^ò ai«ê ö

ù\Lôaû, icd ùjùf ùKùZùaùk

                            Zêùc KjòfYò @ûiòaò,

ùjùf @~[ûùe ~ûA KûjóKò aû

                           icd Zêce ^ûgòaò ö

ùi Kjòfû, Kò@ñû Zêzû ù\ûh \ò@

                        cêñ ùKùa GcòZò bûùa^ò,

Kòaû fûb @Qò ? i`û Z Kjòa

                            Meòa NeKê ~òa^ò ö

Kjòfò, ^ûjóc icd _ûAùf

                           ^ò½d \òù^ cêñ @ûiòaò,

jVûZþ ùcû jûZ ]eò ùi Kjòfû

                          ùi\ò^Kê Pûjó aiòaò ö

KÌ^ûùe iê¡û bûaò cêñ ^[ôfò

                        GùZ @ûMê@û ùi ùjûAa,

ùi\ò^ bûaòfò ~òaò \òù^ ^òù½

                           ù\Lôaû K@Y Kjòa !

Zû’_ùe icd iêù~ûM _ûA^ò

                          Zûu Nùe ~òaû_ûAñKò,

Kò«ê ùi @ù^K[e KjòfûYò

                      ùcû K[ûUò cù^ ^ûjó Kò ?

\òù^ Zû’e @Zò ^òKU ùjaûKê

                           ijiû iêù~ûM @ûAfû,

Käû@ûi _@ùe iûAùKf ù~ûMê

                          Pûfò @ûiòaûKê _Afû ö

ù\ûKû^ùe QûWÿò@ûiòfò, Leû_-

                          [ôfû iûAùKf ùcûje,

Pûfò @ûiê[ôfò, _Qùe ÄêUe

                   j@eþYþY ù\fû ùK ùRû@e ö

IfUò ù\Lôfò ieòZû ÄêUe

                         @UKûAfû ùcû _ûgùe,

cêjñ Zû CKêUò CVê[ôfû iùZ

                           MWÿ aòRde jiùe ö

_Pûeòfû ùcûùZ, Pûfò @ûiêQ«ò

                       iûAùKf K’Y ùjûAfû ?

Kjòfò, Leû_ ùjûAQò, ùi’fûMò

                       ù\ûKû^ùe @ûRò ejòfû ö

Kjòfû, Zû’ùjùf ÄêUe Pfû«ê

                            ^ûjó Keê[ôfò _jòùf,

@bòcû^bùe Kjòfû, @ûRòVêñ

                         K[û Kjòaò^ò ù^ûjòùf ö

c^û Keòfò^ò PkûAfò, iòG

                           _Qùe iòUþùe aiòfû,

Zû ù\je Ægð ùaùkùaùk _ûA

                         c^-@ûKûgùe bûiòfû ö

Kjò_ûeòaò^ò Zû CùŸgý cêjó

                        Kòaû [ôfû ùiA ùakùe,

Kò«ê ùaùkùaùk Mec ^òügßûi

                          aûRê[ôfû Kû^cìkùe ö

Ne_ûùL ZûKê ÄêUe ù`eûA

                          ]^ýaû\ ùaûfò Kjòfò,

Kjòfû, ùcû Azû _ìeY ùjûAùf

                         bûaòaò KéZû[ð ùjûAfò ö

_Pûeòfò, Zêc AzûUò K@Y ?

                           Kjòfû, Kjòaò _@ùe,

jûZ Pêcò `êuòù\fû ùcûe @ûùWÿ

                        jiòfò ùi\ò^ ùRû@ùe ö

c^Uû CWÿòfû, @ûgûUû ùfûWÿòfû

                           ~Ca^ú Azû-a§ùe,

icd MWÿòfû, iáZò aò RWÿòfû

                          ~Ca^ jé\-K¦ùe ö

ieòZû @ûMâj eLôaû _ûAñKò

                            c^ùe VòAKþ Keòfò,

\òù^ i§ýûùaùk icd còkòfû

                         Zûu Nùe ~ûA_ûeòfò ö

PûKeVêñ gêYò ieòZû \CWÿò-

                         @ûiòfû _ûùQûUò ù^aûKê,

Kjòfû, ùcû aû@ñû @ûLô ùWCñ[ôfû

                          Zêce \gð^ ùjaûKê ö

KòQò Kjòfò^ò, Zû _Qùe ~ûA

                          _XÿûNùe Zû’e aiòfò,

“”@ûiêQò UòKòG” Kjò PûfòMfû

                         cêñ aò bûa^ûùe eiòfò ö

KòQò ùak _ùe @ûiòfû ù`eò ùi

                          aiòMfû _ûL ùPøKòùe,

“”eûÉû bêfòMf” Kjòfû, jiòfò

                         b\âûcòe _eòù_âlúùe ö

_Pûeòfò, Kò@ñû WKûA[ôfc

                          NeKê @ûiòaû _ûAñKò ?

@ûiòfò Z Gùa, Kêj Zûjûùjùf

                          Kjòfû, Cz^Ü KûjóKò ?

PûKe Zûueò RkLô@û @ûYò

                         ù[ûAfû ùUaêf C_ùe,

ieòZû Kjòfû, K`ò @ûYòaûKê

                      @ûC UòùK _ùe K_ùe ö

ùcûe jûZ ]eò Kjòfû, @ûic

                           RkLô@û UòùK LûAaû,

Zûjû_ùe iò^û @ûeûcùe aiò

                    K[ûaûeþZþZû ~ûjû ùjûAaû ö

~ªPûkòZ _eò cêñ CVòfò

                           c^ùe KòQò ^ aòPûeò,

Gjûeò bòZùe Zò^òPûeò K[û

                        _âûd ùi ~ûAQò _Pûeò ö

iûw ùjûA aiò RkLô@û ùiVò

                           LûAfê, K`ò aò _òAfê,

Zûjûeò bòZùe GYêùZYê Keò

                          \êAPûeòK[û ùjûAfê ö

Kjòfû, ùicòZò Kûc ^ûjó ~\ò

                           K[ûUûG bûùa Kjòaò,

Kjòfò, Kjê^û, bûaòaò icd

                         _ûAaò Kò ^ûjó _ûAaò ö

Pûf @ûRò @ûùc iòù^cû ù\Lôaû

                       ùjûùUfùe ùja LûAaû,

@«Zü_lùe GZòKò icd

                      _ûCùQ Z K[û ùjûAaû ö

Kjòfò, Zû’ùjùf aû_ûuê RYûA

                        @ûiòaûKê ùcûùZ ùjûAa,

iûw Nùe Zêùc @ûRòUû ejêQ

                        GA K[û ùZùa Kjòa ö

cêñ ~ûCQò ùZùa ù`û^þ Keò @ûùi

                          iòù^cû UòùKUþ _ûAñKò,

Kjòfû ieòZû, cêñ Kjòfò, eêj

                        GùZ aýÉ jê@ KûjóKò ?

Kjòfû, ^ûjóc @Pû^K bûùa

                            @ûgûUò ~ûjûe _ìeA,

ÊûbûaòK AG, ~òG _ûùe iòG

                        PTþPkZû ^òù½ KeA ö

jC ùZùa ~û@ iûZUû ùakKê

                       “ùjûùUf cúeû’Kê @ûiòa,

ùWeò Keòa^ò, GA icdùe

                          cýûù^Re Pûjóaiòa ö

@ûC KòQò K[û ^ùjûA ùi\ò^

                         ùiAVê ùi’ùakê @ûiòfò,

aû_ûuê Kjò cêñ iûZUû ùakKê

                    “cúeû ùjûùUf’ùe _gòfò ö

cýûù^Rùe ~ûA ^û@ñûUò Kjòfò

                           jûZ còkûAfû Lêiòùe,

Kjòfû, còùiiþ _…^ûdK Q«ò

                          eêCcþ ^´e @gúùe ö

còùiiþ _…^ûdKu ^û@ñû

                           gêYò Mfò UòùK PcKò,

jiòù\A UòùK C_e cjfû

                            iòWÿò PXÿò[ôfò ]cKò ö

KaûUùe ~ûA VKþ VKþ Kfò

                           bòZeê @ûiòfû CZþZe,

KaûUUû ùLûfû @Qò @ûi cêCñ

                          iRûùWÿ aòQYû _Ze ö

bòZeKê ~ûA KaûU Kòkò cêñ

                             aêfò_Wÿò[ôfò ù~còZò,

ieòZûe eì_ ù\Lô cêñ jVûZþ

                            PcKò_Wÿòfò ùicòZò ö

_Zkû K^ûe ^ûAUþ MûC^þ

                            _ò§ò[ôfû eì_-^òLûeú,

Zû’e ùiA eì_ \û¸òùK aò ùjùk

                          iRûAa _âúZò-bòKûeò ö

GKUK Keò Zû @ûWÿKê cêjó

                              Pûjóejò[ôfò NWÿòG,

_êeêhZß ùcûe @«e-c^ùe

                         ù\A[ôfû ^òù½ eWÿòG ö

^MÜ aûjê Zû’e ùcû Mùk f´òfû

                            _âKéZòiÚ ùjfò ijiû,

c^ ùcûe ùjfû iZùe ù~còZò

                          ieòZûe GA ùaCiû ö

ùZùa aò ^òRKê i¸ûkò ^eLô

                          CVûAfò ZûKê gì^ýùe,

Kjòfû, @ûgû ùcû _ìeY ùjûAa

                          beiû ^[ôfû c^ùe ö

~ûjû ùjC eûZò LûAaû cMûA-

                            ù^AQò UòKòG @ûMeê,

bûaòfò cêñ LûAù^aûUû iêaò]û

                          ùjûAa aò iaê\òMeê ö

CVòMfò i§ýû ^òZýKcðcû^

                            iûeòaûKê UòùK i@k,

GA aûjû^ùe c^ CZþùZR^û

                         fûMòfû UòKòG ùKûjk ö

Kjòfò, Zêce ùKCñ _eòPd

                      cýûù^Re @ûùM ù\AQ ?

ùi Kjòfû, bêfòMfò KjòaûKê

                        Zêùc Z KòQò ^ KjòQ ?

Kjòfò, ^û@ñûc gêYò _â[cùe

                         [ùwA cùwA ùjûAfò,

bûaòù^fò ùaûù] Zêùc Kjò[ôa

                         ùi[ôfûMò Pê_þ ùjûAfò ö

Kjòfò, GK[û ^Kjò Kjê^û

                         ùKCñ K[û Kjò[û@û«ò ?

ùKCñ K[û @ûùk Kjòf ijùR

                          ZêcKê cêñ _ûA[û@û«ò ?

GA icdùe ùjûùUf PûKe

                            \ê@ûecêjñùe WûKòfû,

LûAaû ù[ûA ùi Zû Kûcùe Mfû

                         jé\dUû UòùK guòfû ö

ieòZûKê cêCñ Kjòfò, Kjòfû

                           còQUûùe iò^û WeêQ,

ùbûK fûMòfûYò Pûf LûAù\aû

                          @~[ûùe Pò«û KeêQ ö

LûAiûeò \êùjñ eòKèûùe ùi\ò^

                           _òKþPeKê Mfê aûjûeò,

cù^cù^ ùKùZ Pò«û Kfò, ùKùZ

                            Pò«ûeê @ûiòfò Ijeò ö

`ýûcòfò Kêù_ùU Keò[ôfû bWÿû

                           aiòfê _òKþPe Pûfòfû,

_òKþPeùe \éÁò, ùjùf c^-`k

                        bûa^û-Wûkùe Sêfòfû ö

ieòZû icùd icùd aòùbûùe

                         jiò ùfûUò_ùWÿ C_ùe,

ùaùkùaùk Rxê gòjeY @ûùi

                         Zûjûeò cé\êk Pû_ùe ö

^ûdK-^ûdòKû CZþùZRK \égý

                           c^ùe @ûYòfû `ê@ûe,

ùcû Mkûùe jûZ Q¦òfû ieòZû

                        @ûdZþZeê ùjfò aûjûe ö

@ûuòfò Pê´^, c\cZþùZ iòG

                          gòjeò CVòfû PTþPùk,

MŠ ù_ûQò[ôfû _e cêjìeþZþZùe

                      _Qê UûYò Zû’e @TþPùk ö

Kjòfû, GcòZò PTþPk KûjóKò ?

                           iûeû eûZò _eû _WÿòQò,

ZêcKê _ûAaû _ûAñKò _eû cêñ

                          iaê Kûc @ûRò QûWÿòQò ö

jVûZþ KûjóKò ùKRûYò c^ùe

                          ùKcòZò@û bûa @ûAfû,

_Pûeòfò Zû’ùe, Weê^û KûjóKò ?

                          gêYò iòG jiò Kjòfû—

Weòaò KûjóKò, aûjûùe ejòaû

                           @ûc Nùe ^ì@û ^êjAñ,

ù~Cñ[ô_ûAñKò ^ûeú Wùe Zûjû

                          ZêcKê cêñ ~ûPò \ò@A ö

Kjòfò, c^ùe KòQò ^bûaòùf

                             _Pûeòaò cêjó K[ûG,

Kjòfû ùi, iûeû eûZòUû _WÿòQò

                          Gaêñ Kò@ñû cêŠ a[ûG ?

Kjòfò, ^ûAñc c^ùe GcòZò

                            i\û GA _âgÜ CVêQò,

Zû’ùjùf _Pûe, Kjòfû, GcòZò

                        iêù~ûM ùKCñVò RêUêQò ?

_Pûeòfò, Zêc Rúa^ iwùe

                       ùcû Rúa^ ù~ûWÿò ùja^ò,

Kjòfû, aêSêQò, ùjùf ùKjò ùKùa

                        iêù~ûM Cù_lòù\a^ò ö

]eò^ò@ ùZùa iûcdòK AG

                          Kòaû aòMòWÿòa G[ôùe ?

^ûeú-_êeêhe còk^ _aòZâ

                        iaðûùMâ _âKéZò eúZòùe ö

@ûC ù~ùZ ~ûjû i´§ ejòQò

                           icûR iò^û Zû MXÿòQò,

C_ùbûMý ~ûjû C_ùbûMòaûKê

                       icûR Kò ùKùa QûWÿòQò ?

^òei ^òdc \ßûjò ù\A ~òG

                          iêù~ûùM Cù_lò\ò@«ò,

cêCñ Kêùj iòG _âKéZò-gûgßZ-

                            cecKê aêSò^ûjû«ò ö

aû¤ùe jVûZþ Kû’ iùw cògòaû

                             icûR CPòZ cû^A,

ÊAzûùe iw Kùf KûjóKò aû

                       icûR ù\ûhúùe MYA ?

Kû’ iùw cògòaû ^òjûZò c^e

                          @]ú^ùe ùjaû CPòZ,

ùi’fûMò icûR @ù~øqòK ]ûeû

                         Keê^ò c^ùe iTþPòZ ö

ùRûeþ Keò cêñ Z cògòaò Pûjêñ^ò

                            ^òcªY ùZYê Keòfò,

]eòù^A_ûe ZêcKê @ûRòK-

                         _ûAñ _Zò eìù_ aeòfò ö

jiòù\A UòùK c^ùe bûaòfò

                          ^ûeú ~\ò Gjû bûaòa,

ùLûfû @]ôKûe _ûA aò _êeêh

                          Kò@ñû @~[ûùe \aòa ?

jûZ Zû’e @ûYò ùcû jûùZ eLô cêñ

                            @û^c^û ùjûA_Wÿòfò,

Zû c^e bûa cù^cù^ ùjRò

                         bûa^û-@ûKûùg CWÿòfò ö

_òKþPe ieòfû, G bòZùe @ûC

                        ùjûA^ò KòQò ~û’ ùfLôaò,

ùi\ò^e @^êbìZò _ûAaûKê

                           ^òRKê ^[ôfò eêKò aò ö

ùjûùUfKê ù`eò@ûiòfê eòKèûùe

                          fûMê[ûG ù~ùjÜ i_^,

Pec ù~øa^ @û^¦ _ûAñKò

                       PXÿòfê _âùZýK ùiû_û^ ö

iKûkê ieòZû Vûeê cêñ aò\ûd

                        ù^A Ne cêùL ù`eòfò,

aòMZ \ò^e iáZòLô@UòKê

                       ù`e«û eûjûùe ]eòfò ö

gâúcZú @ûiòùf, Kjòùf, _eû ùj

                            cûQ _ûAñ ~òa KjòQ,

bf ùakUûG aûQò ^ò½ò«ùe

                           WûAeúUò ]eò aAQ ö

Kjòfò, ^eòKê _VûAù\C^û

                           cûQ ù^AKeò @ûiòa,

Kjòùf, ùi ^ûjó, Zêùc ~û@, Kò@ñû

                         iKûkùe Nùe aiòa ?

gòa Wùe ~û’ùe, aò¾ê ~û’ùe jûùe

                       cêñ ùKCñ MûBe ùMûae ?

GcòZò@û ùaùk cù^jêG Kûùk

                     _Zò ^êùjñ, ù~ùjÜ ù\ae !

WûAeúUò Zûu jûZKê aXÿûA

                          P_fùe ùMûWÿ beòfò,

fêMû_Uû _ò§ò _ûTþP cò^òUþùe

                          aRûe eûjûKê ]eòfò ö

^ac aògâûc

@ûV\ò^ ùjfû gâúcZú ^[ôùf

                           ~ûA[ôùf Zûu NeKê,

Pêqò Keò ~ûAQ«ò Zûu bûA

                          QûWÿò~òùa aê]aûeKê ö

@Ác _âjeú c^ûiò[ôùf ùi

                          ùi_ûAñ jVûZþ @ûiòùf,

@ûc \êARùY ^òcªY Keò

                        ù^aû _ûAñ @Wÿòaiòùf ö

@`òiþe ajê Kûc jûùZ @Qò

                          ceòaûKê ùak ùjûA^ò,

ajê @^ê^ùd aò^ùd ùi eûRò-

                     ùjùf, ùifûMò cêñ ~ûA^ò ö

ùghùe gâúcZú @ûV\ò^ fûMò

                           Mùf, GKêUò@û ejòfò,

Pûeò_ûTþP\òù^ Reêeú ~û’ [ôfû

                           iaê KûcZK iûAfò ö

aûKò \ò^MêWÿû KUûAaû _ûAñ

                         bûùkYò _Wÿòfû ùcûje,

iùZ Kòaû ùjfû eûZòUò QZòg

                            \ò^Uò aZòg _je !

ùKCñ[ôùe c^ fûMòfû^ò Zòùk

                       GKû GKû ùaû] ùjûAfû,

@if K[ûUû jûi-_eòjûi

                      Kûjû iùw Keò ù^ûjòfû ö

c^ fûMòaûKê WûAeúeê KòQò

                           _Xÿò[ôfò Zûjû bòZùe,

@û_Ycû^uê RYûAaû _ûAñ

                           bêfò~ûA[ôfò iZùe ö

bêfò~ûA[ôfò Kjòù\ùf Kò«ê

                            iZ ùja^ûjó K[ûUò,

GKZâúKeY KeòaûKê c^

                           VòAKþ ^[ôfû c[ûUò ö

MZKûfòVûeê @ûiò~ûA@Qò

                           ~ûaZ Rúa^ ùaWÿòUò,

KûfòVûeê ùZYê còkòQò UòKòG

                          @ûZàiù«ûhò@û _WÿòUò ö

ji, […ûcRû bòZùe c^Uò

                         jûfêKû ùjfûYò ùcûje,

WûAeú K[ûKê gêYûAaò ùaûfò

                        ùjAZò ùjûAfò aûjûe ö

@ûA.G. _eúlû ieòaû _~ðý«

                            _ûV_Xÿû Lêaþ Pûfòfû,

ùaùkùaùk ùcûùZ cò^Zúe beû

                           ijù~ûMZK còkòfû ö

dû bòZùe Zû’e cûcê @ûV\ò^-

                           _ûAñ @ûiò GVò ejòùf,

cò^Zúe aûjûNe _âÉûaùU

                           VòKþ KeòQ«ò Kjòùf ö

_òfûUò ùKCñVò Wûqe ùjûAQò

                          [ôfûaûfû a§ê ùjûAa,

aûjûNe _ùe cò^Zú Pûjóùf

                          _Xÿòaû iêaò]û _ûAa ö

“”ù\Lôaû” ùaûfò Zû aû_û KjòQ«ò

                           ùi\ò^ cò^Zú Kjòfû,

cò^Zú AzûKê RûYòaû _ûAñKò

                        Kjòfò cêñ, bf ùjûAfû ö

còVûkò@û eûMò Kjòfû cò^Zú

                          ùKcòZò GK[û KjêQ ?

GcòZò@û K[û Kjò @~[ûùe

                        Kò@ñû ùcû jé\d \jêQ ?

ùcûe aûjûNe KeòaûKê Gùa

                          aûaû Kò«ê eûRò ^ûjû«ò,

bûaêQò aûaûuê _Pûeò Kjòaò

                      ù~còZò “”j@ñ” ^ Kêj«ò ö

Kjòfò, Sò@e ùaûS ~û’Vò @Qò

                       ùK’ aêSòa Zû’e @«e ?

_âùZýK _âÉûa ag Keò\òG

                         ù~còZò ùcûj^-c«e ö

~\òI aûaûu c^ ^ûjó Gùa

                        ùZùa aò iêaò]û _ûAùf,

@iêaò]ûUûKê ^òcªòùa ^òù½

                       iêaò]ûùe eûRò ù^ûjòùf ö

ùZYê ùjûA_ûùe “”ù\Lôaû” bòZùe

                             iaê ~ûCQ«ò aòPûeò,

Gùa Z ùicòZò KòQò ùjûA^ûjó

                        Kò@ñû ~òa Zêùc _Pûeò ?

ZêcKê IfUò _Pûeò_ûe«ò

                        ùi’ùaùk _ûAa iêaò]û,

Zêc cZUûKê Kjòaû _ûAñKò

                         c^ùe ^ùja \ßòaò]û ö

GcòZò GcòZò aêSûA Kjòfò

                          cò^Zú ùjûAfû @ûgßûi,

G aòbûNeKê VêKêeûAa ùi

                            Keò_ûeòfò^ò aògßûi ö

ùZùa aò Kûjûe c^ aêSòaûKê

                      iµìeþYþY ùja Kò i¸a ?

iùaðû_eò GA iÚòZò _ûAñ ùfûWÿû

                      eì_, MêY, cû^, ùa÷ba ö

~ûjû ùjC ù\Lû~òa _ùe, Gùa

                             _â[c PeY iAfû,

~òaû _ìeêaeê cò^Zú ùi\ò^

                         _òKþPe ~òaûKê Kjòfû ö

@ûC KòQò ^ì@û NUò^ò G’cù¤

                           icd ~ûAQò @ûùMA,

Kjòùja^ûjó bûMý^û@û cw

                     ùKCñ \òùM ]ùe \òùMA ö

@ûA.G. _eúlû ù\fû_ùe aûaû

                          Kjòùf ùKRûYò KûjóKò,

ùeùb^èû KùfùR _ûV _XÿòaûKê

                          Mñû ù`eò~òaû _ûAñKò ö

iaê\ò^ _ûAñ ù`eò@ûiòaò cêñ

                           ù~còZò gêYòfû cò^Zú,

^bêfòaû _ûAñ ùi\ò^ ùi ùcûùZ

                         Keò[ôfû ùKùZ aò^Zò ö

ùiA ùKA\ò^ ejYòUû ùcûe

                         ù~øaù^ CRûYò aûjòfû,

_ûV_Xÿû ^ûjó, ùZYê ajê ùak

                      cò^Zú ùcû iùw ejòfû ö

ùLkòaû aêfòaû _òKþPe ù\Lûùe

                        ùcûe iùw iùw ejòQò,

ùjùf Zû @«e-Mjßee K[û

                          aêSòaûKê lc ù^ûjòQò ö

Zû cûcêu ~òaû _eVêñ ù~còZò

                            @^êcû^ Kfò c^ùe,

aû\êWÿòùU @ûiò fUKòMfû Kò

                         Zû c^-Mj^-a^ùe !

~ûjûùjC cêAñ baòhýZ _ùe

                              K@c aògßûi eLA,

ùi[ô_ûAñ iaê _eòiÚòZòKê Z

                      aeþZþZcû^-PòùZâ @ûuA ö

ùjùf ùcûe ùiVò ùgh\ò^ ~ûG

                          Zû’e iûjP~ðý _ûAQò,

ùiA[ô_ûAñKò cò^Zú _ûLùe

                          @ûRò c¤ EYú ejòQò ö

ùcûe c^ c¤ ^Añ@ûiê[ôfû

                        Zû Qk^û-ù\aú _ûgùe,

QûWÿ Kòaû fûb, ùi @ûiò ùi Mfû

                       ùcûe _eò]ôeê ùghùe ö

ajê\ò^ ~ûG PòVò \ò@û^ò@û

                         ùjûA[ôfû Gjò bòZþZòùe,

ùghùe ùMûUòG PòVò @ûiò[ôfû

                          aûjû ^òcªY iû[ôùe ö

ùfLô[ôfû iòG, _eòiÚòZò @ûùM

                           SêKòaûKê aû¤ ùjûAfò,

Zêc aûjûNe ajê\ìe @Qò

                           ùZYêKeò Pê_þ ejòfò ö

Nùe aû¤ Kùf aòbûNe Gùa

                           Keòaû CPòZ ùjûAa,

ùjùf Zêc iáZò @ûceY ùcûe

                          ^ò½d c^ùe ejòa ö

bêfþ aêSòa^ò, Kjò_ûeê^ûjó

                     ù\Lû ùja ùKùa Rúaù^,

Zêc eì_Qaò ^òù½ eLô[ôaò

                          iûAZò jé\d-baù^ ö

\êüL Keò_ûeò^[ôfò c^ùe

                           bûaò[ôfò Gjû ùjûAa,

_âûPê~ðý @ûMùe @ûRòe Kûc^û

                         ùKùZ\ò^ ZòÂò ejòa ?

_ûùL [ôùf @aû ùjûA[û«û KòQò

                         \ìùe @ûRò ù_âc jûeA,

ù\Lû ^ûjó KòG ù_âcùe @ûRòùe

                           @^ûaòk eûjû ]eA ö

@Zò ùagò ùjùf Rúa^-Zeúùe

                        aiòaû iµìeþYþY ùjûAQò,

KòQò\ìe Pûfò @^ûaòk bûa

                          NìYLô@û ùjûA~ûAQò ö

_eò_KßZûe ùi aòùz\ ùcûe

                              @aòiàeYúd ejòa,

ùZùa aò @§ûeú baòhýZ K[û

                          KòGùi aòPûeò Kjòa ?

QûWÿ bûaò fûb ù^ûjòa, \jòa

                          bûa^û, @ûi«û baòhý,

SûWÿòSêWÿò ùjûA @û_Yû _[ùe

                           ù`eò_Wÿò[ôfò @agý ö

KòQò\ò^ aòZòMfû Zû eûjûùe

                            KùfRùe RcòMfòYò,

@¤û_K @ûC iû[úu c¤ùe

                         Pyðû-C_û\û^ ùjfòYò ö

RMòeLô Gùa PkêQò UòKòG

                         c^ ù~Yê [ôfû aòùhA,

RMòfò _êeêYû _~ðýûùd ù~còZò

                       @ûC Kû’ iùw ^ cògA ö

_ûV_Xÿûùe cêñ c^ ^òùagòfò

                             _â[c aeh KUòfû,

_eúlûe `k aûjûeòaû _ùe

                        bûùMý aòWÿ´^û RêUòfû ö

aò.G. ùghaùhð c]êcòZû ùNûh

                          jVûZþ Rúaù^ @ûiòfû,

ùgùh @^ý _eò \ìùe Pûfò~ûA

                          _eò]ôeê ùcûe Liòfû ö

ieòZû _~ðýûùd c]êcòZû cògò-

                         [ôfû ùcû iwùe ]eòfò,

Kò«ê aùhð ~ûG Zû’e iûjP~ðý

                          Rúa^ùe _ûA_ûeòfò ö

aò.G.e _â[c aeh _eúlû-

                           `k aûjûeòaû _@ùe,

@^ýcû^ue _eò ùi a]ûA

                    ù\A[ôfû ùcûùZ ùRû@ùe ö

_â[c cêñ [ôfò, @ûùfûK \ßòZúd

                         ZéZúùd Zû ^ûc ejòfû,

~ûjû ùjC @ûc Zò^òu c¤ùe

                         @cû_ a§êZû ùjûAfû ö

@ûùfûK iûRòfû @«ew a§ê

                           cêKZ-Q¦e ù_âeYû,

c]êcòZû ùjfû Kûc^û-Q¦ùe

                          Kêkê ^ò^û\ò^ú SeYû ö

KùfKÖeue Sò@ iòG [ôfû

                            _âûPê~ðýcdú ùLk^û,

@iuúeþYþYc^û fûaYýcdú ùi

                            @Zò Êz¦òZ fk^û ö

ùcû _ûLùe iòG ic_òðZû ùjfû

                         jûeòMfû ùaûfò _ûVùe,

ù^ûjòùf @^ýu _âûd ùcûùZ eLô-

                         [û«û Mað ~ì_KûVùe ö

a]ûA ù\A ùi ^òcªòfû ùcûùZ

                        Zûu Nùe eûZòâùbûRù^,

ùi\ò^ ùi @ûùk còkò[ôfò Zûu

                          _eòaûe a§ê ÊRù^ ö

c]êcòZûe ùi i`kZû _ûAñ

                         ùjûA[ôfû _ûUòð ù~ûMûWÿ,

cêñ bûaêQò iòG Pûjêñ[ôfû ùjC

                      ùcû iùw a§êZû _âMûXÿ ö

ùi\ò^ _ûUòðùe ùcû K[ûaûeþZþZûùe

                      iaê ùfûK cêMþ] ùjûAùf,

Zûu Ne ùfûK _êYò @ûiòaûKê

                          aûe´ûe Keò Kjòùf ö

ù`eòfûùakKê c]êcòZû ùcûe

                           jûZ Pêcòù\fû ijiû,

ù`eòaû _[ùe bûaòùjfò Kòaû

                        AG aWÿùfûKú ùaCiû !

~ûjû ùjC ùcûùZ ùi\ò^ ^ò½d

                             bf fûMò[ôfû Kjòaò,

@~[û Lô@ûùf ~Ca^ cRû

                         Kò@ñû QûWÿòù\A ejòaò ?

@^ûaòkZûUû ^còkòfû ùaûfò

                          @ûaòkZû Kò@ñû QûWÿòaò ?

còkêQò ~\òI QûWÿòaò KûjóKò ?

                       ~ûC^ûjó cêñ Z ùfûWÿò aò ö

ùcû’Vûeê ù~ ùagò aòPûeòaû K[û

                         ùi ~\ò aòPûe ^Kùe,

cêñ Kò@ñû bûaòaò, ejò^ûjó aò Z

                       iõiûeùe iû]ê @ûKûùe ö

ùK ùLûRò _ûC^ò, cêñ _ûCQò ~\ò

                           QûWÿòaû ùja^ò aòjòZ,

baòhýZ ~ûjû ùjC ùcû bûMýùe

                         G _~ðýûd _âûd ^òjòZ ö

ùZYê ùeûKò^ûjó ^òRKê ^òùR cêñ

                              ^Biê@ _eò ajòQò,

MêeêR^Vûeê \ìùe @Qò ù~Yê

                           Êz¦Zû ajê _ûAQò ö

c]êcòZû iùw @ù^K ~ûcò^ú

                            aòZòQò còk^ @ûgùe,

fûMê[ôfû ù~ùjÜ \êAgj \ò^

                          Kcò[ôfû ùiAahðùe ö

Zû aû_û a\kò ùjûA[ôfû, iòG

                        aò.G. iûeò Kò«ê ù`eòfû,

_êYò[ùe ùcûe c^-MûWÿò@ûùe

                          aòùz\e Rk beòfû ö

Zû@û-ùcû iµùKð baòhýZ _ûAñ

                            ^[ôfû Qk^û \êjûA,

ùiA[ô_ûAñKò Zû’e MZûd^

                         ù\A^ò bûa^û ^ê@ûAñ ö

iûwe aòùz\ _eûG fûMòfû

                         ùjùf iáZò ùjûA ejòa,

@cûdòK Zû’e aýajûe i\û

                       ùcû c^ùe iÚû^ _ûAa ö

@^ý _ûAñ ~òG \êfðb ejòfû

                             [ôfû i_^e @kiú,

ùi ùcû iûjP~ðý MWÿò@û _ûLùe

                         QòWÿû ]eò gì^ý-Kkiú ö

ùKcòZò \ìùeAù\A[û«ò ZûKê

                          Zû’e _âgõiK iwùe,

_ûV QûWÿòù\ùf icKùl guû

                        KeêQò @^ýû^ý \òMùe ö

[ùe ZûKê KòG Kjò[ôfû KòQò

                            ùjûA[ôfû cjû_âkd,

iûeû ijeUû \êA\ò^ iûRò-

                        [ôfû @ûùfûP^û @ûkd ö

~òG Kjò[ôfû Zò^òcûi Q_ò

                           ejò[ôfû ~ûA \ìeùe,

Zû’e aû_û KòQò Kû~ðýaûjú Keò-

                    ù\ùa ùaûfò, GA Weùe ö

GùZ cjeM, GùZ gÉû ~\ò

                        ùcû _ûAñKò ùjûA_ûeòfû,

QûWÿòù\aû _ûAñ c^Uò ùcûje

                          aûe´ûe c^û Keòfû ö

GA[ô_ûAñKò @ù^K Bhðûùe

                       ùcûùZ bûMýaû^þ Kjòùf,

\òMþaòRdú aúe iûRòfò, @ù^K

                       ~ûPò ~ûPò a§ê ùjûAùf ö

ù~CñVûùe ùjC @~ûPòùZ ùcûe

                         Kûc ùjûA~ûG bfùe,

@ù^K Sò@ aò ùPÁû Keê[û«ò

                      _KûAùa ùaûfò _ûfùe ö

GA_eòbûùa icd KUòfû

                          aò.G. _eúlûUò ieòfû,

Gjû_ùe ùcûe bûMýUò ^ò½d

                          ^ì@û eûjû ]eò_ûeòfû ö

GZòKò cêñ _Xÿò_ûeò[ôfò ~ûjû

                            gâúcZú @^ê_iÚòZòùe,

@ûC _Xÿò[û«ò, ùjùf Z RûY«ò

                         [ôfò ùKCñ _eòiÚòZòùe ö

ùiA[ô_ûAñKò WûAeú _XÿûUû

                           ajê\ò^ ]eò ù^ûjòfû,

gâúcZú @ûiòaû _ùe ajê\ò^

                         _ûYòiê@ _eò ùaûjòfû ö

j@ñ Gùa cêjó icd _ûAùf

                           WûAeúUò ^òù½ _Xÿòaò,

_ìeû WûAeúUò _XÿòaûKê ùja

                          icd ~ûCQò MWÿò aò ö

                             \gc aògâûc

_Wÿògû Nee ^ògòKû« aûaê

                          ieKûeú Kûc @ûkùe,

@ûV\ò^ ùja ~ûA ejòQ«ò

                          ^ò½ò«ùe LWÿò@ûkùe ö

Nùe Zûu _ZÜú ejòQ«ò GKû

                            icd KûUòaû _ûAñKò,

gâúcZúu iûù[ aýÉ M_òaûùe

                     ùcû \êüL ù\Lôùa KûjóKò ?

ùKùa @ûc Nùe ùi @ûiò aiòùa

                        ùKùa Zûu Nùe Rcòa,

j@ñ KòQò ùijò M_ùe [û@û«û

                         ù~Cñ[ôùe c^ ecòa !

ùQûU K[û _ùQ ùjC Zò^òNû

                             M_òaû cûcêfò Kjòaò,

aòaûjùa\úùe g_[ KeòQò

                         gâúcZúu ù\ûh ijòaò ö

ijòaò ùaûfò Kò’ G jú^ò@aiÚû

                       ùfLû @Qò ùcûe c[ûùe,

cêjñ ùKùa ùLûfò_ûeòaò^ò cêjó

                       GcòZò aò UòùK K[ûùe ?

aòbûNe _ûTþP aehe _ùe

                           @cêKe _òfû ùjûAfû,

Kjòùf, GAUò Kòaû K[ûUûG ?

                          Zò^òNû ùak iAfû ö

ijò^_ûeò cêñ _ýû-iûUð _ò§ò

                             Pûfò~ûA[ôfò aûjûe,

ùi\ò^ @ûie bûwò[ôa ^òù½

                           ùak eZeZ _je ö

@ûRò QêUòUûG, bûaò[ôfò UòùK

                            iêeêLêeê ùjûA KUòa,

ùKcòZò RûYòaò @ûRò \ò^Uû aò

                          @^ý \ò^ _eò RêUòa !

\êA_âjee Lô@û Kûc iûeò

                        ùMjäûùe gâúcZú Kjòùf,

WòRûA^þ ù^A @ûiêQò NûùK

                       aêYòaò ùKcòZò ù^ûjòùf ?

AG ieòMùf Zêc iêAUe

                          KeòaûKê ùja PTþPk,

NûK Zêce ùKùZ cò^òUò@û ?

                          _Pûeòfò ]eò @TþPk ö

jiò Kjòùf ùi, Zêùc bûeò AG

                       Leûùaùk UòùK ùgûC^û,

jiò Kjòfò cêñ, Zêc aò^û ^ò\

                        ùKcòZò ùjûAa Kjê^û ?

^ùgûAùf ^ûjó, WûAeúUò ù\A

                           Kjòùf, _Xê^û GAUò,

jC aûaû ùjfû, Zêùc ùZùa ~ûA

                           aêfò@ûi _ûL iûAUò ö

eêcêSêcê g± Zûùk Zûùk ]úùe

                        ùcû _ûLeê Mfû \ìùeA,

@^ù^ýû_ûd cêñ [ôfò Z ùi\ò^

                        WûAeúùe c^ _ìùeA ö

Leû\ò^ QêUò KûUòaû _ûAñKò

                             NeKê @ûiòfò _kûA,

@ZúZKê bêfò aeþZþZcûù^ ~ûjû

                         ^òRKê ù^fò cêñ PkûA ö

iêeêLêeê ùjûA \g\ò^ QêUò

                           KUò~ûA[ôfû Mû@ñûùe,

_òCiûuVûeê PòVòUòG \òù^

                       @ûiò[ôfû ùcûe ^û@ñûùe ö

ùfLô[ôùf, `êKê, Gùa QêUò @Qò

                          @ûc Ne @ûùWÿ @ûiòaê,

ù\Xÿcûi QêUò @Qò Z, LûfòKò

                       ùaûC _ûùL Kò@ñû aiòaê ?

ajê\ò^ê @_û ù\Lô^ûjó ùaûfò

                          PòVò ùfLô WûK Kjòfû,

ùjùf ùZû ùaûCKê _Pûeò @ûiòaê

                     ù^ûjòùf ùcû K[û iAfû ö

RûYòQò ùZû ùaûC cêjñKê ù`ùYA

                            \êA\ò^ _ûAñ QûWÿòa,

_ìeû j¯ûUòG ù~còZò ^òjûZò

                        @ûiòaûKê ùZûùZ _Wÿòa ö

ùcûI Ze`eê ùaûCKê ùZûje

                        ù~còZò aò ù\aê cùYA,

ibqò _âYûc @ûc \êjòue

                     ùgùh ù\aê Zûuê RùYA ö

\êA\ò^ _ùe ùaûCKê _Pûeò

                        ùZŠûKêWÿû ~òaû ùjûAfû,

@_ûe LêiòUû iZùe ù~còZò

                         ùKûUò^ò]ô Kûjêñ _ûAfû ö

PûKe Mê^ò@ñû iûAùKf ùcûe

                         eLôù\fû ù^A QûAùe,

@_û _Pûeòfû, Leûcêjñû ùjûA

                         ùKcòZò @ûiòfê jAùe ?

_ýû-iûUð ùLûfò Mfê @ûM ZêC

                          cêjñ-jûZ ù]ûA @ûiòaê,

^ûAñ [ûC UòùK Sûk ceò~ûC

                         Pûfþ _vûZùk aiòaê ö

_ýû-iûUð ùLûfò ù]ûA]ûA ùjûA

                            MWÿòMfò LU C_ùe,

@]ùiùe \jò ieaZ _òA

                       gû« ùjûA[ôfò Zû’_ùe ö

_òAiû jûUKê ~ûAQ«ò ùaûfò

                             @_ûVêñ _Pûeò aêSòfò,

ùeûùhAgûkùe @_û [ôfû _gò

                           ajòUòùe cêjó c{òfò ö

ajò _Xê_Xê QûA^ò\ ùcûùZ

                            ùNûUò~ûA[ôfû ijiû,

LûAaû _ûAñKò WûKò[ôùf ùcûùZ

                         jûUê ù`eò@ûiò _òCiû ö

LûAaû ùakùe _òCiûu iùw

                          GYêùZYê K[û ùjûAfò,

NùeûA ùReûe bòZùe c¤ûjÜ

                          LûAaû KûcUû iûAfò ö

LU _ùe @ûiò ajò _Xÿòaûùe

                            _êYò [ùe c{ò~ûAQò,

ùgûA[ôfò ùaûfò @ûLôKê ùcû ^ò\-

                         cûCiú @ûC ^ QêAñQò ö

ùak MWÿòMfû RYû _Wÿòfû^ò

                          NWÿòùe aûRòfû Pû@ûeò,

LûAiûeò _âûd _òCiû Zûue

                       Kûùc ~ûA[ôùf aûjûeò ö

“Sê^ê’ ùaûfò Kû’ùe @_û WûKê[ôfû

                              ajò _Xê_Xê gêYòfò,

_Wÿògû Nee Sò@ KòG ùjûA-

                          [ôa ^ò½òZùe RûYòfò ö

@_û Kjê[ôfû, gêYò_ûeê[ôfò

                        “”WûKò @ûY `êKêbûAKò”,

KòQò ùak _ùe gêYòfò, “”~ûC^ê

                      fûR KeêQê ùfû KûjóKò ?”

@^êcû^ Kfò Sê^ê ^ûcÜú ùiA

                         Sò@ _âûd ^òù½ ùjûAa,

~ûA[û«ò ~ûjû @ù_lòfò bûaò

                           ù\Lôaû K@Y Kjòa !

KòQò ùak _ùe \ê@ûecêjñùe

                             _û\e ga\ gêYòfò,

KWÿ ùfCUûA ùgûAfò ~\òI

                          C_iÚòZò Zû’e RûYòfò ö

“”aWÿùaûC WûKê@Q«ò Pûf«ê”

                          ùKûAfòùU @aû Kjòfû,

ùKRûYò KûjóKò c^ \êÁ ùjfû

                       aùk @ûLô aêRò ùjûAfû ö

KòQò icd ùi ^òù½ @ù_lòfû

                         Zû’_ùe @ûiòfû bòZùe,

_ûù\ ùcûe jûZ cûeò CVûAfû

                           ^ò\eê CVòfò iZùe ö

ùfCUò Pûjófò, aòRêkò ùLkòfû

                         geúùe jVûZþ KûjóKò ?

Zû cêL-\ûce cû]êeòcû ùcûe

                         PòZþZùe _gòfû PòjóKò ö

“”aWÿùaûC WûKê@Q«ò” Kjò ùi

                           @_ieòMfû PTþPùk,

KòõKeþZþZaýaòcìXÿ _eûG

                        aêfòfò bûa^û-@TþPùk ö

ùeûùhANeKê CVò~ûA[ôfò

                             @_û Keê[ôfû PKêkò,

Sê^ê aò ùiAVò QòWÿû ùjûA[ôfû

                           ]eò KaûUe gòKêkò ö

@ûi^ C_ùe aiò_Wê_Wê

                            @_ûKê [ôfò cêñ _Pûeò,

“”AG KòG @_û ?” ùcû’Vûeê Zû gêYò

                       fûùRA[ôfû ùi aòPûeú ö

@_û PòjÜûAfû, _WÿògûNee

                          aò_â Sò@ Sê^ê dû ^û@ñû,

c^ùe bûaòfò, ~òG _ùQ ùjC

                           RûYòQò ^ò½d Kòcò@ñû ö

@_û Kjê[ôfû, GVò G ^[û«ò

                           PûKòeòUû iûeò @ûiòùf,

ùKûWÿòG aûAgò aeh _@ùe

                        Mñû aûfû iûù[ cògòùf ö

ùi_U NeUû ~û’ ^ò@ñ CVêQò

                           dûue Zò@ûeò ùjCQò,

dû’ icûħe Sò@ ^ûjó GVò

                        c^ Kò Mû@ñûùe ejêQò ?

ùcû@eò _ûLùe i\ûùaùk eêùj

                            ijùR Z QêUò ejòQò,

G @ûiòaû \ò^ê RûYò^ò ùKcòZò

                           GùZ\ò^ aòZò~ûAQò ö

\gc _û@ûi KeòQò Gahð

                             GVò GKû\g _Xÿòa,

ijeú Rúa^ ieòfû G[e

                         G Mû@ñûcûUòùe aXÿòa ö

_Pûeòfò, Kò@ñû cûUòâKþ _@ùe

                           @ûMKê _Xÿòa^ûjó Kò ?

KùfR _Xÿòùf KUùK ejòa

                        MûCñfú ùjûAa KûjóKò ?

aehK K[û @Qò Z, @aòKû

                            @ûMKê K@Y ùjûAa,

ùjùf aò @aòKû aehK ~ûG

                         Mû@ñûcûUòùe Z ejòa ö

GAcòZò K[û KjêKjê @_û

                           RkLô@û aûXÿò ù[ûAfû,

Sê^êKê WûKòfò LûAaû _ûAñKò

                         iòG fûRfûR ùjûAfû ö

@_û aò Kjòfû, aiê^ê ùfû bûA

                         ùKùZ ge]ûùe KjêQò,

@ûRòKûfò KòG ijeùe aXÿò

                      ùZû _eò fûùRB ùjCQò ?

fûùRB ùjûA ùi cû^òfû ùiAVê

                             RkLô@û aiò LûAfê,

Zûjûeò bòZùe @_û @ûC cêñ

                        GYêùZYê K[û ùjûAfê ö

RkLô@û LûAiûeò CVò@ûiò-

                          [ôfò cêñ ùgûAaû NeKê,

c^ ùjfû UòùK QêAñ @ûiòaûKê

                          PòùZâû_ôkû ^B]ûeKê ö

@_û Ne_ùQ PòùZâû_ôkû ^B

                        Zû ]ûùe @ù^K ùLkòQò,

GA ^B]ûe _òfû\ò^ iáZò

                     @ù^K ùcû cù^ ùaûkòQò ö

@_ûKê _Pûeò aûjûeò_Wÿòfò

                            @^ýiaê Pò«û ejòfû,

Rfþ\ò @ûiòaê, @§ûe ùjûAa

                      ùaûfò ùiÜùj @_û Kjòfû ö

PòùZâû_ôkû ^B ù_U Luû Keò

                             \êbòðlò@û _eò _WÿòQò,

ùjùf aò fûMêQò ù~øa^ú ù~còZò

                          \eò\âZû iûù[ fXÿòQò ö

@^ûa^û bûaò _ûYò]ûùe aiò

                             ajêùak aòZòMfûYò,

Lô@ûf bûwòfû, ù\Lôfò iìeê~-

                     ù\aZû ù^ùfYò ùcfûYò ö

Sê^êe ùi c^KòYû eì_ew

                           aû\f _eûG QûAfû,

aýajûe Zû’e ^òcòùh bòZùe

                        c^Kê ùcûje ùcûjòfû ö

ùKcòZò ùKcòZò ^ì@û bûa GK

                          jé\ùe CVòfû MùRA,

^òKU baòhý _ûAñ @^ûa^û

                        bûa^ûKê ù^fò iùRA ö

ejòejòKeò @«ec^ ùcû

                          QûWê[ûG ù~ùjÜ _êKûe,

GA Sò@ ùZûe Rúaù^ ^Aùf

                        Rúa^ ùjûAa ùaKûe ö

bûMýKê beiû Keò @û^cù^

                            NeKê cêñ ù`eò_Wÿòfò,

Zû iùw ùKcòZò i´§ aXÿòa

                        ù~ûR^û c^ùe MXÿòfò ö

cêjñ@§ûeUû QûA~ûA[ôfû

                        ùcûjeò ù`eòaû ùakKê,

@]ûRkû i¬aZò @ûùfûKòZ-

                            KeêQò PCeûcìkKê ö

Ne bòZeKê _gò cêñ WûKòfò

                         @_û ù\fê _ûYò Mòfûùi,

Sê^ê _ûYò @ûYò @ûiòaû ù\Lô ùcû

                          c^ beòMfû Cfäûùi ö

_Pûeòfò, @_û ^ûjó Kò ? Kjòfû

                            ~ûAQ«ò @ûe iûAKò,

cùZ KjòMùf “”ùi iûA ~ûAQò

                        @ûiòùf Kjòaê bûAKò” ö

Zû jûZeê _ûYò ù^A _òAù\A

                         Mòfûi ù\fò cêñ ù`eûA,

\úNðgßûiUòG Lêiòùe aûjûeò-

                           _Wÿòfû jé\d [eûA ö

bûa^ûe MZò GùZ Zúaâ ùjfû

                             Keò_ûeê^ûjó Kk^û,

iVòKþ bûa^û ùfLôaûKê ~ûA

                            Keò_ûeòaò^ò Qk^û ö

ùeûùhANee _òŠûeê fY×^

                        @ûYò ùcû _ûLùe eLôfû,

C\þbâû« _[eê aûCkû c^Kê

                        i]úùe ]A~ðý WûKòfû ö

fY×^Uû ù^A Ne bòZeKê

                          ~ûA fêMû ù^fò _ûfUò,

KûjóKò ùKRûYò ùcûùZ Z ^òüiw

                         fûMê[ôfû ùijò ùakUò ö

c^ Pûjêñ[ûG Sê^êKê WûKò cêñ

                            ~êM ~êM K[û jê@«ò,

@«cð^ i\û RMòPûfò[ûG

                        ùKcòZò iêù~ûM _û@û«ò !

ùgùh c^ ùcûe @«cðù^ Kûaê

                            _ûAMfû ~êaû_Yùe,

WûKòfò Cyùe, Kûjó Mfê Sê^ê ?

                         @ûiòfê UòKòG GùYùe !

KòQò ùak _ùe jûZùe WûfûùU

                           ]eò ùi NeKê @ûiòfû,

Kjòfû, KûjóKò WûKòùf ? ijiû

                       ùcû c^ @§ûùe ]iòfû ö

Kûaê Keò cù^ jVûZþ Kjòfò

                         Wûfûùe K@Y @ûYòQê ?

ùKcòZò Kêj«ò _â[c ù\Lûùe

                          c^Kê ùcûje KòYòQê !

cêXÿòWûfû ùcûe jûZKê aXÿûA

                           Kjòfû, ^ò@«ê LûAùa,

cêXÿò LûAiûeò VûKêeNeKê

                        @ûiòùa _âiû\ _ûAùa ö

ù`eò~ûC[ôfû jVûZþ Kjòfò

                           Zê @ûiê^ê cêXÿò LûAaû,

cêXÿò Lô@û ieê, @_û @ûiê[ôa

                         @ûiòùf _âiû\ _ûAaû ö

Kjòfû, @û_Y Lû@û«ê, cêñ ùZùY

                            _ìRû KeòaûKê ~ûCQò,

LêWÿò ù`eêù`eê ùWeò ùjûA_ûùe

                      GùY _ìRû ùak ùjCQò ö

cêXÿò ùcû _ûLùe eLôù\A iòG

                           ]úùe Neê @_ieòfû,

ùcû jé\-iûMeê @û^¦-Rê@ûe

                          b…ûe eûjûKê ]eòfû ö

@û^cù^ aiò cêXÿò LûC[ôfò

                          _òCiû NeKê ù`eòùf,

NeKûc KòQò iûeò ùcû iwùe

                         GYêùZYê M_ Keòùf ö

M_Uû _âûdZü ùcûe _Xÿû_Xÿò

                            @ûC Neaûeò aòhd,

cù^ eLû bkò KòQò Z ^[ôfû

                         G[ôùe Z ^ûjó gõid ö

ùi\ò^ eûZòùe ajêùak ~ûG

                           GYêùZYê K[û bûaòfò,

VòKþ Keò Kjò_ûeòaò^ò ùKùa

                          ^ò\-iûMeùe Wêaòfò ö

X              X              X

GAVò WûAeú ùgh KeòaûKê

                           ^òjûZò bûaùe _Wÿòfû,

iûw iûù[ @ûYò M_e @ûie

                        gâúcZúu ù~Yê aXÿòfû ö

WûAeúUò eLô aûjûeKê Mfò

                          jûfêKû ùjûAfû c^Uò,

aûjûeê NeKê ù`eòfûùakKê

                            aêWÿò~ûC[ôfû \ò^Uò ö

NeKûùc aýÉ ejòfò i§ýûùe

                             _Xÿò_ûeòfò^ò WûAeú,

Kò«ê P¦âKû« Rúa^ú ùcû jé\-

                         iûMùe ePA bCñeú ö

                             GKû\g aògâûc

aê¡_ìeþYþYòcûUò g^òaûe\ò^

                              _Wÿò[ôfû GAaeh,

\êA\ò^ QêUò GKûùakùK Z

                           còkê[ôfû, c^ jeh ö

ajê\ò^ ùjfû aêfò ~ûA^ûjêñ

                             ecYúe¬^ NeKê,

gâúcZú Kjòùf Zûu Nùe aêfò-

                          ~òaû _ûAñ g^òaûeKê ö

\êA _âjee Lô@û Kûc iûeò

                             aògâûc UòKòG Keòfê,

Zò^òUû ùakKê iRaûR ùjûA

                           a§êNe \ògû ]eòfê ö

jiLêiò M_ bòZùe @ûie

                           RcòMfû GùZ\ò^ùe,

eûZâòùbûR^Uû ùgh Keò ùiVò

                          ù`eò[ôfê Lêiòc^ùe ö

@ûùc @ûiòaûeê ^eò aò @ûce

                           Zû NeKê Mfû _kûA,

GùZ i@keê ùgûAaû _ûAñKò

                          c^ aò ^[ôfû akûA ö

Zûue Kò’ ~ûG gâúcZú ùcûje

                          iòù^cû _ZòâKû ]Aùf,

aòQYûùe _Wÿò _Xê_Xê _ûTþP-

                       cò^òUþ bòZùe ùgûAùf ö

icd ùjûA^ò ùgûAaûKê ùaûfò

                         ùcûùZ ^ò\ ùjC^[ûG,

gâúcZúuê WûKò Kjòfò, gêYc !

                            KjêQò ZêcKê K[ûG ö

PòWÿò Kjòùf ùi, ùgûA_Wÿ aûaû

                          cùZ bûeò ^ò\ cûWêQò,

Pê_þ ejò cù^ Kjòfò, Zû’ùjùf

                          WûAeúUû @ûYò _XêQò ö

WûAeú @ûYò cêñ aòQYûùe _Wÿò

                             _Xÿòaû @ûe¸ Keòfò,

jéZ P¦âKû« \êüLiáZòeûùRý

                     _jTþPò ~û’ [KþKû cûeòfò ö

eûZòùe @ù^K ùWeò ~ûG _âûd

                             cêjó ùgûA_ûeò^[ôfò,

ùcûe baòhýZcûkûùe Sê^êKê

                          _\K eì_ùe Mê^Úòfò ö

Zûjûeò _âZòcû [û_ò~ûC[ôfò

                           _âZò baòhýZ QKùe,

Zû iùw ieòiû @Qò ùK ùLûRòfò

                           @ZúZeûAR~ûKùe ö

còkòùf^ò RùY Zû _eò KêjêùK

                          ùcûe c^ KòYòù^aûKê,

ùcûe Rúa^e _â[c ^ûeú G

                     cêñ Pûùjñ ~û’ iû[ô ùjaûKê ö

ùcû c^ QêAñ^ò Zû c^-Kò^ûeû

                           bûa QêAñ^ûjó bûaùe,

KÌ^û @û]ûùe, ùjùf ùcû jé\ùe

                        aiò ùi MfûYò Raùe ö

@ûRúa^ _ùQ @aòaûjú ùjaò

                          ^_ûAùf GA Kûcò^ú,

bfùe ù^ûjòùf c¦ùe KUòa

                          baòhý \òai ~ûcò^ú ö

KUò _eòa¡ ùjfò cêñ MXÿòaò

                        ^òRKê Zû ù~ûMý ùjaûKê,

We fûMê[ûG Zû c^eûAùR

                         aùk aùk _gò~òaûKê ö

ù~còZò aò ùjC Zû c^e bûhû

                           RûYòaûKê ùja ^òjûZò,

GZòKò ^Kùf gZ]ôKþ ùcûùZ

                       KòQò ùja^ò ùcû \òjûZò ö

@ûRò~ûG ù~ùZ eûAR aêfòQò

                         cêñ ^òùR ùjûA^ò @ûZêe,

ùjùf cêñ aýûKêk @]ôKûeòaûKê

                            ecYúe eûRQZe ö

iùZ aòjò ùcûe bûMýùe aòjòa

                       ùcûe c^KòYû ù~ûhûKê !

Zû’e aò^û ùcûe baòhýZ ^òù½

                          ]eòa @§ûeú \ògûKê ö

iVòKþ cêñ Kjò_ûeê^ò Zû@ûVò

                             @]ôKû K@Y ejòQò,

GZòKò Kjòaò, _â[c ù\Lûùe

                          jé\dKê ùcûe \jòQò ö

cêñ aýûKêk ùjûA ejêQò MkûA

                           bûa^û-~ì_ùe c[ûUò,

ùKcòZò @ûMKê _û\ aXÿûAaò

                           bûaò_ûeòfò^ò K[ûUò ö

ù~còZò aò ùjC icd K@c

                          bûaòaiòùf Z ù^ûjòa,

PfûLô_Yùe @ûMKê aXÿòaò

                      bûùMý ~ûjû [ôa ùjûAa ö

G iò¡û« Keò eûZò _êjûAfò

                          ùjûAfû iêecý iKûk,

^òZýKcð iûeò @ûVUû ùakKê

                       LûAù\fò ù_ùU _Lûk ö

Kûc KòQò ^ûjó, LU_ùe ~ûA

                          MùWÿA_ùWÿA ùjûAfò,

bûaòùjC[ôfò @ûiòfû^ò Kò@ñû

                        ùcû c^Kê¬e ùKûAfò ö

bûa^û bòZùe Kjò_ûeòaò^ò

                        icd ùKùZ ù~ aòZòfû,

\ê@ûeê Sê^êe _ûUò gêYò ùcûe

                         c^ @û^¦ùe cûZòfû ö

@^ûa^û bûaò~ûC[ôfò, Sê^ê

                      ùcû ùgûAaû Nùe @ûiòfû,

iò§êK C_eê MòfûiUò ù^A

                          ~òaûKê ù~còZò aiòfû ö

Kjòfò, Sê^êùe, M_ ajò ~\ò

                         @Qò ùZûe _ûùL @ûYòfê,

ùi Mfû aûjûeò, ùKcòZò Kêj«ò

                         ùcû c^Kê Zêjò KòYòfê !

KòQò ùak _ùe ùcûùZ QûA^ò\

                           Keòfû @û_Yû Kaùk,

^ò\eê CVûA ajòUòG ù\fû

                       KòQò Kjò^ûjó ùi’ùaùk ö

ajòUû _Xÿòfò, ùi Zû Kûùc Mfû

                            ajòùe c{òfû c^Uò,

@ûC KòQò K[û bûaò_ûeò^ûjó

                            KUò~ûA[ôfû \ò^Uò ö

_Xÿû ieòMfû, ùKRûYò KûjóKò

                          @ûjêeò aýûKêk ùjûAfò,

~ûjû ùja ù\Lû~òa _ùe, GK

                           ^ò½ò« aòPûe ]Afò ö

_òCiûu Rûcû _ùKUê Kfc

                            cªcêMþ] _eò @ûYòfò,

iò§êK C_e LûZûeê ùaùjûùi

                          KûMR `ŸòðG UûYòfò ö

ùfLôfò, Sê^ê Zê ajêZ iê¦eú

                            RòZòfê ùcûje c^Uò,

dû CZþZe ~\ò ù\aê, cêñ RûYòaò

                          cìfýaû^ @ûRò \ò^Uò ö

KûMRUû ùcûWÿò ajòùe eLôfò

                          GK @ùjZêKú @ûgûùe,

c^_lú ùcûe CWÿò aêfê[ôfû

                         @§ûeú cêfK \ògûùe ö

i¬Kê fY×^ jûùZ ]eò Sê^ê

                             Ne bòZeKê @ûiòfû,

Kjòfò, ajòUò _XÿòiûeòfòYò

                         ù^A~û@û, iòG jiòfû ö

Kjòfû, ajòUò _Xÿòa ùaûfò Z

                             \ò^beò Kûjó ~ûA^,

c^ ùcû Kjòfû, ^û ùMû _òâdZùc

                        Zêùc Z ~òaûKê ù\A^ ö

ajò ù^C ù^C bûa^û bûwò ùi

                        Kjòfû, ùKcòZò fûMòfû ?

Zû’e G K[ûùe iZùe ùcû cù^

                           iûji UòKòG RûMòfû ö

Kjòfò, aûùMA ^ò@, dû bòZùe

                             KûMR LŠòG ejòQò,

@ûC aò Kjòfò, aòhdaÉêUò

                        ^òù½ c^Qê@ñû ùjûAQò ö

iûùwiûùw ajò ùLûfêñ ùi Kjòfû

                         KûMR ùKCñVê @ûiòfû ?

KûMRUò ùLûfò _Xÿòù\A iòG

                     ùcûùZ ù\Lô UòùK jiòfû ö

“”Zêùc bûeò \êÁ” ùi Kjê, Kjòfò

                       Zû’ùjùf CZþZe _ûAaò,

aûjûeKê ~ûCñ Kjòfû, ~ûCQò

                          aWÿùaûCKê cêñ Kjòaò ö

QûZò ]WÿKòfû, c^Uò ceòfû

                          Mûkòù\fò ^òùR ^òRKê,

QWÿûA KûMR eLôfò^ò Kò@ñû ?

                      Gùa @ûiòfû ùcû ùjRKê ö

bûaò dûWêiûWê ^òeûg ùjfò cêñ

                           bf fûMòfû^ò ùcûUêeê,

i§ýû ùjûAMfû, ùZùa aò ùi\ò^

                            IjäûA ^[ôfò LUêeê ö

aûjûe _òŠûKê CVò@ûiò[ôfò

                        @ûùaM @ûguû PòZþZùe,

GùZ\òù^ bd _gòfû ùcûje

                         @bd PTþPk @«ùe ö

@ûguû ùceúùe bûa^û ak\

                      ù~ûPû ùjûA ù\ùf PKÑe,

bûaê[ôfò, AG ùja^ò Z @ûC

                        Rúaù^ _â[c ùVûKÑe ?

eûZò Lô@û iûeò LU_ùe ~ûA

                       ùjfò ~û’ MùWÿA _ùWÿA,

^ò\ @ûiòfû^ò, ù~còZò KòGùi

                         @ûLôeê ù^AQò QùWÿA ö

\ê^ò@û~ûKe bûa^û @ûiò ùcû

                          jé\ùd bûwòfû fjWÿû,

Sê^ê Z ^ò½d bûaòa, cêñ GK

                       Zêzû ùaiec ùaùjWÿû ö

iZùe ~\ò ùi @_ûKê Kjòa

                      K@Y Zû’ùjùf ùjûAa ?

Zû c^ùe ù~ùZ gâ¡û @Qò ^òù½

                          jVûZþ Kê-eì_ _ûAa ö

_òCiû RûYòùf ieò~òa K[û

                         cêŠ Kòaû ùUKò_ûeòaò ?

bûaò_ûeòfò^ò, Sê^êe ]ûeYû

                          ùKcòZò VCe Keòaò ?

Kûfò @ûC @ûRò bòZùe iùZ ù~

                           @ûKûg-_ûZûk `eK,

bMaûù^ Pò«ò Kjòfò, A{Z

                        aTþPû@ ùj GA [eK ö

KûjóKò GcòZò Kfò, ]ôKþKûeòfò

                              ^òRKê ajêZ ajêZ,

bûa^ûe ùaûS aXÿòPûfò[ôfû

                    ùcû jé\ùd _âZò cêjìeþZþZ ö

ùKùZùaùk ^ò\ ùjûAfû RûYò^ò

                           iKûk ùjfûeê CVòfò,

^òZýKcð iûeò _âZò cêjìeþZþZKê

                         @ûguû bòZùe KûUòfò ö

_òCiû Zûue Kûùc Mùf Pûfò

                            @ûgßÉ UòKòG ùjûAfò,

Sê^ê @ûiò^ûjó, @_û Kû~ðýaýÉ

                         bûaòaûKê ùak _ûAfò ö

bûa^û bûwòfû Sê^ê WûKòaûeê

                             @ûi RkLô@û LûAa,

LûAaò^ò ùaûfò Kjò @ù_lòfò

                          ù\Lôaû K@Y Kjòa ?

KòQò ^Kjò ùi ù`eò~ûA[ôfû

                             Weò~ûA[ôfò iZùe,

UòKòG _@ùe @_û @ûiò ùcûùZ

                        WûKòù\A Mfû bòZùe ö

]Kþ Keò QûZò bòZùe ù~còZò

                             ajòfû bìZò@û _a^,

ù~còZò KòGùi KûXÿòù^A[ôfû

                         geúeeê ùcûe Rúa^ ö

c«e ùcûj^û _eò ~ûA[ôfò

                          bûa^û aòaâZ ùjûAfû,

`ûgú iRû Vûeê akò GA iRû

                       K[û ù~ùa ]eû _Afû ö

bf _ûAaûe aògßûieê ~\ò

                              jê@A Liòaû ZkKê,

ùKùZ ccðQê@ñû bd jêG Zûjû

                        ùjR @ûiòfû G ùakKê ö

PùUAùe aiò_Wÿòfò ZkKê-

                           cêjñ Keò cêjó ù~còZò,

_jñeò@ûiòfû \éÁòUû KùYA

                          Sê^ê C_eê aò ùicòZò ö

gû« cê\âûùe aiò[ôfû iòG

                            jiê[ûG _âûd @«ùe,

iûji ^[ôfû @_ûe cêjñKê

                        ù\Lôaû _ûAñKò iZùe ö

K’Y ùjûAfû, KûjóKòùe aû_û

                           c^UòKê Zêjò cûeòQê ?

Pêfò_gú ùaûC cù^ _Afû Kò

                           ùiA[ô_ûAñKò WeòQê ?

`òKû jiUòG jiò Kjòfò cêñ

                         ùaûCKê KûjóKò Weòaò ?

Zê Z ejòQê, GVòKò @ûiò cêñ

                         ZûKê Kûjó cù^Keòaò ?

jiòù\A @_û _òVû[ûkò @ûYò

                        ùcûjeò _ûLùe ù[ûAfû,

Kjòfû, ùcû iê^û LûAù\G \ò’Uû

                      ùaûC eûY ùZûe ejòfû ö

Sê^êKê Kjòfû, ZêC aò cû@û ùfû

                       bûA iûùw \ò’Uû LûAù\,

gêYò Lêiò ùjfò, c^ùe bûaòfò

                    Kjê^ûjó Kò@ñû “”ùLûAù\” ?

Sê^ê fûR Kfû, iûji aû§ò cêñ

                            Kjòfò, LûAaê @ûiê^ê,

ic[ðù^ @_û Kjòfû, jAùe !

                       bûA WûùK, ~ûA aiê^ê ö

K@Y Keòa fûùRB aòPûeú

                          aiòfû ùi, cògò LûAfê,

_òVû LûAiûeò \ê@ûeKê @ûiò

                      ^kû _ûùL jûZ ù]ûAfê ö

]úùeKeò ZûKê Kjòfò, KûcUò

                            iûeòKeò UòùK @ûiòaê,

Kjòfû, KûjóKò ? Kjòfò, ^ûjóc

                            GAcòZò @ûiò aiòaê ö

Kjòù\A cêñ Ne bòZeKê

                            ~ûA LU_ùe MWÿòfò,

MWÿòfò K@Y, _Wÿò _Wÿò ^ì@û

                      ù~ûR^û c^ùe ù~ûWÿòfò ö

KòQò ùak _ùe @ûiòfû ùi Nùe

                         Kjòfû, WûKòf KûjóKò ?

Kjòfò, KûMR ù\Aù\G ùcûùZ

                            WûKòfò GA[ô_ûAñKò ö

jiòù\A iòG Kjòfû, eLôQò

                          aWÿùaûCKê cêñ ù\aûKê,

Zû jûZ jVûZþ ]eò Kjòfò cêñ

                        ù\aò^ò aûjûùe ~òaûKê ö

Kjòfû, QûWÿc, aWÿùaûC @ûiò

                         ù\Lôùf K@Y Kjòa ?

QûWÿòaò^ò ùaûfò Kjòaûeê, iòG

                         Kjòfû CZþZe _ûAa ö

jûZ QûWÿòMfû, ùiùake Lêiò

                             Keò_ûeê^ûjó Kk^û,

bMaûù^ WûKò Kjòfò, ùj _âbê !

                       iûRê G ùcû c^-fk^û ö

@_û WûK ù\fû, Sê^ê ùfû ! G Lôe

                         ù^A ù\Aù\G bûAKò,

Ne ùcfû @Qò, Nùe [ôaê, cêñ

                            ~ûCQò MêWÿò@ûiûAKò ö

aûjûeKê Sê^ê PûfòMfû, ùcûe

                          cù^ RêA-RûA `êUòfû,

_âbêu Ké_ûeê Sê^êKê RûYòaû

                           _ûAñKò icd RêUòfû ö

Lôe ù^A@ûiò Kjòfû, ^ò@«ê

                            cêñ ~ûCQò @ûc NeKê,

aWÿùaûC ù`eò@ûiòùf @ûiòaò

                         Kjòfò, ù^A~û LôeKê ö

jVûZþ Zû jûZ ]eò cêñ Kjòfò

                         aûN-bûfê Keò _ûAfê ?

Kjòfû, ^ûAñ Z, Kjòfò, Zû’ùjùf

                           NeKê ~òaûKê Kjòfê ?

Kjòfû, K@Y Keòaò Zû’ùjùf

                         Zêùc Z @aòKû ùgûAa,

Kjòfò, ^ûAñc @ù_lû KeòQò

                         Zêùc _eû KòQò Kjòa ö

“”K@Y Kjòaò ?” Kjò ùi ùcû jûZê

                        Zû jûZKê ù^fû QùWÿA,

Kjòfò, cêjñùe Kjê^û ~û’ ùcûùZ

                        ùfLô ù\A[û« _ùXÿA ö

Lôe eLêeLê Kjòfû, ^ûAñ cêñ

                          ùfLôKeò ù\aò _VûA,

“”Zûjûùjùf ai M_òaû” Kjò cêñ

                          ù\Lê[ôfò ZûKê ^òVûA ö

Kjòfû, GcòZò ù\LêQ K@Y ?

                      aò\êýZ ùcû ù\ùj ùLkòfû,

Kjòfò, ^ûAñc ùcû c^ @ûRòVêñ

                         ^ì@û @ûgû GK _ûkòfû ö

Kjò, ZûKê UûYò LU_ùe ùRûùe

                            aiûAfò, iòG aiòfû,

“”CZþZeUû Kêj” Kjòaûeê iòG

                         ùcû cêjñKê Pûjó jiòfû ö

eûY _KûA cêñ Kjòfò, Kêjc

                       Nùe Kò@ñû ~ûA ùfLôa ?

jVûZþ Kjòfû, Zêc iê¦eZû

                          iaêeò c^ùe fûLôa ö

Zêùc Kûaê Kf ùcû c^-ùP÷Z^ý

                            _â[c \gð^ lYùe,

Kjòfû, cêñ Zêc ieòiû ùjûAaò

                       Kjòf aû ùKCñ MêYùe ?

“”Kjò_ûeòaò^ò, ùjùf cêñ c^ùe

                         iÚòe ù~ KeòQò” Kjòfò,

ZêcKê ù\Lôfû _eVêñ bûaêQò

                          Rúa^iû[ú cêñ _ûAfò ö

aòbû ùjaò ~\ò ZêcKê, ^ùPZ

                         aòbû ùjaò^ûjó Rúaù^,

Zêceò ÊúKéZò Kjò\ò@ _ûùk

                          @ûRòVêñ jé\d-baù^ ö

^ûjó Keò_ûe, _PûeêQò Gaêñ

                          bûa ~\ò cêjó @ù~ûMý,

bûa^û-@uêe QòWÿûAaò, Kò@ñû

                         _ûAa aXÿòaû iêù~ûM ?

~\ò VòKþ bûa, i`û i`û Kêj

                             @«e K[ûUò Zêce,

@ûMKê aýaiÚû Keòaò, ù~còZò

                     aû‚û _ìeþYþY ùja @ûce ö

^òea ejò cêñ ù\Lôfò ZûjûKê

                      Zû jûZ ù^A ùcû jûZùe,

ijiû ùcû K[û gêYò ùi SûCñkò-

                           _Wÿò~ûA[ôfû iZùe ö

iûji ù~ûMûWÿò UòKòG _@ùe

                          Kjòfû, Kjòaò ùKcòZò?

Nùe iò^û eûRò ùjùf aòbûNe

                        ùja iêeêLêùe ùicòZò ö

Kjòfò, @_ûKê Kjòaò icd

                        ùjùf ùi _âÉûa aûXÿòa,

Zêc c^K[û Zêùc Kjò\ò@

                       ùZùa iò^û K[û aXÿòa ö

KòQò ^Kjò ùi Zkcêjñ Keò

                             ^òea i¹Zò @ûuòfû,

Zû’e cêLbûa _Xÿò c^ ùcûe

                       jVûZþ aòùaùK `ûuòfû ö

@ûùaM @«ùe Pêcòfò ijiû

                         UûYòù^A ZûKê QûZòùe,

QûUò_òUò ùjûA aûjûùe ijiû

                       Mfû ùi jeòYú búZòùe ö

jûA _ùe jûA CVòfûYò ùcûe

                           @ûLô beòMfû ^ò\ùe,

WûAeúUò a¦ Keò ùgûAMfò

                         iRûWÿò aòQYû Pû\ùe ö

                              \ßû\g aògâûc

cûCiúSò@e aòbûNe _ûAñ

                            \g\ò^ QêUò ù^AQò,

~ûjûùjC ùiA aòbûNe Kûc

                       bfùe bfùe ùjûAQò ö

gâúcZúuê ù^A ù`eò@ûiòfòYò

                             Zò^ò\ò^ QêUò ejòfû,

Nùe UòùK ejò Kæû«ò ùcûAaò

                         iêù~ûM cYòh _ûAfû ö

gâúcZú aò c^ RûYòKeò ùcûùZ

                             jAeûY Keê^ûjû«ò,

QêUò\òù^ Zûu @ûLô@ûùM eêùj

                          GA@û Z iòG Pûjû«ò ö

ùi\ò^ KûjóKò @\ò^ aehû

                           eûZò aûeUûeê ùjCQò,

iKûkê iKûkê bòRû _a^Uû

                           @kiê@û Keòù\CQò ö

~ª _eò Kò«ê gâúcZú aòQYû

                           QûWÿòùfYò ajêùakeê,

^ò\ bûwòùf aò ùgûA ùgûA MúZ

                            gêYêQò aehûRkeê ö

Kûfê@û _a^ ùcTþPûG _gòfû

                         KaûU ùLûfòùf gâúcZú,

Zûuê ù\Lô c^ PMfò@û ùjfû

                        Kûaêùe ^[ôfû ù~còZò ö

WûKòfò, UòKòG gêYòf, @ûiòùf

                         bòWÿòù^fò Zûuê QûZòùe,

QûUò_òUò ùjûA \ìùeA, ù\Lôùf

                        ù~còZò jeòYú búZòùe ö

ùakKûk ^ûjó, bûeò AG Zùc

                             ~û@ \û«_Zâ Nhòa,

Kjòùf, _KêWÿò QûYòaò Mec

                          LûAa, Rf\ò @ûiòa ö

Kjòfò, ùjfûc ù\Lê^û iKûkê

                          _ûMUò ùKcòZò ùjûAQò,

@^êcû^ Keò Kjòùf, ùicòZò

                       Kjòùf, aûjûùe ~ûCQò ö

P\eUòKê ùi UûYòùf jVûZþ

                                cêñ jñû jñû ùjCQò,

Kjòùf, Rf\ò CV, ù^ûjòùf cêñ

                          _ûYò Xûkòù\aò KjêQò ö

CVò_Wÿò Zûuê ]eò Pêcû ù\A

                            aûjûeKê Mfò aûjûeò,

^òZýKcð iûeòù\fò PTþPkùe

                          Pò«û Keò^ûjó Kûjûeò ö

ùiû`û _ùe aiò ù__e _XêQò

                           gâúcZú _KêWÿò @ûYòùf,

RkLô@û iûeò \êAUò K_þùe

                         Mec PûjûKê QûYòùf ö

Pû’ _òC_òC LaeKûMR

                           _XÿûUû @«Zü iûeòfò,

cù^_WÿòMfû P¦âKû« K[û

                          WûAeúUò @ûYò ]eòfò ö

Zjó@ûe\ò^ _òCiû @TþPk-

                           @`òiKê Mùf aûjûeò,

GYêùZYê ^û^û bûa^û bòZùe

                         iKûk KUòfû ùcûjeò ö

RkLô@û iûeò LU _ùe ~ûA

                         MùWÿA _ùWÿA ùjûAfò,

@_û _âûd Ne-Kûùc aýÉ [ûG

                            @^êcû^ Keò ejòfò ö

KòQò ùak _ùe Ne bòZeKê

                             @_û @ûiò[ôfû ijiû,

Kjòfû, `êKêùe, @TþPk @`òi

                         ~ûAQ«ò ùZûe _òCiû ö

cêñ ~ûCQò UòùK aâûjàYiûAKò

                            fêMû_Uû KòQò @ûYòaò,

~òaê ~\ò @û, Nùe GKêUò@û

                         Kò Keòaê aiò, RûYòaò ?

cêñ Kjòfò, ^ûAñ ajòùU _XêQò

                             ZêC ~û@û cêñ ~òaò^ò,

ùjùf GAùaùk iZKeò Kêùj

                         Sê^ê K[û cù^ bûaò^ò ö

Kjòfû, Zû’ùjùf Pûaò eLô[û@û

                        ~òaê ~\ò ùKùa aûjûùe,

Sê^ê Nùe Pûaò ù\AKeò ~òaê

                       Zûfû ù\A \ûŠ\ê@ûùe ö

Sê^ê c¦òeKê ~ûAQò, ù^ûjòùf

                         ZûKê iùw ù^A[û@û«ò,

jC Nùe [û@û, ~\ò ùZû _òCiû

                            @Pû^K @ûiò~û@û«ò !

Pûaò ù\A @_û PûfòMfû, Ne

                           ^òQûUò@û Lûfò fûMòfû,

ajòUòG @ûYò _Xÿòfò, ùjùf aò

                         c^Uû _Xÿûeê bûwòfû ö

c^ Pûjêñ[ôfû Sê^ê [û@û«û Kò

                          M_ò[û«ò Zû’e iû[ôùe,

ùjùf Kò ùjûAa, bûa^ûUò aé[û

                       iòG ^ûjó ùcûe KZòùe ö

ùKùa ajò ùLûùf, ùKùa GYêùZYê

                            bûaòPûfò[ûG c^ùe,

^ò\-cûCiúUû KjòfûYò @ûiò

                      ùgûA_Wÿ ùaûfò Kû^ùe ö

@Pû^ùK ^ò\ bûwòfû, fûMòfû

                       \ûùŠ ùK ù~còZò WûKòfû,

KaûU ùLûfò cêñ ù\Lôfò Sê^êKê

                         ^òügßûi ùcûjeò eêKòfû ö

gûXÿòUòG _ò§ò \ògê[ôfû iòG

                           ieMe _eú _eûùd,

cêKêkû aûk Zû _âûYcZûYò@û

                         iùZ Kò KaòZû SeûG ö

ùKùZ bûaò[û«ò, _Pûeòfû iòG

                       aWÿùaûC Nùe ^ûjó Kò ?

\êÁûcò_Yùe Kjòfò, jñ @Qò

                          @ûi«ê eûYúcû iûAKò ö

“”aWÿùaûC” WûKò ùcfû @ZòKâcò

                            \ê@ûe _òŠûKê @ûiòfû,

\ûŠ KaûUKê a¦ Kfò, c^

                         jòõiâK bûaùe ]iòfû ö

ù~còZò _òŠûKê @ûiòfò cêñ ù`eò

                   “”aWÿùaûC Nùe ^ûjó Kò ?”

_Pûeòfû ùcûùZ, Kjòfò, ^ûjó ùi

                            ~ûAQò aâûjàYiûAKò ö

Kjòfû, Zû’ùjùf ùbûM eL, cêCñ

                           ~ûCQò, @ûiòaò _@ùe,

Kjòfò, ùZû _ûAñ c^ [ûA aò Z

                        ~ûA^ûjó Kûjó aûjûùe ö

“”@ûC K@Y ^û” Kjò QUû GK

                          PûjûYò-gûdùK cûeòfû,

aòzêeò ùi QUû ùcû c^-@ûKûùg

                       aû\f _eûùd ùNeòfû ö

Kjòfò, iZùe ùZû eûjûKê ù\Lô

                             QûA^ò\ fûMò@ûiòfû,

Zû bòZùe _êYò @ù^K bûa^û-

                      eûAùR ùcû c^ bûiòfû ö

Kjòfû, KûjóKò GùZ bûaê@Q ?

                         Pò«û _eû PòZû _eûùd,

K@Y Keòaò, ùZû fûMò ùcû c^

                         @^ý Pò«û iaê jeûG ö

jC ùjfû aûaû ùbûM eL Gùa

                          cêñ ~ûCQò, _ùe @ûiòaò,

Kjòfò aiê^ê, Kjòfû, ^ûAñ cêñ

                         _@ùe @ûiòùf aiòaò ö

Zû CZþZe gêYò c^ùe fûMòfû

                         ù~còZò ùi bûeò iò@ûYú,

@Wê@û ZWê@û ùjûAfû ijiû

                          jé\d KÌ^û KûjûYú ö

jòõiâbûa cù^ _âak ùjûAfû

                           ^òügßûi _âLùe ajòfû,

@ûùaùM ZûjûKê Kê‹ûA ]eòfò

                   “”G K’Y KeêQ ?” Kjòfû ö

gêYò ^gêYòfû _eò cêñ Zû jûZêñ

                          ùbûM[ûkò Zùk eLôfò,

_gê-_âaéZþZòùe @iõLý bûaùe

                          Pê´ù^ P¦^ cûLôfò ö

_â[ce _âZòaû\ Zû’e ^òù½

                          ]úùe ak jûeò aiòfû,

@RYû @ûùaùM Zû’_ùe ùcû iûù[

                         @û\òc Zeùw bûiòfû ö

\êA aûjê ùZûkò ùUKòù^A ZûKê

                          LU _ùe ù\fò gê@ûA,

@ûùaùM Zûjûe @ùw @ùw ùaùM

                        IV ùcûe ù\fò Qê@ñûA ö

_\àù_ûLeúùe cZþZjÉú ù~ùjÜ

                          ùKûck Kck aò^ûùg,

^ìZ^ bûaùe ùcûjeò _gêZß

                        ijòfû ^òeújû iò^û ùi ö

ùcû jòõiâZû ù\Lô ^òù½ ùMûWÿòaûY

                              Seò_Wÿò[ôa Wûkeê,

ùi icùd cêjó ù~iù^ ùbûKòfû

                           [ôfòUò @û\òc Kûkeê ö

ùiùaùk Kò¸ìZKòcûKûe bûùa

                              _Wÿòejò[ôfû ZeêYú,

còk^e @ûLýû ù\AùjC^ûjó

                        ùi [ôfû Kûc^û ieYò ö

ijiûùe CVò NìeþYþYòaûZýû ù~ùjÜ

                           _âKéZòKê ù\fû [eûA,

gû« ùjûA[ôfû _âKéZò aûZýûùe

                        ù~iù^ @ù^K jeûA ö

QkQk @ûLô ùjûAfû Zûjûeò

                          Kò bûa^û eLô @«ùe,

Zû ^òeújû_Y ù\Lô cêñ ùi\ò^

                           \aò~ûA[ôfò iZùe ö

cù^ cêñ ^òRKê ]ôKÑûeòfò ajê

                             bûaò~ûC[ôfò @MûXÿ,

Zû _âZò ùcû bf _ûAaûUû Kò«ê

                          ùjûACVê[ôfû _âMûXÿ ö

]úùe CVò aiò Zû cêŠ CVûA

                      ùcû ùKûùk eLôfò ù~còZò,

ùcû ùKûkùe cêjñ Qê_ûA Kû¦òfû

                        KAñ KAñ ùjûA ùicòZò ö

Kjòfû, ZêcKê ù\Lôfû\ò^Vêñ

                             aòKòù\A[ôfò c^Kê,

ùjùf KÌ^ûùe bûaò^[ôfò cêñ

                          GùZ gúNâ GA\ò^Kê ö

jVûZþ ùcû jûZ ]eò Kjòfû ùi

                           Zêce Z KòQò ùja^ò,

Zêùc \ìùe ~ûA bêfòùf bûaòa

                         Sê^ê G iõiûùe [ôa^ò ö

ùbûM[ûkò QêAñ Kjòfò ^òdc

                           KeêQò @ûRò cêñ iZùe,

Zêc QWÿû @ù^ý aòbû ùjaò^ûjó

                       ùcûe aTþPò[ôaû bòZùe ö

Zêùc bêfòMùf Kjò_ûeòaò^ò

                           ùKCñ \gû cêjó ]eòaò,

ùZùa iZý cû^ Zêc QWÿû Kû’ùe

                        G Rúaù^ ^ûjó aeòaò ö

Kjòfû ZêcKê bêfòaû _ûAñKò

                            iaðÊ ù\fò^ò CRûA,

ù\Lôfû _eVêñ ZêcKê jó Êûcú

                        eìù_ @Qò jéù\ iRûA ö

bòWÿòù^A ZûKê @ûùaùM Pêcòfò

                          Kjòfò ~û ù]ûAùjûAaê,

Nùe ù`eò~ûA @_û ^ @ûiòaû

                         ~ûG Zêc Nùe ejòaê ö

Sê^ê \ê@ûeKê Mfû LU SûWÿò

                            P\eKê ù\fò iRûA,

@ûZàZé¯òùe cêñ LùU aiò, Êùdõ

                        bûa^ûùe ù\fò c{ûA ö

bûa^û bûwòfû, Sê^ê ù`eòMfû

                          KaûUùe ù\fò KòkòYò,

ù`eò@ûiòfò cêñ VòAKþ Kò bêfþ

                         G aòhùd KòQò bûkò^ò ö

@^ûa^û bûùa bûaò~ûC[ôfò

                          Xòuò @ûC ùXuû^ûkeê,

RûYò_ûeòfò^ò ùiAcòZò [ôfò

                        aiò cêñ @ù^K ùakeê ö

KaûU aûùWÿA @_û WûK ù\fû

                            ~ª fMû _eò CVòfò,

@_û iùw M_ò _òCiû @ûiòaû-

                           ~ûG icdKê KûUòfò ö

Lô@û_ò@û iûeò LùU MWÿ_Wÿ

                            ùjûA ajòUòG ]eòfò,

ajò _Xê _Xê ùKùZùaùk ^ò\

                       ùjfû RûYò cêñ ^ _ûeòfò ö

LûAaû _ûAñKò @_û CVûAfû

                           ~ûA cêjñjûZ ù]ûAfò,

_òCiûu _ûùL aiò M_ iûù[

                          LûAaû KûcUò iûAfò ö

ùgûA[ôfò ùaûfò ^ò\ ^ @ûiòfû

                            Kò Keòaò Lûfò aiòaò,

@_ûKê Kjòfò ~ûCQò UòKòG

                        Mû@ñû @ûùWÿ aêfò @ûiòaò ö

LeûùakUòùe Kê@ûùWÿ ~òaê aû

                          @_û ùRûeþ Keò Kjòfû,

ùZûUû @ûùWÿ ~òaò Kjòfò ù~còZò

                        gêYò ùi PêC_þ ùjûAfû ö

Mû@ñû\ûùŠ ~ûCñ Sê^êùaûC KòQò

                          Keê[ôùf Zûuê ù\Lôfò,

Kê@ûùWÿ ùe aû_û Leûùe ~ûCQê ?

                          gêYò Zû UòKòG eêKòfò ö

Kjòfò, GcòZò ùZûUû @ûùWÿ UòùK

                             aêfò@ûiòaûKê ~ûCQò,

“”Lô@û ieòfûYò ?” @ûce ieòfû

                      @_û ùaûù] Gùa LûCQò ö

GZK Kjò cêñ ùZûUû @ûùWÿ Mfò

                           Mêfò ùLkê[ôùf _òfûG,

^òjûeú Zûjûuê bûaòfò ùK÷ùgûe,

                         @ZúZ, baòhý bêfûG ö

N^ Qûdû Zùk PûTþPeû _ùKA

                            KòG MWÿ_Wÿ ùjCQò,

Zû@ûi ùLkùe aiò[ôùf \ùk

                          bûaòfò ù\Lôaò ~ûCQò ö

“”ùZf _ûAñ ~òa^ûjó Kò ?” gâúcZú

                         Kjòùf \û«Kê ù\ùLA,

Kjòfò cêñ, bêfò~ûA[ôfò iùZ

                     bùf ù\f cù^ _ùKA ö

WûAeú a@¦ Keò cêñ CVòfò

                          ù_ùUâûf _@µ ~òaûKê,

gâúcZú CVòùf, Kjòfò ùMùjäA

                      ùe^þùKûUþ @ûYò ù\aûKê ö

                            Zâùdû\g aògâûc

\êA\ò^ ùjfû aWÿbûCR ùcû

                            @ûiòQ«ò @ûc Mû@ñûeê,

cêñ Z bûeò Lêiò, K@Y còkòa

                          Zûu KòYûKòòYò ^û@ñûeê ö

~ûjûùjC UòùK ajê_âKûee

                         LûAaûUû ^òù½ ùjûAa,

NYûe ak\ _eò @ûC ùKùZ

                       ùiA ùiA Lû^û LûAa ?

bòZòeò@û K[û KjêQò @ûRò cêñ

                          aògßûùi ZêcKê _ûVùK,

ù\L Mòkò dûKê jRc Keòa

                       Mùk ù~còZò ^ @UùK ö

~\ò @UKòfû, ]úùeKeò cùZ

                           @ûMeê ù\aUò iìùPA,

gâúcZú ù~còZò ^RûY«ò, iùZ

                    lùY ù\ùa cùZ ^ùPA ö

aòaûj @ûMeê ùeûùhA ZûuVêñ

                        [ôfû _âûd ùKûg \ìeùe,

ùaûC @ûC ùcûe G aWÿbûCR

                          _KûA@Q«ò ùNeùe ö

bûZ QWÿû Q@ iûZêUû K@Y

                           RûYòQ«ò iaðùcûUùe,

ù~ùa `ecûi ^ì@û KòQò Kfò

                       Kû¦«òUò GùWÿ ùeûUùe ö

ùcû _ûLùe ejò bûaòù^ùfYò ùi

                             cûcfZKûe ^òRKê,

ùeûùhA-\ê^ò@û @ie«ò ùaûfò

                         @ûiò^ûjó Zûu ùjRKê ö

^ûKùe Kû¦òùa ùaûfò Weò cêjó

                       ùagò ùKùa KòQò Kùj^ò,

Azû ùjùf ùKùa ùjûùUfùe LûG

                        ù~ùZùaùk ijòjêG^ò ö

iòG aò Kj«ò bf ùjfû aûaû

                         cùZ _Kû@^û ]¦ûùe,

NeKê Mùf cêñ @ûZàZé¯ò jêG

                          aWÿbûCRu e§ûùe ö

iòG aò `êùfB aWÿùaûjì ùaûfò

                              e§ûeê Ijeò~û@û«ò,

ùjùf iê@û\ò@û ùeûùhA KkûKê

                       ùKùaùjùf bêfò^ûjû«ò ö

^û^ûRûZò _òVû_Yû @ûe¸eê

                        ù\gú, aòù\gò@û LûAaû,

gêYò^ûjó Zûu e§û LûA KòG

                          aûQòKeò _ù\ Kjòaû ö

\êAZò^ò\ò^ _ûAñ @ûiòQ«ò

                            ^ò½d i¯ûùj eLôaò,

Nùe ù`û^þ Keò KjòiûeòQò cêñ

                        Zûuê RYû ^ûjó KòQò aò ö

ù~ùZùaùk cjûeûYú aûjûeòùa

                         bûA eûY ù\aò _ùKA,

bûA eûYKê ùi We«ò cêñ RûùY

                         ejò~òùa ^ûK iùKA ö

ùjùf cû@û _eò LûAaûUû Kò«ê

                         a^ûAùa ^û^û RûZòùe,

iòUòcòUò LûG ùaûfò ùi RûY«ò

                        iù¦j ^ûjóUò ùi[ôùe ö

ùi\ò^ bûCR iû[ôùe gâúcZú

                           aRûe ~òaûKê Kjòùf,

cêñ ~òaû K[ûUò _Pûeòfò, ùjùf

                    “”\eKûe ^ûjó” ùaûAùf ö

jC bf ùjfû ùgûAaò bûaò cêñ

                            LùU ~ûA MWÿò_Wÿòfò,

WûAeú K[ûUò cù^_WÿòMfû

                          ùUaêfeê @ûYò _Xÿòfò ö

ùi\ò^Uòiûeû Sê^ê @ûiò^ûjó

                            cùZ WeWe fûMêQò,

iaê\ò^ _eò @ûiê^ûjó Kò@ñû

                       Zû C_ùe cù^ eûMêQò ö

Kûùk ùK iù¦j Keò _Pûeòùa

                             Kjò_ûeòa^ò aòPûeú,

cêñ aò PûjóKeò ~ûA_ûeê^ûjó

                          _ûeòaò^ûjó Z _Pûeò ö

\ê@ûe _òŠûùe fY×^ Rûkò cêñ

                            aiò GYêùZYê bûaòfò,

i¬ ù^A @_û \ûùŠ Mfû Pûfò

                        cù^cù^ UòùK \aòfò ö

@^ûa^û ùKùZ bûaò~ûC[ôfò

                     ùKùZ ùak ùja ùKRûYò,

@_û ù`eò[ôfû, Zû _Qùe Sê^ê

                          jé\ùe ajòfû CRûYò ö

^ù\Lôfû_âûd ùcûùZ @ZòKâcò

                           PûfòMùf Zk L¬ûKê,

~û’ùjC bûa^û jûfêKû ùjûAfû

                       QêAñ[ôfû ~û’ ùcû c{ûKê ö

KòQò ùak _ùe aûjû^û Keò cêñ

                           ùeûùhANeKê _gòfò,

Mfûiùe _ûYò XûkòfûùakKê

                          UòKòG LùŠA Kûgòfò ö

ùi Neeê @_û WûKòfû, “”`êKê Kò ?”

                          j@ñ ùaûfò Cùy Kjòfò,

“”K’Y Kòùe aû_û ?” Kjòfò, ^ûAñaû

                          _ûYò _òAaûKê @ûAfò ö

“”@ûAfê G Nùe” gêYò c^ iùZ

                           Kêeêkò CVòfû ùcûjeò,

@aòkù´ ~ûA K@Y KjêQê

                          Keòfò ù~còZò Mêjûeò ö

Kjòfû, aû_ûaû _òVû LûAaêUò

                           bûZ eû§òaò^ò eûZòùe,

Kjòfò, j@ñaû ùcûe iaê Pùk

                        K@Y @Qò aû ùi[ôùe ö

ùKRûYò Kjòfò bêCiþKeò cêñ

                         @_û ! Kûfò ~òaò NeKê,

Kjòfû, KûjóKò ? cù^_Wÿòfû Kò

                        Pêfò_gú ùaûC, WeKê ?

Kjòfò, ^ûAñaû @ûi«û i¯ûùj

                        QêUò ùgh ùja ùcûje,

Zû’_ùe @ù^K Kûc @Qò aûKò

                           Keòaò, ja^ò Z@e ö

jC ùZû _òAiû @ûiê _Pûeòaò

                         ùZùa Kûfò K[û ^êjAñ,

Mùf _e\ò^ ~òaê ~ûAKeò

                            Kûfò Q@\ò^ jê@A ö

G bòZùe \éÁò _jñeûAù^fò

                           Sê^ê ùKûeê[ôfû ^Wÿò@û,

@«ec^ùe Pò«û [ôfû _âûd

                         ùjùf \ògê[ôfû aXÿò@û ö

K[û Zû’e iûù[ Keò^ò ùi’ùaùk

                          G Nùe @ûiòfò _kûA,

MwûVûeê ùMû\ûaeú aêfê[ôfò

                        bûa^ûùe Pò«û MkûA ö

KòQò ùak _ùe Sê^ê @ûiò[ôfû

                      “”K@Y KeêQ ?” Kjòfû,

Kjòfò, K@Y Keòaò, Lûfò ùZû

                        Pò«ûUû ùcû jé\ \jòfû ö

“”@ûC K@Y ^û” Kjò ùcû _ûLKê

                         _ûùLA @ûiòfû i]úùe,

]úe Êùe ùcûùZ _Pûeòfû iùZ

                          ~òaûKê ejêQ @]úùe ö

bûaêQ ùcû K[û ? ZêcKê QûWÿò cêñ

                          GKfû ùKcòZò ejòaò ?

Kjòfò, ZêcKê QûWÿò cêñ gû«òùe

                           ejòaò^ò [ûG ~jó aò ö

Kjòfû, Kû@ûfò ùaûC, aWÿùaûC

                        ùZŠûKêWÿû ~òùa \ò^ùe,

“”@ûc Nùe @ûi M_òaû” gêYò cêñ

                          Lêiòùe jiòfò c^ùe ö

jiòfò K@Y, c^Uû ùcûje

                             QêAñfû ieM ZúLKê,

Cz^Ü c^ ùcû bûaòfû ùi ùak

                      ùKùa @ûiòa ùcû _ûLKê ö

ùKcòZò KUòfû ùi\ò^ ùi eûZò

                         bûaòùf aò cù^ _Wê^ò,

RûYò ùcûUûùcûUò bûùa ùi\ò^Kê

                         ^ùfLôaû _ûAñ QûWê^ò ö

ajêùak ~ûG ^ò\ @ûiòfû^ò

                             @Wê@ûZWê@û bûa^û,

“”Kûfò” bûa^ûKê ù~ùZ \aûAùf

                       ùKRûYò ùKcòZò \ùa^û ö

aêXÿò@ûYú Rûf iìZû _eò Lûfò

                            GYêùZYê bûaòPûfòfò,

ùKùZùaùk ^ò\ ùjfû cùZ iùZ

                         Nû ù\LôaûUû bêfòfò ö

iKûkeê @_û @ûiò CVûAfû

                         ùiù^ùj @ûCñiò c[ûKê,

GùZ ùWeò ~ûG ùgûAQêùe aû_û

                        bûaêQê Kò ùaûC K[ûKê ?

“”^ûAñaû, KûjóKò ùKRûYò ^ò\Uò

                        ùjfû^ò eûZòùe” Kjòfò,

NWÿò ù\Lôfò cêñ @ûVUû Zòeòg

                       cù^cù^ ùjfò KûAfò ö

Kjòfû, Zû’ùjùf ù_U Meceê

                            bfKeò ^ò\ ùjûA^ò,

ù_ùU _ûYò ù\A bfKeò UòùK

                        Mûù]ûA @ûiòaê ~û@û^ò ö

aû¤ _òfû _eò MûcêQûUò ]eò

                          aûeò@ûùWÿ Mfò aûjûeò,

^òZýKcð iaê ieòfû, bûa^û

                         ùLkê[ôfû Lûfò bCñeú ö

ùafûG _Lûk, @ûkê `ûk `ûk

                         bRû iûù[ @_û aûXÿòfû,

aiû\jò bûùZ _Wÿò[ôaû ù\Lô

                        ùbûKUû ù~còZò aXÿòfû ö

KTþPûfuû fêY eiêY cògûA

                           aWÿò Pìeò[ôfû aûMùe,

eiêY aNeû ù^CUò@û gûM

                        LeWê[ôfû ùcû @ûMùe ö

aûi^ûùe ù_U beò~ûC[ôfû

                          Mec gûMeê ùcTþPûG,

aûXÿòfû LûAfò, ieMe Zé¯ò

                       ^òù½ Zû @ûMùe _QûG ö

LûCLûC @_û Kjòfû, ùe aû_û

                         ùZŠûKêWÿû ~òaê Pû@ûùf,

aûÉaùe Kò@ñû, ùZŠûKêWÿû K[û

                          bûaê^ûjó cêjó Lô@ûùf ö

^RûYòfû _eò _Pûeòfò, Kò@ñû

                       K’Y KòQò ùiVò ùjCQò ?

Kjòfû, ^ûAñaû ù_ûÁû`òiþ Kûùc

                          eZÜû ij cêCñ ~ûCQò ö

ù`eêù`eê Zò^òPûeòUû ùjûAa

                             ùiA[ô_ûAñKò KjêQò,

cêñ Kjòfò, Zê ~û@û, cêCñ aiò

                          KaòZû ùfLôaò ~ûCQò ö

Kjòfû, ~\ò Zê ~òaê Kê@ûWÿKê

                            Pûaò ù\A~òaê Sê^êKê,

“”jC” Kjòfò cêñ, ùjùf Zû’e K[û

                           ^ò½d QêAñfû c^êKê ö

LûAiûeò ~ûA MWÿ_Wÿ ùjfò

                           KÌ^ûùe Wêa _ùKA,

_âKéZòiÚ ùjfò, ù~ùa jéù\ ùcûe

                         KaòZû @ûiòfû RùKA ö

G bòZùe @_û iRaûR ùjûA

                          ùZŠûKêWÿû Mfû aûjûeò,

KÌ^ûùe GùZ c{ò[ôfò, Gùa

                        Lô@ûùf @ûiê^ò ùcûjeò ö

KaòZû ùfLûUò ieòQò, Lêiòùe

                           _XÿûAaò ùaûfò Sê^êKê,

aûjûeò_Wÿòfò, fwk \CWÿò

                        ùQûU, aû§òaûKê c^Kê ö

Sê^êKê KaòZû ù\fò, _Xÿò iòG

                        aòùbûe ùjûAfû Lêiòùe,

Kjòfû, ùj Kaò ! ~òaûKê aiòQ

                          bêfòa^ò Mfû aûiòùe ö

ùKûùk ù^A ZûKê Zû’e @ùw @ùw

                            @iõLý Pê´^ QûAfò,

fûRKêkú _eò SûCñkòMfû ùi

                          Zû PòaêK ]eò Kjòfò ö

cêñ ù\AQò ùcûe jé\d _â[ùc

                            iéÁò _ùQ ~òa IfUò,

Zêùc bêfò_ûe, ùjùf ùcû eûjûeê

                           _ûeòaò^ûjó cêñ _fUò ö

@ûLôùe PcK ùLkòfû, Zû jûZ

                         Q¦òfû ùcûjeò ùaKùe,

bûa^ûeê ù`eò ù_øeêh RûMòfû

                     Zû’e còVû còVû ùaûKùe ö

]ìcòk _Wÿòfû aûKò iaê Pò«û

                           cûZòfò @û\òc còkù^,

@^êba Kfò Sê^ê @ûZàZé¯ò

                        ùi\ò^e ùiA Åkù^ ö

[còfû aZûiú Kûc^ûe ùcûj

                            c^eê MfûYò \ìùeA,

ùKûYûKð ~êMk cìeþZþZò _eò ùgûA

                          ejò[ôfê bûa Kêùejò ö

Zû @feû aûk iRûWê[ôfò cêñ

                        @wêkòùe ]úùe ùiÜjùe,

ùcû QûZòùe cêŠ eLô ùgûA ùcûùZ

                         bòWÿò]eò[ôfû ùcûjùe ö

^ò½êù_ KUòfû KòQò ùak, jéù\

                           bûa^û bûwòfû fje,

Kjòfû, ùj `êKêbûA ! Zùc ~\ò

                           bêfòa, LûAaò Rje ö

Kjòfò, @ûguû KûjóKò KeêQê ?

                           ZùZ _eû cêCñ Kjòfò,

~ûjû _ûeò Zûjû ùjC _eòiÚòZò

                        ùZûjeò ùjûA cêñ ejòfò ö

Zê bêfòùf Kò«ê Kjò_ûeê^ûjó

                          Kò’ Keòaò cêjó Rúaù^,

ùZû _eò ^ò¿û_ Sò@Kê SiûA-

                     ù\fò ùcû Kûc^û-baù^ ö

ùZYê ùZûùZ cêñ Kjòù\CQò ùfû

                       ù~ùZ aû]û _ùQ @ûiòa,

ùcûùZ ^ _Pûeò KòQò _\ùl_

                        cù^ ù~còZò ^ _gòa ö

cêCñ GVê ~ûA @ûi«û i¯ûùj

                            jùÁfKê ~òaò _kûA,

VòKYûUò eL, i¯ûKê ù~còZò

                        PòVò LùŠ ùZûe còkA ö

ù_âeKùe “ùRýûZòe¬^’ ùfLôaê

                        iûw_òfû ùcûe ù^ûjòùf

Zûu jûùZ PòVò _Wÿòfû cûù^Uò

                      ùLûfòù\ùa iòG _jòùf ö

ùjùf cêñ ùKcòZò CZþZe ù\aòUò

                          KòQò ùjùf bûaò_ûeê^ò,

“Wfò’ ^û@ñû ù\A PòVò ù\a, ùaûC

                     PòVò ùcûe ùKùa ]ùe^ò ö

@ûC Kjòfû, cêñ @ûi«û aeh

                           KUKùe _âûd _Xÿòaò,

Gahð _eúlû _û@ûi Kùf Z

                           @ûMK[û _ûAñ fXÿòaò ö

Kjòfò, ^ò½d _û@ûi Keòaê

                          ùcû jé\d Gjû KjêQò,

bòWÿòù^A ZûKê Pêcò Kjòfò cêñ

                      jC Zû’ùjùf cêñ ~ûCQò ö

Kjòfû, aiê^û, K’Y Keòa Kò ?

                             LûAaûKê KòQò Keòaò,

ù]Zþ, cêñ LûAQò, ùbûK ^ûjó, Kò@ñû

                         _eògâc ùZûe iûeòaò ?

Kûùk KòG @ûiò~òa, ù~ùZùjùf

                           GKêUò@û \êùjñ ejòùQñ,

KûjóKò KûjûKê @~[û cCKû

                     ù\aû, dûWêiýûWê Kjê ùi ?

Kjòfû, Zû’ùjùf i§ýûùak @ûùWÿ

                            ^B_ùU aêfò @ûiòa,

Kjòfò, ù\Lôaû ùi Z _QK[û

                       Kjòfû, ùcû eûY @ûiòa ö

“”jC” Kjò Zû’e Neê @ûiò cêjó

                             LU_ùe MWÿò_Wÿòfò,

@Wê@ûZWê@û bûa^û c^ùe

                     ùgûA ùgûA Lûfò ù~ûWÿòfò ö

ùKùZùaùk ^ò\ ùjûA~ûAQò cêñ

                             Kjò_ûeòaò^ò iZùe,

^ò\ ùcû bûwòfû, \ûùŠ @_û @ûC

                         Sê^êùaûCue K[ûùe ö

NûKê ù\Lôfò Zò^òUû Pûkòg

                          CVò ùLûfòfò cêñ KaûU,

Kjòfû, ùe _ê@ ! ù\Lôfê ùKcòZò

                        ùjûAQò ù_G-iû@ûUð ?

Kjòfò, cêñ K’Y KêYò@ñû ùjûAQò

                           Giaê KòYòfê KûjóKò ?

Kjòfû, ^ûAñaû, bf fûMòfû Z

                           @ûYòfò ùiA[ô_ûAñKò ?

_òAiû KùPeò ~ûAQ«ò, Kûùk

                        ù`eêù`eê eûZò ùjûAa,

ùZû ùaûC _ûAñKò @ûYòùa Kò ^ûjó

                     ù^ûjòùf ùcû _âûY LûAa ö

eûZòKòùe aû_û bûZ LûAaê Kò

                      _òVû Keòù\aò ùZû _ûAñ ?

cêñ Kjòfò, ùZû Azû ~û’ Keòaê

                        Pò«û Keòaê^ò ùcû _ûAñ ö

i§ýû ùjfû ù~ùa @_ûKê _Pûeò

                          ^B @ûùWÿ Mfò aûjûeò,

cêjñ@§ûeUû ùjûAiûeò[ûG

                         Lô@ûf aò ^ûjó ùcûjeò ö

~ûCñ @]ûaûUê ]úe c]êeùe

                     “”`êKêbûA !” Sê^ê WûKòfû,

ijiûùe ùcûe @^ûa^û Pò«û

                          jé\ùd jVûZþ eêKòfû ö

~ªPûkòZ _eûùd Zû \òùM

                          aûUbûwò Mfò @ûùMA,

@ûùM @ûùM Pûfò ùcû @RYû_Y

                        ù\C[ôfû iòG aûùMA ö

_jTþPòfê ùgùh ^Ba§_ùe

                            @ZWÿû LûAQò ùiAVò,

ZkKê IùjäA_Wÿòfê, ù\Lôfò

                        ùKjò [ôùf^ûjó ùKCñVò ö

iûAñ iûAñ ùjûA _a^ ajêQò

                             KêkêKêkê _ûYò ga\,

\êjòu c^e CŸûcZûUûKê

                            aòej KeêQò Éa] ö

“”GAVò aiòaû” Kjò Sê^ê ùcûe

                          jûZ ]eò ù\fû aiûA,

aiêaiê ZûKê UûYòù\fò, iòG

                       ùcû _ùe _Wÿòfû SiûA ö

ùcûùZ bòWÿò]eò Kjòfû, Zêùc Z

                        ùcûùZ QûWÿò ~òa _kûA,

ùKcòZò ejòaò bûaêQò Lûfò cêñ

                    jéù\ Pò«û ùjùf ùMûkûA ö

Zêùc _ê@_òfû, @ù^K _âKûùe

                             icd Zêce KUòa,

cêñ Z Sò@, Lûfò Zêceò Pò«ûùe

                           iað\û jé\d `ûUòa ö

ù~ùZ gúNâ ùjC ^ò½d bûaòa

                            @ûce aòaûj K[ûKê,

GVê Mfû_ùe bûaòa Kò ^ûjó

                         ùcûjeò jé\d aý[ûKê ?

iêaò]ûUû ù\Lô ù~còZò aò ùjC

                           cSòùe cSòùe @ûiòa,

jùÁfKê ~ûA Sê^ê KòG ùaûfò

                          ù~còZò bêfò ^ aiòa ö

ZûKê bòWÿò @ûYò Zû MùŠ Pêcòfò

                          Kjòfò, KûjóKò bûaêQê ?

Zêzû @ûguûUû iaêùaùk Keò

                         GùaVûeê Kò@ñû \aêQê ?

cêñ iò^û ùfû Pûfò~òaò Kûfò, ùjùf

                         ùZû _ûùg ejòa c^Uû,

ù~còZò aò ùjC Gjûeò bòZùe

                         KûUòaûKê ùja \ò^Uû ö

Kjòfò, ~\ò ùZû `ùUû @Qò ùcûùZ

                          K_òUòG ^òù½ \aêùfû,

cêñ Mùf ùcû `ùUû _ùVAaò, ~\ò

                         eLôaûKê Zêjò bûaêùfû ö

Kjòfû, ùcûje aWÿ `ùUû ^ûjó

                           _ûiþù_ûUð K_ò ejòQò,

ùi aò bf ^êùjñ, Kjòfò, Zê ù\aê

                       ù~còZò@û _ùQ ùjûAQò ö

G[e Pû@ûùf, ùWeò ùjùf ùZûùZ

                      Nùe Kûùk ùaûC ùLûRòa,

Kjòfû, j@ñc @ûRò \ò^Uû Z

                          KûfòKò c^ Kò e¬òa ?

^B ieê aûfò ùg~ùe ùgûAfê

                         ùcûùZ iòG bòWÿò ]eòfû,

ùiA @§ûeê@û cjêfò ^ògûùe

                          CŸûcZû ak jûeòfû ö

SûWÿòSêWÿò ùjûA CVò ù`eò[ôfê

                       ù~iù^ ùPûeYú aòùfA,

c^ ùcûe Lêiò ùjC[ôfû, ù~Yê

                         _ûeòQò Sê^êKê _ûùfA ö

@]ûaûUê Sê^ê Zû NeKê Mfû

                           cêjó aûUbûwò ù`eòfò,

Ne bòZeKê _gò~ûC~ûC

                          LŠòKûg UòùK cûeòfò ö

Zk Neê @_û _ûUò gêYò WûK

                       ù\fû, @ûAfê ùcû aû_ûUò,

~ûC bûaê[ôfò _òfû ^ûjó ùaûfò

                       ùKùZ aýûKêkò@û @_ûUò !

aRûeê gâúcZú, bûCR ù`eòùf

                       WûK ù\ùf, @eê @Af !

WûAeúUò eLô Mfò, ù\Lô ùcûùZ

                        Kjòùf, aýûMþUû ]Af ö

aýûMþUò Zûu jûZeê ù^A cêñ

                           Kjòfò, K@Y @ûYòQ ?

gâúcZú Kjòùf, Zc bûM ^ûjó

                          @~[ûùe @ûgû aêYêQ ö

Kjòfò, ùcûje \eKûe ^ûjó

                           Zêùc iaê aiò LûAf,

cêjñUû `êùfA Kjòùf, K@Y

                   ùcûùZ ù_Uú ùaûfò _ûAf ?

“”jC jC ùjfû” Kjò bûCùRûC

                           KûUòùf @ûceò K[ûKê,

“”Kûfò QûWÿò@ûi” Kjò bûCùRûC

                          aXÿûAùf jé\aý[ûKê ö

Ne ùMeÉúe K[ûùe K[ûùe

                           WûAeú ùiAVò ejòfû,

bûaêQò G[e iaê _Xÿòù^aò

                         iêaò]ûUû ~\ò ùjûAfû ö

                          ùgh aògâûc

Zò^òahð _ùe gêb LaeUò

                          @ûiò _Zò-_ZÜú Rúaù^

ePòù\A Mfû @û^¦-`ê@ûe

                          \êjòue jé\-baù^ ö

G gêb ùakKê @ù_lû Ke«ò

                             \ê^ò@ñûe _âZò \µZò,

KòQò\ò^ _ùe còkòa @ûcKê

                    “”_òZû-cûZû” g± iµZþZò ö

MCeaû^ßòZ ùjûAa Rúa^

                            CZþZe\ûdòZß aXÿòa,

aòbò^Ü bûa^û GYòKò c^ùe

                        Zû’e ^ì@û ^úWÿ MXÿòa ö

G NUYû _ùe gâúcZú ùcûje

                          cù^ cû^iK Keòùf,

_ìRû @ûC ùjûc Nùe KeûAùa

                        bùf Pûeòcûi _ìeòùf ö

bfùe bfùe Pûeòcûi ùjfû

                           ùiA\ò^ ùja _ìRûUò,

QêUò ù^A ùak Nùe KûUê[ôfò

                          Lêiòùe cû^òfò iRûUò ö

_ìRû ie¬ûc KòYûKòYò iaê

                            MZKûfòVûeê ùjûAQò,

@û´Wûk, ùbûM, ùMûUûMê@û, ]û^

                          Nò@, @û´KûV @ûAQò ö

Lûfò ~û’ aâûjàY @ûiòùf _ìRûUò

                            @ûe¸ ùjûAa i@k,

iKûkùe ~ûjû _eòiÚòZò [ôfû

                         _Wÿò@Qò Gùa ùKûjk ö

^^û _âûd @ûiòMùf ùjAZò Z

                           iûAùKf Nò aûRòfû,

gò[ôk bûaUò ~ûjû CAñ[ôfû

                           ijiû c^eê bûRòfû ö

NûUûG ùja aiòfê _ìRûùe

                          _ìRû aò ieòfûùakùe,

aâûjàY aò Mùf, _ìRûeê CVò cêñ

                      aiòfò ùiû`ûe ùKûkùe ö

@ûC KòQò Kûc ^ûjó aò c^Uò

                           jûfKû UòKòG ùjûAQò,

WûAeú K[ûUò cù^_WÿòMfû

                          ùgh KeòaûKê ejòQò ö

@ûfcúeûeê cêñ WûAeúUò @ûYò

                        ùiû`û_ùe ùgûA _Xÿòfò,

_Xÿòaû _ìaðeê _ìað NUYûKê

                      c^ cù¤ UòùK ù~ûWÿòfò ö

_eúlûUò bf ùjûAQò, ùjùfùjñ

                            NeKê cêñ ~ûA_ûeò^ò,

iûwcûù^ iaê ejòQ«ò, ùZYê

                         Ne bûa cù^ ]eò^ò ö

@ù^K \ò^eê Sê^êe PòVòKê

                           @ù_lû KeòQò iZùe,

cêñ Kò«ê ùfLôQò Zû _ûLKê PòVò

                           _Pòg-Zòeòg bòZùe ö

c^ \K\K, KûjóKò ùfLê^ò

                          ùjùf ^òeê_ûd ejòQò,

_eúlû ù~ûMêñ cêñ MêeêZß ù\A^ò

                       Sò@ ùaûfò Pê_þ ùjûAQò ö

G bòZùe _ìeû aeh aòZòQò

                         Sê^ê @ûC ùcûe còkù^,

c^ bûeò fûùM ùaùkùaùk Kò«ê

                     Zû’e-ùcûe ùiA Åkù^ ö

bûùa, cêñ KûjóKò G Kûc Keòfò

                        Kò bûaê[ôa ùi c^ùe ?

bûa^û eûAR \eûŠò ù\LêQò

                      Kò ùjûA[ôfû ùi \ò^ùe ö

Gùa bûaê@Qò, G QêUòùe ^òù½

                            ~òaò @_ûNe Mû@ñûKê,

Sê^êKê _Pûeò aêSòaò ùi PòVò

                         Kò@ñû a¦ Kfû Qû@ñûKê ö

_eúlû ieòfû, aûjûNe K[û

                           ùKjò ~\ò Kûjó Kêj«ò,

c^û Keòaò^ò, ùjùf Sê^ê K[û

                         ùaûCKê ùKcòZò Kêj«ò !

bûaò~ûC[ôfò baòhýZ K[û

                             K@Y A@ûWê iò@ûWê,

ajê bûa^ûeê Kìk Kò Kò^ûeû

                           _ûC^ûjó c^ Kê@ûWê ö

ùZùa aò Z ùcûùZ ù\Xÿcûi LùŠ

                            ejòaûKê [ôfû ùiAVò,

PûKòeò _ûAñKò ùPÁû Pûfò[ûG

                   ù~’ùaùk aûjûùe ù~CñVò ö

PûKòeò @ûkùe iû[úu iûwùe

                            aêfòQò aòbò^Ü ijùe,

\eLûÉ Kùe, ù~ùZùaùk KòQò

                         LaeKûMùR aûjûùe ö

KòQò\ò^ aòZòMfû iûwùcùk

                             GAcòZò NìeûNìeòùe,

\òù^ c^ ùjfû lúùeû\ @ûC cêñ

                        aêfò _jTþPòfê _êeúùe ö

ùjûùUfùe eLô Rò^òh_Ze

                           Mû]ê@û _û]ê@û iûAfê,

_ûTþPUû ùakKê Kjòfò, lúùeû\

                           c¦òeKê ~òaû PûAfê ö

Kjòfû, KûjóKò aýÉ ùjC ? ~òaû

                           VòAKþ iûZUû ùakKê,

Gùa ~òaû _ûAñ c^ Keê ~\ò

                           Pû@ûùf icê\âKìkKê ö

jC Kjò \êùjñ aûjûeê aûjûeê

                            eòKèûUûG bWÿû Keòfò,

“”icê\âKìkKê Pûfþ” Kjò ZûKê

                          M_ùe c^Uû beòfò ö

icê\âKìkUû _ûùLA @ûiòfû

                           c^ùe Cfäûi beòfû,

@ûMeê eòKèûùU @ûc eòKèû KûUò

                        ù`eòaû eûjûKê ]eòfû ö

@^ýc^ÄZû bûùa ùcûe \éÁò

                              _jñeò@ûiòfû iò@ûWê,

^aaòaûjòZû _Zò-_ZÜú \êùjñ

                         @ûiò[ôùa _âûd Kê@ûWê ö

ijiû ùcû @«cð^ iòKêWÿòfû

                        ùi Èú PòjÜû _eò fûMòfû,

jVûZþ ùPZ^ Kjòfû ùi “Sê^ê’

                         iaê bûa c^ê bûMòfû ö

Pò}ûeò @ûce eòKèûaûfûUûKê

                           Kjòfò, eêCKþ PTþPk,

iòG eêKêeêKê KòQòaûU Mfû

                       \kò ùcû jé\d-@TþPk ö

iòG aò @aûKþ, lúùeû\ @aûKþ

                   “”K@Y ùjûAfû ?” Kjòùf,

Kjòfò cêñ, ù`eò ù~Cñ eòKèû Mfû

                          ZûKê ]eòaêUò _jòùf ö

ùi aò ZeZùe PkûAfû eòKèû

                        ùjùf iaê ùjfû aò`k,

@ù^K aûU ùi Mfû iò^û, ùjùf

                        ùPÁû ùjfû^ûjó i`k ö

@ûùc Mfê iò]û, ùiA eòKèû ùaûù]

                           aêfûYòùe aêfò ~ûAQò,

^òeûg c^ùe ù`eòfê iò^û ùcû

                         c^ùe iù¦j QûAQò ö

“”^ò½d ùi Sê^ê” @«cð^ Kùj

                      c^ Kùj “”ùjfê _ûMk ?

Sê^ê KûjóKò aû GVòKò @ûiòa ?

                        ùi Z _Zò-_ZÜú ~êMk ö

ùjûA_ûùe Sê^ê _eò ù\LôaûKê

                         ùjûA[ôa ùiA Sò@Uò”,

cC^ ejòfû @«cð^ ùcûe

                          jûeòMfû _âûd S@Uò ö

lúùeû\ Kjòfû, K[û K’Y Kòùe

                        KûjûKê ùMûWÿûA ejòfê ?

K@Y _ûAñKò G KûŠ Keòfê

                        ùcûùZ @ûM ZêC Kjòfê !

ù~ùZ bêfûAfò cû^òfû^ò iòG

                           ùghùe Kjòfò cìkeê,

iaê gêYò ùcûùZ Kjòfû, ZêCUû

                         ùjaê^ûjó ùKCñ Kêkeê ö

KUK Pû@ûùf, iaê Kûc QûWÿò

                           ~òaû ùja @_ûNeKê,

iaêK[û ùLûfò @_ûKê Kjòaê

                           Kò@ñû _ûkê@Qê WeKê ?

Gùa ^ùjùf aò @«Zü Z @_û

                            _âÉûa Z aûXÿò_ûeòa,

ùicû^u c^ê KòQò ^ùjùf aò

                         _ûZâ Pò«ûUû Z ieòa ö

GcòZò GcòZò @ûùfûP^û iûeò

                              icê\âKìkeê @ûiòfê,

c^Uû aò UòùK jûfêKû ùjûAfû

                           c¦òe bòZùe _gòfê ö

\êA\ò^ ejò KUK ù`eòfê

                           _æû^þ Kfò Ne ~òaûKê,

Gùa Z PòVòe CZþZe ù\C^ò

                        Azû ^ûjó PòVò ù\aûKê ö

QêUò ~ûCñ~ûCñ cûiUòG Kò«ê

                            aòZòMfû GA bòZùe,

c^Uû ùKcòZò ùMûùkAù_ûùkA

                         ùjûA~ûC[ûG iZùe ö

QêUòùe Nùe cêñ ~ûA _jTþPòfò

                        ùaûC bûeò Lêiò ùjûAfû,

Kjòfû, _eúlû ùKaê ieòfûYò

                     ùaûC Gùa cù^ _Afû ?

Kjòfò, ^ûAñaû PûKòeò CùŸùgý

                             ejòaû_ûAñKò _Wÿòfû,

@ûjêeò ùMûUòG _eúlû aò [ôfû

                          ZûeòL \ò’cûi MWÿòfû ö

“”jC ~û@û fêMû a\kò_Kû, cêñ

                          ~ûCQò LûAaû Keòaò”,

ùaûC Mfû Pûfò, fêMû a\kòfò

                         c^ fûMê[ûG bûeò aò ö

ùKCñ C_ûdùe Sê^êe Lae

                        ù^aò gúNâ c^ ùjûAfû,

Pûeò\ò^ _ùe ùaûC ^òùR cùZ

                          Zû c^Kê c^ Kjòfû ö

@_ûNe @ûùWÿ ~ûA aêfò@û’

                           @ù^K Lae ù\CQò,

“”ù\Lôaò” ùaûfò cêñ Kjò Pê_þ ùjfò

                       iêù~ûM Zû Qû@ñû @ûCQò ö

\êA\ò^ _ùe @_ûNeKê ù~

                          iûAùKùf Mfò aûjûeò,

ùKcòZò Sê^êKê ùbUòaò ùaûfò cêñ

                        bûa^ûùe ùjfò Zò@ûeò ö

_jTþPòMfò cêñ, @_û ùcûùZ ù\Lô

                        Lêiòùe aòùbûe ùjûAfû,

Kjòfû, jAùe ! GùZ\ò^ _ùe

                      @_û ùZûe cù^ _Afû ?

Kjòfò, ^ûAñaû _eúlû _@ùe

                         KUKùe iûw ùckùe,

ejò~ûA[ôfò, K@Y Keòaò

                       PûKòeò ùLûRòaû @ûkùe ö

Kjòfû, ùjûAfû, Kjòfò, _eúlû

                           \êAPûeò RûMû ù\CQò,

_eúlû Z bf ùjCQò, ù\Lôaû

                           @ûMKê K@Y ùjCQò !

_âbê RM^Üû[ VòKþ iûjû ùjùa

                       ùi aòhùd Pò«û KûjóKò ?

Kjòfû, j@ñaû, bûCR K@Y

                           KjòQ«ò ùcû _ûAñKò ?

cêñ Kjòfò, jñ, KjòQò bûCR

                       cù^ ùZûe _Wê^ûjó Kò ?

iêaò]ûUû ù\La dû bòZùe ùKùa

                           aêfò @ûiòaûe _ûAñKò ö

ù~còZò gêYòfû Kjòfû, VòAKþ

                             Kjòfê, K@Y Keòaò,

dû’uê iò^û UòùK `êeêiZ ùjùf

                          ùKCñVòKê ~ûA_ûeòaò ö

K[û KjêKjê Kjòfû, aû_ûUû

                         ~û@û ùMûWÿjûZ ù]ûAaê,

cêñ ~ûCQò ùZùY K’Y UòùK Kùe

                        @ûiòùf PTþPk LûAaê ö

@_û PûfòMfû ùeûùhANeKê

                        cêñ aò ùMûWÿjûZ ù]ûAfò,

ùUaêfþ C_eê ajòUòG ù^A

                        LU_ùe ~ûA ùgûAfò ö

_Xê_Xê QûA^ò\ fûMòMfû

                           @_û LûAaûKê WûKòfû,

\jò_LûkKê `ûk @ûkêbRû

                           aWÿòPìeû @ûYò eLôfû ö

Mâûùi Vêuòù\A Kjòfò, @_ûùfû !

                         ^B @ûùWÿ UòùK ~ûCQò,

Kjòfû, PTþPk @ûiòaê, _òAiû

                         @ûiòaû ùakUò ùjCQò ö

^BNûU ZU _ûL aêXÿûaU

                            Mû@ñû aûUNûU SfK,

_êeêYû_Yùe @û_Yû fûMA

                          c^ùe _ìeûG _êfK ö

ùjùf aò ùKcòZò ùaLû_ fûMA

                           c^Uò ùjCQò aûCkû,

cZò ZeZe, MZò ]úe]úe

                           jé\ QU_U KûCkû ö

fû¬ ùUKò ùUKò Pó Pó Kùe

                            Wûkùe MêŠêPòcìhûUò,

ù\Lô ùcûùZ iùZ ùKùZ K’Y Kùj

                 PòZþùZ fûùM ù~ùjÜ ù_ûhûUò ö

ùi\ò^ _eòKû IÉWûùk aiò

                         Kù_ûZ Nêcêùe cÉòùe,

@SU _òfûe Kû¦ gêbê@Qò

                        ùi_ûL aûCeò aÉòùe ö

e’ e’ iûù[ UûKeû gêbêQò

                            jkê@ûe, _ûL aòfeê,

QûGñ QêKêQêKê ga\ gêbA

                           Mû@ñûcêŠ ]û^còfeê ö

aâûjàYiûjòe ùZûUûùe jVûZþ

                             bêKòùf KêKêeMêWÿûK,

~ûCñ cûA_òùU Zê’ Zê’ WûùK

                          ]eò ^ûMê@ûYò aòWÿûK ö

ùi_ûL Mû@ñûeê ù]ûaYú @ûiêQò

                            fêMû MY×òfòKê cêùŠA,

@ûùM @ûùM ~ûCñ~ûCñ KêKêeUû

                         aiò_Wÿò ùjfû KêùŠA ö

^Ba§ IÉ_Zâ aMêfò@û

                           _aù^ aûCkû jê@«ò,

_Vûùe \êAUò ùQkò a§û ùjûA

                           ùcñ ùcñ K[û Kêj«ò ö

^Ba§ Pû’_û^ ù\ûKû^e

                       ù_ûZû aûCñge cTþPûùe,

\ò’PûeòUû ùUûKû aiò K[û jß«ò

                      ù~còZò ijeú XûTþPûùe ö

iaê RYûgêYû, iaê Z _êeêYû

                           cûi ùKAUûe NUYû,

^òR ^òR Kûùc iùað fûMòQ«ò

                           RMòeLô ù_U_ûUYû ö

c^ ùLûRê[ôfû c^e PùKûeú

                           @ûLô ùLûRê[ôfû eì_Kê,

Kû^ ùLûRê[ôfû Kû’ c]êe Êe

                         Xkòaû ùMû]ìkò ]ì_Kê ö

^Ba§Kê cêñ CVòfò ù~còZò

                           QûZò ]K]K ùjûAfû,

jé\d bòZùe @ZúZ NUYû

                        ùMûUòùMûUò KòG Kjòfû ö

ù\Lôfò ùcû \òùM ù\ûKû^ _ûLeê

                           _òfûùU \CWÿò @ûiòfû,

“”`êKêaûaê ^cÄûe !” Kjò, “”ùKùa

                      @ûiòf ?” _Pûeò jiòfû ö

PòjÜòfò ZûjûKê Sê^ê Ne_ûL

                           iûjòùe aûaêfû NeUò,

Sê^ê _ùe dû’e iû[ôùe icd

                             aòZò[ôfû MZ[eUò ö

\g Kò aû@ûe adi ùjûAa

                         ùcû iû[ôùe bûeò M_òQò,

Zû@û Reò@ûùe Sê^ê jûabûa

                          MZ[e aùj cû_òQò ö

ùcû _ûùL @ûiòfû, Mû@ñû bfc¦

                            Lae Mfò cêñ _Pûeò,

“”Sê^ê Kûjó ?” _Pûeòfò, ùi Kjòfû

                    “”aûjû ùjûAMfû aòPûeú” ö

]Kþ Keò ùcûe KfòRûUû iùZ

                           QòWÿò_Wÿòfû Kò QûZòeê !

[…û KeêQò Kò ? VCeûC[ôfò

                         ù\Lô Zû’e cZòMZòeê ö

ZûKê ù^A ^B_Vû @ûùWÿ Mfò

                            aiòfê \êAUò _[ùe,

@ûC Sê^ê K[û _Pûeòaò ùaûfò

                          iûji ^[ôfû iZùe ö

ùZùa KòQò ùak aiòfû _@ùe

                  _Pûeòfò “”ùKùa ùjûAfû ?”

[KÑûceû ùjûA gêYò~ûC[ôfò

                        iòG ùMûUòùMûUò Kjòfû ö

Kjòfû, cûUòâKþ _eúlû _@ùe

                            _êeú ~ûA[ôfû _Xÿòa,

KòG RûYò[ôfû ùiAVò Kû’ iùw

                           bf_ûAaûUû aXÿòa !

aò_â aWÿaû_û eûMòKeò ~ûA

                         ZûKê ùiVê ù^A@ûiòùf,

ùKùZ\ò^~ûG _êeúKê ^~ûA

                         Sê^ê@_û Nùe aiòùf ö

Pûeò_ûTþPcûi ùja aWÿaû_û

                         ZûKê ù^A Mùf _êeúKò,

KòQò\ò^ _ùe Mû@ñûKê ù`eòùf

                         Zû’e aûjûNe iûeòKò ö

iòG Gùa Zû’e Êûcú ijòZùe

                          _êeúùe Kê@ûùWÿ ejòQò,

ùiA\ò^ùVûCñ Mû@ñûKê @ûiò^ò

                        ~ûAQò ù~ Mfû ~ûAQò ö

gêYòiûeò ùcûe ù\jùe ù~còZò

                              @ûiò~ûA[ôfû Kµ^,

jé\d bòZùe ajòfû ^ò½d

                    SWÿ Z ^êùjñ ùi, ùZû`û^ ö

ùiùa _eòùag fûMòfû ù~còZò

                           Ê_ÜRkûù_ûWÿû _ûCñg,

c^ùe iáZòUû iÚòe ùjûAMfû

                         Sê^ê @ûC Zû’e aCñg ö

cù^ còkûAfû KÌ^û-ùKûYûKð

                             Zò@ûeòaû ZûRcjf,

jRûe jRûe ùaûcû `êUò jéù\

                          ùjûA~ûC[ôfû \jf ö

MwûVûeê ùMû\ûaeú ~ûG _âûùd

                         bûaò~ûC[ôfò ùi’ùaùk,

_eòiÚòZò ùcûe iùZ Kò PêPê¦âû

                         _WÿòMùf ^ûM Kaùk !

c^ ùjC[ôfû A@ûùWÿ A@ûùWÿ

                           _kû«ò @RYû cêfùK,

ù~Cñ eûARùe @ZúZUû ùKùa

                         jé\dùe ^ûjó SfùK ö

aûaêfû MfûYò ajêùakê, GKû

                             ùiAVò cêñ aiòejòfò,

jé\ bûa^ûKê g± _ûC^ûjó

                       ùgùh @_ûNùe @ûAfò ö

ijiû ù~còZò ijiâ aeh

                            _ûjò~ûA[ôfû ùcûje,

ù\jUò gò[ôk ùjûAQò, iùZKò

                          ^[ôfû UòKòG ùRûIe !

Ne bòZeKê _gò~ûA ^[þ

                            Keò LU_ùe aiòfò,

c^ bòZùe ùcû @dêZ _âgÜKê

                        ùMûUòùMûUò Keò Khòfò ö

ùKùZùaùk ùKCñ _âgÜ _gò@ûùi

                            Kâcûue ^ûjó VòKYû,

c^gì^ý ùjûA ù\jUò ùcûje

                        ejò[ôfû ùjûA ù\LYû ö

@ûC Zòùk ùiVò ejòaû _ûAñKò

                           c^Uû ^[ôfû ùcûje,

GZòKòùakùe _òAiû @ûiòùf

                       aûù¤ Neê ùjfò aûjûe ö

_âYûc Keòfò, “”`êKê ùKùZùaùk ?”

                            _Pûeò _òAiû jiòùf,

\ê@ûeKê ~ûA ùMûWÿjûZ ù]ûA

                      ùcû _ûLùe @ûiò aiòùf ö

“”Zc Nùe iaê ùKcòZò @Q«ò ?

                        Mû@ñûe Lae bf Z ?”

Kjòùf _òAiû, “”@ûùe j@ñ Zc

                        @ûM NeUûKê Kf Z ?”

cêñ Kjòfò, jñ, @ûM Ne ùjfû

                          @ûC bf iaê Mû@ñûùe,

Mû@ñû bfc¦ _Pûeòaû cûù^

                      iaê ~ûG ùaûC ^û@ñûùe ö

@_û Cyû Keò Kjòfû, ZêcKê

                           ùLûRê[ôfû @ûiò ]Wÿò@û,

KjêKjê @ûc @ûùM eLôMfû

                        WûfûUûùe cêXÿò-^Wÿò@û ö

c^ ^[ôùf aò _òAiûu iùw

                             cêXÿò-^Wÿò@ûKê LûAfò,

cù^_Wê^ûjó, ùjùf ~û’ _òAiû

                          _Pûeòùf iaê Kjòfò ö

_òAiû Kjòùf, jC Zê [û@û

                        cêñ ~ûCQò UòùK aûjûùe,

_òAiû Z Mùf, ùjùf jéù\ ù\fû

                       Mfû iáZò gùj _ûjûùe ö

LU_ùe ùgûA bûaòfò ajêZ

                            GYêùZYê Keò K[ûUò,

ù\jUû ùcû bûeò, c^Uû aò bûeò

                           [d ]eê^ûjó c[ûUò ö

^òRKê ]ôKÑûeò~ûC[ûG c^

                            \ûdú Keê[ûG ^òRKê,

ù_âcKê Kûc^û eì_ ù\fò Kò@ñû ?

                        _âgÜaûPú @ûùi ùjRKê ö

Kûc^û iê@û\ cêñ Z PLûAQò

                         ù\ûh Z Keò^ò aòPûeú,

KTþPû adiùe _âKéZò-ùgûhKê

                        cêñ Z ù\A[ôfò iTþPûeò ö

@lZ c^Kê lZ Kfò ùaûfò

                           `kòfû iò^û G `kUò,

CŸûùc iõ~c aû§òeLô[ôfû

                       cù^_ùWÿ ùiA ùakUò ö

ùMûUòG gê¡Zû, ùMûUòG aòPûe

                           ùMûUòG KkòKê @Kûùk

^Á Keòù\fò Kûc^ûùe iò^û

                        ùi\ò^e ùiA iKûùk ö

@§ _eò RûYò aûWÿò `òwò \ìùe

                        ùLûRòùjùf Kòaû `kòa,

Rúa^iûeû ùcû @^êZû_-^ò@ñû

                           c^e gû«òKê Rûkòa ö

GcòZò GcòZò Pò«û bòZùe cêñ

                             Zjó@ûe\ò^ ù`eòfò,

G bòZùe ù~ùZ ~û’ ùjfû Pò«ù^

                         Pûjó aò ]eò ^ _ûeòfò ö

^òRKê ]ôKÑûe Keò Keò \ò^

                          ~ûA @ûiò ùjfû eûZòUò,

ùMûUòG Rúa^ ^Á Kfò bûaò

                         aòaâZ [ôfû ùcû cZòUò ö

WûAeúùe “”ùgh” ùfLêQò @agý

                          Kò’ ùfLêQò RûYò_ûeê^ò,

Gùa cêñ bûaêQò VòKþ Keò bûa

                       _âûd c^ ùKùa ]eê^ò ö

@ûZà_âZýd ùcû aûPûk ùjûAQò

                            Rúa^ê ~ûAQò iê@û\,

bûaêQò G_eò @gû«òVêñ bf

                           ieê Rúa^e cò@û\ ö

c^ bûeiûcý aùkA_WêQò

                       ùKùZùaùk K’Y Keòaò,

Pûeò@ûWÿ ùcûùZ @[ðjú^ fûùM

                         ùKcòZò cêñ aTþPò_ûeòaò !

c^K[û Kû’ùe KjòùjC^ûjó

                             @ûZàMæû^ò jé\ \jA,

jé\de ù_âc ieòMfû ùaûfò

                         @«eê _âûd ùK KjA ö

ùaùkùaùk ùcûùZ aòZé¾û fûMA

                           aTþPòejòaûe CùŸgý,

c^ Kêùj ùcûùZ, ^òfð{ bûaùe

                          aTþPòejò_ûeê @agý ö

ù~ùZ ~û’ i¸a ùfLôù\C@Qò

                          WûAeú ^òRðúa KûMùR,

Kjò_ûeê^ûjó baòhý aòPûe

                        Kò _gòa ùcûe cMùR ö

~òG ~ûjû Kjê ùcû c^-cYòh

                     ù\ûhú ùjfû ùcûe aòPûùe,

bd ^ûjó @ûC, ~òG ~ûjû Kjê

                         GA NUYûe _âPûùe ö

iaê ùfûb ùcûj ceòQò c^eê

                            ceòQò baòhý \ògûUò,

@§ûe fûMêQò ùcû Pò«^ QWÿû

                           aûKò QU_U cògûUò ö

Zêz fûùM iaê iµeK Gùa

                          Zêz fûùM aTþPòejòaû,

bd fûùM^ûjó ùcû Pò«^ QWÿû

                          iûeû iõiûee Kjòaû ö

@ûZàicúlûùe GZòKò ùfLêQò

                        aûKò @^ýùaùk ùfLôaò,

baòhýZ ùcûùZ ùKCñ \ògû ù\a

                     aTþPòejòùf cêñ ù\Lôaò… ö

WûAeú ieòfû, @ûLôeê Seòfû

                            \êAaê¦û fêj iaùk,

jé\d-Pò«^ ùjûAfû c^Ú^

                          aòbò^Ü aòPûe Kaùk ö

P¦âKû« ù\ûhú @aû ù\ûhú ^êùjñ

                             bûaò~ûC[ôfò Mjúeò,

gâúcZú @ûiòùf, Kjòfò, [eêùU

                        _Xÿòa ^òù½ G WûAeú ö

              ll

Viewers of this Article 1,546