Largest Collection of Odia Sahitya | Odia Galpa | Odia Kabita | Odia Prabandha | Odia Poem | Odia Literature

_âZýûgû (Wÿ A¦ê_âbû iûcf)

_âZýûgûKê ù^A

ùKùZ _âgÜ [ûG

ùjùf _âZýûgû  ùKùa

_âgÜ Kùe^ûjó

ùKak CZþZe ù\A[ûG

@bòù~ûM,@^êZû_,

Kæû« ùKâû]e

cêX ceòPòKûKê

aeõ còQ cYò[ûG û

_âZýûgû ùKùa ùjûA_ûùe^û

CRêWû eûZòe

^òaòðaû\e guû

_âZûeYûe

@ûjZ @^k gòLû

_âZýûgû Z Êû[ðjú^ eûjûUòG

ùaûC c[ûe iò¦ìe_eò

~ûjû cêq @bòcª

_âZýûgû ^ò¿û_ iKûke

K@ñk \éÁògqò

^òeúj @ûLô ~òG

ùLûRê[ûG aé¡ MQe

Êû\òÁ @ûcôKê

aêSò[ûG _êYò

KeêYûe aògê¡ ic_ðYKê û

_âZýûgû Z

ùbûe fMÜe

QkQk KûKe aê¦û

_êù^Añ RjÜe

cêKêkû iû«ß^û

_âZýûgû _êYò

cêq _lúe

iêù^fò-@ûKûõlû

_a^e ji @ûC

jé\d iòõjûi^e

aògßÉ iLû û

–V-

RûeKû,~ûR_êe

Viewers of this Article 2,350